Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 18.3.2008

zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa konala dňa 18.3.2008Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: Ing. KončošováProgram : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľa zápisnice 3. Priority na rok 2008 4. Rôzne 5. Záver1. O t v o r e n i e Zasadnutie obecnej rady otvoril starosta obce. Privítal prítomných a oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky. Zasadnutia sa zúčastnili aj Ing. Legíňová a Ing. Černok.2. Určenie overovateľa zápisniceZa overovateľa zápisnice bola určená Ing. Kolimárová3. Priority na rok 2008 Starosta oboznámil s predloženými návrhmi priorít na rok 2008 od komisií.p. Veliká skonštatovala, že od komisií to boli doručené skôr plány činnosti na rok 2008 a nie priority1. Autobusové zastávky - zaradiť do bežných výdavkov2. Oprava cintorína – oplotenie , vyznačenie chodníkov pomedzi hroby, zmena miesta VOK od brány - zaradiť do bežných výdavkov3. Oprava miestneho rozhlasu – zaradiť do bežných výdavkov4. Údržba miestnych komunikácií – zaradiť do bežných výdavkov5. Projekty na kanalizáciu - do kapitálových výdavkov6. Chodník medzi Čsl. armády a Kollárovou ul. – začleniť v rámci ďalších akcií ( spojiť ) , navrhnuté prepojiť chodníkom ul. Čsl. armády na Pivovarskú , na Exnárovej ul. opraviť kanálové zberače 7. p. Černok navrhuje ohľadne Šmeralovej ul. ( predĺženie ) dať ako samostatný bod a konkrétne určiť o akú časť sa jedná , konkrétne definovať 8. Údržba - oprava Riečnej a Pivovarskej ulice opraviť aspoň výtlky9. Prekrytie Mlynského potoka - návrh zatiaľ nie prekryť, ale vyčistiť a zároveň vyzvať vlastníkov priľahlých pozemkov na zákaz vypúšťania odpadov 10. Starosta oboznámil s plánom rekonštrukcie kultúrneho domu - obecná rada navrhuje urobenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KD (kultúrny dom )- zaradiť do kapitálových výdavkovBežné výdavky / návrh / :1. Miestne komunikácie 100.000.- Sk2. Cintoríny 140.000.- Sk3. Miestny rozhlas 10.000.- Sk ( potrebné navýšiť + 15.000.- Sk )4. Všeobecný materiál a odmeny navýšiť podľa zistenia nákladov - detské ihrisko , označenie ulícKapitálové výdavky / návrh / : 1. Projektová dokumentácia na KD - rekonštrukcia 300.000.- Sk2. Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kanalizácie 500.000.- Sk3. Výkup pozemkov pod MK ( miestne komunikácie ) 80.000.- Sk4. Nákup preliezok 50.000.- Sk5. Infocentrum 70.000.- Sk6. Sčítacie zariadenie 50.000.- Sk7. Chodníky realizácia nových stavieb, ul. Čsl. armády , Kollára 250.000.- Sk4. R ô z n e p. Predajnianska - navrhuje urobiť zábrany pri potoku , aby tam nemohli prechádzať autáp. Černok – navrhuje osloviť políciu , aby občas poprechádzala ulicami obce na výstrahup. Veliká žiada vyzvať komisiu kultúry a športu o doplnenie zápisníc , posledná zápisnica je z mesiaca jún 2007p. starosta - oboznámil obecnú radu , že bola prijatá pracovníčka na zastupovanie opatrovateľskej služby 5. Z á v e r Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť zasadnutie obecnej rady ukončil . Overovateľ zápisnice : Ing. Želmíra Kolimárová ..........................Zapísala : Mária Pappová......................... Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 18. 3. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť