Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 10.12.2012

zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 10.12.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Pavol Bútor Program:

1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Návrh na 5. zmenu rozpočtu obce Vidiná v roku 2012 4. Rôzne 5. Návrh uznesení 6. Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská –privítala členov obecnej rady a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky. Nikto nemal pripomienky.

2 Určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská určila ako overovateľa zápisnice pána Bútora

 

3 Návrh na 5. zmenu rozpočtu obce Vidiná v roku 2012

Ing. Predajnianská vysvetlila 5. zmenu rozpočtu v roku 2012. Ďalej pripomenula, že berie polovicu mesačného platu starostu, tu vznikla úspora a navrhla ju rozdeliť zamestnancom, ktorí boli celý rok bez odmien. Kocúr pripomenul, že rozpočet je asi zdrap papiera, lebo zamestnanci majú mzdy, ktoré sa tiež musia plánovať a teraz to majú odobriť. Zodpovední ľudia za to brali peniaze. Ing. Predajnianská vysvetlila ďalší dôvod zmeny rozpočtu, že podľa Zásad odmeňovania poslancov mali poslanci odmeny, ktoré mali byť vyplatené v decembri, ale boli vyplatené v januári. Ďalej je potrebné navýšiť položky, z ktorých je platené poistenie za aktivačných pracovníkov, elektrická energia a položku vodné stočné. Informovala, že na Riečnej ulici je podružný merač, na ktorý je napojená firma Accord, my im raz ročne robíme vyúčtovanie spotrebovanej vody, činí to asi 50 %. Ing. Predajnianská informovala o stanovisku JUDr. Gombalu k faktúre od Mýtna s.r.o., ktorý navrhol urobiť vyhodnotenie materiálu. Ďalej informovala, že Stredoslovenská vodárenská spoločnosť nás požiadala o stiahnutie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Pôdohospodárskej agentúry, aby mohli podniknúť kroky. Ing. Predajnianská sa zaujímala o pripomienky k 5. zmene rozpočtu. Kocúr vysvetlil, že k tomu nemá výhrady, je to logické, aby bol rozpočet vyrovnaný, výhrady má len k tomu, že to musia teraz robiť, obecná rada odporučila schváliť 5. zmenu rozpočtu. Ďalej informoval, že toto už zaváňa zneužitím právomoci verejného činiteľa, nebol dodržiavaný rozpočet.

Ing. Predajnianská sa zaujímala o názor obecnej rady k žiadosti o stiahnutie pôvodnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kocúr – sa vyjadril, že s tým súhlasí, nakoľko naše peniaze sú už preč.

Ing. Predajnianská predstavila žiadosť od firmy Accord s.r.o. o dofinancovanie 79 metrov prác navyše. Tieto práce boli realizované pri kostole pri súbehu potrubí. Schválené peniaze boli na 100 metrov.

Ing. Predajnianská informovala, že je potrebné zmeniť uznesenie ohľadne predaja pozemkov pánovi Závrackému, správa katastra prerušilo konanie.

 

Overovateľ zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 28.12.2012   Pavol Bútor

Zapísal: Ing. Šupica  

Ing. Martina Predajnianskpoverený zástupca starosta obceVyvesené: 10. 12. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť