Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 14.6.2012

dochádzka

Štefan Kocúr - prítomný

Pavol Bútor - prítomný

Ing. Martina Predajnianská - neospravedlnená


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 14.06.2012

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení: Ing. Predajnianská

 

Program: 1) Otvorenie 2) Určenie overovateľov zápisnice 3) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 4) Kúpa parcely – Zora Spišiaková 5) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná –  Liga proti reumatizmu – miestna pobočka Lučenec 6) Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania 7) Návrh VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná 8) Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2011 9) Rôzne 10) Návrh uznesení 11) Záver

 

1. Otvorenie Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania, ďalej konštatoval, že prítomní sú traja poslanci a obecná rada je uznášaniaschopná.

Uznesenie č. 19/2012 zo dňa 14.06.2012 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecnej rady vo Vidinej  bez pripomienok

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2. Určenie overovateľov zápisnice Starosta – určil ako overovateľa zápisnice p. Bútora.

 

Uznesenie č. 20/2012 zo dňa 14.06.2012

Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice: Pavla Bútora

3.  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012 Starosta predstavil svoj návrh zasadnutí a zaujímal sa o pripomienky. Navrhol 2 zasadnutia, 20 septembra.2012, kde hlavný rokovací bod bude plnenie  rozpočtu za I. polrok 2012 a 6. decembra 2012, kde by sa rokovalo o návrhu rozpočtu na nasledujúce roky. Ďalej vysvetlil, že okrem týchto budú zastupiteľstvá aj podľa potreby. Zaujímal sa o pripomienky. Nikto nemal pripomienky.

Uznesenie č. 21/2012 zo dňa 14.06.2012

Obecná rada vo Vidinej I) DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Vidinej na II. polrok 2012 20.09.2012 – plnenie rozpočtu za rok 2012 06.12.2012 – návrh rozpočtu na rok 2013, 2014, 2015

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

4.  Kúpa parcely – Zora Spišiaková Starosta vysvetlil, že sa jedná o parcelu, ktorú mal vo vlastníctve nezvestný Pavol Haško, prešlo súdne konanie a bol vyhlásený za mŕtveho, majetok zdedila Zora Spišiaková rod. Mojžišová. Predstavil parcely o aké sa jedná. Ďalej pripomenul, že sa jedná sa o predposlednú parcelu, ktorú treba vykúpiť na futbalovom ihrisku, cena je rovnaká ako pri predošlých prípadoch.

Uznesenie č. 22/2012 zo dňa 14.06.2012

Obecná rada vo Vidinej I) DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území  obce Vidiná, zapísaného na LV č. 6144 ako parc. „E“ KN 466/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 235 m2 vedené v 1/6  t. j. 39,2 m2 a pozemku zapísaného na LV č. 6145 ako parc. „E“ KN č. 480/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 355 m2 vedené v 2/36 t. j. 19,7 m2 za cenu 1,66.- €/m2 kupovanej plochy, celkom 97,77 Eur za 58,9 m2 kupovanej plochy od Zory Spišiakovej rod. Mojžišovej, nar. 04.05.1952, r. č. 525504/258, trvale bytom Turičky č. 1

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

5.  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Liga proti reumatizmu Starosta predstavil žiadosť, kde táto organizácia požaduje 100,00 € na a pripomenul, príspevok dostávali každý rok. Ing. Fábiánová – pripomenula, že s touto dotáciou sa v rozpočte nepočítalo a ak sa schváli, bude potrebná zmena rozpočtu. Kocúr – navrhol nechať to na zastupiteľstvo, on nie je toho zástancom, má informácie, že tam nechodia len psoriatici, predtým robili aj besedy, na činnosť je ochotný im dať dotáciu, ale nie na pobyt. Ing. Kolimárová – informovala, že nie je dobrý účel, rekreácia nie je dobrá, ak by chceli zorganizovať nejaké stretnutie, tak o tom môžeme uvažovať.

Uznesenie č. 23/2012 zo dňa 14.06.2012 Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE NESCHVÁLIŤ a) poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Ligu proti reumatizmu – miestna pobočka Lučenec, IČO: 0031822142, so sídlom Školská 10, 985 59 Vidiná, na relaxačno – rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach vo výške 100,00 Eur, slovom Jednosto Eur.

Hlasovanie: ZA 0 PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Kocúr,  Bútor

 

6.  Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania

Starosta – tento návrh VZN rieši poplatky za malé zdroje znečisťovania. Zaujímal sa o pripomienky. Ing. Kolimárová sa zaujímala ako bude obec postupovať ďalej. Starosta- obec bude vyzývať, aby predkladali oznámenia. Ing. Kolimárová – súhlasila a navrhla oficiálne vyzvať každú firmu, ktorá pôsobí v obci, aby predložila aj doklad o kotly, aby vedel preukázať aký má kotol.

Uznesenie č. 24/2012 zo dňa 14.06.2012 Obecná rada vo Vidinej I) DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

7.  Návrh VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná Starosta informoval, že VZN č. 1/2012 bolo zaslané na pripomienkovanie Regionálnej veterinárnej správe, ktorá navrhla doplniť do tohto VZN určité body, ktoré sú spomenuté v dôvodovej správe a sú zapracované do tohto návrh VZN. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo s predošlým VZN. Starosta informoval, že sa ruší.

Uznesenie č. 25/2012 zo dňa 14.06.2012

Obecná rada vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE Dôvodovú správu

II. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ Návrh VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vidiná

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

8.  Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2011

Starosta informoval, že tento materiál dostali poslanci v predstihu, bola vypracovaná aj správa nezávislého audítora, stanovisko vydala aj hlavná kontrolórka, starosta predstavil stanovisko audítora, ktorý nemal výhrady k Záverečnému účtu. Ing. Kolimárová– informovala, že sa stotožnila s výrokom audítora a odporúča prijať Záverečný účet, ale zároveň navrhla prijať 2 opatrenia, podľa jej názoru, v dokumente chýbajú nejaké veci, tak aby sa tomu v nasledujúcom roku predišlo. Navrhla, aby bola spolu s týmto materiálom predkladaná aj inventarizácia majetku . Kocúr – informoval, že sa stotožňuje s navrhovanými opatreniami. Starosta – pripomenul, že v číslach to bolo vyjadrené aj v tomto Záverečnom účte.

Uznesenie č. 26/2012 zo dňa 14.06.2012

Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) Záverečný účet Obec Vidiná za rok 2011 b) Stanovisko hlavného kontrolóra c) Správu nezávislého audítora

II. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ d) Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2011 e) celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhrad f) tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v sume 4.968,00 Eur g) tvorbu mimorozpočtového fondu z prebytku rozpočtu v sume 44.710,00 Eur h) Uložiť Obci Vidiná vo výročnej správe Výsledky hospodárenia a záverečný účet Obce Vidiná za daný rok, vždy uvádzať  výsledky  vykonanej  poslednej inventarizácie, kde je potrebné vyhodnotiť celkovú hodnotu majetku Obce Vidiná ku koncu daného roka a vyčísliť ju. Porovnať majetok Obce – hnuteľný aj nehnuteľný, k výsledkom predchádzajúcej inventarizácie, či sa hodnota majetku zvýšila alebo znížila a o koľko s náležitým odôvodnením. Týka sa to hlavne nadobudnutého (zrekonštruovaného, opraveného) majetku, ktorý bol  zaradený do majetku Obce. Spracovať podrobnejšie  majetok Obce vyhodnotený  v poslednej Správe ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Obce Vidiná  za daný rok. K správe Výsledky hospodárenia a záverečný účet Obce Vidiná za daný rok  vždy predložiť Obecnému zastupiteľstvu na schválenie aj Kompletnú dokumentáciu o inventarizácii celkového majetku obce spolu so  Správou  ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Obce Vidiná  za daný rok. Spolu s týmto materiálom predložiť na schválenie Obecnému zastupiteľstvu návrh ÚIK na vyradenie majetku obce pred jeho zlikvidovaním. Následne po schválení návrhu na vyradenie majetku obce na najbližšie Obecné zastupiteľstvo predložiť dokumentáciu o spôsobe zlikvidovania vyradeného majetku obce. ch) Do správy Výsledky hospodárenia a záverečný účet Obce Vidiná za daný rok definovať celkové pohľadávky Obce Vidiná k 31.12.daného roka, vyčísliť celkovú čiastka a porovnať ju s predchádzajúcim rokom,  definovať nárast, alebo  pokles pohľadávok s uvedením primeraného odôvodnenia. Vyšpecifikovať pohľadávky po lehote splatnosti a porovnať s predchádzajúcim rokom. Podrobnejšie rozpracovať záväzky Obce k uvedenému obdobiu aj s odôvodnením nárastu alebo poklesu s porovnaním s predchádzajúcim rokom.

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

9.  Rôzne

Starosta informoval, že nastal problém, bol odsúhlasený predaj parcely Jánovi Figovi, ktorý doniesol návrh kúpnej zmluvy a vysvitlo, že má aj manželku, ktorá taktiež figuruje v návrhu kúpnej zmluvy. Je potrebné zmeniť uznesenie, aby v uznesení bolo uvedené aj jej meno. Ing. Kolimárová – navrhla staré uznesenie zrušiť a prijať nové.

Uznesenie č. 27/2012 zo dňa 14.06.2012 Obecná rada vo Vidinej I) DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ

zrušenie uznesenia č. 43/2012 zo dňa 29.03.2012 a prijatie nového uznesenia

Uznesenie č. 43/2012 zo dňa 29.03.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE

a) dôvodovú správu

II) SCHVAĽUJE a) podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod novovytvorených parciel KN o celkovej výmere 138  m2 podľa geometrického plánu č. 44198116-48/11 z 30.08.2011, vyhotoveného Ing. Martin Falťan – GEOMET, Hradište 120, 985 25 p. Uhorské, v nasledovnom rozsahu: Parcela na LV č. 5991 par. č. 936/2. druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 Parcela na LV č. 5991 par. č.  620/2, druh pozemku: záhrada o výmere 82  m2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to z dôvodu, že užívateľ parciel dobromyseľné užíva tieto parcely už od roku 1990 a parcely nemajú možnosť samostatného využitia, do vlastníctva Jána Figu rod. Figu, nar. 05.03.1952, trvale bytom Továrenská 25, 984 01 Lučenec, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 2,15 Eur za 1 m2, t.j. 296,70 Eur za 138 m2, slovom Dvestodeväťdesiatšesť Eur a Sedemdesiat Centov.

zmeniť

I. BERIE NA VEDOMIE a) dôvodovú správu

II.  SCHVAĽUJE a) podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod novovytvorených parciel KN o celkovej výmere 138  m2 podľa geometrického plánu č. 44198116-48/11 z 30.08.2011, vyhotoveného Ing. Martin Falťan – GEOMET, Hradište 120, 985 25 p. Uhorské, v nasledovnom rozsahu: Parcela na LV č. 5991 par. č. 936/2. druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 Parcela na LV č. 5991 par. č.  620/2, druh pozemku: záhrada o výmere 82  m2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to z dôvodu, že užívateľ parciel dobromyseľné užíva tieto parcely už od roku 1990 a parcely nemajú možnosť samostatného využitia, do vlastníctva Jána Figu rod. Figu, nar. 05.03.1952, trvale bytom Továrenská 25, 984 01 Lučenec a manželky Márii Figovej rod. Štulrajterovej, nar. 27.11.1947, trvale bytom Továrenská 25, 984 01  Lučenec, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 2,15 Eur za 1 m2, t.j. 296,70 Eur za 138 m2, slovom Dvestodeväťdesiatšesť Eur a Sedemdesiat Centov. Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

Starosta predstavil žiadosť ŠK Slovan Vidiná a zaujímal sa o pripomienky. Obec preplatí materiál a urobia si to svojpomocne, ale je potrebná úprava rozpočtu. Ing. Kolimárová – sa zaujímala, či sa bude robiť aj elektroinštalácia, ak áno, tak toto navrhla hradiť z bežných výdavkov. Ing. Fábiánová – informovala, že je ešte k dispozícii rezerva. Kocúr sa vyjadril, že oplotenie za bránami je v zlom stave a je potrebné to opraviť. Ing. Kolimárová – navrhla, aby im to bolo uhradené až po predložení dokladov. Navrhla predložiť túto zmenu do zastupiteľstva, lebo potom sa bude rokovať až v septembri. Starosta – pripomenul, že táto zmena rozpočtu nešla do Ekonomickej komisie, ale aj  on je za riešenie vecí bez odkladu

Uznesenie č. 28/2012 zo dňa 14.06.2012

Obecná rada vo Vidinej I) DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ žiadosť ŠK Slovan Vidiná o prefinancovanie rekonštrukcie športového ihriska v sume 844,00 €, prefinancovať po predložení dokladov z rezervy a zmenu rozpočtu.

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta predstavil možnosť umiestnenia kontajnerov na obnosené šatstvo. Zaujímal sa o názor rady a predstavil návrh zmluvy. Ing. Kolimárová navrhla zaslať návrh zmluvy spolu s materiálmi. Kocúr informoval prítomných, je za to, aby sa čo najviac vyvážalo takto a nie, aby sa odpad vozil za dedinu, ale o tomuto veľmi neverí, robia sa predsa aj charitatívne zbierky.

 

Starosta predstavil návrh dodatku k Zásadám hospodárenia, nakoľko bolo prijaté uznesenie, kde bola obci uložená úloha vypracovať dodatok v zmysle platných uznesení a vysvetlil o akú zmenu sa jedná. Ing. Kolimárová sa zaujímala, k akým zásadám je prijatý tento dodatok, k základným, alebo k  1. zmene. Starosta informoval, že podľa jeho názoru 1. zmena neprešla v poriadku, nebola dodržaná 15 dňová lehota zverejnenia. Ing. Šupica vysvetlil, že tento dodatok je v rovnakom znení ako je 1. zmena, ktorá bola schválená a rieši zníženie limitov. Tento dodatok je vypracovaný v zmysle ukladacieho uznesenie z minulého zastupiteľstva. Ing. Kolimárová informovala, že v zastupiteľstve bude na toto iný návrh, bude návrh na nové zásady. Pripomenula, že uznesenie bolo naozaj v takom znení, že treba pripraviť dodatok, čo sa aj stalo, dodatok je pripravený. V roku 2011 boli prijaté zmeny, ktoré sa mali zapracovať buď formou novely, alebo formou dodatku. Keďže dodatok nebol vypracovaný a obec urobila iba prvú zmenu.

 

Starosta predstavil návrh Dodatku č. 1 Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2010 uznesením č. 73/2010. Ďalej pripomenul, že sa týmto zaoberala aj Ekonomická komisia, p. Koristeková vypracovala tento dodatok, ktorý rieši odovzdávanie kuka sudov občanom zadarmo. Ing. Kolimárová navrhla doniesť na zastupiteľstvo pôvodné VZN, aby bola možnosť pozrieť a porovnať. Kocúr – sa zaujímal, z čoho sa bude platiť nákup kuka sudov. Ing. Kolimárová vysvetlila, že v návrhu sa hovorí, že je potrebné doniesť starú nádobu a potom dostane novú. Kocúr sa zaujímal, že prečo je tam uvedené, že nádoba sa dáva do užívania na dobu 6 rokov. Podľa jeho názoru je to málo, nádoba musí vydržať dlhšie a navrhol dobu 10 rokov. Ing. Šupica informoval, že možno bude problém v tom, že súčasné sudy sú majetkom občanov a podmieňovať dostanie novej nádoby donesením starej môže byť problém. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa nádoba neodovzdávala, ale iba sa preukáže, že je stará. Kocúr – to je podmienka, ak nedonesieš starú, tak nedostaneš novú. Ing. Fábiánová sa zaujímala, čo v prípade, ak ešte niekto nemal nikdy nádobu, napr. ak sa prisťahuje nový občan. Kocúr – tak v takomto prípade dostane nový občan kuka sud.

Uznesenie č. 29/2012 zo dňa 14.06.2012

Obecná rada vo Vidinej I. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ, Návrh Dodatku č. 1 Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2010 uznesením č. 73/2010. Novým občanom, ktorí s prihlásia na trvalý pobyt po nadobudnutí platnosti tohto VZN, majú nárok na KUKA nádobu bez dodania starej, na 10 rokov – výmena.

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta- vysvetlil situáciu ohľadne výkupu poslednej parcely na ihrisku od pána Pivarčiho zo Zvolena, bola mu zaslaná zmluva, ale on požaduje vyššiu cenu. S týmto pánom už rokujeme dlho, preto ho vyzval, aby si podal aj daňové priznanie.

Starosta – informoval, že ostali rúry, chcel by ich uložiť ku Kminiakovcom do odtokového kanála.

Kocúr – informoval, že cez cestu na Hviezdoslavovej ulici je prepadnutá šachta. Bol sa tam pozrieť aj s pánom Kropáčom, je potrebné buď pozvárať nejakú konštrukciu spolu s gumou, predtým to bolo urobené nie dobre. Ďalšia možnosť je tam uložiť rúru a vrch zabetónovať.

Starosta – informoval, že bola doručená petícia na zmenu trasy kanalizácie  na Športovej ulici a Horná časť Zvolenskej ulici. Bol sa poradiť, práva a povinnosti boli postúpené Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a petíciu im postupujeme. Ďalej informoval, že si nevie predstaviť, ako sa napoja občania z druhej strany ulice, keď sa kanalizácia preloží za záhrady. Ing. Kolimárová informovala, že treba na to občanov upozorniť, že ak takto pôjde kanalizácia, tak cez ich záhrady sa budú napájať susedovci oproti. Zároveň požiadala, aby jej prefotená petícia bola zaslaná. Kocúr – od senníka je vedený príležitostný potok, je to vodný tok. Občania si pozvádzali zo žúmp do toho potoka odtoky.

Overovateľ zápisnice: Pavol Bútor, dňa ...............................    ..............................................

Zapísal: Ing. Ján Šupica         

Vladimír Ragač starosta obce VidináVyvesené: 14. 6. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť