Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 19.4.2011

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej, konanej dňa 19.04.2011

Uznesenie č. 38/2011

Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE

znenie odvolania voči rozhodnutiu Pôdohospodárskej platobnej agentúry ohľadne I. etapy kanalizácie obce Vidiná

Vo Vidinej dňa: 20.04.2011

Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 19.04.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Ing. Želmíra Kolimárová Neospravedlnení: 0

Starosta prítomných privítal a oboznámil poslancov so situáciou ohľadne I. etapy kanalizácie. Ďalej predstavil znenie odvolania, ktoré je potrebné zaslať na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Ing. Kolimárová sa nemohla zúčastniť obecnej rady, ale svoje stanovisko poslala emailom. Obecná rada súhlasila so znením odvolania, ktoré bolo ešte v ten deň zaslané.

Bolo prijaté uznesenie č. 38/2011

Overovateľom zápisnice: Pavol Bútor ...................................................

Zapísal:Ing. Ján Šupica

Vladimír Ragač starosta obce VidináVyvesené: 19. 4. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť