Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 14.8.2007

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej , ktorá sa konala dňa :14. augusta 2007 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program : 1. / Otvorenie , určenie overovateľa zápisnice 2. / PHSR – pripomienky 3. / Dodatok k zmluve – Mepos 4. / Zmluva o spolupráci - veterný park 5. / Zmena katastrálnej hranice – Materská škola 6. / Športový deň – príprava 7. / Rôzne 8. / Záver K bodu – 1 - Rokovanie obecnej rady otvoril a privítal prítomných starosta obce . Oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určená p. Predajnianska . K bodu – 2 – PHSR – pripomienky - p. Veliká po preštudovaní materiálu mala pripomienky , že materiál je veľmi obšírny , bolo by dobre ho zredukovať - predložila pripomienky 1. aktualizovať a upresniť podniky – priemyselné odvetvie str. 12,13,2. zamerať sa na veci súvisiace s obcou napr. vypustiť agroturistiku 3. doplniť informácie na www stránke 4. vypustiť ťažbu magnezitu a jeho spracovanie ( baňa je zatvorená ) 5. str. 20 vysoká angažovanosť pri silných stránkach opraviť 6. slabé stránky – nevyhovujúci stav miestnych a štátnych komunikácií - nedostatok pre rekreáciu , oddych , chýbajúce športoviská pre mladých ľudí 7. ohrozenia nezáujem o malé a stredné podnikanie , poľnohospodárstvo zosúladiť s grafom K bodu – 3 – Dodatok k zmluve – Mepos- oboznámil starosta o ponuke Meposu a dal k nahliadnutiu dodatku zmluvy členom rady k vyjadreniu - p. Veliká pripomienkovala , že bolo dohodnuté urobiť výberové konanie porovnať podmienky Meposu a firmy Brantner a na základe týchto ponúk sa rozhodnúť - p. Kolimárová – prvorade je potrebné dať výpoveď Meposu , nakoľko je tam zmluva na dobu neurčitú a v takom prípade sa nemôže vypísať verejná súťaž - OR sa dohodla , že dodatok zmluvy Meposu a návrh firmy Brantner postúpi ekonomickej komisii - Meposu dať písomnú odpoveď o nepodpísaní dodatku zmluvy K bodu – 4 – Zmluva o spolupráci veterný park - o tejto ponuke oboznámil starosta - k tejto ponuke sa vyjadrila p. Predajnianska oboznámila o nevýhodách takýchto zariadení - p. Kolimárová navrhuje požiadať o názor Obvodný úrad K bodu – 5 – Zmena katastrálnej hranice MŠ- starosta oboznámil o situácii , určité parcely patria súkromným vlastníkom , nie mestu - potrebná je oprava GO a je potrebné začať odznova riešiť situáciu a to prvorade osloviť vlastníkov K bodu – 6 – Športový deň – príprava - dňa 25. augusta 2007 sa bude poriadať športový deň s účasťou družobnej obce Egyhazasdengeleg - približne 25 ľudí - začiatok o 13.00 hod. - program : súťaže detí – zabezpečí komisia kultúry a športového vyžitia , taktiež rozhlasovú reláciu - večer diskotéka - stravu – guľáš zabezpečí krčma u Smädného škorca - večeru – pečenú klobásu – star pab – Majorová Jana - občerstvenie – zabezpečí starosta - postavenie stanu – p. Uhrin - ďalej je potrebné zabezpečiť lístky na stravu a nápoje - káva + mlieko do kávy , nealko - do programu zavolať Vidovenky K bodu – 7 – Rôzne - p. Predajnianska navrhuje presunúť OZ z 23.8. na 21.8 ( utorok ) - p. Veliká navrhuje , že aj OR by sa mohla ešte urobiť v pondelok o 16.00 hod a prizvať aj poverených organizátorov- kontrolórka obce stručne informovala OR so správou , ktorú predloží OZ jedná sa o kontrolu uznesení a interpelácií z OZ , že sa nedodržiava úloha zadaná uznesením OZ- do OR je potrebné zaradiť bod riešenie interpelácie poslancov - hlásenia bude vypracúvať a predkladať OZ p. Predajnianska - ďalej kontrolórka pripomenula VZN obce o odpadoch , je potrebné ho pozrieť a prepracovať podľa platnej legislatívy - Urnový háj – oboznámil starosta o začatí prác - Rekonštrukcia námestia – starosta oboznámil so štúdiami - OR doporučuje OZ odsúhlasiť ďalší postup na získanie dotácie z fondu EÚ pri príprave a vypracovávaní technickej dokumentácie na rekonštrukciu KD a námestia - PSaV s.r.o. starosta oboznámil o valnom zhromaždení jeho priebehu a dojednaní prečítaním zápisnice - p. Veliká podala vyhodnotenie komisií - starosta oboznámil stručne so sťažnosťou p. Pauera – táto bola odovzdaná poriadkovej komisii K bodu – 8 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie obecnej rady poďakovaním za účasť ukončil .Overovateľ zápisnice : Ing. Martina Predajnianska ...........................Zapísala : M. Pappová ................................. Vladimír Ragač starosta obce -

Vyvesené: 14. 8. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť