Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 22.10.2013

pozvánka

Jozef Kucej starosta obce Vidiná

          Vo Vidinej, 18.10.2013

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa uskutoční dňa 22.10.2013(utorok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce s hlavnými bodmi programu, a to:

 

1. Príprava rokovania obecného zastupiteľstva 2. Správa z kontroly v MŠ

 

      v. r. Jozef Kucej


dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 22.10.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Ing. Milan Černok

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Príprava rokovania obecného zastupiteľstva 4. Správa z kontroly v MŠ

 

1 Otvorenie a určenie overovateľa zápisnice

Starosta prítomných privítal a určil pána Ing. Černoka ako overovateľa zápisnice a do návrhovej komisie navrhol pána Kocúra a pani Báťkovú. Ďalej predstavil program rokovania, kde by malo byť prejednané plnenie rozpočtu za tretí štvrťrok tohto roku,  Komunitný plán, správu hlavného kontrolóra obce Vidiná o výsledkoch kontroly v materskej škole, ďalej návrh na 5. zmena rozpočtu, vyhodnotenie koncepcie rozvoja materskej školy na roky 2012, 2013 a potom je potrebné sa zaoberať vianočnou výzdobou, Bielorus je opravený, teraz ho treba využívať a ďalej sú tu ponuky na opravu rozhlasu a ďalej chce predstaviť návrh listu pani Hankovej. Ing. Kolimárová – informovala, že má pripravené stanovisko k zmluve so spoločnosťou Envipak a stanovisko k návrhu zmluvy s  Open door.

Uznesenie č. 66/2013 zo dňa 22.10.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecnej rady vo Vidinej  - návrhovú komisiu v zložení: Štefan Kocúr a Želmíra Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice Ing. Černoka

Hlasovanie: ZA -    Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-   0 ZDRŽAL SA-  0  

2 Plnenie rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2013

Ing. Rubintová vysvetlila, že čo sa týka príjmov, tam stojíme dobre, daňové príjmy sú plnené na 80 %, granty, transfery na 157,67 %, tu je sponzorské na Rozlúčku s letom a dotácie účelovo určené. Pri výdavkov v rozpočte na rok 2013 na položke poistné do ostatných poisťovní, to je vlastne poistné z hrubej mzdy zamestnancov obecného úradu a starostu, pri návrhu rozpočtu v roku 2012 sa nevedelo, že niektorí zamestnanci prejdú do inej poisťovne, tam ide iba o presun z jednej zdravotnej poisťovne do druhej, toto sa týka aj poslancov. Ďalej položka energie, tak elektrická energia v požiarnej zbrojnici, tam je plnenie na 94,97 %, zvýšila sa zálohová platba, nevie síce z akého dôvodu Ing. Kolimárová– upozornila, že toto isté je aj na ihrisku, Ing. Rubintová– vysvetlila, že sa to platí od januára, zálohové platby sú vyššie od januára. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa zisťovalo, že prečo je to tak. Kocúr – informoval, že na ihrisku je osvetlenie, zároveň sa polievalo, tam vieme dôvod, ale prečo to je v zbrojnici, to treba zistiť do zastupiteľstva. Ing. Rubitnová– informovala, že v dome smútku rapídne klesla spotreba energie, tiež zatiaľ nevie prečo. Ing. Rubintová – vysvetlila, že interiérové vybavenie v kultúrnom dome, tak boli zakúpené stoličky a rozpočtované bolo 2.000,00 €, v ponuke bolo, že jedna bude stáť 20 €, ale stále 20,40 €, preto je ten rozdiel 40,00€. Pri návrhu rozpočtu to navrhujeme kryť z položky interiérové vybavenie. Ďalej reprezentačné nám vyskočilo kvôli Rozlúčke s letom, ale tu sme dostali sponzorské, rozpočtované bolo 1.000,00 € a dostali sme 1.180,00 € a ešte nám aj niečo ostatne. Ďalej vysvetlila, že všeobecné služby na dopravu do Maďarska bolo rozpočtované 800,00 €, tento rok sme mali tri autobusy, tak o 15 € nám to vyskočilo a navrhujeme to kryť opäť z kultúry.

Uznesenie č. 67/2013 zo dňa 22.10.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2013

 

  3 Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná

Ing. Rubintová – predstavila 5 zmenu rozpočtu. Do konca roka je potrebné navýšiť príjmy, nakoľko bola 30,00 € zbierka pre MŠ, to bude na strane príjmov a o toľko to bude navýšené na strane výdavkov, ďalšie príjmy 1.180,00 € boli na Rozlúčku s letom ako sponzorské, na reprezentačné sa v návrhu počíta s navýšením na 1.050,00 € a všeobecné služby – honoráre účinkujúcim 130,00 €. Ďalej príjmové položky zo štátneho rozpočtu navýšiť o 1.768,00 €, ďalej sme dostali zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu miestnej infraštruktúry 1.690,00 €. Toto navrhujeme vo výdavkovej časti navýšiť na oprave miestnych komunikácií, ďalej pre deti 5 rokov v MŠ o 329,00 € a pravdepodobne dostane do konca roka na učebné pomôcky pre deti do MŠ, ďalšia dotácia zo štátneho rozpočtu je určená mzdy v regionálnom školstve a je to suma 1.098,00 €. Ďalej vysvetlila, že odmeny nevyjdú, to bude použité na tarifné platy, lebo to, čo bolo rozpočtované na odmeny pôjde na tarifné platy. Ing. Kolimárová navrhla prejsť všetky položky a kde sú nenárokovateľné položky, tieto zvážiť, či na to obec má, aby obec zabezpečila iba to nárokovateľné so zákona. Ing. Rubintová vysvetlila, že výdavková časť, tak položku poštové služby a telekomunikačné je potrebné navýšiť o 200,00 €, nebolo rozpočtované na mobil, tento rok dostal mobil pán Kropáč, aby nedošlo k jej prekročenie do konca roka, prekročené je aj poštovné. Ďalej  tento rok bolo 600,00 €  rozpočtované na plošinu a na prácu s ňou, bola využitá 4 krát, boli opravy osvetlenia, ostáva nám necelých 140,00 €, to nestačí na opravu a vyvesenie vianočného osvetlenia a presun bude z materiálu do služieb, na opravu vianočného osvetlenia sú ešte peniaze. Kocúr- sa zaujímal, či sú štartre a nové trubice. Ing. Kolimárová požiadala o doplnenie jej pripomienok do dôvodovej správy. Ing. Rubintová – informovala, že tieto ešte sú, ďalej informovala o operatívnom presune v rámci zdravotných poisťovní. Ďalej vysvetlila, že najväčšia zmena sa týka dohôd mimopracovnej činnosti, kde rozpočtované bolo na dohody 9 000,00 €, tieto odmeny sú rozpočtované na viacerých položkách, na viacerých nebolo vôbec čerpanie, pri návrhu rozpočtu pri odmenách sa robili 2 verzie, jedna, aby si odmeny zamestnancov navýšili o odvody, čo sa tento rok platia prvý krát, alebo si to budú platiť zamestnanci sami a hrubá mzda sa nebude navyšovať. Niektorí zamestnanci dostali dohody na vyššie sumy, hrubá mzda sa navýšila oproti minulému roku. Ďalej vysvetlila, že sú aj dohody, s ktorými sa nepočítalo, napr. stavebný dozor pri  kanalizácii Ing. Kolimárová – pripomenula, že je prijaté uznesenie, kde zastupiteľstvo  rozhoduje a každá dohoda musí byť predložená do zastupiteľstva, ak nie pred podpísaním, tak aspoň potom musí byť zastupiteľstvo informované s kým bola podpísaná zmluva. Kocúr – pripomenul, že všetky zmluvy treba predložiť, aby poslanci vedeli s kým má obec dohody, nie je možné to predkladať pred podpísaním, zastupiteľstvo zasadá raz za mesiac, treba to predkladať operatívne. Ing. Černok pripomenul, že ak nie menovite, tak stavebný dozor bol preberaný na zastupiteľstve a bolo treba navýšiť peniaze na uvedené úseky, tak sme hovorili, že ho treba osloviť. Starosta – vysvetlil, že táto spomínaná dohoda nebola predložená. Ďalej informoval, že do MŠ je potrebné zabezpečiť zastupovanie, už dlhšiu dobu je tam chorá učiteľka Ing. Kolimárová pripomenula, že  ak je PN, tak je možné nájsť úsporu pre zastupovanie, ale ak čerpá dovolenku, je teda na dovolenke. Ing. Rubintová vysvetlila, že už vyše mesiaca sa zastupujú učiteľky medzi sebou. Kocúr – vysvetlil, že tomu nerozumie, vie, že je to ťažké dlho robiť nadčasy, ale toto je všade, nie len v našej škôlke.

Uznesenie č. 68/2013 zo dňa 22.10.2013 Obecná rada vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE a) dôvodovú správu k Návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 b) pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 a to: - zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov školstva na základe uznesenia vlády č. 220/2013  na položke 09.1.1.1.611 navrhujem presunutím časti existujúcich neárokovateľných odmien. - bod i) dôvodovej správy pripraviť komentár na odôvodnenie navýšenia zálohy - bod j) dôvodovej správy pripraviť komentár k dôvodu navýšenia - bod m) dôvodovej správy žiadam konkretizovať každú odmenu zamestnanca mmopracovného pomeru aj s predložením uzavretého zmluvného vzťahu a uznesením schválenia predmetnej zmluvy - bod n) dôvodovej správy  zastupovanie riešiť z úspory mzdových nákladov pracovníka, ktorý je na PN - zvážiť možnosť riešiť náhradným voľnom.

II. ODPORÚČA  SCHVÁLIŤ 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 v zmysle Dôvodovej správy

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

        6 Správy z MŠ

Starosta informoval, že riaditeľka doručila správy z MŠ a to koncepciu rozvoja MŠ na roky 2013-2016, správu o výchovnovzdelávacej činnosti a výsledkoch v podmienkach MŠ, tieto správy predstavil, boli prerokované aj v pedagogickej rade školy 26.08.2013. Ing. Kolimárová -  navrhla prehodnotiť zmluvy o poistení a túto zrušiť, keďže nám nič nevyplatili za vlámanie do škôlky a informovala, že v meste boli tieto náklady súťažou znížené o 70 % Starosta – informoval, že koncepcia rozvoja na nasledujúce roky, tak v cieli majú rovnaké veci ako v tejto správe za minulé obdobie a napr. bojler už je namontovaný v júli alebo auguste. Ing. Kolimárová požiadala o spomínaný zápis z Krajskej inšpekcie z roku 2009. Starosta informoval, že hlavná kontrolórka vykonala kontrolu v MŠ, v správe sú navrhnuté nápravné opatrenia a prostredníctvom riaditeľky sa odstránia. Ing. Kolimárová navrhla prijať opatrenia ku každému bode v správe, aby sa to zosúladilo s platnou legislatívou. Ďalej informovala, že hľadala organizačný poriadok, ktorý nenašiel ani pracovník, je potrebné spracovať organizačný poriadok pre celú obec. Ďalej sa vrátila  k plneniu rozpočtu, kde je financovanie projektovej dokumentácie Protipovodňových opatrení v intraviláne obce a projektovej dokumentácie na likvidáciu envirometnálnych záťaží v obci Vidiná, či je to skutočné plnenie. Starosta vysvetlil, že bola vyhlásená výzva a preto sme dali spracovať projekt spolu so žiadosťou.

Uznesenie č. 69/2013 zo dňa 22.10.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE správa o výsledku kontroly vykonanej v predškolskom zariadení Obce Vidiná – Materská škola II. ODPORÚČA SCHVÁLIŤ opatrenia navrhnuté v zápise z kontroly

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

  Starosta predstavil komunitný plán sociálnych služieb Obce Vidiná, ktorý v zmysle zákona o sociálnych službách musíme mať.

Uznesenie č. 70/2013 zo dňa 22.10.2013 Obecná rada vo Vidinej

I.  ODPORÚČA SCHVÁLIŤ Komunitný plán sociálnych služieb Obce Vidiná 2013-2018

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

Starosta predstavil ponuku na doplnenie reproduktorov, predstavil celkovú kalkuláciu, ďalej vysvetlil, že sa musí urobiť verejná súťaž. Ďalej predstavil list pani Hankovej ohľadne kanalizácie, ktorý by chcela zaslať predsedovi Banskobystrického kraja. Starosta ďalej informoval, že máme problémy s vianočnou výzdobou, dáme to tu porobiť. Ďalej informoval, že Bielorus bude pripravený na robotu, je opravený, len potrebuje človeka, ktorý bude na ňom robiť. Ďalej informoval, že bol kontrolný deň, dostal už aj zápis, čo ho zaujíma, tak nemajú doriešenú Športovú ulicu, čo s ňou, polovicu budú asfaltovať, druhú máme asfaltovať my, to platí, len treba opraviť vodovod, ktorý ja naplánovaný len v I. štvrťroku na budúci rok, ďalej investor chce požiadať o predĺženie termínu. Ďalej vysvetlil, že je potrebné pripraviť štúdiu na Športovú ulicu, nakoľko, keď ju budeme teraz opravovať, mohli by sme položiť na okraji rúry a rozšíriť cestu Kocúr – sa zaujímal, že prečo potom predávame rúry. Starosta – vysvetlil, že tam sú potrebné iné rúry a navrhol dať dopracovať projekt na túto ulicu. Ďalej informoval, že v katolíckom cintoríne popri plote sme dali urobiť chodník, v polovici kríža, tam sú hroby zle porobené Kocúr – sa zaujímal, čo je s tým chodníkom, ktorý mal ísť stredom, kde je problém Starosta – vysvetlil, že problém je v tom, že treba len robiť, Bielorus je tu, len nemá kto na ňom robiť, pracovník bude robiť na dohodu, problém je v tom, že ako ho prevádzkovať.  Ďalej požiadal prítomných o pomoc pri riešení tohto problému, nakoľko potrebujeme človeka s oprávnením, aby mohol pracovať na tomto stroji. Ďalej pripomenul, že bola úloha urobiť súťaž na odhŕňanie snehu, zaujímal, či oslovíme len Vidinčanov alebo zverejníme výzvu na stránke. Kocúr – pripomenul, že vlani bola hrozná zimná údržba. Ing. Kolimárová navrhla zverejniť výzvu na stránke a zároveň by sa oslovili aj miestny občania, ktorý vlastnia traktor spolu s radlicou. Ďalej predstavila stanovisko k návrhu zmluvy s firmou OPEN DOOR, zvýraznila všetky nevýhodné veci, ktoré sú pre obec a podľa jej názoru je táto zmluva nevýhodná. Ďalej predstavila stanovisko k návrhu zmluvy s firmou ENVIPAK, v takomto znení je tam veľa zádrheľov, ktoré by mohli priniesť nekonečne veľa výdavkov pre obec, ale je možné o nej rokovať.

 

7 Návrh na uznesenie

 

8 Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Vo Vidinej, dňa 30.10.2013

Ing. Milan Černok 

    

Zapísal: Ing. Šupica

         Jozef Kucej             starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 22. 10. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť