Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 19.10.2010

zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 19.10.2010

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie2. VZN č.6/20103. Rokovací poriadok4. Zásady hospodárenia s majetkom obce5. Plnenie rozpočtu k 30.06.20106. Kúpa pozemku od BBSK7. Priamy predaj pozemku8. Zmena uznesenia9. Nájomné zmluvy 3x 10. Úprava rozpočtu11. Zásady odmeňovania poslancov12. Rôzne13. Záver

Na začiatku rokovania starosta privítal prítomných. Za overovateľa zápisnice starosta určil Ing. Velikú. Ing. Veliká predložila upravený návrh VZN č. 6/2010, v ktorých upravila štylistické chyby. Starosta odovzdal prítomným návrh Rokovacieho poriadku na pripomienkovanie. Ing. Rubintová informovala, že zakomponovala pripomienky a navrhuje, aby sa k zásadám vyjadrila Ekonomická komisia.

Ing. Rubintová podala správu k plneniu rozpočtu k 30.06.2010. Podrobný materiál aj s plnením programového rozpočtu bude predložený na rokovanie Ekonomickej komisie a Obecného zastupiteľstva. Ďalej zdôraznila, že obec hospodári s prebytkom, napriek tomu, že sa spláca úver. Ing. Končošová sa zaujímal, či bude aj hodnotenie programové rozpočtu.

Starosta informoval o žiadosti o kúpu pozemku od BBSK, obec sa zaujímala ako dostať do vlastníctva parcelu vo výmere 630 m2, jeden zo spôsobov bol kúpou. Ing. Veliká navrhuje nie kúpou, nakoľko neplatili dane, obec sa o to musela starať, tak vymáhať. Starosta navrhol cenu 1,66 €, BBSK súhlasia, len potrebujeme súhlas OZ. Prestavil návrh zmluvy.

Starosta informoval, že p. Mišíková užíva obecný pozemok, nemá to vysporiadané, je tam postavený garáž, starosta pripomenul, že priamy predaj je v zmysle zákona, ponuka bola zverejnená a prišla iba jedna obálka ponukou. Ing. Rubintová otvorila obálku, ktorá obsahovala, stanovisko, znalecký pozemok, žiadosť. OR dala kladné stanovisko.

Starosta informoval o žiadosti o kúpu parciel okolo bytovky Žiadosť doručili Künzelovci, ktorý v bytovke predali byt. Ing. Rubintová pripomenula, že v roku 2007 Künzelovci podpísali zmluvu, ale nevyplatili dohodnutú sumu, tak obec odstúpila. Ing. Veliká je za odpredaj prístupovej cesty, ale ostatné pozemky navrhuje odpredať podľa znaleckého posudku. Ing. Rubintová informovala, že nakoľko prvá zmena rozpočtu 2010 obsahovala projektovú dokumentáciu na stavbu týkajúcu sa katolíckeho cintorína navrhujeme navýšiť kapitálový rozpočet o sumu 5 000,- € na čiastočnú realizáciu uvedenej stavby, pričom výdavky navrhujem kryť z mimorozpočtového fondu. Návrh zmeny rozpočtu bude predložený na rokovanie Ekonomickej komisie a Obecnému zastupiteľstvu.

Ing. Rubintová informovala, že bol vypracovaný znalecký posudok na námestie pred novinovým stánkom, v ktorom je aj predpokladané nájomné na dobu 5 rokov. P. Bc. Kuceková užíva parcelu č. 98/5 terasa – 22 m2, kde stanovené nájomné je 43,85 €, p. Ambróšová užíva priestor pred Krčmou u smädného škorca - 12 m2 a navrhované nájomné 23,92 €, Media press, požiadali o dodatok, ponúkli vyššiu sumu a ako je stanovený v znaleckom posudku.

Ing. Veliká pripravila zásady odmeňovania poslancov, vychádzala z rokovacieho poriadku. Starosta vysvetlil, že poslanci budú odmeňovaní jednak za dochádzku, ale aj za aktivitu a zaujímal sa na akom základe a kto rozhodne o odmene. Ing. Končošová navrhla, aby si poslanec viedol kartu aktivity. Ing. Rubintová pripomenula, že je potrebné vyriešiť odmenu zástupcovi, lebo je poslancom. Ing. Končošová navrhla odmeny za aktivitu, nie za sedenie na obecnom zastupiteľstve. Ing. Veliká navrhla spôsob, akým sa môžu poslanci odmeňovať, na základe zápisníc z obecného zastupiteľstva, z ktorých je zrejmé, aké pripomienky poslanci predložili a aké návrhy predložili. Ing. Veliká pripomenula, stačí keď sa obecné zastupiteľstvo bude rokovať raz za 3 mesiace a poslanec príde raz do roka.

Ing. Rubintová pripomenula, že na Obecnom zastupiteľtve sa zaoberali už odkúpením parcely od p. Benceho, starý pán zomrel a zdedil to jeho syn. On nesúhlasil s cenou, ktorú navrhla obec. Situácia sa zmenila a teraz súhlasí s cenou, ktorú navrhla obec Vidiná. Aj tento materiál bude predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Overovateľom zápisnice:Ing. Mária Veliká

Zapísal:Ing. Ján Šupica

Vladimír Ragač starosta obce VidináVyvesené: 19. 10. 2010

Zodpovedá: Správce Webu

Späť