Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 18.6.2009

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej , ktorá sa konaladňa 18.06.2009

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Predajnianska

Neospravedlnení: 0

Program:

  1. Otvorenie , určenie overovateľa zápisnice
  2. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2008
  3. Plnenie rozpočtu Obce Vidiná k 31.03.2009
  4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Liga proti reumatizmu na Slovensku
  5. Žiadosť o kúpu pozemku – Beata Belková a Ján Majorčík
  6. Výkup parciel na futbalovom ihrisku
  7. Rôzne
  • Správa o vykonanej kontrole v obci Vidiná KSÚ BB
  • Dodatok – MEPOS

8. Záver

K bodu 1:

Rokovanie obecnej rady otvoril a prítomných privítal starosta. Oboznámil prítomných s programom . Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určená pani Ing. Kolimárovú.

K bodu 2:

Starosta informoval prítomných o výsledkoch auditu, poslancom bola doručená správa. Poslancov zaujímalo, čo sa rozumie pod položkou vydavateľské služby. Ing. Rubintová zdôvodnila, že p. Šúrik pripravuje Vidinské noviny. Ďalej poslankyne zaujímali nevymožiteľné pohľadávky. Ing. Rubintová zdôvodnila, že niektorí občania sú vo výkone trestu, v hmotnej núdzi, nie je možné tieto pohľadávky vymáhať. Ing. Velikú zaujímala položka reprezentačné, prečo bolo prekročené. Pripomenula, že je to porušenie zákona o rozpočtových pravidlách. Starosta sa pýtal, ako je možné vyriešiť danú situáciu.. V minulosti už boli prijaté opatrenia na rozpočet 2009, bol zostavený na položky a starosta dostal právomoc robiť rozpočtové opatrenia. Pripomienkované poslancami, aby sa prijali také opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu porušeniu rozpočtových pravidiel. Audítor doporučil nevymožiteľné pohľadávky odpísať.

K bodu 3:

Starosta informoval prítomných o plnení rozpočtu k I. štvrťroku. Ing. Rubintová konštatuje, že finančná kríza sa začína prejavovať, zatiaľ je obec v plusových číslach. Výdavky neboli prekročené. Ak sa situácia bude zhoršovať, bude sa musieť upravovať rozpočet. Doplní krátku správu na najbližšie Obecné zastupiteľstvo. OR berie správu na vedomie.

K bodu 4:

Liga proti reumatizmu požiadala o dotáciu vo výške 100,0 € obec Vidiná. Ing. Veliká pripomenula, že aj ostatným organizáciám sa krátili dotácie, tak odporučia dotáciu 33,0 €. OR odporučila tento návrh prijať na najbližšom Obecnom zastupiteľstve.

K bodu 5:

Starosta informoval prítomných o žiadosti o kúpu parcely č. 953/4 Beaty Belkovej a Jána Majorčíka. Obecná rada odporúča na najbližšom Obecnom zastupiteľstve tento návrh prijať.

K bodu 6:

Starosta pripomenul, že uznesenia na výkup pozemkov boli prijaté hromadne. Obecná rada doporučuje zrušenie uznesenia v spomínanej časti a schválenie nového uznesenia.

K bodu 7:

a) Dodatok MEPOSOboznámil prítomných so situáciou ohľadne firmy MEPOS. Predstavil konateľa spoločnosti MEPOS p. Melichera. Starosta pripomenul, že obecná rada zaujala kladné stanovisko, ale na obecnom zastupiteľstve bol problém so schválením. Pán Melicher ozrejmil opäť situáciu. Na začiatku roka sa zúčastnil na združení miest a obcí. Situácia na trhu je nepriaznivá. Požiadali obce, aby dotácia z RF bola pridelená MEPOSU. Informoval prítomných, že spoločnosť si pripravila kalkuláciu z posledného vývozu. Strata činí 323 Euro z jedného vývozu. Jediná firma vykonáva zber, vývoz, recykláciu zadarmo. P. Kolimárová pripomenula, že obecná rada na poslednom stretnutí odporučila schváliť požiadavku MEPOSU. P. Veliká zdôraznila, že občania si zvykli separovať. Rada odporučila, aby sa zástupca MEPOSU zúčastnil najbližšieho Obecného zasadnutia a vysvetlil situáciu poslancom.

b) Správa o vykonanej kontrole v obci Vidiná KSÚ BBBola realizovaná kontrola z KSU BB. Výsledok kontroly bol v prospech obce pozitívny. Starosta napísať list prednostovi mestskému úradu, nakoľko stavebný úrad nemá podpísanú zmluvu s obcou o zriadení spoločného úradu vo veci stavebného konania. Obecná rada berie správu na vedomie.

c) Oslovenie športovým klubom BOSCHISTI.Starosta podal informáciu spomínaného klubu o hľadaní priestoru na výstavbu športoviska, oslovili obec Vidiná. OR navrhuje, aby klub doložil návrh, ktorý bude obsahovať konkrétne veci, ktoré žiadajú od obci. Starosta prednesie návrh Obecnému zastupiteľstvu.

d) Stavebné povolenie na chodník je pripravené, Sú oslovení dodávatelia stavby.

e) Starosta informuje o prácach na Šmeralovej ulici, je nutné dobudovať vodovodnú sieť, občania si to spravia svoj pomocne, požiadali obec o výkopové práce.

f) Starosta informoval, že dnes bola uhradené faktúra za betónové rúry, ktorými je prekrytý kanál pri futbalovom ihrisku

g) Starosta dal pripraviť predbežnú kalkuláciu firma Slovaktual Veľký Krtíš na okná pre materskú školu, predbežná kalkulácia je v sume 9 960,- €.

h) Starosta informoval poslankyne o výsledkoch výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Materskej školy, novou riaditeľskou sa stala p. Gajdošíková.

i) Starosta informoval poslankyne o novom pracovníkovi na úseku Evidencia obyvateľstva, stal sa ním Bc. Ján Šupica.

Overovateľ zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová Zapísal: Bc. Ján Šupica

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 18. 6. 2009

Zodpovedá: Správce Webu

Späť