Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 20.2.2014

dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a z 2.  zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 20.02.2014

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Ing. Milan Černok

1 Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania, dnes sú na programe 3 podstatné body, a to v zmysle novely zákona o požiarnej ochrane obci vyplývajú povinnosti, ďalej treba prehodnotiť dodatok k odpadom s firmou Mepos a dohodnúť sa, čo s družobnou obcou, čo budeme tento rok organizovať, ďalej bude informovať o rekonštrukcii vodovodu, opravy chodníkov na Pivovarskej ulici. Ďalej informoval, že v pondelok sa zúčastnil sedenia ohľadne výziev z EÚ a v súvislosti s tým aj rekonštrukcia kultúrneho domu. Nikto nemal pripomienky k programu

Uznesenie č. 15/2014 zo dňa 20.02.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecnej rady vo Vidinej 

Hlasovanie: ZA -    Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-   0 ZDRŽAL SA-  0  

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pána Kocúra a pani Báťkovú ako overovateľa zápisnice určil Ing. Černoka.

Uznesenie č. 16/2014 zo dňa 20.02.2014 Obecná rada vo Vidinej I. SCHVAĽUJE - návrhovú komisiu v zložení Kocúr a Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice Ing. Černok

Hlasovanie: ZA -    Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-   0 ZDRŽAL SA-  0

 

3 Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Vidiná

Starosta  informoval, že v interpelácii poslancov došlo k návrhu, či by nebolo treba ten § 5 vo VZN o odpadoch doplniť, že vývoz môže byť jedenkrát za 3 mesiace. Nakoľko po schválení VZN prišla kopa ľudí, že žijú sami a to bolo pre nich veľa, tento dodatok by sme mali dať do zastupiteľstva.

Uznesenie č. 17/2014 zo dňa 20.02.2014 I.  ODPORÚČA schváliť návrh Dodatku č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Vidiná.

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

       4 Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o dielo č. 326/20/2002 medzi Obcou Vidiná a firmou MEPOS s.r.o.

Starosta informoval, že aj tento rok pripravili dodatok, aj tento rok stanovili ceny za vývoz, ktoré sú navýšené v dôsledku inflácie, napísali aj dohodu, navyšovali len to najnutnejšie a tento dodatok  musí ísť na rokovanie zastupiteľstva, teraz navrhol len obecnej rade zobrať to na vedomie Kocúr – pripomenul, že sú tam problémy s dátumami Starosta informoval, že už sme ich na to upozornili, že retroaktívne to nie možné a účtovať budeme  len po podpise zmluvy.

Uznesenie č. 18/2014 zo dňa 20.02.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA schváliť dodatok č. 1/2014 k zmluve o dielo č. 326/20/2002

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

 

5 Rôzne

Starosta informoval, že od Okresného riaditeľstva hasičského zboru sme dostali oznámenie, kde nás upozornili, že obec musí mať požiarneho technika, dnes o tom rozprával s technikom, ktorý to má na starosti. Zákon predpisuje, že obec musí mať aj hasičskú techniku a musí byť za to niekto zodpovedný. My máme bezpečnostného technika, bude s ním jednať a ak to môže robiť, tak mu to ponúkne, ale my budeme musieť vytvoriť hasičské družstvo. Kocúr upozornil, že to bude finančne nákladné  a či by nebolo možné sa spojiť niekoľko obcí a tie by mali družstvo.

Starosta pripomenul, že vlani sme sedeli v Dengelegu na spoločnom zasadnutí, teraz sa zaujímal, kedy urobíme spoločné zasadnutie u nás, kde zhodnotíme, čo sme za rok urobili, stanovými rozsah spolupráce.

Uznesenie č. 19/2014 zo dňa 20.02.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE termín spoločného zasadnutia s družobnou obcou do 14 dní vo Vidinej

ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

 

Starosta informoval, že riešila sa rekonštrukcia vodovodu, ktorá začne v polovici marca a budú sa snažiť to v rozpätí mesiaca urobiť, už to boli zameriavať, idú to robiť, bude jeden problém. Peniaze sú odsúhlasené len na prípojky, ale podľa jeho názoru,  keď zistia aký je stav, že je tam každú chvíľu rozhrnuté potrubie, tak to urobia celé. Kocúr – táto ulica nebola už predtým dobre urobená, ale nevie to pochopiť, že idú robiť len prípojky a nie je potrubie. Starosta pripomenul, že v spolupráci s firmou Accord urobili teraz po dažďoch na Riečnej ulici, kde bola katastrofálna situácia 2 vpuste. Ďalej si s firmou Accord prešli Pivovarskú ulicu, urobili rozpočet, uznali, čo zapríčinili oni a čo my, prišlo vedenie s riaditeľom, skontrolovali a uznali naše pripomienky, doručili predpokladanú kalkuláciu chodníka až po obchod, tak to bude stáť 20 000,00 € miesto 60 000,00 € a budú vymenené všetky obrubníky, chodník sa musí zodvihnúť a vjazdy budú urobené rovno z cesty, ešte je možnosť, že o 1.500,00 € vieme náklady znížiť, keď si obrubníky osadíme my. Starosta ďalej informoval, že na urnový háj sme dostali 3 cenové ponuky, urobili sme ponukové konanie, bolo by dobré, že by bol urobený prieskum Kocúr navrhol, aby zastupiteľstvo určilo komisiu, ktoré vyhodnotí tieto ponuky.

Uznesenie č. 20/2014 zo dňa 20.02.2014 Obecná rada vo Vidinej I. DOPORUČUJE prejednať vyhodnotenie súťaží na obecnom zastupiteľstve v marci 2014

ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

Starosta informoval, že tu bola firma, ktorá ponúkla na základe rozboru spotreby energií  urobia prieskum, zistia, že aké sú finančné náležitosti obec má a sú ochotní investovať do zateplenia budov. Ďalej informoval, že kamerový systém máme schválený, je to 3.000,00 €, a v pondelok bol na sedení s podpredsedom vlády pánom Vážnym ohľadne dotácií.

Kocúr sa zaujímal, ako je to teraz s Krčmou, Starosta informoval, že  oznámenie o výsledku im bolo zaslané  poštou a čakáme na návrh zmluvy.

Vo Vidinej, dňa 04.03.2014 Ing. Milan Černok    

Zapísal: Ing. Šupica     

       Jozef Kucej             starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 20. 2. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť