Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 16.7.2013

pozvánka

Jozef Kucej starosta obce Vidiná          

Vo Vidinej, 12.07.2013

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa uskutoční dňa 16.07.2013 (utorok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Príprava akcie „Rozlúčka s letom“ 4. Zápis z kontrol hlavného kontrolóra 5. Vyhodnotenie ponúk „Dažďová kanalizácia - dolná časť 74,5 m“ 6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom v obci Vidiná 7. Rôzne 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

      v. r. Jozef Kucej


dochádzka

Ing. Milan Černok - neprítomný

Štefan Kocúr - neprítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 16.07.2013

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Kocúr, Ing. Černok Neospravedlnení: 0 Overovateľ zápisnice: –

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Príprava akcie „Rozlúčka s letom“ 4. Zápis z kontrol hlavného kontrolóra 5. Vyhodnotenie ponúk „Dažďová kanalizácia - dolná časť 74,5 m“ 6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom v obci Vidiná 7. Rôzne 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal a konštatoval, že obecná rada je neuznášaniaschopná. Ďalšie rokovanie obecnej rady sa uskutoční v utorok 23.07.2013 o 19:00 hod.

Zapísal: Ing. Šupica         

 

Jozef Kucej             starosta obceVyvesené: 16. 7. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť