Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 12.6.2014

pozvánka

Jozef Kucej

starosta obce Vidiná

                                                                                                         Vo Vidinej, 06.06.2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa uskutoční

dňa 12.06.2014 (štvrtok) o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
 3. Správa o činnosti ŠK Slovan Vidiná
 4. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2013
 5. Rekonštrukcia ulíc Športová a Riečna
 6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014
 7. Predaj pozemku - Jozef a Anna Urbanovi
 8. Zmena dodávateľa odberu elektrickej energie a plynu
 9. Príprava osláv „Dňa obce“
 10. Zmluva s firmou Globus s.r.o. – schválenie
 11. Záver

 

 

 

 

      v. r.

           Jozef Kucej

 

 


dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - neprítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a z 5.  zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 12.06.2014

 

Prítomní:                              Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                      Kocúr

Neospravedlnení:                   0

Overovateľ zápisnice:             Báťková, Ing. Černok

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
 3. Správa o činnosti ŠK Slovan Vidiná
 4. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2013
 5. Rekonštrukcia ulíc Športová a Riečna
 6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014
 7. Predaj pozemku - Jozef a Anna Urbanovi
 8. Zmena dodávateľa odberu elektrickej energie a plynu
 9. Príprava osláv „Dňa obce“
 10. Zmluva s firmou Globus s.r.o. – schválenie
 11. Záver

 

 

 

1       Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania a navrhol vypustiť bod č. 3, nakoľko správa nebola doručená.  Ďalej informoval, že z rokovania sa ospravedlnil pán Kocúr. Materiály dostali všetci poslanci, na budúci týždeň bude obecné zastupiteľstvo.

 

Uznesenie č. 21/2014 zo dňa 12.06.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

- program rokovania Obecnej rady vo Vidinej 

 

Hlasovanie:

ZA -                            Ing. Černok, Báťková

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

                                                                                                          Jozef Kucej

 

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pani Báťkovú a Ing. Černoka a ako overovateľov zápisnice určil Ing. Černoka a pani Báťkovú

 

Uznesenie č. 22/2014 zo dňa 12.06.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

- návrhovú komisiu v zložení Báťková a Ing. Černok

 

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľa zápisnice Ing. Černoka a Báťkovú

 

Hlasovanie:

ZA -                            Ing. Černok, Báťková

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                  0

 

 

 

                                                                                                          Jozef Kucej

 

3       Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2013

Audítor uskutočnil audit, výsledky sú už známe, vo svojej správe konštatoval, že nebol porušený zákon, robíme v súlade, ale konštatuje 2 upozornenia, ktoré treba odstrániť a to, že obec svojím rozhodnutím darovala projekty kanalizácie bezodplatne Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a obec ich ďalej drží v majetku ako svoje vlastné, stále je to ako položka u nás. Druhá vec je nešťastný cintorín, žiaden dokument nemáme, či už zmluvu, faktúru alebo objednávku, ale berú to ako pohľadávku, teoretická možnosť je tu, že to obec bude musieť zaplatiť. Poslanci dostali správu audítora spolu s inými materiálmi. Ďalej informoval, že máme nejakú rezervu a hospodárime v norme.

 

Uznesenie č. 23/2014 zo dňa 12.06.2014

Obecná rada vo Vidinej

 

I.         berie na vedomie

a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obec Vidiná za rok 2013

b) Správu nezávislého audítora

 

II.        ODPORÚČA schvÁLIŤ

a)         Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2013

b)         celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhrad

c)         tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v sume 3 347,95 Eur

d)         tvorbu mimorozpočtového fondu z prebytku rozpočtu v sume 30 131,48 Eur

 

Hlasovanie:

ZA -                Ing. Černok, Báťková

PROTI-            0

ZDRŽAL SA-     0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

                                                                                             

 

 

4       Rekonštrukcia ulíc Športová a Riečna

Starosta informoval, že rekonštrukciu Riečnej ulice by bolo treba na schváliť na obecnom zastupiteľstve, Športovú ulicu už máme schválenú, ale nemáme finančné krytie. Aby sme zvládli obe tieto akcie, tak nám treba z rezervy uvoľniť 12 000,00 € z rozpočtu, máme cenové ponuky, ponuky od firiem Renovia Zvolen a Kolek s.r.o. sú súčasťou zápisnice. Chodník na Riečnej ulici nie je až v takom zlom stave, potrebné je opraviť tieto ulice. Zatiaľ nechcel robiť nič, pokiaľ nemá stanovisko rady a zastupiteľstva. Ďalej zdôraznil, že ulica Riečna a Športová sú v katastrofálnom stave.

Nadväzne na to obecné zastupiteľstvo žiadalo, aby sme napísali list vodárom, kde sme žiadali opravu Športovej ulice. Stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti je súčasťou zápisnice. Starosta ďalej konštatoval, že kým oni prídu, tak si to zaasfaltujeme sami, oni to chcú aj tak len poplátať, to čo rozkopali.

Starosta ďalej informoval, že v obci prebieha oprava výtlkov.

 

Uznesenie č. 24/2014 zo dňa 12.06.2014

Obecná rada vo Vidinej

 

I.         SÚHLASÍ

s rekonštrukciou Riečnej a Športovej ulice a odporúča obecnému zastupiteľstvu túto rekonštrukciu schváliť s tým, aby do 5 dní od schválenia bolo obcou vypísané obstarávanie na túto akciu

 

Hlasovanie:

ZA -                            Ing. Černok, Báťková

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA   -              0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

 

5       Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

Ing. Rubintová predstavila návrh 3. zmeny rozpočtu v zmysle dôvodovej správy. Z rezervy je potrebné uvoľniť 13 750,00 € a v rezerve nám na tento rok stále ešte ostane 6 516,00 €. Riečnu ulicu navrhujme kryť zo Šmeralovej ulice, kde bolo vyčlenených 60 000,00 € a ulica stále 35 000,00 €, čiže ten zvyšok by mohol ísť na Riečnu ulicu. Ďalej informovala, že je potrebné do zmeny rozpočtu doplniť aj zmeny týkajúce sa školskej jedálne, kde je potrebné navýšiť, ale to sa týka aj príjmovej a rovnako aj výdavkovej časti, to čo rodičia zaplatia navyše za potraviny, to sa premietne do výdavkovej časti. Nikto nemal pripomienky.

 

Uznesenie č. 25/2014 zo dňa 12.0.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

a)         Dôvodovú správu k Návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

b)         Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

 

 

II.        ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

a)         3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 v zmysle predloženej Dôvodovej správy

b)         Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 12 000,00 Eur na:

 

            1) Rekonštrukciu a modernizáciu Riečnej ulice v sume 12 000,00 Eur

 

Hlasovanie:

ZA -                            Ing. Černok, Báťková

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

 

 

 

6       Predaj pozemku - Jozef a Anna Urbanovi a predaj pozemku Skýpalovci

Starosta informoval, že Urbanovci zo Školskej ulice nás požiadali o odkúpenie pozemku. Tam je ten veľký breh, ktorý je vo vlastníctve obce a do svojho domu chodia po obecnom pozemku, chceli by si to teda  vysporiadať. Teraz tam majú aj malý plot.

Ing. Černok sa zaujímal, koho je cesta

Starosta informoval, že cesta je obecná. Ďalej vysvetlil, že tu je potrebné, aby sa Urbanovci zároveň dohodli aj so susedmi a to Skýpalovcami, aby si vytýčili hranice svojich pozemkov, nakoľko aj pred Skýpalovcami je obecný pozemok.

Báťková doplnila, že sa im to nemôže predať, pokiaľ sa nedohodnú so susedom.

Ing. Černok predstavil návrh na uznesenie a doplnil, že keď si spravia geometrický plán tak, ako sa im to má predať, nech sa sami susedia medzi sebou dohodnú a potom sa im to schváli.

 

Uznesenie č. 26/2014 zo dňa 12.0.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         PREROKOVALA

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:

- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci,  katastrálny odbor - pozemok na Školskej ulici - zapísaný na LV č. 5991 parcela registra ,,C' KN č.504/3 - ostatné plochy o výmere 94 m2

 

II.        ODPORÚČA

obci vyzvať' manželov Urbanovcov na vypracovanie geometrick6ho plánu na rozdelenie parcely. Náklady na vypracovanie geometrického plánu budú znášať manželia Urbanovci.

 

Hlasovanie:

ZA -                            Ing. Černok, Báťková

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

            Jozef Kucej

 

Starosta informoval o žiadosti rodiny Skýpalovcov, ktorí kúpili dom na Zvolenskej ulici a niekedy dávno obec vyporiadávala pozemky medzi Bencovcami a obcou. Jedna časť tam ostala obecná, pretože ak by sme túto časť predali, tak vtedy ešte Hangóni nemá vstup do domu, potom ten dom kúpili Krnáčovci. Teraz chcú tú časť Skýpalovci odkúpiť. Starosta navrhol riešenie, či by sa neoslovila Krnáčová, ktorá tam má vstup do domu a nech sa medzi sebou dohodnú, aj jedni to chcú a aj druhí. Ďalší problém je, že s majetkom sa nedá manipulovať, je tam záložné právo. Keď Skýpalovci kúpili dom s pozemkom od Bencov, tak pani Bencová si oplotila pozemok tak, ako uznala za vhodné a teraz zistili, či Krnáčová má Skýpalovú záhradu a Skýpalovci zase jej dvor.

Ing. Rubintová navrhla zverejniť výzvu, že obec má zámer nakladať s majetkom.

Ing. Černok predstavil návrh na uznesenie.

 

Uznesenie č. 27/2014 zo dňa 12.0.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         ODPORÚČA

pri predaji parcely 352/1 o výmere 101 m2 postupovať formou priameho predaja, čo je v súlade so Zásadami nakladania s majetkom obce.

Hlasovanie:

ZA -                            Ing. Černok, Báťková

PROTI-                       0

ZDRŽAL SA-             0

 

                                                                                                                      Jozef Kucej

 

7       Zmena dodávateľa odberu elektrickej energie a plynu

Starosta pripomenul, že veľa rozprávame o znížení elektrickej energie, firma nám urobila prepočet energii, tu treba povedať, že zmluvy, ktoré má obec uzavreté končia tento rok, my musíme hľadať dodávateľa. Táto firma nám vyčíslila úsporu na elektrine cez 800,00 € a na plyne cez 800,00 €, pritom nám ako bonus do roka dajú atrakcie na akcie, urobia revízie.

 

Uznesenie č. 28/2014 zo dňa 12.0.2014

Obecná rada vo Vidinej

 

I.          ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

a) Uzatvorenie zmluvy s firmou BUSINESS COMMERCLA.L FINANCE, S. r. o., IČO:

36 597 007, so sídlom Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 03 na dodávku zemného plynu

 

b) Uzatvorenie zmluvy s firmou BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s. r. o., IČO:

36 597 007, so sídlom Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 03 na dodávku

elektrickej energie

 

Hlasovanie:

ZA -                            Ing. Černok, Báťková

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

Jozef Kucej

8       Príprava Dňa obce – termín

Starosta informoval, že 21.6.2014 sme pozvaní do Maďarska na dni obce, poslanci dostali pozvánku, tam budú rôzne súťaže. Zároveň potrebuje vedieť počet účastníkov, aby sme mohli objednať autobus. V piatok 20.06.2014 bude v obci Egyházasdengleg aj kladenie vencov a omša.  Zároveň sa zaujímal, čo zoberieme Maďarom.

Starosta ďalej navrhol termín konania Dní obce u nás na 30.08.2014. Zaujímal sa o názory, je potrebné pripraviť na túto akciu program. Navrhol pripraviť organizačný výbor, ktorý to bude zastrešovať.

Báťková informovala, že v tento termín idú Vidovenky vystupovať inde.

Starosta navrhol termín 06.09.2014

Báťková – informovala, že obec Tomášovce nám ponúkla detské  predstavenie.

Starosta navrhol toto predstavenie ku koncu školského roku k vysvedčeniu deťom.

 

Uznesenie č. 29/2014 zo dňa 12.0.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

termín konania osláv Dňa obce 06.09.2014 a odporúča obecnému zastupiteľstvu termín schváliť.

 

Hlasovanie:

ZA -                            Ing. Černok, Báťková

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

 

 

9       Zmluva s firmou Globus s.r.o. – schválenie

Starosta informoval, že firma Globus s.r.o nesúhlasí, že oni budú financovať rekonštrukciu, ale navrhli, že nám dajú preddavok  na celý rok nájomného vo výške 10 800,00 €, aby sme vedeli rekonštrukciu financovať my, ako dôvod uviedli, že teraz idú voľby a nevedia čo bude potom po voľbách.  Na minulom zastupiteľstve, ktoré sa nekonalo sa pán Kocúr vyjadril, že to treba podpísať, ale budeme čakať na uznesenie obecného zastupiteľstva, ale s tým, že povedia v akom rozsahu chcú rekonštrukciu robiť. Oni to nakreslili a následne sme oslovili stavbárov, ktorí to vyčíslili na 2 500,00 €.

 

Uznesenie č. 30/2014 zo dňa 12.0.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         ODPORÚČA ZRUŠIŤ

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č.48/2014 zo dňa 24. apríla v bode II. SCHVALUJE

 

II.        ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

prenájom nehnuteľnosti - budovy súpisné číslo 118 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedená Okresným úradom v Lučenci, katastrálnym odborom - predajňa potravín a pohostinstva na ulici Zvolenskej číslo 84 - nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra ,,C" KN  č. 97 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m2

 

víťazovi obchodnej verejnej súťaže

Globus, spol. sr. o., IČO 31571697, v zastúpení konateľom Milanom Lovnianskym, so sídlom Zvolen, Lieskovská cesta č.  472, PSČ 960 01 na obdobie šiestich rokov za ročné nájomné 10.800,00 Eur za podmienok, že budova bude využívaná ako maloobchodná predajňa potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru

 

s pripomienkou zapracovať' do zmluvy nasledovné :

 

,,Úpravy budovy vykoná prenajímateľ na svoje náklady. Nájomca uhradí do 30 dni od podpísania nájomnej zmluvy nájomné za nebytové priestory za prvých dvanásť' mesiacov v celkovej sume 10.800,00 Eur."

 

 

III.      ODPORÚČA

obci zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa schvaľovacej časti uznesenia v znení ako bola predložená na rokovanie obecn6ho zastupiteľstva

 

Hlasovanie:

ZA -                            Ing. Černok, Báťková

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

                                                                                                          Jozef Kucej

 

Uznesenie č. 31/2014 zo dňa 12.0.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu o ukončení rekonštrukcie chodníka na Pivovarskej ulici a odporúča starostovi obce predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o realizácii tejto akcie.

 

                                                                                     Jozef Kucej

Vo Vidinej, dňa Ing. Milan Černok                                                      

 

Vo Vidinej, dňa Želmíra Báťková

                                                          

Zapísal: Ing. Šupica                                                    

 

 

                                                          

Jozef Kucej             starosta obce

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                             

 

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 12. 6. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť