Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 18.6.2013

dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 18.06.2013

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Želmíra Báťková

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Výstavba Športovej ulice 5. Zabezpečenie výletu do Maďarska na akciu „Juniáles“ 6. Rôzne 7. Záver

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal na zasadnutí  a predstavil program rokovania, na dnešnom rokovaní sa budú riadiť týmto program, a to kontrola plnenia uznesení z obecného zastupiteľstva, výstavbou Šmeralovej ulice, zabezpečením výletu do Maďarska na Juniáles a posledným bodom bude bod rôzne.

Uznesenie č. 25/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecnej rady vo Vidinej   bez pripomienok          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa  zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Černoka a pani Báťkovú. Ako overovateľa zápisnice určil Štefana Kocúra Uznesenie č. 26/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení Ing. Černok

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice pani Báťkovú.          Hlasovanie: ZA Kocúr, Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

3 Kontrola plnenia uznesení

Starosta informoval, že sme požiadali všetky dotknuté orgány, je to až 10 inštitúcií, ohľadne vyjadrení a vytýčení sietí, ktoré sú potrebné pre vydanie stavebného povolenia na Šmeralovu ulicu. Ďalej bola uložená úloha urobiť prieskum na fotopasce, následne poprosil Ing. Černoka, keby pozisťoval ceny na tieto pasce, nakoľko v tomto sme zatiaľ neurobili nič. Ďalej hlavnej kontrolórke bola uložená úloha urobiť kontrolu v MŠ, toto prebieha. Ako posledné bolo uložené vyjadriť sa Ing. Predajnianskej, ktorá tvrdí, že boli doručené správy hlavnej kontrolórky vtedy a vtedy, toto on nebude riešiť, kým tam nebudú prítomné obidve, Ďalej s diskusie vyplynulo požiadať CBA o zákaz parkovania vodičov pri vykladaní tovaru pred obchodom, niekoľko krát sme oslovili aj vodičov a ak nepríde k náprava, požiadame políciu, majú možnosť parkovať na parkovisku. Do firmy CBA sme zaslali aj oficiálny list, kde sme ich na to upozornili. Ďalej bola úloha zabezpečiť stretnutie s riaditeľom polície, toto stretnutie sa uskutočnilo, pán Vilhan dal za pravdu obci, prisľúbil, že v piatok a v sobotu, prípadne aj v nedeľu budú vo večerných hodinách robiť častejšie kontroly, ďalej ho poprosil, aby sa tu len neotáčali, nech urobia aj pešiu obhliadku a  občas nech sa idú pozrieť aj k cintorínu, v priebehu mesiaca to budú kontrolovať a potom to vyhodnotíme, jediný čo pomôže, sú zatiaľ tie fotopasce alebo postaviť kamery.

Uznesenie č. 27/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení

 

4 Výstavba Športovej ulice

Starosta informoval, že na kontrolnom dni požiadali obec, či ideme robiť túto ulicu spoločne s realizátorom stavby, alebo si ju budú opravovať oni, ale len polovicu. Boli oslovení aj Vodári, aby odstránili nedostatky na vodovodných potrubiach, nakoľko ak sa ulica opraví a zaasfaltuje, potom by bolo zlé ju znovu rozbiť kvôli týmto opravám. Ob musí napísať žiadosť, túto žiadosť sme im doručili, možnože to bude v tomto roku, ak nie, tak začiatkom budúceho roka. Ďalej informoval, že dodávateľ tu bude aj na budúci rok, idú požiadať o predlženie termínu z dôvodu, že je nedostatočne pripravený projekt na prvú etapu, tu bola diskusia s projektantom, situácia je taká, že urobili projekt prečerpávacej stanice, ktorá sa  nedá realizovať, projektant tvrdí, že sa to urobiť dá a realizátor, že nie, podľa projektu má byť meter od vysokého napätia prečerpávacia stanica, ak tam bude stanica, v tom momentne, tam bude vyhadzovať ističe, takto to bolo aj s inými 4 stanicami a nevedia, ako to bude pri rodinných domoch, takto je postavený projekt na túto časť, táto stanica ide do hĺbky  až 7 metrov, idú to robiť z vlastných prostriedkov a idú požiadať o predĺženie termínu.

Uznesenie č. 28/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) informáciu o tom, že obec bola požiadaná o stanovisko, či bude akcia uskutočnená spolu s výstavbou kanalizácie celá, alebo len investor stavby kanalizácie zrealizuje tú časť, ktorá sa týka iba časti cesty, ktorá bola porušená výstavbou kanalizácie b) informáciu z kontrolného dňa výstavby kanalizácie, so záverom, že kanalizácia nebude v roku 2013 dokončená z dôvodu nekvalitnej projektovej dokumentácie a investor bude žiadať riadiaci orgán o predĺženie termínu.

 

5 Zabezpečenie výletu do Maďarska na akciu „Juniáles“

Starosta informoval, že čo sa týka tohto výletu, dostali sme pozvánku, kde 22. júna sme pozvaní na dni obce v Maďarsku, je potrebné zabezpečiť ľudí, niektorých sme už oslovili, majú to robiť formou, že ráno bude súťaž vo varení. Dnes tam posielal mail, variť bude poslanec Kocúr s dvomi členmi, ďalej je potrebné napísať, čo ideme variť.  Túto akciu chceme spropagovať aj v miestnom rozhlase. Kocúr – sa zaujímal, či má napísať čo treba a zakúpia to oni, lebo si to kúpime my

Uznesenie č. 29/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE informácie, že obec Vidiná obdržala pozvánku a variť pôjde Štefan Kocúr s partiou.

 

 

6 Rôzne

Starosta informoval, že sme dostali od JUDr. Sziládiho požiadavku o prevedenie kontroly vykonaných prác, v novembri 2012 bola urobená obhliadka a boli uložené opatrenia zo strany obce, z jednej strany boli urobené dostatočne, Požiadal predsedu komisie o určenie termínu.

Uznesenie č. 30/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE požiadavku JUDr. Sziládiho na prešetrenie sporu medzi pánom Mackom a pánom Riečicom, termín stretnutia určí Komisia výstavby a životného prostredia

Starosta informoval, že bola obci uložená pokuta vo výške 1 500,00 €, toto sme zaplatili, ale  túto škodu niekto spôsobil a treba ju vymáhať, podľa názoru právnika, ktorý konštatuje, že celá záležitosť je vecou ekonómky pani Fabiánovej. Ďalej informoval, že bol vypracovaný návrh výzvy, zaujímal sa o názor rady, či to jej to zašleme, nakoľko ona za to zodpovedala, Ing. Černok – informoval, že on je za to, aby sa to zaslalo Kocúr – doplnil, že to je povinnosť obce to zaslať, tu nie je čo riešiť. Ing. Kolimárová – navrhla určiť lehotu 30 dní.

Uznesenie č. 31/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE

uloženie pokuty vo výške 1.500,00 €, ktorú na základe zavinenia pokuty je potrebné vymáhať  pokutu od osoby, ktorá ju spôsobila

II. SÚHLASÍ s vymáhaním škody spôsobenej pokutou od Ing. Fabiánovej s lehotou splatnosti 30 dní.

Starosta – informoval, že na minulom zastupiteľstve bolo prerokované VZN o komunálnom odpade, na základe toho bol urobený prieskum za bioodpad, kde občania prehlasovali, že kompostujú, ale na základe zákona sme povinní informovať občanov formou výzvy a s každým občanom, ktorý prehlásil, že kompostuje, musíme urobiť dohodu a v prípade kontroly, si kontrola vytipuje niektoré domy a ak to nebude, obec dostane pokutu. Ďalej informoval, že tá dohoda resp. v tej výzve sú opísané, čo je bioodpad, je tam povinnosť z akého zákona a čo v prípade, keď občan túto zmluvu podpíše, tak sú tam aj práva a povinnosti.

Uznesenie č. 33/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE povinnosť urobiť s každým občanom dohodu o tom, že občania individuálne kompostujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Starosta informoval, že na základe zákona bol urobený audit, boli tu včera, urobili audit, zápis by mal byť v pondelok, zatiaľ nám dali len správu o vykonaní auditu, v ktorej konštatovali a dali podmienené stanovisko, lebo obec odovzdala projektovú dokumentáciu bez nárokov, stále ju vykazuje v majetku, musíme to preúčtovať a Obec mýtna žaluje Obec Vidinú, kde je riziko, že bude musieť tento záväzok zaplatiť, ďalej konštatovali, že účtovná závierka poskytuje pravdivý obraz účtovníctva a výsledky hospodárenia. Starosta ďalej informoval, že vo štvrtok na budúci týždeň bude obecné zastupiteľstvo, kde sa bude schvaľovať účtovná závierka, musí byť vypracovaný Záverečný účet, audítor sa k záverečnému účtu nevyjadruje.

Uznesenie č. 34/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE prevedenie auditu, s tým, že zápis bude v pondelok 24.06.2013 a zatiaľ audítor predložil správu o audite.

Starosta – informoval, že bol prekvapený, keď nám povedali a pripomenuli dosť nepríjemnú vec, bola odstúpená zmluva StVS, títo ľudia, keď to videli, ako sme to odovzdávali, táto zmluva je v rozpore s uznesením obce z jedného dôvodu, a to17.8.2010 bolo prijaté uznesenie, kde bola schválená zmluva v plnom znení, 6. 9. 2010  na mimoriadnom zastupiteľstve uznesením č. 45/2010 bola táto zmluva zrušená  v plnom rozsahu a na zmluve je napísané, že bola podpísaná 07.09.2010, zrušením uznesením sme podpísali zmluvu. Musí ale povedať, že 6. 9.2010 bola táto zmluva prerokovaná, boli tam pripomienky, túto zmluvu schválilo zastupiteľstvo bez pripomienok. Tu mohlo dôjsť k tomu, že ten dátum nie je opravený, ak by to niekto napadol, zmluva je neplatná, takáto vec sa stala, zastupiteľstvo túto zmluvu schválilo, ale podľa dátumu je neplatná.

Starosta informoval o požiadavke riaditeľky, ktorá poprosila o zakúpenie 4 stolov, do MŠ boli prijaté všetky deti, našiel ponuku, stálo by to 305,00 €, my v rozpočte tieto peniaze nemáme, musí byť zmena rozpočtu, zaujímal sa o názor rady, treba sa vyjadriť aj  k opravám ulíc, ktoré ideme robiť, musí byť komplexná zmena rozpočtu. Starosta ďalej požiadal o zakúpenie do kultúrneho domu konferenčných stoličiek v cene 20,00 €  s DPH a navrhol kúpiť 100 stoličiek, tieto staré lavice už doslúžili. Ing. Rubintová – informovala, že je potrebná zmena rozpočtu hlavne kvôli kapitálovým výdavkov a to na opravu ulíc Šmeralova a Športová, ďalej sa zaujímala o sumy na elektronický zabezpečovaní systém, súdne poplatky ohľadne nákladov na cintorín, ďalej bola uhradená pokuta Správe finančnej kontrole, Kocúr – je potrebné natrieť strechu kultúrneho domu a navrhol osloviť firmy, nevie čo by to stálo a chodník v cintoríne je potrebné urobiť Starosta – informoval, že na cintorín sa robí jednoduchý projekt, čo ho prekvapilo, náš stavebný úrad žiada, aby sme tam urobili stavebné povolenie. Ing. Kolimárová – navrhla požiadať o zmenu stavebného povolenia a čo sa týka darčekov pre družobnú obec navrhla ísť sa pozrieť do informačného strediska a potom prísť za ňou a pôjdu za primátorkou. Starosta – informoval, že na kontrolnom dni sa musí obec vyjadriť, či ide spolu s realizátorom do opravy Športovej ulice,  bola by hlúposť neisť do toho Starosta – informoval, že vodári sa dohodli, že peniaze pôjdu v rámci opráv, Accord s.r.o. bude asfaltovať len vtedy, keď bude opravený vodovod, aby sa nerozkopala opravená cesta. Výhoda je v tom, že nemusíme robiť stavebné povolenie, je to v rámci kanalizácie, my si dáme na polovicu ulice rozpočet, oni to urobia a my im zaplatíme. Starosta ďalej informoval, že máme 2 500,00 € na výtlky a niečo sme aj dostali zo štátu, vieme urobiť ulice, ktoré sa už dokončili, najhoršia je ulica Ružová a Riečna. Firma Accord  sa postavila k tomu tak, že Riečnu ulicu používajú, tak ju budú dávať do poriadku. Starosta ďalej navrhol, že by sme mali ponúknuť obchod záujemcom na prenájom, je názoru, že tú krčmu treba zrušiť, robí sa tam iba zle. Navrhol ponúknuť tieto priestory Jednote, aby tam spravila obchod. Ing. Kolimárová – navrhla prenajať všetko, čo je prázdne, aj to sú peniaze

Uznesenie č. 35/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA predložiť na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva kompletne aj s finančným vyjadrením zmenu rozpočtu na položkách potrebných na financovanie akcií (oprava strechy KD, stoly do MŠ, elektrický zabezpečovací systém do MŠ, súdny poplatok a výdavky na právnika, výstavba Športovej ulice a Šmeralovej ulice, financovanie pokuty vyplývajúcej zo Správy finančnej kontroly, chodník v cintoríne)

Starosta predložil cenové ponuky výstavbu dažďovej kanalizácie, ulica Zvolenská, na zberači D 3-2 vo Vidinej.. Firma Remos Zvolen predložila cenovú ponuku vo výške 26 076,25 € cena je bez DPH, firma Stavtechnologi s.r.o. Banská Bystrica predložila cenovú ponuku vo výške 25 578,83 cena je bez DPH a firma Accor s.r.o. Banská Bystrica predložila cenovú ponuku vo výške  24 988,44 € cena je bez DPH.

Uznesenie č. 36/2013 zo dňa 18.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk na výstavbu dažďovej kanalizácie, ulica Zvolenská, na zberači D 3-2 vo Vidinej, najnižšiu cenovú ponuku predložil Accord stavebná kancelária s.r.o., Banská Bystrica

Ing. Kolimárová – sa zaujímala, že kedy môže prísť urobiť kontrolu na verejné obstarávanie.

 

7 Záver

Starosta prítomným poďakoval za účasť.

Vo Vidinej, dňa 25.06.2013 Želmíra Báťková     

 

Zapísal: Ing. Šupica      

                          Vyvesené: 18. 6. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť