Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 19.9.2012

dochádzka

Bútor Pavol - prítomný

Kocúr Štefan - prítomný

Ing. Predajnianská Martina - prítomná


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 19.09.2012

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení: 0

Program: 1) Otvorenie 2) Určenie overovateľov zápisnice 3) Protest prokurátora 4) Návrh Dodatku č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná 5) Návrh IV. zmeny rozpočtu obce Vidiná 6) Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná 7) Rôzne 8) Návrh uznesení 9) Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Predajnianská prítomných privítala a predstavila program rokovania. Ing. Kolimárová navrhla, že pokiaľ bude Ing. Predajnianská vykonávať funkciu starostu, doplniť člena obecnej rady, leboona nemôže hlasovať. Zatiaľ sú neuznášaniaschopní, nakoľko p. Kocúr zatiaľ chýba.

Uznesenie č. 34/2012 zo dňa 19.09.2012

Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecnej rady vo Vidinej  bez pripomienok

Hlasovanie: ZA Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

      

2. Určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská ako overovateľa zápisnice určila p. Kocúra a Pavla Bútora navrhla do návrhovej komisie.

Uznesenie č. 35/2012 zo dňa 19.09.2012

Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE návrhovú komisiu v zložení: Bútor Pavol

II.  SCHVAĽUJE overovateľov zápisnice: Kocúr Štefan

Hlasovanie: ZA Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

3. Protest prokurátora

Ing. Predajnianská informovala, že bol doručený protest prokurátora, ktorý vytkol chyby vo VZN č. 6/2009, v zmysle toho je pripravený dodatok č. 1 k VZN č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia. Ďalej informovala, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zúčastní aj prokurátor, nakoľko to bola jeho požiadavka. Ďalej informovala, že pred rokovaním zastupiteľstva má s ním dohodnuté stretnutie, aby spolu prerokovali návrh tohto dodatku.

Uznesenie č. 36/2012 zo dňa 19.09.2012

Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE protest prokurátora

4. Návrh Dodatku č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná

Uznesenie č. 37/2012 zo dňa 19.09.2012

Obecná rada vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE - návrh dodatku č. 1/2012

II.  DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ Návrh Dodatku č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 6/2009 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia o tvorbe zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Vidiná

Hlasovanie: ZA Bútor, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ďalej navrhla preskočiť nasledujúce body, nakoľko chce, aby sa k zmene rozpočtu vyjadril aj p. Kocúr, ktorý zatiaľ neprišiel a navrhla venovať sa návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

 

6. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná

Ing. Predajnianská – informovala, že do týchto Zásad boli zapracované pripomienky Ekonomickej komisie, ktoré boli prijaté na poslednom zastupiteľstve. Takto upravený návrh bol zverejnený. Zaujímala sa o pripomienky obecnej rady. Ing. Kolimárová  – informovala, že pokiaľ boli zapracované pripomienky, rada to môže doporučiť. Zaujímala sa ako je riešený nájom do užívania, či to máme riešené v inom predpise. Ing. Šupica doniesol predtým schválené VZN, ktoré to riešilo. Ďalej informoval, že Ing. Rubintová pri spracovaní pôvodných zásad postupovala podľa platných zákonov a nájmy už nie sú v inom predpise zahrnuté. Ing. Kolimárová informovala, že ak to máme podrobne riešené zásadách, aby sme to nemali riešené v dvoch dokumentoch. Ing. Predajnianská – informovala, že predsedovi Ekonomickej komisie predložila dokumenty, kde bolo riešené nakladanie s majetkom obce. Ing. Kolimárová – informovala, že obec má interný predpis, ktorý rieši aj inventarizáciu, v zásadách stačí uviesť, že to je riešené v tom predpise. Ing. Predajnianská – navrhla prehodnotiť na zastupiteľstve, aby neboli každý mesiac zvolávané zastupiteľstvá. Ing. Kolimárová navrhla predložiť to ako návrh do zastupiteľstva, kde poslanci rozhodnú. Ing. Predajnianská– požiadala Ing. Kolimárovú, aby sa zúčastnila pri príprave zmeny rozpočtu, aby vedeli z akej položky na akú. Pán Kocúr sa dostavil na rokovanie obecnej rady. Kocúr mal technickú pripomienku, kde v § 6 je 12 bodov a bod 13 tam už nie , v §7 sa odvolávame na ďalšie, ktoré tam už nie sú a treba ich odstrániť.

Uznesenie č. 38/2012 zo dňa 19.09.2012

Obecná rada vo Vidinej I.  DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná s pripomienkou, tam kde § 6 odstrániť ods. 13 a doplniť v § 10 ods. 1 osobitnou právnou úpravou a interným predpisom.

Hlasovanie: ZA Bútor, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

5. Návrh IV. zmeny rozpočtu obce Vidiná

Ing. Predajnianská predstavila prvý bod zmeny rozpočtu a to, knihy, už sú vyčerpané peniaze na nákup kníh, p. Koristeková si zakúpila daňového poradcu a bolo jej schválené preplatenie. Obecná knižnica nás požiadala o zakúpenie knihy o živote p. Ažbótovej v sume 5,00 € a encyklopédiu III. ríše v sume 11,90 €. Ďalej informovala, že nevie, odkiaľ navýšiť finančné prostriedky. Ing. Kolimárová– informovala, že je to podprogram 9.3., kde je všeobecný materiál na tvorivé dielne 300,00 € a knihy do miestnej knižnice 150,00 €, toto je už teda vyčerpané. Ďalej navrhla presunúť peniaze z tvorivých dielní na nákup kníh v sume 50,00 € a teda v kapitole 9.3. položka 08205 by sa urobila táto zmena. Ďalej sa zaujímala, či v kapitole 13, položka 12 knihy, časopisy, odborná literatúra je táto položka je vyčerpaná. Ing. Predajnianská – informovala, že na začiatku roka, kým sa zrušili časopisy, bolo potrebné uhradiť nejakú sumu a vtedy sa to vyčerpalo. Ing. Kolimárová – informovala, že jej chýba v materiály v akom rozsahu je čerpanie. Predtým dostali inú tabuľku, kde bol návrh rozpočtu, zmena rozpočtu a čerpanie, má to v elektronickej podobe, tak to novej ekońomke prepošle. Toto je programový rozpočet, kde sa uvádzajú dôvody prečo a pod., existuje rozpočet aj v tabuľke, kde to je uvedené po jednotlivých položkách. Ing. Predajnianská – požiadala Ing. Kolimárovú ako hlavnú kontrolórku o stretnutie na úrade, aby pripravili zmenu rozpočtu položkovito, aby bolo zrejmé z akej položky kam. Ďalej informovala, že súčasťou zmeny rozpočtu je starostove odstupné, to nemôže byť vyplatené zo mzdových prostriedkov, nakoľko sa v rozpočte s tým nepočítalo. Ing. Kolimárová –navrhla vytvoriť samostatnú položku v rámci mzdových nákladov. Ing. Predajnianská – upozornila, že máme ešte rezervu, z ktorej môžeme presúvať Ing. Kolimárová– navrhla presunúť to z bežných výdavkov, nie z kapitálových, tam sa počítalo s opravou chodníkov. Navrhla vytvoriť v 13.01. pod bod 01116 mzdy a platy a ostané vyrovnania bod 23 – odstupné. Ing. Predajnianská– informovala, že to isté je s opravou strechy v MŠ, ďalej sa pokazil router na obecnom úrade, je potrebné nájsť peniaze na kanalizačné vpuste Ing. Kolimárová –navrhla router v sume 220,00 € vykryť z položky  úradu 13.1 z položky 7 – náhradné diely do PC, pokiaľ táto položka nie je vyčerpaná. Ing. Predajnianská – pripomenula, že obecné zastupiteľstvo odporučilo schváliť osadenie kanalizačných vpustí, vyčíslili to spolu na 1 425,00 € s DPH aj s prácou. Ing. Kolimárová navrhla uvoľniť to z údržby ciest a chodníkov. Ing. Šupica – upozornil, že údržba to asi nie je, lebo vpuste tam predtým neboli, ťažko sa môžu teda opraviť a podľa jeho názoru je to kapitálový výdavok. Ing. Kolimárová – navrhla presunúť to z rezervného fondu z kapitálových výdavkov v sume 1 500,00 € a na novú položku Kanalizačné vpuste na Zvolenskej ulici v kapitole 7.1. ako kapitálový výdavok v dvojke. Ing. Predajnianská. – informovala, že v obci bol sociálny pohreb, rodina bola v sociálnej núdzi. Teraz si  buď obec bude vymáhať náklady z dedičského konania, alebo rodine navrhne  splátkový kalendár. Ďalej navrhla v budúco ročnom rozpočte takúto situáciu riešiť  nejakou položkou. Ing. Kolimárová – navrhla riešiť to v kapitole 12 v položke 12.1, kde je klub dôchodcov, alebo  z kapitoly Sociálne služby v položke 10.2.02 Ďalšie sociálne služby, staroba alebo v položke 10.2.03 v sume 400,00 €, ak by sa niečo podobné v budúcnosti stalo. Ing. Predajnianská informovala, že na opravu strechy v MŠ boli zaslané 3 ponuky, čakáme, kedy budú doručené naspäť a navrhla uvoľniť peniaze, aby sa to mohlo hneď realizovať. Ing. Kolimárová– pripomenula, že  ak bude suma nad 10 000,00 €, potom to musí byť iná súťaž ako teraz. Gajdošová – pripomenula, že položka 3.2. zahŕňa tieto činnosti. Ing. Kolimárová – navrhla navýšiť položku 3.2. z  pôvodných 500,00 € o tieto prostriedky. Ing. Predajnianská. – informovala, že na dohodách máme finančné prostriedky, chce mať stanovisko obecnej rady ohľadne Ing. Rubintovej, ktorá je ochotná pomôcť s inventarizáciou a rozpočtom formou dohody. Zaujímala sa, či to budeme robiť po mesiacoch, alebo na nejaké dlhšie obdobie. Ing. Kolimárová navrhla predložiť poslancom plnenie rozpočtu v tabuľkách a pripraviť návrh zmluvy do zastupiteľstva. Ďalej sa zaujímala, za čo to bude robiť. Ing. Predajnianská – informovala, že Ing. Rubintová to bude robiť za 300 € v hrubom na mesiac.

Uznesenie č. 39/2012 zo dňa 19.09.2012 Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ IV. zmenu rozpočtu obce Vidiná

Hlasovanie: ZA Bútor, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

Uznesenie č. 40/2012 zo dňa 19.09.2012 Obecná rada vo Vidinej I.  DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ - dohodu o vykonaní o pracovnej činnosti s Ing. Rubintovou a predložiť ju zastupiteľstvu

Hlasovanie: ZA Bútor, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0  

7. Rôzne

Ing. Predajnianská informovala, že prišli nové ponuky z elektrární ohľadne dodávky elektrickej energie na dva roky, my sumu 10 000,00 € prekročíme, mali by sme obstrávať dodávateľa, nakoľko prišla liberalizácia trhu. Ing. Kolimárová– informovala, ak je nová zmluva, tak musí byť obstarávanie, dodatok môže byť bez obstarávania Ing. Predajnianská. – navrhla riešiť to dodatkom, ak budeme chcieť nového, tak to budeme riešiť obstarávaním. Ďalej informovala, že je firma, ktorá za poplatok urobí verejné obstarávanie. Ing. Kolimárová– informovala, že to je pre viac obstarávaní a mesto Lučenec nerobí tak veľa, aby sa im to oplatilo. Existuje veľa ľudí, ktorí robia obstarávanie. Ing. Predajnianská pripomenula, že na minulom zastupiteľstve bola riešená jej odmena, ona to riešiť nebude, počká na návrh zo strany poslancov. Ďalej informovala, že nás čaká jarmok, 6.10. bude zorganizovaná Hubertova jazda, kde budú kone. Kocúr – zaujímal sa kto, to bude robiť. Ing. Predajnianská  – sa zaujímala, že či by im bolo možné prispieť na hudbu, Kultúrna komisia odporučila sumu 100 €, ďalej 13.10.2012 chce Novohradské osvetové stredisko organizovať súťaž v tanci a 20.10.2012 chce Kultúrna komisia zorganizovať futbalový turnaj.  V novembri by sa mala uskutočniť úcta k starším.

Overovateľ zápisnice: Štefan Kocúr, 27.09.2012

Zapísal: Ing. Ján Šupica         

        Ing. Martina Predajnianská        poverený zástupca starosta obce VidináVyvesené: 19. 9. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť