Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 22.10.2009

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej,

ktorá sa konala dňa 22.10.2009

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: 0

Neospravedlnení: Ing. Martina Predajnianska

Program:

1. Otvorenie , určenie overovateľa zápisnice

2. Návrh 2. úpravy rozpočtu

3. Žiadosti:

  • Vojtech Fridrich
  • Evanjelická cirkev
  • Mikuláš Rubint
  • Ján Fehérpataky
  • Ľubica Dobiášová

4. Rôzne

  • sociálny pracovník a poplatky za službu
  • dane a poplatky
  • rokovací poriadok obecnej rady
  • VZN k voľbám do VÚC

5. Záver

K bodu 1:

Na začiatku rokovania boli prítomným odovzdané materiály. Spolu so zasadnutím Obecnej rady zasadala ja Ekonomická komisie. Rokovanie Obecnej rady otvoril a prítomných privítal starosta. Oboznámil prítomných s programom . Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určená pani Ing. Kolimárová.

K bodu 2:

Starosta informoval prítomných, že touto témou sa už zaoberala aj OR aj OZ. Starosta odovzdal slovo ekonómke Ing. Rubintovej. Informovala prítomných o stave rozpočtu k 30.09.2009. Celkový výsledok je schodok. V posledných mesiacoch je podiel 0,83. Zdôraznila, že je nutné upraviť rozpočet v príjmovej časti. Predstavila svoj návrh úspor na bežných a na kapitálových výdavkoch. Informovala o stave mimorozpočtových fondov. Ing. Kolimárová sa zaujímala, kde sa tieto úpravy prejavia najviac. Ing. Rubintová informuje, že v materiáloch je to zobrazené. Následne sa prešla položka za položkou. Ing. Rubintová zdôraznila, že číselné vyjadrenie sa musí premietnuť aj do programového rozpočtu. Obecná rada odporúča prijať zmeny a rozdiel vykryť z mimorozpočtových fondov. Ing. Legíňová sa zaujímala o stave podaných projektov. Starosta informoval, že sme v štádiu čakania.

K bodu 3:

a) Starosta informoval, že p. Fridrich mal už viac krát podanú žiadosť. Stav je taký, že sa jedná o časť jeho garáže (9 m2), ktorá sa nachádza na obecnom pozemku. Starosta prečítal OR žiadosť p. Fridricha. Starosta pripomenul, že p. Fridrich už mal v minulosti podanú žiadosť o odkúpenie iného pozemku, tejto žiadosti sa nevyhovelo. OR odporúča vyhovieť žiadosti p. Fridricha o kúpu časti obecného pozemku.

b) Starosta informoval OR ohľadom žiadosti Evanjelickej cirkvi. Jedná sa o generálnu opravu. Predpokladaná suma činí 10. 000 Eur. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či to nie je cirkevná pamiatka. Starosta odpovedal, že to nie je cirkevná pamiatka. Starosta navrhol inú ako finančnú pomoc, je možnosť poskytnúť aktivačných pracovníkov, prípadne strojové zariadenia. Starosta pripomenul, že pri ich pozemku je aj obecný pozemok, tak aspoň z časti prispieť k vybetónovaniu rigolu, ktorý by slúžil k odtekaniu dažďovej vody. OR súhlasí s poskytnutím pracovnej sily a finančným príspevkom na vybetónovanie rigolu.

c) Starosta informoval OR ohľadom žiadosti p. Fehérpatakyho. Jedná sa o prenájom priestoru v starej škôlke, kde by sa mladí občania obce Vidinej stretávali a hrali stolný tenis. OR odporúča vyhovieť žiadosti.

d) Starosta informoval prítomných ohľadom žiadosti p. Dobiášovej k zníženiu nájomného, nakoľko prerušila živnosť a miestnosť bude využívať ako skladové priestory. Ing. Kolimárová vyžaduje, aby p. Dobiášová doložila doklad o prerušení živnosti. OR odporúča vyhovieť žiadosti.

e) Ing. Rubintová informovala, že sú pripravené ďalšie pozemky na futbalovom ihrisku na odkúpenie od p. Seleckej a p. Bobáľovej.

K bodu 4:

a) Starosta pripomenul, že Obec Vidiná v súčasnosti nemá sociálneho pracovníka a zdôrazňuje, že žiadosti pribúdajú a prehodnocuje sa aj stupeň odkázanosti už umiestnených občanov. Ing. Veliká navrhuje, aby sa paušálne neplatilo, ale formou dohody za vykonanú prácu. OR navrhuje zriadiť spoločnú úradovňu v obci Vidiná pre viaceré obce. Starosta sa bude informovať na klube starostov o prípadný záujem ostatných obcí.

b) Starosta sa zaujímal o dane, či sa neplánujú zvýšiť dane. Ing. Rubintová pripomenula, že v prípade spoplatnenie zberu separovaného zberu nastane problém. Ing. Legíňová zdôraznila, že pristavený kontajner bol ihneď naplnený, či sa neplánuje pristaviť druhý. OR navrhuje pripraviť porovnanie výšky poplatkov pred zavedením € a po zavedení € a dať návrh na rok 2010.

c) Starosta pripomenul, že z minulého zastupiteľstva prišiel návrh na vypracovanie rokovacieho poriadku OR. Ing. Končošová pripomenula, že v pôvodnom štatúte to bolo spomínané.

d) Starosta pripomenul povinnosť, prijať VZN na vylepovanie plagátov k voľbám do orgánov samosprávnych krajov. Starosta predstavil návrh VZN. OR navrhuje používať počas volebnej kampane aj informačné tabule, okrem informačnej tabule pre OcÚ ktorá bude slúžiť pre úradné účely a cintorínskych tabúľ. OR navrhuje formát plagátov A4. VZN je vyvesené od 15.10.2009 v informačných tabuliach a teraz sa prikladá na schválenie OR.

e) Starosta informoval OR a priebehu úpravy projektov, nakoľko je potrebné preprojektovať spoločné prípojky z dôvodu nepodpísania zmlúv o vecnom bremene niektorými majiteľmi parciel.

f) Ing. Veliká upozornila na potrebu odstrániť nebezpečné výtlky na školskej ulici.

K bodu 5:

Po vyčerpaní programu starosta rokovanie Obecnej rady ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Overovateľ zápisnice:

Ing. Želmíra Kolimárová

Zapísal:

Bc. Ján Šupica

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 22. 10. 2009

Zodpovedá: Správce Webu

Späť