Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 19.6.2008

zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa konala dňa 19.6.2008Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Ing. RubintováProgram : 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľa zápisnice 3. Oboznámenie s návrhmi zmlúv fi. Premier Consulting 4. Žiadosť o zníženie nájmu Gajdoš 5. Žiadosť o odkúpenie požiarnej zbrojnice 6. Výberové konanie obecný rozhlas 7. Program letný tábor 8. Odkúpenie parcely pod budovou školy a okolia 9. Žiadosť o zvýšenie prac. úväzku 10. Plán kontrolnej činnosti na II. pol./2008 hl. kontrolór 11. Rôzne 12. Záver1. OtvorenieRokovanie obecnej rady otvoril starosta obce. Privítal prítomných a oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky.2. Určenie overovateľa zápisnice Za overovateľa zápisnice bola určená p. Veliká 3. Návrh zmlúv fi. Premier Colsunting Starosta informoval o ponuke návrhu zmlúv fi. Premier Consulting o menežmente verejného obstarávania a návrh zmluvy o dielo- k tomuto prebehla rozprava , Ing. Kolimárová mala dotaz čo táto firma zabezpečí- ďalej navrhuje , keď tak dať zadanie na konkrétnu vec, konkrétnu výzvu , takto pripravené zmluvy ako sú nás zaväzujú , že všetky projekty budú robiť oni- OR sa bližšie vyjadrí k týmto zmluvám po preštudovaní do stredy 4. Žiadosť o zníženie nájmu p. Gajdoša starosta informoval, že táto žiadosť bola prekonzultovaná s právničkou a tá nedoporučuje zníženie a navrhuje, aby nájomná zmluva bola ponechaná do konca termínu nájomného vzťahu - starostu doplnila Ing. Veliká 5. Žiadosť o odkúpenie požiarnej zbrojnice - starosta oboznámil so žiadosťou o odkúpenie budovy požiarnej zbrojnice , taktiež o posúdení komisie a jeho názor je túto žiadosť zamietnuť - OR sa prikláňa k názoru starostu a navrhuje tiež túto žiadosť zamietnuť6. Výberové konanie na obecný rozhlas- starosta oboznámil s ponukami a ako najnižšia ponuka je 540 tis. Sk od fi. TIPLUX s.r.o. Košice- OR navrhuje starostovi všetky ponuky predložit OZ7. Program letného tábora starosta oboznámil OR s navrhnutým programom pre deti počas letného tábora8. Odkúpenie pozemkov pod budovou MŠ a okolia - starosta oboznámil o ktoré parcely sa jedná a aké rozlohy a navrhuje odkúpiť zatiaľ aspoň pozemok pod budovou , - OR doporučuje jednať s vlastníkmi pozemkov o cene týchto pozemkov a v prípade dohody odkúpiť aj ostatné pozemky nie len pod budovou 9. Žiadosť o zvýšenie prac. úväzku , alebo dohoda o skončení prac pomeru - starosta oboznámil s touto žiadosťou , ktorú podala p. Ivanová vedúca kuchyne v MŠ - po rozprave OR dospela k návrhu skončenia pracovného pomeru dohodou10. Plán kontrolnej činnosti na II/2008- oboznámila s ním kontrolórka obce 11. Rôzne - starosta informoval OR o kontrole požiarnej ochrany a záchranného zboru - ďalej informoval o PSaV Vidiná , že je zlikvidovaný , čaká sa na právoplatnosť rozhodnutia - kontrolórka obce navrhuje, či sa nemôže namaľovať zábradlie popri KD - ďalej preliezky , ktoré sú odsúhlasené urobiť čím skôr , aby sa mohli využívať a do cintorína na vodovod namontovať hadičku preteká tam voda zbytočne- rodine Ambróšovej oznámiť ohľadne užívania obecného majetku na záhradu- p. Predajnianska pripomenula za výtlky na Pivovarskej a Riečnej ulici , či sa budú robiť, keď už niektoré časti robené boli 12. Záver - starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovanie obecnej rady poďakovaním za účasť ukončil Overovateľ zápisnice : Ing. Mária Veliká ............................................Zapísala : M. Pappová.................................... Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 19. 6. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť