Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 15.5.2007

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej , ktorá sa konaladňa : 15. mája 2007 Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Program : 1. / Otvorenie , určenie overovateľa zápisnice 2. / Trhový poriadok - odsúhlasenie 3. / Zmluva o nájme – návrh na odsúhlasenie 4. / Žiadosť o odpustenie poplatku 5. / Rôzne 6. / Diskusia 7. / Záver K bodu – 1 – Rokovanie obecnej rady otvoril a privítal prítomných starosta obce . Oboznámil s programom . Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určená p. Predajnianska .K bodu – 2 – Trhový poriadok - jedno rázový - oboznámil starosta s týmto jedno rázovým trhovým poriadkom , ktorý vypracovala p. Koristeková a to na Turičný jarmok , ktorý sa bude konať dňa 26.5.2007 ( sobota ) - obecná rada navrhla doplniť do tohto poriadku poplatok 50.- Sk za odpad a zodpovedného za organizáciu – starosta obce - po doplnení s týmto trhovým poriadkom súhlasila . K bodu – 3 - Zmluva o nájme firma AAV požiadala o prenájom 42 m2 pri autobazáre na Zvolenskej ul, ktorého sú vlastníkmi - starosta oboznámil so situáciou a predložil návrh nájomnej zmluvy - po rozprave obecná rada s návrhom tejto zmluvy súhlasí s jej predložením OZ na schválenie K bodu – 4 – Žiadosť p. Kamjača z Riečnej ulice o zníženie poplatku za TKO za rok 2007 - so žiadosťou starosta oboznámil OR v plnom znení - p. Veliká zástupkyňa starostu vysvetlila , že podľa predložených dokladov nie je v hmotnej núdzi , navrhuje predložiť príjmy všetkých osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a potom posúdiť situáciu - p. Predajnianska navrhuje postúpiť túto žiadosť sociálnej komisii a tá oboznámi , čo je potrebné predložiť , K bodu – 5 – Rôzne - starosta oboznámil o návšteve zástupcov družobnej obce Egyhazasdengeleg a ohľadne rokovania o letnom tábore v Maďarsku ( nie v Rumunsku ako bolo pôvodne plánované ) - našich detí by sa malo zúčastniť v počte 10 detí , termín júl ( dátum a podmienky budú upresnené ) - ďalej oboznámil so žiadosťou p. Žigu z ul. 1. mája – táto bude postúpená komisii stavebnej a ŽP - za ďalšie oboznámil o príprave „ Turičného jarmoku ) - s návrhom územného plánu obce , tento bude predložený po doporučení obecnej rady obecnému zastupiteľstvu - Ing. Rubintová informovala o novej žiadosti na opatrovateľskú službu - or navrhla , aby kult. komisia urobila propagáciu ohľadne jarmoku - starosta informoval , že sa majú zúčastniť aj zástupcovia družobnej obce Egyhazasdengeleg ( treba im pripraviť nejaký program ) - návrh OR navštíviť Timravinu izbu so zastávkou na salaši v Budinej K bodu – 6 - Diskusia - zástupkyňa starostu p. Veliká navrhla , že s návštevou z Maďarska by mal ísť aj niekto zo zástupcov OZ K bodu – 7 – Záver Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť rokovanie obecnej rady ukončil .Overovateľ zápisnice : Ing. Martina Predajnianska ......................................Zapísala : M. Pappová ............................................ Vladimír Ragač starosta obce

Vyvesené: 15. 5. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť