Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 18.8.2015

zápisnica

 

Obecná rada vo Vidinej

 

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej

konanej dňa 18.08.2015

 

Prítomní:                  Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:      0

Neospravedlnení: 0

Overovateľ zápisnice: Pavol Bútor

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

3. Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2015

4. VZN o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Vidiná

5. VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a o výške príspevku na čiastkovú úhradu režijných nákladov

6. Majetkové vysporiadanie nehnuteľností

7. Rôzne

8. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania

 

Uznesenie č. 14/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

- program rokovania Obecnej rady vo Vidinej

 

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Ján Šupica

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta ako overovateľa určil pána Pavla Bútora a Mgr. art. Miroslava Janšta. Do návrhovej komisie navrhol pani Ing. Martinu Predajnianskú

 

Uznesenie č. 15/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Predajnianská

 

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľa zápisnice Pavla Bútora a Mgr. art. Miroslav Janšto

 

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Ján Šupica

 

3 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

Starosta predstavil členom obecnej rady plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015. Nikto nemal pripomienky k predloženému plánu.

 

Uznesenie č. 16/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE A ODPORÚČA

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 a odporúča ho schváliť obecnému zastupiteľstvu

 

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Ján Šupica

 

 

4 VZN o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Vidiná

Starosta informoval o proteste prokurátora, ktorý podal ohľadom nášho VZN. Tento návrh pripravila pani Koristeková. Starosta požiadal o vyjadrenie Ing. Predajniaskú, ktorá mala tento návrh podľa slov pani Koristekovej skontrolovať, či je v súlade so zákonom.

Ing. Predajniaská sa vyjadrila, že tento návrh jej bol iba zaslaný, spracovateľom je pani Koristeková, ktorá zodpovedá, či je už v súlade so zákonom. Navrhla poslať v predstihu návrh VZN prokuratúre, aby sme predišli nezrovnalostiam.

 

Uznesenie č. 17/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

Návrh VZN o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Vidiná s pripomienkou, zaslať uvedený návrh VZN v predstihu na kontrolu prokuratúre.

 

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

Ing. Ján Šupica

5 VZN o  výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a o výške príspevku na čiastkovú úhradu režijných nákladov

 

Starosta informoval o návrhu VZN, ďalej členov obecnej rady oboznámil o zmenách, ktoré sú zapracované v predloženom návrhu VZN. Tento návrh VZN rieši možnosť platby bezhotovostne, poštovou poukážkou a hotovostne. Výška príspevku sa nemení. Ďalej starosta informoval o zmene na pracovnej pozícii učiteľka, nakoľko pani Rapcová dostala možnosť učiť v Lučenci v MŠ. Na základe toho podala výpoveď a od 02.09.2015 učí už v Lučenci. Na základe týchto skutočností a pre krátkosť času bola oslovená pani Tušimová, ktorá ponuku prijala a od 02.09.2015 nastúpi učiť do našej škôlky a bezproblémový chod škôlky vo Vidinej je zachovaný. Ďalej informoval, že práčovňa je už hotová.

 

 

Uznesenie č. 18/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

Návrh VZN o  výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a o výške príspevku na čiastkovú úhradu režijných nákladov

 

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Ján Šupica

 

6. Majetkové vysporiadanie nehnuteľností

Starosta informoval o výkupe pozemku od Márie Vaculčiakovej z dôvodu vysporiadania majetkovoprávnych   vzťahov na ul. A. V. Suvorova, cena za 1m2 je ako obvykle  1,66 €. Pani Vaculčiaková s uvedeným súhlasí.

 

Uznesenie č. 19/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

Kúpu pozemku na ulici A. V. Suvorova od pani Vaculčiakovej

 

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Ján Šupica

 

Starosta informoval o žiadosti Ing. Halušku, ktorý postavil rodinný dom na Exnárovej ulici a požiadal obec o odkúpenie časti parcely pred týmto domom. Zatiaľ sa iba zaujíma o možnosť tejto kúpy, v prípade kladného stanoviska dá vypracovať geometrický plán. Navrhuje ponechať priestor na možnú výstavbu chodníka na tejto ulici. Jedná sa o  parcelu 934/3 o výmere cca 39m2.

 

Uznesenie č. 20/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

 

Odpredaj obecného pozemku Ing. Haluškovy na parcele 934/3 o výmere cca 39m2

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Ján Šupica

 

Starosta informoval členov rady o žiadosti manželov Zubáčovcov. Jedná sa o pozemok v tesne vedľa ich rodinného domu a o pozemok, kde končí nájomná zmluva, je to pozemok pri Hviezdoslavovej ulici oproti ich domu. Pozemok pri rodinnom dome je na parcele 380/110    o výmere cca 38m2. Pozemok cez cestu oproti ich domu je na parcele 380/111  o výmere cca 198m2.

Členovia obecnej rady s predajom pri rodinnom dome súhlasia. S predajom celého pozemku cez cestu nie, nakoľko je to možnosť vybudovania malého parkoviska. Jedná sa o vstup do katolíckeho kostola, teraz keď sa konajú omše, autá parkujú na miestnej komunikácii a je tam sťažený prechod. Navrhujú otvoriť diskusiu ohľadne tohto predaja na rokovaní zastupiteľstva.

 

Uznesenie č. 21/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

 

Odpredaj obecného pozemku p. Zubáčovi a jeho manželke   na parcele 380/110    o výmere cca 38m2

 

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Ján Šupica

Uznesenie č. 22/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

Odpredaj obecného pozemku p. Zubáčovi a jeho manželke   na parcele 380/111  o výmere cca 198m2 , ale uvedený predaj prerokovať na obecnom zastupiteľstve z dôvodu jeho využiteľnosti pre obec.

 

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

Ing. Ján Šupica

7. Rôzne

Starosta informoval členov rady o 5. zmene rozpočtu, ktorú vykonal a predstavil 6. zmenu rozpočtu obce Vidiná. Informácia o 5. zmene rozpočtu a návrh na 6. zmenu rozpočtu je súčasťou zápisnice.

 

Uznesenie č. 23/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o 5. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, ktorú vykonal starosta obce

 

ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

Starosta obce sa ďalej zaujímal o možnosti, kto by mohol byť kronikár obce. Po diskusii členov rady navrhli pani Janoštovú Máriu, s tým, že tento návrh bude predložený na schválenie poslanom obecného zastupiteľstva.

 

Uznesenie č. 24/2015 zo dňa 18.08.2015

Obecná rada vo Vidinej

ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

pani Máriu Janštovú kronikárkou obce.

 

Hlasovanie:

ZA -                Bútor, Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

Ing. Ján Šupica

Vo Vidinej, dňa Pavol Bútor                                                               ........................................................

 

Zapísal: Ing. Šupica                                                                        

  Ing. Šupica              starosta obce

 

 

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 18. 8. 2015

Zodpovedá: Správce Webu

Späť