Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 11.3.2010

zápisnica

Zápisnica z porady, ktorá sa konala dňa11.03.2010

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Ing. Kolimárová – ospravedlnená Ing. Končošová - ospravedlnená

Program:1. Otvorenie2. Určenie overovateľa zápisnice3. Odkúpenie parciel na futbalovom ihrisku (Fiala)4. Zmena uznesenia (Kružliak Juraj)5. Návrh VZN a chove a držaní psov6. Sadzobník cien7. Dotácia Matica slovenská8. Informatívna správa k plneniu rozpočtu9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom10. Žiadosti o prenájom11. VZN – voľby 12. Projekt cintorín13. Rôzne14. Záver

1. bodNa začiatku zasadnutia starosta prítomných privítal.

2. bodZa overovateľa zápisnice starosta určil Ing. Predajnianskú.

3. bodStarosta oboznámil prítomných o situácii s dedičstvom ohľadne pozemkov na futbalovom ihrisku. Podľa posledných informácií je p. Macko zo Zvolena ochotný predať parcely obci Vidiná. Do zastupiteľstva Ing. Rubintová pripraví celkovú výmeru.

4. bodStarosta oboznámil prítomných, že v minulom roku bol schválený odpredaj parcely p. Kružliakovi. Správa katastra prerušila konanie, nakoľko uznesenie neobsahuje údaje, ktoré podľa nového zákona musí obsahovať, preto je nutné uznesenie doplniť.

5. bodStarosta predstavil návrh VZN o chove a držaní psov v obci Vidiná. Informoval, že návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a je k nahliadnutiu aj na webovej stránke www.vidina.sk a bol aj poslaný Poriadkovej komisii na pripomienkovanie. Poriadková komisia nemala pripomienky k návrhu. Návrh VZN bol prítomným odovzdaný pred začatím OR. Obecná rada odporúča schválenie návrh VZN.

6. bodSadzobník cien, starosta predstavil návrh, ktorý obsahuje ceny KUKA sud plastový, rozdelené rozhlasové relácie pre podnikateľov a pre jubilantov a zaokrúhlenie ceny za pohľadnicu s tematikou obce Vidiná. Ing. Veliká doporučuje doplniť do VZN o odpadoch nový kuka sud plastový, nakoľko sa v spomínanom VZN nespomína.

7. bodIng. Rubintová predstavila žiadosť o dotáciu Matice slovenskej v sume 1 000 €. Ing. Veliká pripomenula, že ostatným boli poskytnuté dotácie na úrovni minulého roka, tak aby sa posudzovala aj táto žiadosť na úrovni dotácie z minulého roka, ktorá bola v sume 900 €.

8. bodIng. Rubintová zdôraznila, že obec Vidiná hospodárila s prebytkom bežného rozpočtu. Tento prebytok bol použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu, nakoľko obec nekrátila investičné aktivity a na krytie schodku finančných operácií. Na konci roka bola poukázaná dotácia vo výške vyše 24 000 € z Ministerstva financií. Táto ako aj ďalšie zvýšené dotácie boli použité na zvýšené výdavky. Z tohto dôvodu došlo k povolenému prekročeniu výdavkov pri zvýšení príjmov. Plnenie výdavkov v roku 2009 bolo v rámci programov. Podrobné čerpanie ako aj hodnotiaca správa budú súčasťou záverečného účtu. Obecná rada nemá pripomienky k informatívnej správe o plnení rozpočtu.

9. bodObec musí na základe novely zákona vypracovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Ing. Rubintová pripravuje tieto zásady. Ing. Veliká doniesla materiály. Celé zásady budú predmetom rokovania ekonomickej komisie. Ing. Rubintová potrebuje doplniť do zásad minimálne hodnoty, ktoré stanovujú hranicu právomocí starostu obce pri rozhodovaní. Ing. Rubintová predstavila návrh zásad.

10. bodStarosta informoval o prijatých žiadostiach o prenájom. Tieto žiadosti musia byť riešené už novými zásadami. Jedna žiadosť je od p. Fridricha a druhá od AAA auto.

11. bodStarosta upozornil, že prichádzajú voľby a je potrebné prijatie VZN. Bolo prijaté VZN pre voľby do VÚC, ktoré sa bude musieť konkretizovať na prichádzajúce voľby. Starosta má v pláne pripraviť tabuľu aj pri strednej zastávke. Ing. Rubintová navrhuje rozšírenie úradnej tabule pri obecnom úrade. Starosta zadal úlohu Bc. Šupicovi, ktorý osloví firme, ktoré sa zaoberajú predajom tabúľ.

12. bodStarosta informoval o návrhu zrekonštruovania cintorína, jedná sa o komplexný plán spolu s oplotením. Predpokladaná cena projektovej dokumentácie je 6 600 €. Tento návrh počíta s rozdelením na etapy. Starosta sa zaujímal o názor OR, nakoľko je nutné predložiť zmenu rozpočtu. OR sa zaujímala, z ktorej položky budú peniaze presunuté. Ing. Predajnianská súhlasí, že tento návrh mal byť vypracovaný už dávno. Pripomenula, že v minulom roku nebola realizovaná oprava chodníkov na Pivovarskej ulici. Ing. Rubintová pripraví zoznam možných rezerv, z ktorých je možné realizovať projekt cintorína. Obecná rada doporučuje presun z kapitálových výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou Kultúrneho domu.

13. bodStarosta informoval, že sa vyskytol sa problém s výkupom parcely na ihrisku. Týka sa to parciel Jána Matušku. Kúpil pozemok, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie a je ochotný vymeniť pozemok na ihrisku za jeho pozemok, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie.

14. bodNa záver starosta informoval o personálnych veciach týkajúcich sa Obecného úradu, konkrétne oboznámil poslancov o prepustení p. Uhrina z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny.

Overovateľ zápisnice: Ing. Predajnianská .......................................... Zapísal: Bc. Ján Šupica ..........................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 11. 3. 2010

Zodpovedá: Správce Webu

Späť