Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 08.06.2021

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                       Vo Vidinej, dňa 04.06.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 8. júna 2021 (utorok) o 17:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
  4. Voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná materiál
  5. Záverečný účet Obce Vidiná a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 materiál
  6. Nakladanie s majetkom obce
  7. Rôzne
  8. Interpelácia
  9. Diskusia
  10. Záver

Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                                         starosta obce

 

zápisnica zo dňa 08.06.2021

 

uznesenia zo dňa 08.06.2021

Vyvesené: 4. 6. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť