Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 19.8.2014

pozvánka

Jozef Kucej

starosta obce Vidiná

                                                                                                         Vo Vidinej, 15.08.2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa uskutoční

dňa 19.08.2014 (utorok) o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
 3. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014
 4. Správa o výsledku kontroly výdavkov evidencie pohonných hmôt za rok 2013
 5. Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej  na podporu kultúrnych podujatí za rok 2012 a 2013 – dotácia na šport (futbal)
 6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
 7. Príprava rozpočtu na rok 2015
 8. Postup prác pri rekonštrukcii potravín
 9. Príprava osláv „Rozlúčka s letom“
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

 

 

      v. r.

           Jozef Kucej

 

 

 


dochádzka

Ing. Milan Černok - neprítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a z 6. zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 19.08.2014

 

Prítomní:                          Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                  Ing. Černok

Neospravedlnení:               0

Overovateľ zápisnice:         Kocúr

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
 3. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014
 4. Správa o výsledku kontroly výdavkov evidencie pohonných hmôt za rok 2013
 5. Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej  na podporu kultúrnych podujatí za rok 2012 a 2013 – dotácia na šport (futbal)
 6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
 7. Príprava rozpočtu na rok 2015
 8. Postup prác pri rekonštrukcii potravín
 9. Príprava osláv „Rozlúčka s letom“
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

1       Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania, ďalej informoval ohľadne prípravy osláv dňa obce, posledného stretnutia sa zúčastnili aj dvaja členovia obecnej rady.

 

Uznesenie č. 32/2014 zo dňa 19.08.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

- program rokovania Obecnej rady vo Vidinej

 

Hlasovanie:

ZA -                            Báťková, Kocúr

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

                                                                                                  

 

 

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pani Báťkovú a ako overovateľa určil pána Kocúra.

 

Uznesenie č. 22/2014 zo dňa 19.08.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

- návrhovú komisiu v zložení Báťková

 

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľa zápisnice pána Kocúra

 

Hlasovanie:

ZA -                            Báťková, Kocúr

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

3       Návrh na IV. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014

Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej, ktorá predstavila návrh IV. zmeny rozpočtu. Prítomní sú dvaja poslanci, vysvetlila príjmovú časť a výdavkovú, podľa nového zákona môže obec robiť zmeny rozpočtu ktoré ovplyvňujú schodok len do 31.08. daného roku,  potom sa môžu robiť zmeny, ale len presuny v rámci rozpočtu. Čo sa týka príjmovej časti, tak na položke za porušenie predpisov, tam je potrebné navýšenie  o 5,00 €, nakoľko sme dostali príjem za priestupok, v rozpočte sme mali rozpočtovaný preplatok za elektrickú energiu  za rok 2013 vo výške 1.000,00 €, ale tento bol vo výške 1 813,00 €, je potrebné navýšiť príjmy. Nemali sme rozpočtované za predaj betónových rúr, tie sme predali v počte 57 ks po 5 €, počítame 350,00 € do konca roka, ďalej boli voľby do EÚ, tam sme dostali 907,00 € to bude aj vo výdavkoch, dostali sme na modernizáciu rozhlasu  4 200,00 € to je účelová dotácia. Na konci roka sme počítali s dotáciou skladníka CO, sklad CO sme zrušili a upravíme príjem a rovnako aj výdavkovú časť, príjem z prenájmu je potrebné navýšiť na 12 400,00 € kde je firma Globus s.r.o. 10.800,00 € a Rastislv Ragač, ďalej Ambrošovci doplatili podlžnosť za minulý rok.  Bežné príjmy navýšiť o 18.732,00  €, do konca roka budeme určite robiť zmenu, nakoľko budú komunálne voľby.

Výdavková časť, tak oprava kopírovacieho stroja, v minulom roku bola raz a tento rok už bol dvakrát opravovaný a budú voľby, je potrebné navýšiť o 200,00 €, je to rezerva, na inzerciu navýšiť 250,00 €, nepočítali sme s vyhlásením výberového konania na riaditeľku MŠ a opakované výzvy ohľadne výberového konania a teraz potrebujeme, lebo musíme zverejniť inzerát, že ponúkame na predaj pozemok, to je tých 250,00 €. Všeobecné služby – geodetické služby 950,00 € to je zameranie ihriska, zjednotenie parciel, ďalej webová aplikácia s ortofomapou 1.420,00 € táto bude prístupná na našej stránke, kataster, postupne sa tam zakreslia verejný rozhlas, vodovodné prípojky a územný plán, ďalej sme dali vypracovať projekt na bezbariérový vstup v sume 960,00 € a vypracovanie PHR 850,00 € a zateplenie projektovej dokumentácia na zateplenie stropu kultúrneho domu  1 150,00 €  toto je spolu 5 330,00 €. Rezervu máme vyše 6 000,00 € a toto navrhujeme vypustiť. Dažďová kanalizácia na Zvolenskej ulici  tam potrebujeme ešte 1 420,00 € navýšiť, potraviny búracie práce robil pán Rybár 6 575,51 € a vývoz sutiny tam máme dokopy 3 100,00 €, demontáž alarmu, návrh opravu fasády rozpočet 15 753,00 €, toto nebolo schvaľované,  čiže potraviny 57 000,00 € na komplet, z rekonštrukcie Riečnej ulice 5 590,00 € máme ušetrené a Renovia chce navýšiť na 27 100,00 €   zvyšok kryjeme z prebytku hospodárenia a po tom všetkom nám ostane 30 000 €, toto prejde na budúci rok

Kocúr- doplnil, že keď bolo vyhlásené 30 000,00 € v súťaži na rekonštrukciu potravín, tak  teraz počuje prvý krát, že sú tam dve firmy, to malo byť spolu a zaujímal sa, ako je to so Športovou ulicou

Ing. Rubintová vysvetlila, že na Športovej ulici čakáme na vodárov, kedy prídu urobiť opravu po rekonštrukcii vodovodných prípojok

Starosta – doplnil, že tam je to tak, že v priebehu týždňa nastúpia a idú to odstrániť a náväzne to ideme asfaltovať my, firma Renovia to bude robiť.

Ing. Rubintová vysvetlila, že pri potravinách je to veľká suma a návratnosť je 4-5 rokov

Kocúr – vysvetlil, že ostal zaskočený, nevedel o Rybárovi

Starosta – vysvetlil, že bolo treba búrať aj podlahu, to vyskočilo, vyšli s tým že potrebujú do predajne spraviť nájazdovú plochu, aby zákazníci mohli chodiť s vozíkmi.

Kocúr- on je za to, aby sa spravila fasáda

Starosta – navrhli aj zateplenie, to je na nás, tú fasádu, ak sa spraví bude pokoj, ak sa nespraví tak sa to raz bude musieť spraviť, zvnútra to bude v poriadku a zvonku to bude vyzerať tak ako je to teraz.

Kocúr – polystyrén sa ľahko prehĺbi a aj teraz tam niekto udrel päsťou, preto  nevie, či to treba aj zatepliť, je to potrebné zvážiť

Starosta vysvetlil, že na toto musíme urobiť verejnú súťaž a vysvetlil, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 je zmena, výdavky na rok 2015 nesmú prekročiť výdavky v roku 2014, ak teraz naplánujeme na nejakú cenu a túto cenu musí naplánovať rovnako na rok 2015 a pravdepodobne na rok 2016. Teraz sme podali návrh na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške  140 000,00 € a to sa schvaľuje koncom roka a ako to potom spravíme v roku 2015 to zatiaľ nevie. Ďalej informoval, že sme podali žiadosť na rekonštrukciu rozhlasu, tu sme peniaze dostali, ale o MŠ sa nikto nevyjadril, ani kamerový systém, rovnako tak aj Envirofond.

Ing. Rubintová  sa zaujímala či má pripravovať rozpočet na rok 2015

Starosta informoval, že slušnosť káže, ak nie tak obec ide do provizória, musíme pripraviť rozpočet.

Ing. Rubintová sa zaujímala, že či ho dáme na schválenie pred voľbami alebo až po, tam je to natesno.

Kocúr- vysvetlil, že to už záleží od poslancov, keď sa neschváli, tak sa schváli aj v marci. 

 

Uznesenie č. 23/2014 zo dňa 19.08.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ

- IV. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2014

 

Hlasovanie:

ZA -                            Báťková, Kocúr

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

 

 

4.     Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky.

Starosta – informoval, že sú tu dve správy od hlavnej kontrolórky, jedna  za PHM za rok 2013, následne predstavil záver z kontroly, správy sú súčasťou zápisnice.

Druhá správa je z kontroly dotácie pre športovcov, predstavil výsledky z kontroly, čo kontrolovala, aké doklady, sú tam nedostatky, v predložených dokladoch nesúlad medzi účtovnými dokladmi a skutočnými dokladmi.  Predstavil navrhované opatrenia.

Kocúr sa zaujímal, prečo sú tam nedostatky.

Ing. Šupica, že časť dokladov robil on, k tomu vysvetlil, že nesúlad medzi faktúrami za rozhodcov a dokladmi v pokladni je z poštového, preto sa tam opakuje suma 1,50 €, cestovné príkazy sa robia rovnako ako na obecnom úrade.

Kocúr navrhol stretnutie zástupcov klubu s hlavnou kontrolórkou, aby si to vysvetlili a dohodli sa, ako to budú robiť do budúcna.

 

Uznesenie č. 23/2014 zo dňa 19.08.2014

Obecná rada vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

 

- správu o výsledku kontroly výdavkov evidencie pohonných hmôt za rok 2013

 

- správu o výsledku kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej  na podporu kultúrnych podujatí za rok 2012 a 2013 – dotácia na šport

 

 

5       Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

Starosta predstavil plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II polrok 2014, plán je súčasťou zápisnice.

 

Uznesenie č. 24/2014 zo dňa 19.08.2014

Obecná rada vo Vidinej

 

I.         DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ

- plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

 

Hlasovanie:

ZA -                            Báťková, Kocúr

PROTI-                        0

ZDRŽAL SA-                 0

 

6       Rôzne

Starosta informoval, že detské ihrisko je urobené

Kocúr sa zaujímal, kedy sa môžu občania napojiť do splaškovej kanalizácie

Starosta vysvetlil, že  zatiaľ je prerušené kolaudačné konanie, chýbajú vyjadrenia, vyjadrenie chýba od správy Povodnia hrona, kým nie je ukončená kolaudácia, nie je možné sa napojiť. Čo sa týka termínu, tak ten dnes nikto nevie.

 

Vo Vidinej, dňa Štefan Kocúr

                                                          

Zapísal: Ing. Šupica                                                    

 

                                                          

Jozef Kucej             starosta obce

 

 

 

 

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 19. 8. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť