Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 21.6.2011

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej, konaného dňa 21.06.2011

 

K bodu Určenie overovateľov zápisnice Uznesenie č.  40/2011 zo dňa  21.06.2011 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice – Pavla Bútora

 

K bodu Záverečný účet za rok 2010 Uznesenie č.  41/2011 zo dňa  21.06.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA schváliť záverečný účet s výhradou – doložiť audítorskú správu

 

K bodu Uvoľnenie finančných prostriedkov – viazané, výkup parciel a PHNM Uznesenie č.  42/2011 zo dňa  21.06.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA presunúť finančné prostriedky v sume 600 €.

K bodu Žiadosť o kúpu parcely- Zuzana Halajová Uznesenie č.  43/2011 zo dňa  21.06.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA schváliť zámer odpredaja majetku.

 

K bodu Žiadosť o kúpu parcely- manželia Závracký Uznesenie č.  44/2011 zo dňa  21.06.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA vyzvať vlastníkovo o doplnie žiadosť o zostávajúce nehnuteľnosti  

K bodu Rôzne Uznesenie č.  45/2011 zo dňa  21.06.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA schváliť návrh na dotáciu 33,00 € pre Ligu proti reumatizmu

 


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 21.06.2011

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení: Ing. Kolimárová

 

Program: 1. otvorenie 2. určenie overovateľa zápisnice 3. Záverečný účet za rok 2010 4. Uvoľnenie finančných prostriedkov – viazané na výkup parciel a PHM 5. Žiadosť o kúpu pozemku – Halajová 6. Žiadosť o kúpu pozemkov- manželia Závracký 7. Cenové ponuky 8. Rôzne 7. cintorín

 

1. Otvorenie Starosta predstavil program. Zaujímal sa o pripomienky.

 

2. Určenie overovateľa zápisnice Starosta určil ako overovateľa zápisnice pána Bútora.

 

3. záverečný účet za rok 2010 Starosta odovzdal materiály, ktoré pripravila Ing. Rubintová. Tomuto záverečnému účtu predchádza dôvodová správa, bližšie informácie poskytla Ing. Rubintová a následne predstavil aj správu hlavnej kontrolórky. Vysvetlil, že nie je vypracovaný audit, doteraz býval súčasťou, z časových dôvod zatiaľ nebol zavolaný audítor, ale v krátkej dobe bude oslovený. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či sa zmenil zákon. Ing. Končošová– navrhla obecnej rade schváliť záverečný účet s výhradou, audítorská správa bude doložená, záverečný účet nemá nedostatky. Ďalej informovala, že už sú prekročené určité položky, sú to detaily, sú nesplnené úlohy. Rozpočet sa mal čerpať podľa plánu, je schodok, ktorý treba riešiť z rezervného a mimorozpočtového fondu. Starosta – schodok vznikol v dôsledku výpadku podielových daní. Ing. Rubintová– vysvetlila, že podielové dane boli znížené oproti roku 2009, ide o výpadok až o 60 519 € a náš schodok je len niečo vyše 17 000 €. Ďalej informovala, že súčasťou je bilancia aktív a pasív. K 31.12.2010 bola vykonaná aj inventarizácia, kde bol vysoký pohyb pri  dlhodobom hmotnom majetku 220 000 €. Ďalej záverečný účet obsahuje aj správu o vývoji dlhu, ktorý sa za posledné 4 roky pravidelnými mesačnými splátkami spláca a tento rok bude splatený.  Ďalej vysvetlila vyčíslenie schodku, ktorý bol z časti vykrytý z dotácií zo štátneho rozpočtu. Potom predstavila návrh na uznesenie. Obecná rada odporučila schváliť záverečný účet a navrhla uložiť úlohu – vypracovanie auditu

4. Uvoľnenie finančných prostriedkov – viazané, výkup parciel a PHNM Starosta predložil evidenciu, ktorá je vedená na spotrebu PHM, je potrebné uvoľnenie ďalších finančných prostriedkov. Obecná rada na základe predloženej evidencie PHM a sumára doteraz vyčerpaných PHM odporučila presunúť finančné prostriedky v sume 600 €.

Starosta predstavil výkup parciel, ktoré sa týkajú Jána Končoša, Pavla Haška,  Dušana Kotmana a Agrotomu na ulici A. V. Suvorova, konkrétne sú vypísané úkony, ktoré je potrebné vykonať. Tieto úkony sú ocenené.

5. Žiadosť o kúpu parcely- Zuzana Halajová Starosta predstavil žiadosť. Starosta predstavil aj situačnú mapku. Jedná sa o 218 m2. Ing. Končošová– pripomenula, že ROEP bol urobený zle, sú rozdiely, ktoré  zasahujú do susedov. Ing. Rubintová vysvetlila, že to si musia zaplatiť sami, keď sa robil ROEP, mali možnosť sa vyjadriť. Obecná rada odporučila schváliť zámer odpredaja majetku.

 

6. Žiadosť Závracká a Závracký Starosta predstavil zámer odkúpiť manželmi Závrackými pozemky pod garážou a prístupovú časť.  Je za to, aby sa to vysporiadalo komplet, teraz by im odpísal, že je potrebné doplniť žiadosť o zvyšné pozemky Ing. Rubintová vysvetlila, že Kunzelovci to chceli na konci roka odkúpiť, ale zmenil sa zákon, už to potom nechceli. Z roku 2007 je uznesenie, čaká sa už len na nich, a potom sa môže dať na to vecné bremeno. Ing. Predajnianská – navrhla vyzvať ich o doplnenie žiadosti o zvyšné pozemky.

7. cenové ponuky Starosta  pripomenul, že bola určená komisia, dnes to chcel Ing. Kolimárovej  odovzdať, sú ponuky na okná a dopravné značky. Obecná rada– odporučila zaslať predsedovi komisie výzvu na stretnutie.

8. Rôzne Starosta predstavil žiadosť o dotáciu – Liga proti reumatizmu Obecná rada odporučila schváliť návrh na dotáciu 33,00 € .

Starosta informoval, že Ing. Rubintová odchádza na materskú, na dohodu je tu zatiaľ Ing. Fábiánová. Na jej zastupovanie bude zatiaľ táto pani.

Ing. Predajnianská– pripomenula, že na poslednej rade sa dohodli, že sa  do dvoch týždňov stretne výberová komisia. Doteraz sa nezišla.

Overovateľom zápisnice: Pavol Bútor  ...................................................

Zapísal: Ing. Ján Šupica  Vyvesené: 21. 6. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť