Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 10.2.2009

zápisnica

Zápisnica zo zasadnutie obecnej rady konanej dňa 10.02.209

Prítomní: Ing. Veliká, Ing. Predajnianska, Ing. Rubintová, Ing. Končošová, Ragač

Overovateľ zápisnice: p. Predajnianska

1.Otvorenie

Starosta privítal prítomných, oboznámil ich s programov, určil overovateľa zápisnice - p. Predajniasku.

2. Prerokovanie výsledku výberového konania

P Veliká oboznámila prítomných o priebehu zasadnutia výberovej komisie. Zúčastnilo sa 7 členov, zvolení boli dnes na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, 6 poslancov a 1 zamestnanec, za návrh 1. hlasovali 3 členovia, za návrh 2. ( Kucekovej) 0, nebol zvolený žiadny víťaz, nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Starosta navrhuje nové výberové konanie, nové zverejnenie, podmienky ostávajú stanovené. Z Obecnej rady nový návrh do Obecného zastupiteľstva. Zverejniť 2 krát, minimálne mesiac, použiť miestny rozhlas. Predajniaska navrhu čas na obhliadku priestoru, 3 štvrtky za sebou, po 2 hodiny.Nájomná zmluva končí 28.2.2009. Prebiehala debata. Návrh do zastupiteľstva - predĺženie nájomnej zmluvy do konca apríla.

3. Žiadosť o osvetlenie veže kostola

Starosta prečítal žiadosť veriacich o osvetlenie veže katolíckeho kostola. P. Ragač predostrel predbežný výpočet 0,17 Eur na deň. Chcú to mať pripojené na verejné osvetlenie. Prítomní sa zhodli predložiť návrh do zastupiteľstva.

4. Žiadosť o prenájom požiarnej zbrojnice

P. Ragač prečítal návrh Ľubici Dobiášovej Obecnej rade. Predložiť návrh zastupiteľstvu o prenájme priestoru menovanej a vyhľadať prijateľné priestory pre požiarnu techniku.

5. Žiadosť o odkúpenie parcely

P. Ragač prečítal návrh p. Fridricha o odkúpení parcely. Veliká predložila návrh na pokračovanie prenájmu. Návrh do zastupiteľstva – predĺžiť prenájom.

6. Rôzne

A, výber spracovateľa projektu kanalizácie

Starosta vyzval prítomných k výberu spracovateľa projektu kanalizácie. Prítomní dostali ponuky od zadávateľov kanalizácie, preštudovali ponuky a nevedia zaujať stanovisko. Odvolávajú sa k nedostatku informácií zo strany zadávateľov. Následne prebiehala diskusia k téme. P. Veliká navrhuje, aby sa p.Ragač informoval u starostov na Klube starostov ohľadom ich skúseností čerpania dotácií.

B, Letecké snímky

V rokou 2007 oslovila firma našu obec kvôli snímkam obce. Tá firma sa neozvala, neskôr poslali mapy, ktoré sme im vrátili. Tento rok poslali list, v ktorom sa ospravedlňovali, ponúkajú nám zľavu, mapa 110730 Eur. Neupravená mapa zadarmo, šikmá fotografia 400Eur. Upravená mapa v mierke pre bežné potreby 150 Eur. Celková suma je 1 300 Eur. Ekonómka sa vyjadrila k možnosti financií. V službách je možné ušetriť, jej stanovisko znie, že obec na to má. Tieto snímky pomôžu pri výbere daní, pri zakresľovaní miest na cintoríne. Rada sa zhodla na realizácii tohto projektu.

C, Fotovoltaická elektráreň

Starosta oboznámil členov Obecnej rady s požiadavkou firmy Energy 21 a.s. o stanovisko obce k zamýšľanému zámeru výstavby fotovoltaickej elektrárne v katastrálnom území Vidiná.Rada zaujala zamietavé stanovisko.

7. Diskusia

P. Končošová navrhuje odfotiť labute, ktoré sa nachádzajú v potoku neďaleko materskej škôlky. P. Veliká oboznamuje prítomných o zmenách v zákone týkajúcich sa sociálnych služieb (opatrovateľská služba, Dom sociálnych služieb). Viac kompetencií prechádza na obce. Naše opatrovateľky nespĺňajú podmienky opatrovateľskej služby.

Overovateľka zápisnice: Ing. Martina Predajniaska

Zapísal: ŠupicaVyvesené: 10. 2. 2009

Zodpovedá: Správce Webu

Späť