Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 17.9.2007

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej , ktorá sa konala dňa 17. sept. 2007Prítomní : podľa prezenčnej listiny Overovateľ zápisnice : Ing. Želmíra Kolimárová Program: 1. Otvorenie , určenie overovateľa zápisnice 2. Kúpa nehnuteľností – návrh na uznesenie 3. Návrh II. úpravy rozpočtu 4. Dodatok k zmluve – MEPOS 5. Rôzne – diskusia 6. Záver K bodu – 1 – Rokovanie obecnej rady otvoril a privítal prítomných starosta obce. Oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určenáa p. Kolimárová .K bodu – 2 – Kúpa nehnuteľností - návrh na uznesenie - starosta oboznámil o ďalších štyroch zistených vlastníkoch na futbalovom ihrisku - obecná rada súhlasí s odkúpením - návrh na uznesenie súčasťou zápisnice K bodu – 3 – Návrh II. úpravy rozpočtu - starosta oboznámil o možnosti rozšírenia urnových miest a menších úprav s tým spojených na realizácii urnového hája - v tejto súvislosti sa zvýšia aj náklady , a preto je potrebné navýšiť sumu v rozpočte , navýšenie činí po prepočítaní 71.577.- Sk - p. poslankyňa Kolimárová navrhuje upraviť rozpočet aj o realizáciu chodníka na Zvolenskej ulici, nakoľko je už pripravené výberové konanie na túto stavbu - obecná rada súhlasí s II. úpravou rozpočtu a táto bude predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu K bodu – 4 – Dodatok k zmluve – Mepos - p Kolimárová sa vyjadrila , že ekonomickej komisii neboldi dodané materiály ( cenové ponuky Meposu a Brantnera ) na posúdenie tak ako bolo uložené na OZ a trvá na tom, aby boli tieto ponuky vyhodnotené - komisia si dohodla stretnutie v sobotu na 9.00 hod. 22.9.K bodu – 5 – Rôzne – diskusia - starosta oboznámil s plnením uznesení - za veterný park oboznámil, že stretnutie dotknutých strán je zvolané na 24.9.2007 - za vyvolanie verejnej diskusie k pripravovanej štúdii oboznámil, že bola zverejnená v najnovších Vidinských novinách a taktiež na web stránke Vidinej - OR pripomenula, že je potrebné pokračovať v riešení opravy mosta ( prebehla rozprava ) - ďalej je potrebné vyzvať športovcov na upratanie miestností, ktoré užívajú , nakoľko je tam strašný neporiadok, ( pri nesplnení im nebudú poskytnuté financie ) - p. Kolimárová mala ešte pripomienku zo zasadnutia ekonomickej komisie ohľadne dohôd , má výhrady k určitým dohodám a to hlavne dohody za pieskovisko a domček v MŠ p. Ohrádkovi - taktiež je potrebné zistiť či sú urobené kryty na pieskoviská - po predložení zoznamu prác, ktoré vykonal p. Šulek OR súhlasí s uzatvorením dohody K bodu – 6 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie obecnej rady poďakovaním za účasť ukončil .Overovateľ zápisnice : Želmíra Kolimárová...........................................Zapísala : Mária Pappová...................................Vladimír Ragač starosta obce .

Vyvesené: 17. 9. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť