Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 11.11.2010

uznesenia

Uznesenia z rokovania obecnej rady,

ktorá sa 11.11.2010

Uznesenie č. 1/2010

Obecná rada vo Vidinej:

I. DOPORUČUJE

schváliť Zásady odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej 12.11.2010

Vladimír Ragač

Uznesenie č. 2/2010

Obecná rada vo Vidinej:

I. NEDOPORUČUJE

schváliť návrh rozpočtu na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013

Vo Vidinej 12.11.2010

Vladimír Ragač

Uznesenie č. 3/2010

Obecná rada vo Vidinej:

I. DOPORUČUJE

schváliť návrh VZN č. 7/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vo Vidinej 12.11.2010

Vladimír Ragač

Uznesenie č. 4/2010

Obecná rada vo Vidinej:

I. DOPORUČUJE

schváliť návrh VZN č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

Vo Vidinej 12.11.2010

Vladimír Ragač

Uznesenie č. 5/2010

Obecná rada vo Vidinej:

I. DOPORUČUJE

schváliť program najbližšieho obecného zastupiteľstva:

1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie3. Správa o činnosti obecnej rady a správa o činnosti komisií4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej5. Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady6. Návrh VZN č. 08/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 20108. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 20119. Mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 201010. Rôzne 11. Interpelácia12. Diskusia13. Uznesenia14. Záver

Vo Vidinej 12.11.2010

Vladimír Ragač


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady,

ktorá sa konala dňa 11.11.2010

Prítomní: podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: 0Neospravedlnení: 0 Program:

1. Otvorenie2. Zásady odmeňovania poslancov3. Rozpočet 20114. VZN č. 7/20105. VZN č. 8/2010 6. Zmluva o dielo7. Rôzne8. Záver

1. otvorenie

Na začiatku rokovania starosta prítomných privítal. Na začiatku boli prítomné Ing. Veliká a Ing. Kolimárová. Predstavil program rokovania. Ako overovateľa určil starosta Ing. Kolimárovú. Ing. Veliká sa zaujímala, či sa budú zaoberať aj dofinancovaním cintorína. Na minulom obecnom zastupiteľstve neprešla zmena rozpočtu, ktorá sa toho týka. Ing. Končošová pripomenula, že ona vedela, že sa začne prerábať cintorín a ďalej pripomenula, že starosta to už spomínal poslancom už skôr.Ing. Veliká informovala, že to môže navrhnúť na obecnom zastupiteľstve aj ona, keďže sú peniaze. Ing. Končošová navrhla, aby sa urobila dôvodová správa, v ktorej sa všetko zdôvodní.Starosta pripomenul, že bude obvinený z predvolebnej kampane, čo nie je pravda. O 17.05 hod. prišla Ing. Predajnianská. Ing. Kolimárová sa zaujímala, prečo sa musí dofinancovať táto investícia, keďže už boli odsúhlasené peniaze, či sa uskutočnili nejaké práce naviac.Starosta vysvetlil, že práce naviac ani veľmi neboli, len v prvej etape sa počítalo s vypracovaním projektovej dokumentácie, obrubníky sme si chceli osádzať sami, len to nie je možné, tam sú potrebné aj stroje. V minulom roku sa osadilo vodomerná šachta, ktorá je zahrnutá v tých peniazoch, ktoré boli určené na I. etapu. Ďalej zdôraznil, že bolo potrebné začať so svahovaním.Ing. Kolimárová navrhla vyznačiť v projekte, čo už bolo spravené a s čím sa počíta, keď sa odsúhlasí zmena rozpočtu.Ing. Predajnianská upozornila, že malo byť zvolané zastupiteľstvo. Ďalej navrhla, aby sa uviedlo aj kto to robí a na základe čoho bol vybraný.Starosta doplnil, že v súčasnej dobe sa tam už žiadne práce nevykonávajú, nakoľko nebola odsúhlasená zmena rozpočtu.

2. zásady odmeňovania poslancov OZ

Starosta pripomenul, že na minulom obecnom zastupiteľstve bol predložený návrh, ktorý bol predložený v poslednej chvíli, tento návrh predložil p. Kocúr, ktorý ho neskôr stiahol z rokovania. Návrh nebol schválený.Ing. Veliká ako navrhovateľka vysvetlila, že vychádzala z platového poriadku, tu bola zahrnutá aj odmena starostovi. Táto odmena sa vyňala z pôvodného návrhu. Obecnej rade boli predložené pripomienky z obecného zastupiteľstva a sú zapracované v tomto návrhu. Pripomenula, že nie je problém zapracovať zmenu výšky, táto hodnota nie je stála. V návrhu sú aj odmeny neposlancov, členov komisií. Odmeny sú vyplácané raz ročne a vychádza sa z aktivity poslancov. Teraz sa dopĺňa do návrhu, že odmeny sa navrhujú na návrh starostu a aj poslancov, tento návrh musí byť schválený uznesením obecného zastupiteľstva. Ing. Končošová sa zaujímala, či sa kumulovanie odmeny týka aj zástupcu. Ing. Veliká pripomenula, vychádzala z platného platového poriadku. Ing. Končošová sa opäť zaujímala, či dostane zástupca odmenu za účasť na schôdzi obecnej rady a obecného zastupiteľstva a ešte aj odmenu.Ing. Rubintová informovala, že kontaktovala ZMOS. Ing. Kolimárová sa opýtala, čo so starostom, tu chýba. Ing. Rubintová pripomenula, že to je riešené v platovom poriadku, na prvom zasadnutí sa schváli odmena starostovi. Ing. Kolimárová sa zaujímala, akým spôsobom. Ing. Rubintová navrhla, aby sa výplata odmeny starostovi upravila v platovom poriadku. Ďalej vysvetlila, že v platovom poriadku je riešená odmena a prečítala aj zákon. V zákone sú riešené odmeny a aj mimoriadne odmeny. Ďalej informovala, že sa rozprávala s p. Konečným zo ZMOS-u a ten jej poradil obec, ktorá to má vypracované podľa zákona. Náš návrh je totožný. Prečítala dôvodovú správu, že cieľom je diferencované odmeňovanie poslancom, nie paušál. Poslanci sa ohradili, že odmeny navrhuje len starosta, tak teraz sa doplnilo, že aj poslanci, s podmienkou, že to musí schváliť obecné zastupiteľstvo.Ing. Končošová navrhuje, aby bola zásluhovosť, aby sa aspoň 2 krát do týždňa členovia komisií stretávali. Ing. Veliká upozornila, že už je iná doba, nemusia sa členovia osobne stretávať, sú aj iné spôsoby komunikácie. Ing. Kolimárová upozornila, aby odmena bola len za náplň práce, musí byť náplň práce a úlohy splnené. Ing. Končošová pripomenula, že musí byť aj vyhodnotenie úloh. Činnosť musí byť upravená tak, aby to bolo mesačneIng. Preedajnianská navrhla nevyrábať nové činnosti, ale to už vyplýva z náplne práce starostovi.

Uznesenie č. 1/2010

Hlasovanie:

ZA - Ing. Veliká, Ing. Kolimárová, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

3. Rozpočet pre rok 2011

Starosta informoval, že považuje neschválený rozpočet za čierny bod, je za to, aby sa rozpočet v takom znení ako v minulom roku schválil. Ing. Kolimárová informovala, že nastúpia noví poslanci, ktorí budú musieť niesť zodpovednosť za rozpočet, tak nech si ho aj schvália.Starosta doplnil, že ak nebudú noví spokojní so schváleným, tak si ho môžu zmeniť. Členovia obecnej rady nesúhlasia, aby sa v tomto roku schvaľoval rozpočet na budúci rok.

Uznesenie č. 2/2010

Hlasovanie:

ZA - 0PROTI - Ing. Veliká, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská ZDRŽAL SA - 0

4. Návrh VZN č. 7/2010

p. Koristeková oboznámila prítomných o zmenách vo VZN č. 1/2010 dane a poplatky. Tieto zmeny budú poslané poslancom na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej sa zaujímala, či má poslať aj staré VZN. Obecná rada navrhla poslať celý návrh VZN so zapracovanými zmenami.

Uznesenie č. 3/2010

Hlasovanie:

ZA - Ing. Veliká, Ing. Kolimárová, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

5. Návrh VZN č. 8/2010 –nakladanie s odpadom

Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo sa dôležité zmenilo. Koristeková informovala, že povinnosťou je separovať a separovať aj kovy. Ďalej navrhla, aby si obecná rada pozrela povinnosti obce a povinnosti občanov. Ing. Končošová sa zaujímala, ako je to so septikmi. Či obec môže kontrolovať čistenie septikov. Ing. Kolimárová informovala, že vodárne majú presnú evidenciu, stačí ich osloviť. Ing. Končošová sa zaujímala, čo v novom roku s bio odpadom. Starosta informoval, že sa bude pokračovať v zvážaní bioodpadu od občanov a opýtal sa Ing. Kolimárovej, či už bola skolaudovaná kompostáreň v Lučenci.Ing. Kolimárová oboznámila prítomných, že už to malo byť skolaudované.

Uznesenie č. 4/2010

Hlasovanie:

ZA - Ing. Veliká, Ing. Kolimárová, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

6. zmluva o dielo

Starosta predložil návrh zmluvy o dielo. Dnes jednal so zástupcom firmy dodávateľa stavby pre I. etapu kanalizácie. Zmluvu pripravila firma čo realizovala súťaž a doladili sa už úpravy, je to štandardná zmluva. Je pripravená na podpis. Ďalej upozornil, že táto zmluva nepodlieha schváleniu obecnému zastupiteľstvu.Ing. Kolimárová pripomenula, že táto zmluva s dodávateľom áno, len zmluva s Ministerstvom nie. Na zverejnenie je ale potrebný súhlas dodávateľa. Ďalej informovala, že nemusí to dať starosta do obecného zastupiteľstva, lebo bola pri tom firma, čo robila verejné obstarávanie a ak je táto zmluva totožná so zmluvou, ktorá bola vo verejnom obstarávaní, tak je to v poriadku.

Ing. Rubintová doplnila, že máme schválenú dotáciu, oni dali nižšiu ponuku. a DPH 14 % si môžeme nárokovať. Starosta informoval, táto zmluva by mala byť podpísaná v priebehu budúceho týždňa, následne do 2 týždňov s Ministerstvom a informoval o ďalších termínoch.Ing. Kolimárová informovala, že zmluva je seriózna.

Ing. Končošová predkložila plán kontrolnej činnosti a zaujímala sa, či ho má zapracovať do programu tohto obecného zastupiteľstva. Ing. Kolimárová doporučila, aby to do programu bolo zapracované.Starosta informoval o potrebe vypracovať program.

Návrh : 1. otvorenie2. voľba návrhovej komisie3. správa o činnosti OR správa o činnosti komisií4. Zásady odmeňovania poslancov5. VZN č. 7/20106. VZN č. 8/20107. Zmena rozpočtu 8. plán kontrolnej činnosti9. Mimoriadne odmeny 10. Rôzne – zmluva o dielo info11. interpelácia12. diskusia13. uznesenia14. Záver

Uznesenie č. 5/2010

Hlasovanie:

ZA - Ing. Veliká, Ing. Kolimárová, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Overovateľom zápisnice:Ing. Kolimárová ................................................

Zapísal: Ing. Ján Šupica ................................................

Vladimír Ragač starosta obce VidináVyvesené: 11. 11. 2010

Zodpovedá: Správce Webu

Späť