Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 20.9.2011

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej, konaného dňa 20.09.2011

K bodu Určenie overovateľov zápisnice Uznesenie č.  46/2011 zo dňa  20.09.2011 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice – Pavla Bútora

 

K bodu Zmena uznesení Uznesenie č.  47/2011 zo dňa  20.09.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA zrušiť

Uznesenie č. 58/2010 zo dňa 04.11.2010 I. BERIE NA VEDOMIE Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici od PaedDr. Ladislava Benceho

II. SCHVAĽUJE kúpu nehnuteľnosti – pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici – nachádzajúceho sa v katastrálnom území v Obci Vidiná od p. PaedDr. Ladislav Bence, rod. Bence, nar. 24.05.1950, trvale bytom Banská Bystrica – Sásová, Rudohorská 6445/20, PSČ 974 11, zapísaného na LV č. 5877 ako parc. „E“ KN č. 309/17 – orná pôda o výmere 245 m2 vedené v 1/1 za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 406,70 Eur za 245 m2, slovom Štyristošesť Eur a Sedemdesiat Centov.

 

a schváliť uznesenie nasledovne

kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Vidiná, zapísaného na LV č. 6022 ako parc. „E“ KN č. 309/17 – orná pôda vo výmere 245 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 11932856 -127/2006 zo dňa 07.12.2006 novoobjavenú parcelu č. „C“ KN č. 228/2 – zastavaná plocha o výmere 245 m2 vedené v 1/1 za cenu 0,37 €/m2 kupovanej plochy, celkom 90,65 € za 245 m2 kupovanej plochy od AGROTOM s.r.o. Tomášovce 486, 985 56 Tomášovce, IČO 36025933

 

K bodu Kúpa pozemkov Uznesenie č. 48 /2011 zo dňa  20.09.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA -schváliť zámer nakladania s majetkom obce formou priameho predaja parcely 959/12 a parcely č. 959/6  a parcelu č.959/13 v podiely v 1/3 v k. ú. Vidiná s podmienkou predloženia znaleckého posudku týkajúceho sa  parciel na náklady žiadateľa -schváliť odpredaj nehnuteľnosti par. číslo 910 vo výmere 218 m2 formou priameho predaja Zuzane Halajovej, bytom Riečna 25, Vidiná

 

K bodu Návrh VZN č. 2/2011 Uznesenie č.  49/2011 zo dňa  20.09.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA -schváliť VZN č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni s týmito pripomienkami:

 

článok 3 ods. 1 nahradiť sumu 5,00 € na sumou 8,00 €, ale, ak Materskú školu, Riečna 27, Vidiná navštevujú 2 deti, úhrada výdavkov materskej školy mesačne na druhé dieťa bude v sume 5,00 €. článok 5 bod 2 VZN nadobúda platnosť od 01.01.2011, ale článok 4 platí od 1. nasledujúceho mesiaca po schválení.

K bodu Pohľadávky Uznesenie č.  50/2011 zo dňa  20.09.2011 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE správu ekonómky obce ohľadne vymáhania dlhodobých pohľadávok

 

K bodu Plnenie rozpočtu I. polrok 2011 Uznesenie č.  51/2011 zo dňa  20.09.2011 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2011

 

K bodu Rôzne Uznesenie č. 52/2011 zo dňa  20.09.2011 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE návrh III. zmeny rozpočtu

II. DOPORUČUJE schváliť návrh III. zmeny rozpočtu Obce Vidiná v roku 2011

 

Uznesenie č.  53/2011 zo dňa  20.09.2011 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE koncepciu rozvoja Materskej školy vo Vidinej na roky 2012 - 2013

 

Uznesenie č.  54/2011 zo dňa  20.09.2011 Obecná rada vo Vidinej I. DOPORUČILA podať inzerát na odkúpenie Bielorusa


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 20.09.2011

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení: 0

Program: 1. otvorenie 2. určenie overovateľov zápisnice 3. zmena uznesení 4. kúpa pozemkov 5. návrh VZN č. 2 2011 6. pohľadávky 7. plnenie rozpočtu I. polrok 2011 8. Rôzne 9. Záver

1. Otvorenie Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania.

2. Určenie overovateľov zápisnice Starosta určil overovateľa zápisnice p. Bútora.

3. Zmena uznesení Starosta vysvetlil o akú zmenu uznesenia sa jedná, uznesenie bolo prijaté pod číslom 58/2010 zo dňa 04.11.2010. Týka sa to p. Benceho. Bola vypracovaná kúpna zmluva, bola aj zavkladovaná, ale pán Bence predal nehnuteľnosť 2 krát a Agrotom Tomášovce podali návrh na vklad o pár dní skôr. Peniaze p. Bence vrátil, bol si vedomý chyby. Agrotom Tomášovce súhlasí s jej odpredajom, všetko ostáva to isté, len sa zmenila cena, od p. Benceho by sme kupovali za 1,66 € a od Agrtomu budeme kupovať za  0,37 €. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie: ZA -  Bútor, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová PROTI 0 ZDRŽAL SA 0

Starosta vysvetlil, že mal v pláne aj inú zmenu uznesenia, ale nakoľko nie sú peniaze na odkúpenie parcely, tak od toho upustil. Jedná sa o parcelu na ulici A. V. Suvorova, pani Antalíková ako vlastník zomrela a jej dcéra má záujem o odpredaj, suma potrebná na odkúpenie je asi 850 €. Zároveň by sa muselo navýšiť aj pre Bárdossyho, toto nebolo predtým schválené.

4. Kúpa pozemkov

Starosta pripomenul, že na minulom zastupiteľstve sa schválil zámer nakladania s majetkom obce. Zuzana Halajová ako žiadateľ musela predložiť  znalecký odhad, ktorý aj predložila. Ing. Fábiánová – vysvietila, že znalec ohodnotil nehnuteľnosť za celú parcelu 290 €. Starosta sa zaujímal za akú cenu to predáme, táto parcela je pre obec bezpredmetná Ing. Kolimárová – navrhla cenu, ktorú určil znalecký posudok

Hlasovanie: ZA -  Bútor, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová PROTI 0 ZDRŽAL SA 0

Starosta predstavil doplnenú žiadosť o kúpu parcely pánom Závrackým, sú to parcely okolo bytovky a bývalí majitelia bytu Kunzelovci si ich doteraz neodkúpili. Ďalej vysvetlil a názorne ukázal na situačnej mape o čo sa jedná, zvyšní majitelia už majú svoje parcely vysporiadané. Ďalej pripomenul, že  najskôr je potrebné schváliť len zámer nakladania s majetkom obec formou priameho predaja, zatiaľ sa nejedná  o kúpu a cez našu parcelu bude musieť byť vecné bremeno, nakoľko obyvatelia bytovky musia mať príchod k svojmu majetku. Ing. Predajnianská pripomenula, že  Rubintovcom a Bradovcom to bolo schválené Starosta vysvetlil, že to bolo schválené aj prechádzajúcim majiteľom bytu a to Kunzelovcom, ale nakoľko nezaplatili, tak vznikla táto situácia.

Hlasovanie: ZA -  Bútor, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová PROTI 0 ZDRŽAL SA 0

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011

Starosta vysvetlil, sa jedná o Materskú škôlku. V tomto VZN je určená výška stravnej jednotky, ktorá sa zvyšuje z 1,13 € na 1,19 €, ďalej informoval, že tento návrh VZN je už aj zverejnený. Ing. Predajnianská informovala, že vieme aké sú náklady na MŠ, poplatok za pobyt dieťaťa 5 € je symbolický. Včera to bolo prednesené aj na školskej rade, jej návrh je, aby bol poplatok 8 € a ak má rodič druhé dieťa, tak poplatok by bol vo výške 5 €. Energie stúpajú a je potrebné robiť strechu. Ing. Kolimárová  doplnila,  či sú náklady MŠ adekvátne na výšku príspevku 5 €. Ing. Predajnianská informovala, že jej dieťa chodilo MŠ do mesta a tam sa nehrali. Ing. Kolimárová informovala, že v meste je poplatok 14 € a v okolitých dedinách je poplatok 8 €. Starosta  doplnil, že100 % nárast naraz je veľa, malo sa to robiť postupne, to by bolo drsné. Ing. Kolimárová chcela navrhnúť 7 €, ale na každé dieťa. Ďalej doplnila, že súhlasí s návrhom  Ing. Predajanianskej, nakoľko má záujem škôlku udržať. Ing. Predajnianská informovala, že školská rada súhlasí s týmto návrhom. Starosta sa zaujímal o účinnosť tohto VZN.  Navrhol platnosť od 1.1.2011 čo sa týka príspevku 8 € a čo sa týka stravnej jednotky, tak tá by mohla platiť od 1. nasledujúceho mesiaca.

Hlasovanie: ZA -  Bútor, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová PROTI 0 ZDRŽAL SA 0

6. Pohľadávky

Starosta – pripomenul, že na zastupiteľstve bola uložená uznesením úloha začať ihneď s vymáhaním dlhodobých pohľadávok za nájomnom. Starosta odovzdal slovo Ing. Fabiánovej. Ing. Fabiánová vysvetlila, že Slovenská pošta predložila výpis o zaplatení pohľadávky a po kontrole v archíve bolo zistené,  že to bolo nesprávne zaúčtované. Ďalej informovala, že na základe dokladov vykoná opravu v rozpočte. Starosta- informoval, že na základe výzvy sa dostavila pani Ambrošová, ktorá predložila doklady o zaplatení. V súčasnosti sú tam ešte nedoplatky, ale už nie v takej výške ako bolo konštatované, ale vo výške 1 163 €. Na túto sumu bolo spísanie  uznanie dlhu a do konca roka by to malo byť vysporiadané. Krčma u smädného škorca dostala splátkový kalendár. Ing. Fabiánová – doplnila, že to bola chyba opäť v účtovníctve, bolo to nesprávne zaúčtované. Ing. Predajniaská sa zaujímala,  ako to vyzerá s pani Dobiášovou, ktorá má v prenájme sekáč. Starosta – informoval, že nebola uzavretá nová zmluva, podľa informácií teraz už pani Dobiášová končí a príde si uhradiť svoje záväzky.

 

7. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011

Starosta – pripomenul, že materiál bol zaslaný emailom. Zaujímal sa o pripomienky. Ing. Kolimárová – informovala, že nenašla nič negatívne. Ing. Predajniaská – pripomenula, že bola prekročená  položka cintorínske a pohrebné služby. Ing. Fábiánová– vysvetlila, že v rozpočte nebolo počítané s vývozom odpadu z cintorína na tejto položke, v cintorínskych službách sa počítalo so správcom cintorína, odvoz odpadu tam nie. Je tam poznámka, že sa s tým počíta na ťarchu služieb obce, čiže na správe, ale tento údaj bude potom skreslený. Podľa jej názoru je to dosť významná položka a mala by mať zastúpenie v cintorínskych službách na samotnej položke. Ing. Predajniaská – doplnila, že sa to asi počítalo na položke likvidácia odpadu. Ing. Fábiánová vysvetlila, že likvidácia odpadu počíta s likvidáciou a odvozom odpadu z celej obce. Rovnako ako ľuďom boli vystavené výmery, tak aj obec si vystavila výmer, že produkuje odpad. Je to daň, kde musí byť prevod výdavkov do príjmov, to znamená, že je potrebné navýšiť o to príjmy a navýšiť o to výdavky, lebo obec sama sebe zaplatí. Ďalej informovala, že už je tento výmer zaúčtovaný, je to výdavok, len je potrebné ho niečím kryť a zatiaľ je to v návrhu kryté z rezervy. Ing. Kolimárová – v meste je vývoz odpadu z cintorínov na samotnej položke a je za to, aby sa to sledovalo osobitne, nakoľko bude prehľad aké boli náklady na cintorín a súhlasila s návrhom Ing. Fabiánovej.

Ing. Predajniaská sa zaujímala o prekročený rozhlas. Ing. Fábiánová – informovala, že je to chyba v účtovníctve, nakoľko tu sú dohody a sú pomiešané, je potrebné ich vytriediť a preúčtovať. Táto položka v skutočnosti nie je prekročená. Ing. Predajniaská sa zaujímala o prekročenie položky - služby občanov Ing. Fabiánová vysvetlila, že prešla rozpočet, zistila prekročenia, ktoré teraz vysvetlila, ostatné nie je prekročené, iba to, čo je tu uvedené. Toto prekročenie sú tie smeti z cintorína, o túto sumu je to prekročené.

Ing. Predajniaská – sa zaujímala, čo sa čerpalo a čo sa robilo v  kapitálových výdavkoch Ing. Fabiánová vysvetlila, že sa kúpil počítač do škôlky a bol aj výkup parciel. Ing. Predajniaská – poprosila, aby bolo na zastupiteľstve odôvodnené čerpanie a prekročenie jednotlivých položiek. Ing. Končošová – vysvetlila, že oproti minulému roku máme nižšie náklady materiálové a služby k polroku , ale stúpli osobné náklady. Starosta – vysvetlil, že tento rok boli zamestnaní 7 ľudia cez úrad práce na možné paragrafy, ako napr. protipovodňové práce, úrad práce tieto náklady refunduje, ale je tu časový sklz. Ing. Kolimárová –žiadala vyčísliť rozdiel mimo aktivačných, o koľko sa zmenili osobné náklady. Ing. Predajniaská – sa zaujímala, či sa platia aj za poslancov odvody Ing. Fabiánová. – informovala, že za poslancov sa platia odvody, len keď dostanú odmeny

8. Rôzne

a) Návrh III. zmeny  rozpočtu . Ing. Fábiánová – vysvetlila jednotlivé navrhované zmeny na položkách. Prvý návrh je navýšenie cestovného a to z dôvodu, že sú nové zmeny zákonov a je potrebné zúčastniť sa školenia, peniaze na zaplatenie školenia sú, len je potrebné navýšiť súvisiace náklady. Ďalej pripomenula, že rozpočet sa schvaľoval koncom marca, to znamená, že prvé tri mesiace obec hospodárila v rozpočtovom provizóriu. V rozpočtovom provizóriu je možné čerpať výdavky mesačne do 1/12 prechádzajúceho roka, ďalej informovala, že v predchádzajúcom roku bolo čerpanie na tejto položke 3575,79 €, z toho 1/12 je 297,98 € a teda 3/12 sú 893,94 €. Toto je položka, ktorá sa hradí na začiatku roka, predplatné na časopisy, takže už pri schvaľovaní rozpočtu sa malo vykrývať už to, čo bolo čerpané. Ďalej informovala, že všetkým dodávateľom už bolo oznámené a zaslané späť a všetko je zrušené, zatiaľ dobieha iba to, čo je predplatené. Ing. Kolimárová – požiadala, aby bolo pripravené, čo v tých 223 € je zaplatené, vyčísliť jednotlivé časopisy.

Ing. Fábiánová – vysvetlila, že bola oprava auta a peniaze sa vyčerpali a bude potrebné vymeniť pneumatiky na zimné obdobie. Ing. Kolimárová – vyjadrila súhlas a navrhla už teraz o niečo skôr presunúť vyššiu sumu. Ing. Predajnianská – navrhla sumu 250 €.

Ing. Fábiánová- informovala, že sa už vydali posledné stravné lístky, so zákona vyplýva povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancov, je potrebné ich zakúpiť v počte 440 ks v sume 3,00€/ks.

Ing. Fábiánová vysvetlila, že pracovník pán Žingor, ktorý bol u nás zamestnaný na protipovodňové práce mal posledné 2 dni PN, na základe toho mu bol znížený tarifný plat . Ďalej vysvetlila, že kvôli nerentabilnosti opráv sa navrhuje kúpiť brúska, skúšačka a kliešte. Tu je potrebný presun z položky údržby a opráv na nákup strojov. Ing. Kolimárová –požiadala, aby sa presne rozpísalo, čo sa bude kupovať Ing. Fábiánová – informovala, že bola schválená dotácia pre Ligu proti reumatizmu Liga proti reumatizmu – bolo schválené a peniaze neboli. Ing. Fábiánová – vysvetlila, že prostriedky ZRŠ z minulého roku boli odvedené do pokladne obce v decembri. To sú peniaze rodičov a boli odvedené do príjmu rozpočtu. Materská škola chce prostriedky z minulého roku a aj tohtoročné využiť. Ing. Fábiánová informovala, že povinné revízie nie sú kryté, preto sa v tomto návrhu s týmto počíta.  Starosta informoval, že na konci tohto roka, alebo na začiatku budúceho nás čaká revízia elektrických rozvodov.

Hlasovanie: ZA -  Bútor, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová PROTI 0 ZDRŽAL SA

b) Starosta informoval, že sa blíži úprava zákona o výherných automatoch.  Obec môže zakázať automaty. Zaujímal sa o názor rady.

c) Starosta informoval, o koncepcii rozvoja MŠ na roky 2011 až 2013. Ing. Kolimárová požiadala, aby to starosta priniesol na zasadnutie. Ing. Končošová informovala, že robí kontrolu školy a sú tam vysoké náklady. Boli prijaté nejaké opatrenia, ktoré sa nedodržiavali. Ing. Predajnianská – požiadala o  porovnanie v kw/hodinách, či sa zvýšilo, finančné vyjadrenie jej nič nehovorí. Porovnanie žiada pripraviť dozadu 3 roky za Materskú školu. Ing. Kolimárová – informovala, že v meste sú prijaté opatrenia, znížiť náklady v predškolských zariadeniach o 30  % a každá riaditeľka sa s tým popasuje sama. Navrhla preto, aby aj tu riaditeľka vypracovala návrh na šetrenie. Starosta – pripomenul, že sú tam  staré kotly, navrhol vymeniť za menší úspornejší Ing. Predajnianská – žiadala predložiť revízne správy ku kotlom.  Ďalej ako jeden zo spôsobov šetrenia navrhla zakúpiť pákové batérie, nakoľko na rade školy bola diskusia o tom, že deti nevládzu zaťahovať kohútiky a voda potom tečie. Ak chceme šetriť, nie vždy sa to dá so starým vybavením. 

Starosta –predstavil projekt maľované mapy, zaujímal sa, či pôjdeme do tohto projektu, je na to potrebné 230 €. Ing. Kolimárová – má záujem o reklamu, len treba s ním jednať. Ing. Fábiánová- pripomenula, že už je rozpustená rezerva a je potrebné na to nájsť peniaze v rozpočte. Ing. Kolimárová– navrhla zapracovať to do rozpočtu na budúci rok.

Starosta informoval, že pán Pivka nechce kúpiť Bielorus za znalecký odhad, iba ak mu to predáme za 1000 €. Obecná rada odporúča podať inzerát.

Starosta – sa zaujímal u Ing. Kolimárovej ako to vyzerá za komisie, za výtlky sa komisia stretla, ale zatiaľ nemá stanovisko, cenové ponuky na výmenu okien boli doručené, zatiaľ sa určená komisia stále nezišla a nevybrala víťaza, chcel vedieť na čom to stojí, zase sa nič nespraví v tomto roku. Ing. Kolimárová –informovala, že ona je predsedom inej komisie,  komunikovala s p. Kucejom ako predsedom komisie a on má zvolať sedenie.

Starosta – informoval, že domček v evanjelickom cintoríne je na zrútenie. Problém je v tom, že to nie je náš majetok. Máme tam betónové  stĺpy, nikde to nie je evidované, čo s tým. Ing. Kolimárová navrhla. zaradiť to do majetku a speňažiť.

Ing. Končošová. pripomenula, že v kapitálovej oblasti sa málo spravilo a bolo by vhodné prehodnotiť plánované akcie a presunúť podľa potreby peniaze. Ing. Predajnianská – sa zaujímala, či už bola výzva na ihrisko. Starosta informoval, že zatiaľ nebola zverejnená výzva. Ing. Predajniaská – informovala, že v materskej škôlke majú problém s gumou, ešte nie je nalepená a v telocvični je potrebné zakryť zábradlie.

Overovateľom zápisnice: Pavol Bútor    ...................................................

Zapísal: Ing. Ján ŠupicaVyvesené: 20. 9. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť