Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 10.4.2014

dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a z 3.  zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 10.04.2014

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:  0

Neospravedlnení: 0

Overovateľ zápisnice:Štefan Kocúr

 

1       Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania, dnes sú na programe 3 podstatné body, a to návrh na 2. zmenu rozpočtu, správa o pripravenosti akcií plánovaných na rok 2014 a podpis nájomnej zmluvy s firmou Globus, spol. s r.o.. Nikto nemal pripomienky k programu

 

Uznesenie č. 21/2014 zo dňa 10.03.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

- program rokovania Obecnej rady vo Vidinej 

 

Hlasovanie:

ZA -                       Ing. Černok, Báťková, Kocúr

PROTI-                   0

ZDRŽAL SA-            0

                                                                                                    

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pána Ing. Černoka a pani Báťkovú ako overovateľa zápisnice určil pána Kocúra.

 

Uznesenie č. 22/2014 zo dňa 10.03.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

- návrhovú komisiu v zložení Ing. Černok a Báťková

 

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľa zápisnice Kocúr

 

Hlasovanie:

ZA -                        Ing. Černok, Báťková, Kocúr

PROTI-                    0

ZDRŽAL SA-             0

 

 

 

                                                                                                          Jozef Kucej

3       II. zmena rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

Ing. Rubintová informovala o potrebách zmeny rozpočtu na rok 2014. Navrhovaný materiál je prílohou zápisnice.

 

Uznesenie č. 23/2014 zo dňa 10.03.2014

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu ekonómky obce o potrebách zmeny rozpočtu na rok 2014

II. SCHVAĽUJE

návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014 na akcie, ktoré preložila vo svojej správe Ing. Rubintová a odporúča túto zmenu rozpočtu Obecnému zastupiteľstvu schváliť.

 

Hlasovanie:

ZA -                Ing. Černok, Báťková, Kocúr

PROTI-            0

ZDRŽAL SA-     0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

                                                                                             

4       Rokovanie obecného zastupiteľstva a program tohto rokovania

Starosta informoval s navrhovaným termínom na rokovanie obecného zastupiteľstva na dňa 24.04.2014 o 18:00 hod. s nasledovným programom:

Otvorenie Voľba členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení Správa o zápise detí do MŠ na školský rok 2014-2015 (predkladá riaditeľka MŠ) Monitorovacia správa o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce za I. štvrťrok 2014 (predkladá Ing. Rubintová) Správa o pripravenosti akcií plánovaných na rok 2014 Schválenie programu odpadového hospodárstva obce Schválenie návrhu PHSR obce na roky 2014-2020 Rôzne Interpelácia poslancov Diskusia Návrh na uznesenie, záver

K uvedenému nemal nikto pripomienky.

 

Uznesenie č. 24/2014 zo dňa 10.04.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.                     SÚHLASÍ

s programom a termínom zasadania OZ dňa 24.04.2014 o 18.00 hod. tak, ako bol predložený obecnej rade na schválenie

 

Hlasovanie:

ZA -                Ing. Černok, Báťková, Kocúr

PROTI-            0

ZDRŽAL SA-     0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

5       Prenájom nebytových priestorov – Globus, spol. s r.o.

Starosta informoval, o rokovaní s firmou Globus, spol. s r.o. ohľadom prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove bývalej krčmy a potravín na Zvolenskej ulici. Je dôležité rozhodnúť sa, akou formou sa práce zabezpečia. Buď rekonštrukciu zabezpečíme my na vlastné náklady a firma globus bude platiť nájomné, alebo oni zabezpečia rekonštrukciu a my im potom zhodnotenie budovy odpočítame z nájomného. Firma Globus prejavila záujem o predkupné právo v prípade, že by chcela obec budovu predať. Prebehla diskusia.

 

Uznesenie č. 25/2014 zo dňa 10.03.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu starostu obce o podpise nájomnej zmluvy s firmou Globus o prenájom predajne potravín a krčmy

II.        ODPORÚČA

obecnému zastupiteľstvu schváliť nájomnú zmluvu tak, aby zmluva obsahovala text: „Nájomca bude rekonštrukčné práce na objekte prevádzať na vlastné náklady. Prenajímateľ t.j. obec odpočíta tieto skutočné náklady zo stanovenej výšky nájomného. Nájomník firma Globus v prípade odpredaja uvedenej nehnuteľnosti má na túto predkupné právo.“

 

ZA -                Ing. Černok, Báťková, Kocúr

PROTI-            0

ZDRŽAL SA-    0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

 

6       Správa o prebiehajúcich akciách v obci

Starosta informoval členov obecnej rady o prebiehajúcich akciách, o realizácii stavieb a o plánovaných akciách na rok 2014. Prebehla diskusia.

 

Uznesenie č. 26/2014 zo dňa 10.03.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu starostu obce o realizácii stavieb:

Šmeralova ulica, rekonštrukcia a rozšírenie urnového hája, chodníka na Pivovarskej ulici, rekonštrukcii vodovodu – prípojok na Športovej ulici

II.        ODPORÚČA

obecnému zastupiteľstvu zaradiť do plánu úloh na rok 2014 výstavbu bezbariérového vchodu a prekrytie schodišťa na vchode do kultúrneho domu.

 

ZA -                Ing. Černok, Báťková, Kocúr

PROTI-            0

ZDRŽAL SA-     0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

7       Rôzne

Starosta informoval o ponuke na zmenu dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu.

 

Uznesenie č. 27/2014 zo dňa 10.03.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         ODPORÚČA

obecnému zastupiteľstvu zmenu dodávateľa energií (elektrina, plyn). Zmluvu na základe prepočtov uzavrieť s firmou BSF Banská Bystrica.

 

ZA -                Ing. Černok, Báťková, Kocúr

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

Starosta informoval o prenájme nebytových priestorov v budove bývalej materskej školy na Školskej ulici pánovi Rastislavovi Ragačovi. Elektrická energia bola odpojená a Rastislav Ragač súhlasí s tým, že táto služba mu nebude zabezpečovaná.

 

Uznesenie č. 28/2014 zo dňa 10.03.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         ODPORÚČA

obecnému zastupiteľstvu schváliť zmenu na prenájom bývalej MŠ uzavretú s Rastislavom Ragačom a to vypustiť zo zmluvy náklady za el. energiu v sume 10 Euro mesačne. Nájomní el. energiu nepotrebuje a elektrika je v budove odpojená.

 

ZA -                Ing. Černok, Báťková, Kocúr

PROTI-            0

ZDRŽAL SA-     0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

 

 

 

Vo Vidinej, dňa Štefan Kocúr                                                              

 

Zapísal: Ing. Rubintová                                   

 

 

                                                          

Jozef Kucej             starosta obceVyvesené: 10. 4. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť