Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 20.8.2013

pozvánka

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie obecnej rady, ktoré sa bude konať dňa 20.08.2013 so začiatkom o 17:00 hod. v zasadačke kultúrneho domu vo Vidinej.

 

Program:

1. Otvorenie  a určenie overovateľa zápisnice 2. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013 3. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná 4. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná – MAJA n. o. Detva 5. Rôzne

 

Vo Vidinej, dňa 16.08.2013

 

                                                                                                     Jozef Kucej


dochádzka

Ing. Milan Černok - neprítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 20.08.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Ing. Černok Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Kocúr

Program:

1. Otvorenie  a určenie overovateľa zápisnice 2. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013 3. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná 4. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná – MAJA n. o. Detva 5. Rôzne

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal a konštatoval, že ospravedlnený je Ing. Černok a obecná rada je uznášaniaschopná. Následne predstavil program rokovania a zaujímal sa o pripomienky. Následne navrhol doplniť pred bod rôzne ešte jeden bod, a to prehodnotenie nájomných zmlúv. Uznesenie č. 50/2013 zo dňa 20.08.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecnej rady vo Vidinej bez pripomienok - návrhovú komisiu v zložení: Želmíra Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice Štefana Kocúra

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

  2 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013

Ing. Rubintová informovala, že ide o rekapituláciu plnenia bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií k 30.06.2013. Obec hospodári  s prebytkom, ale prebytok bude do konca roka nižší, ďalej informovala, že boli 4.  zmeny rozpočtu v tomto roku. Ing. Kolimárová informovala, že niektoré položky sú vyčerpané nad 100 percent a sú to napr.  poistky, ostatné je viac menej do 50 %. Obec hospodárila celkom dobre v I. polroku, ale príjmy sú iba okolo 41 %, je treba to vysvetliť, prečo nie sú príjmy naplnené na 50 %. Ing. Rubintová vysvetlila, že je to z vratiek, občania dane stále platia. Pri prehodnocovaní zmlúv sú nedoplatky na nájomnom, tie sa ale vymáhajú. V správe sú uvedené konkrétne aké nedoplatky sú na nájomnom, tú dostanú poslanci pred zastupiteľstvom. Kocúr informoval, boli 4. zmeny rozpočtu, preto to teraz tak dobre vyzerá. Starosta – pripomenul, že ani jedna stavba zatiaľ nejde, to sa bude robiť na II. polrok 2013 a potom sa to prejaví.

Uznesenie č. 51/2013 zo dňa 20.08.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE - Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013 a túto odporúča schváliť Obecnému zastupiteľstvu

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

3 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná

Ing. Rubintová vysvetlila, že bolo prepočítané, koľko prostriedkov obec dostane na prevádzku MŠ a koľko musí obec doplácať. Toto VZN zatiaľ nebolo vypracované, na našom území je len jedna škola a jedna jedáleň, obec na toto dostáva výnos z daní, tieto finančné prostriedky môže obec použiť na škôlku. Podkladom bola prognóza príjmov na tento rok podľa hodnoty jednotkového koeficientu 59,3 v Eurách, ale odporúčaných je  57 Eur. Za túto dotáciu by sme mali vyjsť na škôlku a my potrebujeme raz toľko, chýbajúce prostriedky vykrývame s iných príjmov. Kocúr – sa zaujímal, aké sú náklady na chod budovy. Ing. Rubintová– v roku 2012 boli náklady približne 72 000 € Kocúr odporučil, že je treba odčleniť mzdové náklady a podobne, aby sme vedeli, kde sa dá šetriť. Ing. Rubintová informovala, že približne 62 000,00 Eur boli mzdový náklady Ing. Kolimárová doplnila, že boli vymenené okná, či niekto skontroloval úsporu, ak nejaká bola. Kocúr – ak niekto hovorí, že učitelia majú malé platy, tak vo Vidinej asi nie a čo robia iné školy, keď nemajú peniaze a učiteľky majú vzdelanie, čo potom robia. Ing. Rubintová– vysvetlila, že učiteľky majú základné platy, nemajú osobné príplatky. Kocúr – doplnil, že to nie je vecou len škôlky, ale aj úradu, toto je prepych a navrhol racionalizovať Ing. Kolimárová – pripomenula, že ako sú diskriminovaní občania obce oproti nim. Ing. Rubintová– informovala, že žiadna z okolitých dedín nemá vyššie náklady ako my, Ing. Kolimárová informovala, že v meste boli krátené mzdy. Kocúr – doplnil, že tu sa krátia  len na papieri, inak sa pridávalo. Ing. Kolimárová – informovala, že v meste je funkcia riaditeľky spojená, tak to spojme s niečím iným, navrhla vypočítať, čo by stálo odstupné pre učiteľky a treba to racionalizovať. Starosta pripomenul, že  od septembra sa zvýši počet detí, takže náklady pôjde ešte vyššie. Ing. Rubintová– pripomenula, že sa tam nemali prijímať učiteľky s vysokou školou. Učiteľky sú odmeňované inak, ako pracovníci na úrade. Teraz majú učiteľky základné platy. Kocúr sa zaujímal, koľko detí pripadá na jednu učiteľky, sú tu štyri, tak tu nie je čo riešiť. Starosta informoval, že v tej našej škôlke sa vždy hráme na dvoch vedúcich, keď sa opýta riaditeľky, to robí vedúca školskej jedálne, ona na ňu nemá vplyv a pod. Ing. Rubitnová –  pripomenula, že niekedy to bola spojená funkcia Starosta pri 5 ľuďoch sú dve funkcie. Kocúr je treba pripraviť výberové konanie a buď to zoberie učiteľka a pripraviť nový organizačný poriadok. Kocúr- on nevie pochopiť, že starosta je tu pol roka a nevie si s riaditeľkou narobiť poriadky. Ing. Kolimárová – navrhla  dať písomné úlohy s termínom plnenia

Uznesenie č. 52/2013 zo dňa 20.08.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE - Dôvodovú správu k návrhu VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území Obce Vidiná a toto VZN odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť

II. ODPORÚČA zaoberať sa racionalizáciou mzdových prostriedkov učiteliek MŠ

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

4 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce Vidiná – MAJA n. o. Detva

Starosta toto už bolo rozobraté na minulej obecnej rade. Ing. Kolimárová – pripomenula, že spätne nemôžeme uhrádzať finančné prostriedky. Báťková – navrhla tam doložiť, že to treba dokladovať, aby mesačne vykazovali účasť našich detí na tých krúžkoch. Ing. Kolimárová – doplnila, že k vyúčtovanie je potrebné predložiť dochádzku. Starosta pripomenul, že oficiálne poslali žiadosť už na školský rok 2012 a 2013, táto žiadosť bola doručená v novembri a v decembri bolo akože vyhovené, toto tu trčalo ako vybavený dokument.

Uznesenie č. 53/2013 zo dňa 20.08.2013 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA SCHVÁLIŤ Neziskovej organizácii MAJA, so sídlom Nová Ves 86, 962 12 Detva, IČO: 45731233, dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia – súkromného centra voľného času – zriadeného mimo územia Obce Vidiná, na jedno dieťa vo výške 62,70 Eur ročne, celková dotácia na mzdy a prevádzku na rok je 438,90 Eur na 7 detí

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

5 Prehodnotenie nájomných zmlúv

Starosta informoval, že situácia je taká, že mnoho nájomných zmlúv bolo uzatváraných v rozpore so zákonom, či sú tieto nájomné zmluvy platné. Na pozemky má zmluvy Kuceková, Ambróšová, Mediapress, Vladimír Ragač a Zubáč, Ragačová Marcela, Ambróšová a Slovenská pošta. Ďalej sú tu zmluvy, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo a neboli podpísané, ako napr. Accord, tam zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu na priestory počas trvania výstavby kanalizácie a v zmluve je uvedené, že do konca asi marca 2013, tu sa stala chyba. Ďalej sú to zmluvy s pánom Fridrichom a AAA autocentrum Bratislava. Bez ohľadu ako tieto zmluvy vyzerajú, tak až na zmluvu, ktoré bola na základe výberového konania u ostatných budú potrebné nápravné opatrenia. Ing. Kolimárová – navrhla pripraviť dodatky ku všetkým zmluvám podľa nového zákona a tie im zaslať. Starosta – doplnil, že teraz sa musí všetko obstarávať. Problém je napr. Slovenská pošta, tam je možné prijať prípad osobitného zreteľa. Zákon hovorí, že nájomná zmluva môže byť maximálne na 10 rokov a tu sú podpísané niektoré na viacej rokov, v niektorých sú výpovedné lehoty až jeden rok. Ing. Rubintová– predstavila stanovisko pre výpočte nájmu, kde obci Vidiná cenová mapa veľmi nepomôže, nakoľko obec má, čo sa týka prenájmu nehnuteľností len krčmu spolu s obchodom a bývalú materskú škôlku. Pán Fridrich si dal vypracovať znalecký posudok, tam je cena stanovená, túto cenu vieme použiť na určenie ceny nájmu v danej oblasti, v jeho okolí má prenajaté pozemky pán Ragač a Zubáč. Problém je so stavením ceny nájmu v bývalej MŠ, tam sa nie je od čoho odraziť Ing. Kolimárová – navrhla urobiť jeden znalecký posudok na všetko, na obe budovy. Zároveň navrhla, že v dodatku môže byť uvedené, že dňom doručenia dodatku začína zároveň plynúť aj výpovedná lehota, to iba v prípade, že by nájomcovia nechceli podpísať dodatky.

Starosta – informoval, že sa podarilo nakontaktovať na AAA auto na manžera, prisľubil stretntuei, vie o čo sa jedná.

Uznesenie č. 54/2013 zo dňa 20.08.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE správu o prehodnotení nájomných zmlúv a túto odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

6 Rôzne

Starosta informoval, že dnes prerokované body idú do zastupiteľstva, máme jedno,  dokopy bude oficiálne 16 bodov a zastupiteľstvo bude 27. augusta v utorok. Do programu doplníme ešte plán kontrolnej činnosti a výsledky kontrol hlavnej kontrolórky. Na predchádzajúcej rade boli poslanci informovaní, že obec začala rokovať s COOP Jednotou, teraz tu boli a prešli si celú dedinu a dva týždne si nechali na rozmyslenie. Zaslali nám stanovisko, že nakoľko nie je predajňa v centre obce a sme blízko pri meste, tak nemajú záujme o tieto priestory. Chce predložiť návrh, aby sme urobili znalecký posudok na tieto priestory, aby sme ich mohli prenajať, skúsime tieto priestory ponúknuť firme CBA. Starosta – ďalej informoval, že čo sa týka postupu prác na kanalizácii, tak 14.08.2013 bol kontrolný deň, tu sa riešili veci okolo ukončenia II. etapy. I. etapu bude robiť firma  Acccord a nejaká druhá firma, musel sa prepracovať projekt, pri potoku budú 2 prečerpávacie stanice, situácia je taká, že do konca novembra by mali ukončiť celú výstavbu, ešte nie sú v takom štádiu, musia robiť nové prípojky, chcú  zaasfaltovať rozkopané ulice. Na základe toho, že nám chcú ísť v ústrety, lebo na Športovej ulici by do konca marca 2014 mala byť uskutočnená rekonštrukcia vodovodu a v zimnom období sa nedá asfaltovať, chcú počkať na túto rekonštrukciu a potom sa to bude asfaltovať všetko, takže v novembri asi nestihnú dokončiť stavbu. Na ulici J. Kollára sa prepadli 4 šachty, poprosili sme ich a idú nám to urobiť.

Starosta  informoval, že 14.9.2013 budú dni obce, pracovná skupina sa zišla už dvakrát, sú rozdelené úlohy, oslovil 9 podnikateľov ohľadne prispenia na túto akciu.

Starosta informoval, že na Šmeralovu ulicu nie sme schopní vybaviť stavebné povolenie. Teraz čakáme na právoplatnosť územného konania, bolo dovolenkové obdobie, hneď ako to bude možné, podávame žiadosť o stavebné povolenie.

Starosta informoval, že na minulej rade rozprávali, že pani Fabiánovej zaslali výzvu, v ktorej sme žiadali uhradiť pokutu, na našu výzvu nám odpísala nie odpoveď, ale sťažnosť, že obec má upustiť od konania, lebo sa bude domáhať na súde, lebo že je diskriminovaná, nakoľko v rovnakom prípade obec postupovala inak, predstavil znenie sťažnosti. Ďalej vysvetlil, že Obec musí pokutu vymáhať, v roku 2011 táto položka bola vytvorená v rozpočtu, a to pokuty a penále, ale starosta to mal vymáhať od zodpovedného pracovníka. Kocúr sa zaujímal, o čo v roku 2011 išlo. Starosta vysvetlil, že to bola pokuta z Daňového úradu za oneskorené podanie výkazu a zodpovedná bola za to Ing. Rubintová. Ing. Rubintová informovala, že bez ohľadu na sťažnosť Ing. Fábiánovej, aj teraz zaplatila pokutu 60,00 € a aj v roku 2011 by ju zaplatila zo svojho, nakoľko má poistenie voči škode. Kocúr informoval, že od bývalého starostu to musíme vymáhať, aby sa menovaná neodvolávala, lebo položku v rozpočte vytvoril, ale mal to vymáhať od zodpovednej pracovníčky. Starosta – informoval, že tento materiál odstúpil JUDr. Gombalovi a čakáme na jeho stanovisko.

Uznesenie č. 55/2013 zo dňa 20.08.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE - Správu hlavného kontrolóra o výsledku vykonávania verejného obstarávania a správu o odstránení zistených nedostatkov a túto odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť. - Informatívne správy o príprave osláv Dňa obce 14.09.2013 - Správu o priebehu príprav výstavby Šmeralovej ulice – dolná časť - Správu o havarijnom stave Kollárovej ulice - Informatívnu správu z kontrolného dňa výstavby kanalizácie zo dňa 14.08.2013 - Sťažnosť p. Ing. Fábiánovej

     

8 Návrh na uznesenie

 

9 Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Vo Vidinej, dňa Štefan Kocúr

    

Zapísal: Ing. Šupica 

                                                                                                    Jozef Kucej                                                                                           starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 20. 8. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť