Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 10.12.2008

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa konala dňa 10.12.2008Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Overovateľ: Ing. Želmíra KolimárováProgram : 1. Otvorenie 2. 4. zmena rozpočtu na rok 20083. Návrh rozpočtu na rok 2009 s výhľadom na rok 2010 – 20114. Zásady rozpočtového hospodárenia obce 5. Rôzne 6. Záver 1. Otvorenie Rokovanie obecnej rady otvoril a privítal prítomných starosta obce. Oboznámil s programom . Nikto nemal pripomienky.Určenie overovateľa zápisnice :Za overovateľa zápisnice bola určená Ing. Kolimárová2. 4. zmena rozpočtu na rok 2008 starosta oboznámil o tejto zmene - materiál bol členom OR doručený- doplnila ho Ing. Rubintová ekonómka obce , ktorá zmenu pripravovala a navrhuje vytvoriť mimorozpočtový fond ( účelový )- OR s tým súhlasí- nikto viac nemal pripomienky – doporučené predložiť OZ3. Návrh rozpočtu na rok 2009 s výhľadom na roky 1010 – 2011 oboznámil starosta a Ing. Rubintová - materiál bol doručený členom OR na preštudovanie- nikto nemal pripomienky - návrh bol doporučený predložiť OZ4. Zásady rozpočtového hospodárstva obce - oboznámil starosta obce a Ing. Rubintová ekonómka obce – materiál dodaný vopred - Ing. Kolimárová navrhuje doplniť zoznam účastníkov pri výdavkoch na reprezentačnéOR navrhuje u starostu upraviť možnosť úpravy v rozpočte bez schvaľovania OZ v bežných výdavkoch a navrhuje štvrťročne sumu do 50.000.- Sk ( presuny v rámci všetkých položiek ) - v MŠ treba rozdeliť položky za ktoré bude niesť zodpovednosť riaditeľka MŠ- z rozpočtu MŠ reprezentačné vylúčiť ( presunúť )5. Rôzne - starosta oboznámil o poplatkoch ktoré vyberá obec ako kopírovanie rozhl. relácie a pod. ( príloha zápisnice ) – zmena na euro - žiadosť o hranie stolného tenisu p. Václavíkom v starej MŠOR súhlasí ( bez vykurovania ) bezplatne , ale je potrebné spísať zmluvu - zodpovedný bude p. Václavík- ďalej žiadosť Kataríny Ambróšovej o prenájom krčmy od nového roku 2009- OR navrhuje vytvoriť inzerát s ponukou na prenájom priestorov bez konkrétneho zamerania , v ponuke uviesť m2, - p. Veliká navrhuje do programu OZ dať odmeny starostu a poslancov a navrhuje na odmeny starostu urobiť tajné hlasovanie ( pripraviť návrh p. Veliká prepošle Ing. Rubintovej )- kontrolórka obce navrhuje do programu dať plán činnosti HK na 1 polrok 20096. Záver Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie obecnej rady poďakovaním za účasť ukončil . Overovateľ zápisnice : Ing. Želmíra Kolimárová...........................Zapísala : Mária Pappová ......................... Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 10. 12. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť