Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 17.5.2011

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej, konaného dňa 17.05.2011

Uznesenie č. 39/2011 zo dňa  17.05.2011

Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE

schváliť návrh organizácie MŠ na školský rok 2011/2012

 


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 17.05.2011

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení: 0

Program: 1. otvorenie 2. určenie overovateľa zápisnice 3. schválenie návrhu organizácie MŠ v školskom roku 2011/2012 4. nájomná zmluva na s ŠK Slovan Vidiná 5. vysporiadanie majetku 6. internet 7. cintorín

1. Otvorenie Starosta predstavil program rokovania. Ing. Predajnianská chcela doplniť jeden bod, a to či pracuje komisia, zodpovedná za výberové konania ohľadne passportu, ihriska a rekonštrukcie chodníka.

 

2. Určenie overovateľa zápisnice Starosta určil ako overovateľa zápisnice p. Bútora.

 

3. Schválenie návrhu organizácie MŠ v školskom roku 2011/2012 Starosta predstavil návrh organizácie. Tento návrh je súčasťou zápisnice. Obecná rada berie na vedomie a odporúča prijať uvedený návrh.

Hlasovanie: ZA  - Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová, Bútor PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 39/2011

 

4. Nájomná zmluva s ŠK Slovan Vidiná

Starosta – predstavil návrh nájomnej zmluvy s ŠK Slovan Vidiná. Klub užíva priestory obce, toto užívanie je potrebné zlegalizovať, starosta navrhol nájom bez poplatku. Ing. Kolimárová informovala, že zadarmo nemôže dať obec nič, ak tak za 1,00 Euro. Ing. Kolimárová bod č. 2 pred uplynutím dojednanej doby, navrhla 1 € ako nájom. Ďalej sa zaujímala, čo elektrina a plyn. Starosta vysvetlil, že je to ťažko merateľné. Ing. Predajnianská doplnila, že všetko sa dá vyčísliť, ale v 1 € sú aj tieto poplatky zahrnuté. Nejedná sa len o nájom, ale sú tam zahrnuté a prevádzkové náklady, plus aj nájom. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či bude zmluva predložená do zastupiteľstva. Starosta – vysvetlil, že bude len informovať, nakoľko nájom je do jedného roka.

5. Vysporiadávanie majetku.

Starosta pripomenul, že boli na to odsúhlasené finančné prostriedky, ktoré už boli vyplatené, teraz sú zvyšné viazané, preto sa zaujímal, čo je potrebné k  uvoľneniu finančných prostriedkov, ďalej informoval, že dohoda je zrušená. Ing. Kolimárová – navrhla predložiť daný body do obecného zastupiteľstva. Starosta – informoval, že peniaze budú vyplatené až po zavkladovaní. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či sa jedná o konkrétne parcely. Starosta – vysvetlil, že sa jedná o to, čo treba dotiahnuť. Ing. Kolimárová – navrhla na každú jednu vec urobiť zmluvu a uvoľnia sa finančné prostriedky na konkrétne prípady. Ing. Predajnianská –  predložiť, čo ide vysporiadať, urobí sa zmluva a až po zavkladovaní sa vyplatia peniaze. Ing. Končošová– navrhla, dať to potom posúdiť Ekonomickej komisie, ktorá dá stanovisko Ing. Kolimárová– vysvetlila, že chcú vedieť na čo sú peniaze a čo to bude stáť. Každá parcela bude mať postup, čo je potrebné k zavkladovaniu a potom sa to predloží do obecného zastupiteľstva, či sú peniaze adekvátne vynaložené. Ing. Končošová– doplnila, že obecné zastupiteľstvo bude ťažko vyhodnocovať, či je to adekvátne.

 

6. Internet Starosta pripomenul, že bola úloha osloviť dodávateľov internetu ohľadom cenovým ponúk. Navrhol členov obecnej rady, aby boli členmi výberovej komisie. Ďalej predložil cenové ponuky podľa poradia, ako boli doručené. Zápis je súčasťou zápisnice. Obecná rada navrhla víťaza s najnižšou cenovou ponukou.

 

7. komisie na výber dodávateľa okien,   na výber passportu, ihriska a opravu chodníkov,

Starosta pripomenul, že na zastupiteľstve boli schválené komisie, ktoré majú uskutočniť výber dodávateľa na jednotlivé akcie. Následne sa zaujímal termín zasadnutia týchto komisií. Ing. Kolimárová navrhla doplniť do programu zastupiteľstva bod ohľadne zasadnutia komisií a požiadala o predloženie Zásad hospodárenia spolu s dodatkom na najbližšom zasadnutí.

8. cintorín Starosta – na minulom zastupiteľstve bolo dohodnuté stretnutie v cintoríne, bol prítomný aj stavebný odborník  a to pani Tóthová. Podľa jeho názoru boli vydokladované všetky požiadavky na stavbu, p. Kucej informoval, že sa zmenšil počet hrobových miest, čo podľa projektu a predchádzajúcej štúdie nie je pravda. Od cintorína bola vypracovaná štúdia. Podľa projektu je po urnový háj 6 radov, podľa štúdie je radov rovnako 6, nevie teda kde ubudlo. Hovorilo sa o územnom rozhodnutí, tento cintorín je v územnom pláne, tak tam asi nie je treba územné rozhodnutie. Ing. Kolímárová– územné rozhodnutie určí, či  je v súlade s územným plánom, je potrebné, ale je možné od neho upustiť pri stavebnom povolení, prvé ide územné rozhodnutia a až potom ide stavebné povolenie.  Nemusí byť, je tu predpoklad že je to v poriadku. Zaujímala, či sa vyjadrila hygiena, nakoľko stavba riešila len chodníky, nie hrobové miesta. Mala by sa k tomu vyjadriť hygiena. Starosta – sa zaujímal, čo bráni dokončeniu stavby. Ing. Kolimárová vysvetlila, že stavbe nebráni nič, hygiena sa nemusí vyjadriť. Je správca cintorína, je prevádzkový poriadok a musia sa vytýčiť hroby. Ďalej vysvetlila, že  v Lučenci nie sú chodníky, a 50 hrobových miest je vyznačených a pripravených na pochovanie. Ing. Predajnianská. – pripomenula, že už sa jej stalo za p. Kuceja, bol vyplatený dvoj hrob, a už na ich vyplatenom boli pochovaný niekto cudzí, mali doklad o zapletení a číslo hrobu, potom ich už posunuli. Starosta predstavil elektronický návrh cintorína a má záujem to preniesť do reality. Zaujímal sa ako to riešiť ďalej, tu sa niečo dohodlo a na zastupiteľstve sa to zmenilo a obecná rada prijala návrhy. Zaujímal sa o návrh rady, ktorý prejde na zastupiteľstve.

Ing. Končošová – navrhla, dať to do pôvodného stavu a začať nové. Ing. Kolimárová - posledný návrh bol predložiť doklady na zastupiteľstvo, ak sa v zmluve dotiahne všetko, ako to má vyzerať, budú prílohy v zmluve. Tento návrh z obecnej rady nebol akceptovaný. Posledné návrhy boli, bez toho, aby obec riešila doterajšia náklady, aby to zaplatil ten, kto to rozhodol, ale neboli tam prítomní všetci poslanci. Ing. Kolimárová vysvetlila, že z hľadiska stavebného je všetko v poriadku. Pokiaľ začneme pochovávať, je potrebné osloviť hygienu, dať prevádzkový poriadok, stavebné povolenie a bude súhlas s hygieny a bude možné pochovávať a tento názor bude prezentovať aj na zastupiteľstve. Ing. Končošová–  doplnila, že všetci uznali tento projekt, ktorý niečo prináša pre obec, bolo niečo porušené, starosta bez súhlasu zastupiteľstva vykonal stavebné práce, na ktoré nemal peniaze. Zaujímala, čo sa rozumie  pod zodpovednosťou. Ďalej doplnila, že starosta to neurobil pre seba ani pre suseda, urobil to pre obec. Ing. Predajnianská - na zastupiteľstve vyslovila názor, urobil to nad rámec svojej kompetencie a nemal na to peniaze. Starosta – vysvetlil, že je núdza vytvoriť poriadok v cintoríne, cenové ponuky mal, ale nemal podpísanú zmluvu, na zastupiteľstve dal návrh na navýšenie finančných prostriedkov, nakoľko obec na to peniaze mala, ale bolo pred voľbami, tak bola taká situácia aká bola a bol obvinený z predvolebnej kampane. Ing. Kolimárová informovala, že teraz sa moceme, určité veci sa zo strany starostu neurobili, sú tu podnety dať to na prokuratúru, ona nie je za toto riešenie, starosta konal nad rámec, nechce byť tam poslankyňou, kde sa rieši starosta prokuratúrou. Starosta – vysvetlil, že nespreneveril ani cent Ing. Kolimárová  navrhla, nech si starosta určí zodpovednosť sám a to od do. Starosta – nerozumie akú výšku pokuty si má vyčísliť. Na minulom zastupiteľstve bola oslovená Ing. Kolimárová, aby ohľadne cenových ponúk urobila výberové konanie. Ing. Kolimárová. – vysvetlila, že ona tieto cenové ponuky nebude vyhodnocovať Ing. Kolimárová –informovala o názoroch, čo počula, je za to aby sa to zakončilo, aby si niečo zobral na zodpovednosť, mal by časť zaplatiť starosta a ak to nepredloží, tak je pravdepodobnosť, že to neprejde. Ing. Kolimárová – navrhla,  aby to bolo predložené na hygienu, aby sa vyjadrili k cintorínu. Ing. Predajnianská – navrhla, aby sa k tomu vyjadril aj statik. Starosta doplnil, že za to nesie zodpovednosť projektant.

Overovateľom zápisnice: Pavol Bútor  ...................................................

Zapísal: Ing. Ján Šupica  Vyvesené: 17. 5. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť