Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 11.1.2007

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej , ktorá sa konala dňa 11. januára 2007-------------------------------------------------------------------------------------- Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program : 1. Otvorenie 2. Príprava OZ 3. Rôzne 4. Záver K bodu – 1 – Otvorenie previedol starosta obce. Privítal prítomných . Oboznámil s----------------- programom . Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určená p. Ing. Predajnianska K bodu – 2 – Príprava OZ ---------------- - starosta oboznámil , že obecné zastupiteľstvo plánuje na 1. febr. 2007 tj. štvrtok o 17.00 hod. hlavné body programu :1. Utvorenie a schválenie komisie na ochranu verejného záujmu / s 5 členmi so zastúpením z každej politickej strany OR navrhuje p. Kocúra za predsedu , ktorý túto funkciu zastával aj doteraz , ďalej za členov boli navrhnutí p. Černok, sl. Kamenská, p. Kuceková a p. Šulek 2. vybrané interné smernice obce a to :- rokovací poriadok - prekontrolovať či nedošlo k zmenám v legislatíve , ak nie predložiť OZ na schválenie p. starosta navrhuje OR, aby JUDr. Gombala naďalej spolupracoval s obcou tak ako doteraz ak bude s tým súhlasiť p. Gombala (starosta osloví p. Gombalu či bude súhlasiť ) OR s týmto súhlasí 3. Príprava odmien starostu, poslancov OZ , odmena zástupcu starostu - k odmenám poslancov OZ ekonómka obce navrhuje, aby bolo konkrétne určené ako sa budú odmeny poslancom vyplácať napr. štvrťročne, OR ďalej navrhuje , aby boli odmeňovaní podľa účastip. Veliká – zástupkyňa starostu sa opýtala, že v akej výške bol vyplácaný plat predošlému zástupcovi starostu a ona navrhuje, že nežiada tú sumu každý mesiac, ale odmenu za zúčastnenie OR. OZ za vybavovanie poverených úloh za zastupovanie starostu , kontrolórka obce navrhuje, aby sa konkrétne formulovalo aké platby budú, aby to bolo jasné a kontrolovateľné, aby to bolo možné zakomponovať do platového poriadku ( vysvetlila konkrétne na komisiách ) - OR navrhuje ohľadne komisií na OZ dať úlohu predložiť plán činnosti na r. 2007 a OR bude túto činnosť kontrolovať a v prípade neplnenia vyvodí dôsledky - platový poriadok – konkrétny návrh pripraví starosta s ekonómkou - kontrolórka obce navrhuje zástupkyni brať plat mesačne čo má nárok podľa zákona , nakoľko bude dosť obtiažne ohodnotiť zadané úlohy podľa náročnosti - OR navrhuje tiež určiť konkrétnu sumu za 1 zasadnutie a to po dohode čiastku 200.- Sk za zasadnutie , predseda komisie 200.- Sk a členovia 100.- Sk za zasadnutie ( komisia najviac 3 členná ) - ekonómka upozornila, že nie je určená suma pre členov rady OR navrhla priemer z predošlého obdobia - organizačný poriadok - OR navrhuje vypracovať pavúka na pracovné náplne - - Ing. Predajnianska navrhuje, ak bude dohoda s p. Gombalom , aby tieto smernice posúdil - Ing. Kolimárová navrhuje , aby bola prevádzka OÚ zabezpečená aj cez obedňajšiu prestávku a starosta chce, aby bola aj zastupiteľnosť určitých úkonov- p. zastupkyňa navrhuje, že sa stretnú s p. starostom dopracujú tento poriadok s úpravou pracovnej doby - p. Pappová sa opýtala , či by nemohol byť nainštalovaný internet aj na ostatné počítače , nakoľko je len u ekonómky a nie je možné pozrieť, alebo stiahnuť potrebné veci - p. Ing. Kolimárová súhlasí a dáva starostovi návrh na zrealizovanie nainštalovania internetu aj na ostatné počítače pokiaľ je to možné a navrhuje taktiež zriadenie „ Informačného centra „ na ktoré sa dajú dostať aj financie z fondov - spracovanie nového VZN obce o poskytovaní opatrovateľskej službe - starosta informoval o potrebe úpravy tohto VZN vypustenie v ČL. 3 ods. 3 na základe kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v Lučenci K bodu – 3 – Rôzne ----------------- starosta informoval, že p. Hroncová – kuchárka MŠ podala výpoveď, ktorá jej už plynie - p. starosta navrhuje, aby p. Zvarovej – školníčke a upratovačke bol urobený dodatok k zmluve , o vypomáhaní pri vydávaní stravy - dotaz bol, koľko detí je v MŠ resp. koľko sa stravuje – ekonómka odpovedala, že v priemere je to max. okolo 30 detí - p. Ing. Kolimárová navrhuje pokiaľ sú tam 4 učiteľky treba túto klauzulu doplniť im do náplne práce - p. starosta ďalej oboznámil , že požiarny technik p. Kepeňa odmietol ďalšiu spoluprácu s obcou a taktiež informoval, že už sa spojil s iným požiarnym technikom a predložil jeho ponuku a OR s ňou súhlasí - prehodnotenie nájomnej zmluvy bývalej MŠ s Evanjelickou cirkvou , OR prehodnotila situáciu a navrhuje túto zmluvu zrušiť v zmysle zmluvy , obec v dohľadnej dobe túto budovu nepotrebuje - starosta informoval o potrebe urobenia zmeny podpisových vzorov K bodu – 4 – Záver----------------- Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie obecnej rady poďakovaním za účasť ukončil . Overovateľ zápisnice : Ing. Martina Predajnianska ..................................Zapísala : Mária Pappová ...................................... Vladimír Ragač starosta obce

Vyvesené: 11. 1. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť