Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 8.7.2014

pozvánka

 

Jozef Kucej

starosta obce Vidiná

                                                                                                                      Vo Vidinej, 04.07.2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

mimoriadne zasadnutiu Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 08.07.2014 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie zmluvy s firmou AFARE s.r.o.
 4. Schválenie zmluvy s firmou RENOVIA s. r. o.
 5. Príprava projektovej dokumentácie – Kultúry dom vo Vidinej
 6. Informácia z kolaudačného dňa – Kanalizácia obce Vidiná
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

 

     v. r.

           Jozef Kucej


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 08.07.2014

 

Prítomní:                               Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                       0

Neospravedlnení:                    0

Návrhová komisia:                   Antalič, Báťková, Bc. Kuceková

Overovatelia zápisnice:            Ing. Černok, Bútor      

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie zmluvy s firmou AFARE s.r.o.
 4. Schválenie zmluvy s firmou RENOVIA s. r. o.
 5. Príprava projektovej dokumentácie – Kultúry dom vo Vidinej
 6. Informácia z kolaudačného dňa – Kanalizácia obce Vidiná
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

 

1       Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania a zaujímal sa o pripomienky k  programu.

 

Uznesenie č. 68/2014 zo dňa 08.07.2014

Obecné zastupiteľstvo  vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej 

a) bez pripomienok

 

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kucej , Bc. Kuceková, Ing. Ondrášik

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

 

           

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Bc. Kucekovú, Báťkovú a Antaliča a ako overovateľov zápisnice určil Ing. Černoka a Bútora.

Na rokovanie sa dostavila Ing. Predajnianská.

 

Uznesenie č. 69/2014 zo dňa 08.07.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Antalič, Bc. Kuceková, Báťková

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Ing. Černok Bútor,

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kucej , Bc. Kuceková, Ing. Ondrášik,

                                  Ing. Predajnianská

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               0

 

 

3       Schválenie zmluvy s firmou AFARE s.r.o.

Starosta informoval, že firma Globus s.r.o., má v nájme našu predajňu. Firma AFARE s.r.o. bude robiť dokončovanie práce, rekonštrukciu plynu, elektriny, položenie dlažby, kúrenia a sanity. Táto firma vypracovala návrh, rekonštrukcia by mala stáť cca 34 000, € a na základe podpísanej zmluvy s firmou Globus s.r.o., tak tých 10 800,00 € za ročné nájomné nám dajú. Problém je postupne zháňať peniaze, my ako vlastník to máme rekonštruovať, oni nám to budú refundovať, požadujú od nás, že na nákup by potrebovali 50 % alebo 30 % z celkového rozpočtu, pre nás je možné tých 30 % z rozpočtu. Ďalej informoval, že je predpoklad, ak by sme to zrealizovali, tak začiatkom septembra by to otvorili. Zaujímal sa o pripomienky, budova bude mať po tejto rekonštrukcii vyššiu hodnotu.

Ing. Ondrášik – sa zaujímal, ako sme sa k tejto firme dostali

Starosta –ponúkli návrhy tri firmy, táto bola najlepšia, bolo to formou verejného obstarávania.

Ing. Kolimárová – by sa chcela vyjadriť k bodu 2.1, kde je uvedené, že budú vedené ako práce naviac a upozornila, že tu nesmú byť práce naviac, toto musí byť v zmluvne uvedené a zmluva sa nebude dodatkovať v dôsledku navýšenia ceny. V bode 5.1. navrhla doplniť, že stavba bude prebratá preberacím protokolom, ďalej sa zaujímala, kto bude technický dozor objednávateľa

Na rokovanie sa dostavil pán Kocúr.

Ing. Predajnianská sa zaujímala, či v bode 9.1 to takto môže byť definované, že východiskové podklady sa môžu meniť, navrhla to vypustiť.

Ing. Kolimárová – doplnila, že zmeny môžu byť, to sa môže dodatkovať, ale nie v dôsledku ceny

Starosta – informoval, že technický dozor si ešte musíme určiť, osobu ktorá bude ale na to spôsobilá

Ing. Kolimárová – upozornila, že v bode 10.1. posledná veta nie je dokončená

Starosta dal následne hlasovať za návrh s pripomienkami, ktoré boli vznesené.

 

Uznesenie č. 70/2014 zo dňa 08.07.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

zmluvu o dielo so zhotoviteľom AFARE, s.r.o., IČO: 46605541, v zastúpení konateľom spoločnosti Adamom Tokolim, so sídlom Kremnica, Československej armády 960/179, PSČ 967 01 predmetom ktorej je úprava priestorov – potraviny Vidiná za cenu 34 489,84 Eur

II.        UKLADÁ

obci zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo podľa schvaľovacej časti uznesenia v znení ako bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva s predloženými pripomienkami – technický dozor objednávateľa ustanoviť, pripomienky priložené k zápisnici (Zmluva o dielo č. 27/2014 – 7 strán, Zmluva o dielo č. 27/2014 – 4 strany)

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kucej , Kocúr, Ing. Ondrášik, Ing.

                                  Predajnianská

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               Bc. Kuceková

 

4       Schválenie zmluvy s firmou RENOVIA s. r. o.

Starosta informoval, že táto firma predložila návrh na rekonštrukciu Riečnej ulice, teraz keď to prešli, tak cenu bez DPH znížili na 25 340,65 €, čo spolu s DPH bude 30 408,78 €, budú urobené uličné vpuste, ulica bude zfrézovaná a nebude tam stáť voda. Boli oslovené 3 firmy, Renovia s.r.o. dala najlepšiu ponuku, ohľadne Športovej ulice teraz nebudeme rokovať, pri kolaudácii došlo k nejakým dohodám s vodármi o ktorých bude na tomto rokovaní informovať neskôr. Zaujímal sa o pripomienky

Bc. Kuceková – sa zaujímala, prečo je uvedené Riečna ulica I. etapa

Starosta – vysvetlil, že takto projektant rozdelil projekt na etapy, druhá etapa sú chodníky, tu sa jedná len o miestnu komunikáciu, bez chodníkov. Do konca mesiaca septembra by mala byť ulica urobená

Ing. Predajnianská – v predchádzajúcej zmluve bolo uvedené, že aj krycí list je súčasťou a tu nie je. Fyzicky ho má, ale v zmluve v texte to nie je uvedené, navrhla aby to tam bolo jasne definované, že na základe rozpočtu z krycieho listu.

Ing. Černok opustil rokovanie.

Ing. Kolimárová – pripomenula to isté, čo predtým, že v článku 4 sú uvedené práce naviac, v tejto zmluve nemôže byť dodatok ohľadne navýšenia ceny prác, článok 3 bod 2. doplniť protokolárne prevzatie objednávateľom, v článku 7 bod 3 spíše sa nie zápis, ale protokol a v bode 5 je potrebné uviesť, kto bude stavebným dozorom, alebo toto môžeme zmeniť na technický dozor, tam by stačil aj technický dozor, ktorý nepotrebuje pečiatku, ale stačí vzdelanie a určitý počet rokov praxe.

Starosta informoval, že tieto návrhy budú zapracované do zmluvy a predstavil návrh na uznesenie aj s pripomienkami.

 

Uznesenie č. 71/2014 zo dňa 08.07.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

I.         SCHVAĽUJE

zmluvu o dielo so zhotoviteľom RENOVIA, s.r.o., IČO: 31627684, v zastúpení konateľom spoločnosti Jaroslavom Krnáčom, so sídlom Lieskovec, Lieskovská cesta 488, PSČ 960 01 predmetom ktorej je rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Vidiná – Riečna ulica – 1. etapa za cenu 30 408,78 Eur

 

II.        UKLADÁ

obci zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo podľa schvaľovacej časti uznesenia v znení ako bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva s predloženými pripomienkami (Zmluva  o dielo č. 25/2014 – 4 strany, Zmluva o dielo č. 25/2014 – 7 strán)

 

Hlasovanie:

ZA –                          Antalič, Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kucej, Kocúr, Ing. Ondrášik, Ing.

                                Predajnianská

PROTI –                     0

ZDRŽAL SA –              0

                                                                                            

5       Príprava projektovej dokumentácie – Kultúry dom vo Vidinej

Starosta informoval, že sme dali vyhotoviť statický posudok na strechu kultúrneho domu a na zateplenie kultúrneho domu, toto nám robí firma Arch-studio, pán Ing. Machava z Kalinova, urobil nám cenovú ponuku na celú záležitosť. Toto bude musieť byť neskôr riešené zmenou rozpočtu. Otvoril k tomu rozpravu.

Ing. Černok sa vrátil na rokovanie zastupiteľstva.

 

Uznesenie č. 72/2014 zo dňa 08.07.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej PD akcie „Zateplenie stropu KD a výmena okien“ firmou arch-studio, s.r.o., IČO: 45319014, v zastúpení Ing. Peter Machava, so sídlom Kalinovo, Tomášovská 851/14, PSČ 985 01 za cenu 1.300,00 Eur

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kucej , Kocúr, Bc. Kuceková Ing.

                                  Ondrášik, Ing. Predajnianská

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –                0

 

6       Informácia z kolaudačného dňa – Kanalizácia obce Vidiná

Starosta informoval, že 3. 7. 2014 Okresný úrad Lučenec zvolal kolaudačné konanie ohľadne kanalizácie, toto sa uskutočnilo, celé kolaudačné konanie viedol Ing. Kovács, na základe toho, že investor stavby nemal k dispozícii všetky doklady týkajúce sa technológii, prerušil kolaudačné konanie a dohodli sa, že do 20 dní investor doloží chýbajúce doklady a potom vydá kolaudačné rozhodnutie, s tým, že tam budú zachytené aj veci týkajúce sa Školskej ulice, kde bolo zistených 7 vád, tieto sa odstraňujú, ďalej musia odstrániť areál staveniska a potom majú odovzdať zápisy, že to bolo odstránené.

 

Uznesenie č. 73/2014 zo dňa 08.07.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu starostu obce z kolaudačného konania – Kanalizácia obce Vidiná, kde kolaudačné konanie je prerušené – investor musí do 20 dní doložiť chýbajúce doklady

 

Starosta ďalej informoval, že čo sa týka III. etapy kanalizácie,  tak projekt máme vypracovaný, konzultoval to s Odborom životného prostredia, stavebné povolenie platí aj na túto etapu.

Starosta informoval, že čo sa týka Športovej ulice, vodári možno v priebehu mesiaca, ako náhle sa nazbiera viacej rozkopávok, prídu do Vidinej urobiť podklady, aby to mohli zaasfaltovať a nakoniec sa dohodli, že urobia podkladové vrstvy a tú vrchnú vrstvu dáme urobiť my, podelenie na financovaní nie je možné.

Ďalej informoval, že 28 augusta je pojednávanie s Mýtnou na súde. Ďalej 2. augusta tohto roku nás pozvali Maďari, asi tak 20 ľudí do Maďarska a má to byť pre obec prekvapenie, tesne pred odchodom nám povedia trasu,  kadiaľ pôjdeme. 26. júla organizujú zájazd do Čierneho Balogu a polovica detí má ísť od nás. Na ostatom rokovaní sme hovorili o zmene dodávateľa, toto hovorí len informatívne, v piatok volala pracovníčka Slovenskej energetiky, do dnešného dňa nám mali poslať cenovú ponuku, ale neposlala, zatiaľ musíme počkať, čo nám dajú na papieri.

 

Uznesenie č. 74/2014 zo dňa 08.07.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.       BERIE NA VEDOMIE

 

 • informáciu ohľadne pojednávania na Okresnom súde v Lučenci – spor Obec Vidiná a Mýtna s.r.o. (termín 28. augusta 2014)
 • pozvanie do Maďarska 02. augusta 2014  20 ľudí do družobnej obci
 • informáciu ohľadne akcie 26. júla 2014 cca 50 detí do Čierneho Balogu, ktorá organizuje obec Egyházasdengeleg

 

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa

Ing. Milan Černok                                                                  

 

Vo Vidinej, dňa                                                                     

Pavol Bútor

 

Zapísal: Ing. Šupica                 

 

                        Jozef Kucej                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 8. 7. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť