Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 22.11.2012

dochádzka

Bútor Pavol - prítomný

Kocúr Štefan - prítomný

Ing. Predajnianská Martina - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 22.11.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Štefan Kocúr

Program:

1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Návrh  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku č.1/2013 4. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 5. Rôzne 6. Návrh uznesení 7. Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská –privítala členov obecnej rady, členov Ekonomickej komisie a hlavnú kontrolórku a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky. Nikto nemal pripomienky

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská – určila za overovateľa zápisnice p. Kocúra.

Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice Štefana Kocúra

 

 

3 Návrh VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Ing. Predajnianská predstavila znenie VZN, Ekonomická komisia už dala stanovisko. Nikto nemal pripomienky.

4 Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Ing. Rubintová – pri jednej položke bol asi preklep, týka sa to odvodov. Druhá položka je mzda, bývalá ekonómka neurobila platovú inventúru. Podľa čísiel čo videla, si myslí pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z skutočnosti roku 2011. Rozpočet bol krátení a nebolo to zapracované za rok 2012. Ing. Predajnianská informovala, že základe návrhu  Ekonomickej komisie by mal dnes prísť aj pán Grexa, ktorý má doniesť potrebné materiály.

Ing. Rubintová vysvetlila, že vychádzala z uzatvorených zmlúv na príjmovej a výdavkovej časti. Ďalej vysvetlila, že kapitálovú časť tvorí to, čo bolo navrhované na rok 2012 a nebolo zrealizované, tak bolo presunuté na rok 2013 a ďalšie roky ostávajú otvorené. V roku 2013 má byť vypracovaný nový PHSR, budú aj voľby, kde budú nové vízie. Od. 1.1. 2013 sa majú platiť odvody aj z dohôd, čo sa týka príjmovej časti najvyšší príjem sú podielové dane, očakávaný výnos by mal byť zverejnený na stránke ministerstva financií, zatiaľ nie je, ale počíta sa so sumou na rok 2012, suma sa každoročne zvyšuje. Ďalší príjem tvoria dane z majetku –  sú na úrovni schváleného VZN, prešla to s pani Koristekovou, nedaňové príjmy oproti roku 2012 kde boli 1 212,00 € klesnú asi na sumu 405,00 €, nakoľko nebola uzatvorená zmluva s AAA Autom a vypadne nájomník pán Gajdoš, ktorý vypovedal zmluvu o nájme k 31.11.2012. Ostatné poplatky ako poplatky za potvrdenia, rybárske lístky, rôzne poplatky, tak tie nie sú zbytočne nadhodnotené. Ďalej informovala, že vypadol príjem za kuka sudy. Poplatky za MŠ, v porovnaní s minulosťou je nárast, ešte v roku 2011 platili 5 €, neskôr bol zvýšený poplatok na 8 €, za stravné bola rozdelená suma na príjem stravníkov do školskej jedálne a príjmy od zamestnancov za stravné lístky, ďalšiu položku tvoria úroky z bežných účtov a transfery zo štátneho rozpočtu. Na budúci rok sa počíta s prijatím administratívneho zamestnanca cez úrad práce a mala by byť zvýšená suma na voľby. Príjmovej časti v kapitálový príjmoch sa nepočíta s ničím a bol len schválený odpredaj vo výške 16 000,00 € z predaja pozemkov, ale nevie o čo sa jedná, nenašla zmluvu. V roku 2012 bol rozpočet o túto sumu navýšený. Kocúr – predaj sa týka pozemkov pri križovatke, má sa tam robiť cesta. Ing. Šupica vysvetlil, že zmluva existuje, má sa prebudovať križovatka, predaj a zmluva boli schválené uznesením. Ing. Rubintová sa zaujímala, či sa bude v rozpočte počítať s kanalizáciou. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa nepočítalo, keď to bude, tak sa upraví rozpočet.

Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo tvorí 01.1.1.6 Tovary a služby, skutočný stav je 22 000,00 € a na budúci rok uvažujeme o 41 000,00 €, prečo je také navýšenie Ing. Rubintová vysvetlila, že výšku ponechala na úrovni roka 2012, skutočné čerpanie sa navýši ku konci roka, ale nebude položka celá vyčerpaná. Ing. Kolimárová navrhla túto položku znížiť, keďže sa reálne nevyčerpala celá. Ďalej sa zaujímala, čo tvorí položku 637 Služby, kde je rozpočtovaných 40 000,00 €, reálne vyčerpaných 13 000,00 €, na budúci rok navrhla 25 000,00 €. Ďalej sú tam odmeny a príspevky. Ing. Rubintová vysvetlila, že to sú poslanci a členovia komisií, suma je prenos z minulého roka. Pri dohodároch vychádzala z platných zmlúv a v tejto položke sú aj odvody, ktoré je nutné platiť na rok. Ing. Kolimárová pripomenula, že ak si dá niekto schváliť plat, to sa schvaľuje zastupiteľstvo, my už dopredu počítame, že im vyhovieme a  pokiaľ je reálne vysvetlené, čo treba, tak v tom nevidí problém. Ing. Rubintová vysvetlila, že tu mohlo byť chybné účtovanie , vychádzala z platných zmlúv. Stravovanie, to bude preúčtované, bolo chybné účtovanie 5 000,00 € Ing. Černok – sa zaujímal, čím vzniklo chybné účtovanie Ing. Rubintová – opravuje sa to priebežne, k 30.09. sa to neprejavilo a predstavila vzor rozpočtu, ktorý bude musieť mať obec od roku 2013, kde budú 2 roky skutočného čerpania dozadu a 2 roky návrhu rozpočtu dopredu. Ing. Černok – sa vrátil k odmenám dohodárom, nie je mu to jasné, každá položka poistenie,  nemocenské a iné odvody sú navýšené,  zvýšená je aj hrubá mzda dohodára a teda aj plus odvody. Tam sa to navyšuje dvakrát. Ing. Rubintová pripomenula, že toto je iba návrh, ktorý môžu poslanci zmeniť. Kocúr – navrhol, aby túto položku Ing. Rubintová preverila do budúceho zastupiteľstva, či to je v skutočnosti toľko. Ing. Rubintová  vysvetli položku civilná ochrana – dohoda pracovníka je  180,00 €, ktorá  sa navýši o odvody, ale táto suma je preplácaná cez Obvodný úrad Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo je na položke  ochrana pred požiarmi, je tam plánované navyýšenie položky. Ing. Predajnianská vysvetlila, že tam je zamestnanec, ktorý bude cez úrad práce, niekde musel byť zaradený. Výdavky budeme mať 100 % a príjmy 50 %. Ing. Černok pripomenul, že nám vznikne záväzok zamestnať ho 2 roky. Ing. Predajnianská vysvetlila, že iba rok a Úrad práce preplatí pol roka jeho mzdu. Ing. Rubintová vysvetlila, že my to musíme platiť a úrad nám to preplatí. Ing. Kolimárová – navrhla to dať do rezervy Ing. Rubintová vysvetlila, že o túto položku musíme krátiť aj príjmy.

Ing. Kolimárová sa zaujímala o navýšenie položky 04.5.1 Ing. Rubintová vysvetlila, že tu sa počíta s opravou výtlkov, obecné zastupiteľstvo to môže urobiť aj tak, že suma bude viazaná a uvoľnená len po schválení v zastupiteľstve.

Ing. Kolimárová – sa zaujímala na položku 630 v kategórii 05.1.0 nakladanie s odpadmi, kde 13 000,00 € je skutočnosť, plánovaných na rok 2012 bolo 26 100,00 € a plánujeme na rok 2013 26 400,00 € Ing. Rubintová vysvetlila, že položka 633 004 sú kuka nádoby Ing. Kolimárová pripomenula, že navýšenie je na službách Ing. Rubintová – vysvetlila za aké obdobie je účtované, chýba tam vývoz VOK, nenavyšovala to oproti roku 2012 Kocúr – pripomenul,  či to nie je len polrok a počkajú na skutočné čerpanie Ing. Rubintová vysvetlila, že pani Koristeková navrhla to ponechať na úrovni roka 2012

Ing. Kolimárová sa zaujímala o 06.2.0. Rozvoj obcí o položku 640 – tovary a služby 8 400,00 € je rozpočtovaných a skutočnosť je 5 600,00 € a na rok 2013 sa to navyšuje. Ing. Predajnianská – vysvetlila, že tu sa počíta s kompletnou výmenou  verejného osvetlenia, nakoľko teraz sa objednáva plošina každú chvíľu, keď vypadne určitý počet svietidiel a ekonomické je to  vymeniť naraz. Kocúr – súhlasil s výmenou, nakoľko je vidieť rozdiel v svietivosti, keď sa svietidlá vymenia Ing. Rubintová navrhla, že sa to môže viazať Ing. Kolimárová navrhla, aby sa to robilo verejným obstarávaním a v texte to uviesť,  že uvoľniť na základe verejného obstarávania.

Ing. Kolimárová sa  zaujímala o 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť, tam je v položke 630 Tovary a služby, kde skutočnosť je 195,00 € a na budúci rok plánujeme 1 500,00 € Ing. Predajnianská vysvetlila, že je plánovaný nárast o 5 % energií, tu je materiál na údržbu rozhlasu, nakoľko nám vypadávajú  baterky v rozhlase a je potrebné ich vymeniť. Ing. Kolimárová navrhla sumu na výmenu bateriek v rozhlase viazať a aj keď suma nepodlieha obstarávaniu, urobiť obstarávanie a tak uvoľniť sumu. Ing. Kolimárová sa zaujímala o Rekreačné a športové služby, čo sa myslí v sume 1 200,00 € materiál. Bútor – vysvetlil, že tu sa plánuje nákup bežného materiálu na údržbu. Ing. Kolimárová sa zaujímala, ako to bude potom čerpanie tejto položky pre športovcov Ing. Rubintová informovala, že donesú bločky a ide to do majetku obce. Kocúr aj tento rok bolo tiež vyčlenené na nákup materiálu  a potom sa to schvaľovalo v zastupiteľstve.

Ing. Kolimárová sa zaujímala, prečo je plánované navýšenie pre knižnicu Ing. Rubintová informovala, že tu je dohoda, podľa ktorej vychádzala ako pri iných dohodárov, ďalej sú tu zahrnuté aj tvorivé dielne.

Ing. Kolimárová  sa zaujímala, či sa polročne platia energie v položke 08.2.0.9 tovary a služby Ing. Rubintová – energie sa platia mesačne. Ďalej vysvetlila, že energie nie sú dobre účtované, preplatky by nemali byť odpočítané vo výdavkoch, ale mali by byť započítané do príjmov. Na rok 2013 je počítaných mesačná záloha plus predpokladaný nedoplatok a 7 % navýšenie, preto je položka navýšená. Ing. Kolimárová – sa zaujímala o materiál, kde čerpanie je 783,00 € a navrhuje 2 500,00 € Ing. Rubintová  vysvetlila, že je to materiál na organizovanie akcií Ing. Predajnianská – informovala, že bola aj úcta k starším, tá tam nie je ešte započítaná a plánuje sa hrať divadlo. Ing. Kolimárová  – navrhla túto položku znížiť. Ing. Predajnianská – informovala, že je tu úspora, lebo sa nerobila rozlúčka s letom, preto je to také nízke. Kocúr – ak peniaze nebudú a bude v pláne nejaká akcia, tak sa to upraví Ing. Kolimárová  – navrhla to znížiť o 1 000,00 €

Ing. Kolimárová – sa zaujímala o položku 08.3.0. vydavateľské služby, Ing. Predajnianská  –  vysvetlila, že tento rok nebolo vydaných toľko čísel novín ako predtým. Ing. Kolimárová – navrhla nechať to na rovnakej úrovni.

Ing. Kolimárová sa zaujímala o položku  08.4.0 Náboženské a iné spoločenské akcie – tovary a služby, kde skutočné čerpanie bolo 194,00 €,  plánovaná suma bola 1 880,00 € a na budúci rok 4 500,00 €, že čo sa plánuje. Ing. Predajnianská – vysvetlila o možnosti zakúpiť do domu smútku železnú konštrukciu na kvety,  zakryť katafalk, vymeniť závesy a obnoviť trochu dom smútku Ing. Kolimárová sa zaujímala v tejto položke o služby Ing. Rubintová – tu sa počíta s vývozom odpadu. Ing. Predajnianská  – ďalej vysvetlila, že Ing. Fábiánová tam chcela viesť vývoz smetí, Ing. Kolimárová  požiadala to skontrolovať. Ing. Rubintová – informovala, že skoro všade niečo našla, to sa nedá opraviť za mesiac, ono to nie je zle zaúčtované, to nie je chyba, len to bolo rozpočtované niekde inde, ťažko sa robí potom návrh rozpočtu.

Ing. Kolimárová sa zaujímala o odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, plánovaných bolo 550,0 €, čerpaných 0,00 € a opäť plánujeme 550,00 € Ing. Rubintová – vysvetlila, že tu sú akcie s obcou Egyházasdengeleg, tu by mal byť zaúčtovaný tábor. Ing. Predajnianská  – navrhla tábor už neorganizovať, nakoľko ani z našej a ani z ich strany už nie je o to veľký záujem.

Ing. Kolimárová pripomenula, že reprezentačné  bolo vlani znižované. Kocúr – informoval, že nebola rozlúčka s letom, preto bola úspora.

Ing. Kolimárová sa zaujímala o položku 09.1.1.1, kde skužočnosť bola  28 000,00 € a teraz dávame návrh raz toľko. Ing. Rubintová – to je navýšené o kreditový príplatok a to sú platy podľa platných funkčných  platov na budúci rok. Ing. Kolimárová – v meste Lučenec na budú rok zoberú osobné a dajú to do základu, týka sa to učiteľov. Ing. Rubintová – pripomenula, že sa plánuje štrajk a tam je to navýšenie započítané.

Počas rozpravy prišiel Ing. Grexa. Ing. Predajnianská prerušila rozpravu o rozpočte a odovzdala slovo Ing. Grexovi. Ing. Grexa vysvetlil problematiku, informoval, že bude hovoriť ako dodávateľ a nie ako starosta obce Mýtna, nie je informovaný aký je systém, jednal so štatutárom, robili chodník vo Vidinej, to prebehlo bez problémov, cenová ponuka bola dodaná a boli objednaní. Na základe jeho požiadavky boli vystavená faktúra. Na základe toho si myslel, že nebude problém, on neskúmal, či zastupiteľstvo odsúhlasilo, štatutár si objednal. Ďalej informoval, že 2 roky bola ponuka, aby bolo predložené materiálové zabezpečenie dal mu materiál, ktorý tam bol bez dopravy, robil na základe projektovej dokumentácie a jeho chybou dal 40 % zľavu nie je len na robotu, ale aj na materiál, v tej dobe bol na tom dobre finančne. Práce, ktoré tam previedol stály 6 000 € a to je bez zisku, z jeho strany ako dodávateľ robil. On bude musieť vymáhať peniaze, tak či tak, či prehrá alebo vyhrá, pri súdnom konaní, on už veľa nestratí, v prípade že súdny spor vyhrá, tak obec veľa prehrá. Najlepšie by bolo túto záležitosť ukončiť. V roku 2011 v treťom mesiaci ste pozastavili platbu 5000 € do vyriešenia záležitosti, už prešlo veľa času, to je pre neho nemysliteľné, už jednal s bývalým starostom. Ak s tým nesúhlasia, dnes potrebuje rozhodné slovo, robili to v septembri 2010 a nerobili svojvoľne, mali tam pracovníka obce, určité pasáže sa nedali robiť podľa projektu, robili to podľa potreby. Ak sa jedná, keď urobil chybu, tak to platil zo svojich peňazí. Kucej Jozef- podstava veci nie je v tom, že firma nerobila, len do dnešného dňa na obci nemajú vierohodné doklady, nie je podpísaná zmluva a ani objednávka, tak na základe čoho majú vyplatiť vyše 3 000 €. Ing. Grexa – vysvetlil, že  objednávka je aj ústna, v prípade, že by obec nesúhlasila, tak by tie práce nevykonával a  nápomocný bol aj pracovník úradu, táto čiastka je aspoň za materiál, začína mať finančné problémy. V roku 2011 v treťom mesiaci naša obecná rada dala súhlasné stanovisko k schválenie a na zastupiteľstve bolo hlasovanie traja ku trom. Už prešli dva roky a aj pán Kucej  bol proti. Kucej Jozef – pripomenul, že v auguste 2011 starosta pozval poslancov, že máme doriešiť 3 700 € za materiál. Všetci konštatovali, sme ochotní zaplatiť, ale bolo to bez pečiatky, nevedel nič ukázať. Do dnešné dňa nemáme ani čiarku od Mýtnej, aj my sa musíme kryť. Ďalej informoval, že  ak má pán Ing. Grexa doklady, tak obec rada zaplatí. Štatutár informoval na zastupiteľstve, že  chce 5 000 € Ing. Grexa – informoval, že on je tu ako dodávateľ, ak stoja obrubníky 1,89 € a on ich nakúpil a položil ich do betónu a chcem iba 1,89 €. On týmto znížil zisk svojej obce. Pripomenul, že on ako starosta odovzdal materiály starostovi a prečo ich o nezaevidoval, to nevie. Ing. Rubintová vysvetlila, že ona videla faktúru a nebola zaevidovaná preto, lebo nebola podpísaná zmluva. Ing. Černok – pripomenul, že  nikto nespochybňuje , že je robota vykonaná, keď oni spravia prešľap, keď už boli roboty urobené a starosta chcel 5 000 € bez zmluvy a  ani jemu by sa takéto niečo nepáčilo, nech Mýtna preukáže, že faktúra bola doručená. On spochybňuje celý systém zákazky v súlade s obchodným zákonníkom to je možno ok, ale verejná  správa je niečo iné. Kocúr – ešte v roku 2010 nespochybnil, že to bolo vykonané, iba chcel, aby starosta predložil objednávku alebo zmluvu, do dnešného dňa to nie je. Musí to byť v súlade s predpismi,. Kucej Jozef – ich cieľom nie je sa hádať, na základe listu od právnika sa chceli najskôr dohodnúť, ak bude objednávka a ostatné veci, tak zaplatíme zajtra. Ing. Kolimárová vysvetlila, že potrebujú nejaký doklad, na základe čoho by to bolo potom možné uhradiť, je potrebné doručiť originál faktúry. Ing. Grexa – on pozná situáciu, pán Kucej sa nemôže hnevať, v marci 31.03.2011 bola zmluva predložená, obecná rada odporučila schválenie a boli predložené doklady. On to čítal z internetu. Kocúr – informoval, že nič nebolo predložené a boli falšované zápisnice. Kucej Jozef informoval, že sme ochotní zaplatiť, treba poslať faktúru a peniaze dostane. Ing. Predajnianská vysvetlila, že teraz máme len doklady od právnika JUDr. Szilágyiho. Ing. Predajnianská sa zaujímala, ako to bude potom, keď sem tá faktúra príde, ako to bude vedené v účtovníctve. Ing. Kolimárová navrhla, aby spolu s faktúrou zaslal aj list, v ktorom vysvetlí dôvody Ing. Rubintová – pripomenula, že problém nebola len faktúra, ale stavba  nie je v súlade s projektom. Ing. Černok – v rámci projektu má byť urobené aj odvodnenie chodníka. Ing. Grexa vysvetlil, že toto v  zmluve zahrnuté nebolo, všetky práce sú urobené podľa projektu. On vyštrkoval cestu, to nefakturoval. Ak urobil štatutár chybu, ak teraz zaplatia, potom to môžu riešiť s ním. Starosta to mal zaplatiť bez súhlasu zastupiteľstva a potom to mohli riešiť s ním. Starostovské slovo vždy platilo. Kocúr – navrhol pánovi Grexovi, aby išiel za tým, kto mu to sľúbil. Ing. Rubintová vysvetlila, že zástupca starostu, ktorý je tu, s tým nič nemá, kto sa pod to podpíše. Kucek – sa zaujímal, že keby mal toto riešiť on v Mýtnej, cintorín nedokončený, ako to by to vysvetlil ľuďom a zdôraznil, že chybu urobil aj pán Grexa, ktorý nemal zmluvu o dielo. Ing. Grexa – informoval, že ľudia nebudú vyčítať, že tie peniaze uhradili, ale že ich nevymáhali od zodpovednej osoby. On nemôže bývalého starostu žalovať. Požiadal prítomných, aby sa na tento problém pozerali aj ľudsky, kde on vykonal prácu a chcel by mať zaplatené. Ing. Rubintová pripomenula, že Ing. Grexa nemôže vystaviť novú faktúru a starosta neprebral faktúru preto, lebo nemal podpísanú zmluvu o dielo. Ing. Kolimárová pripomenula, že starosta mal zmluvu podpísať a faktúru uhradiť a poslanci by nemohli povedať nič. Ona si myslela, že zmluvu podpísal a faktúru uhradil, keď nastal taký kľud.

Ing. Predajnianská – ukončila rozpravu k cintorína a vrátila sa k rozpočtu. Ing. Kolimárová opustila rokovanie.

Ing. Černok sa zaujímal o položku 09.6.1 tovary a služby, kde bolo plánovaných 16 500,00 €, čerpanie 8 700,00 € a na rok 2013 plánujeme 17 000,00 € Ing. Rubintová tu je plánovaný nárast energií

Ing. Černok – pripomenul nárast tovary a služby. Ing. Rubintová vysvetlila, že tu sú navrhované sociálne pohreby. Ing. Černok – zariadenia sociálnych služieb staroba – Ing. Rubintová – vysvetlila, že to je klub dôchodcov.

Ing. Černok – sa zaujímal o položku 09.6.0.1 – tovary a služby, rozpočet 2012 16 519,00 €, čerpanie 8 688 € a plán na budúci rok 17 215,00 € Ing. Rubintová vysvetlila, že najvyšší nárast sú energie a materiál, potraviny sú aj na príjmovej položke.

Ing. Černok – sa zaujímal o položku Ďalšie sociálne služby a staroba, kde najväčší nárast je na tovaroch a službách Ing. Rubintová vysvetlila, že tu sú zahrnuté sociálne pohreby.

Ing. Černok sa zaujímal o položku Nakladanie s odpadovými vodami Ing. Rubintová – vysvetlila, že tu sa plánuje  I. etapa kanalizácie, ale tá bola vypustená príjmov, teda vypadáva aj s výdavkov.

Ing. Černok – navrhol vysporiadanie parciel na ihrisku 1000,00 € viazať Ing. Predajnianská – sa zaujímal,  čo s ulicou Šmeralou, nie je tam asfaltová cesta. Kucej Jozef – informoval, že tiež súhlasí spraviť ulicu Ing. Černok – pripomenul, že Komisia výstavby a životného prostredia má také zloženie ako Ekonomická, bolo treba iba zistiť majetkové pomery, vieme zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, treba to dať  do programu, tak ako má stavba vyzerať. Ing. Predajnianská pripomenula, že na to treba dlhšie obdobie. Kocúr navrhol potom otvoriť rozpočet, kde je možná úprava.

Ing. Černok – opýtal sa na prvú položku na mzdy pracovníkov úradu rozpočet 52 000,00 €, kde plnenie je 99 % a rozpočet na rok 2013 je to navýšený. Ing. Predajnianská – informovala, že keď bol kontrolovaný rozpočet, tak došli k tomu, že boli zle naplánované na odvody. Ing. Rubintová – keď pozrela plnenie rozpočtu, bolo schválené krátenie o 20 %  a toto nebolo spravené. Ing. Černok – požiadal pripraviť správu do zastupiteľstva koľko má úrad pracovníkov a prečo je rozpočet navýšený Ing. Rubintová – ona vychádzala na základe zmlúv. Ing. Černok zdôraznil, že pracovníci majú kráľovské príplatky. Ing. Predajnianská – vysvetlila, že I polrok mala Fábiánová vyšší plat ako pani Gajdošová, tam to bolo vyplácané. Ing. Černok – pripomenul, že na tento úrad sú vysoké príplatky a požiadal pripraviť čerpanie miezd po mesiacoch, ďalej sa zaujímal, kde je odstupné starostovi, nejde mu to do hlavy, keď zástupkyňa berie polovicu platu, že je také čerpanie. Porovnanie požiadal aj za minulý rok a zaslať to emailom. Kocúr – pripomenul, že zastupiteľstvo zaviazalo starostu šetriť, on nič neurobil a ešte im pridal. Ing. Černok – požiadal porovnanie s minulým rokom.

Kucej Jozef – sa vrátil k položke Rekreačné a športové služby, kde bežný transfer pre šport je 4 000,00 € a je to už niekoľko rokov, on situáciu pozná, PHM je vyššie, benzín je drahý a už aj na rozhodcov sú vyššie náklady. Navrhol navyšiť to na 5 000,00 €. Kucek – súhlasil s názorom Kuceja a navrhol sumu 6 000,00 €, kde 1 000,00 bude určených deťom. Ing. Predajnianská – pripomenula, že obec môže dotovať len do určitej výšky. Ing. Rubintová – informovala, že v zákone to nie je presne definované. Ing. Predajnianská pripomenula, že športovcom sa pomáha aj iným spôsobom ako len finančne.

Kucej Jozef – pripomienkoval čerpanie rozpočtu, ak sa do konca roka situácia nezmení, budeme sa hanbiť, ako sa chceme postaviť pred občanov, keď rozpočet čerpáme na 30 %. Do rozpočtu treba navrhnúť Športovú ulicu, ako kopú všetko sa to sype, tam bol predtým len asfalt, je potrebné ju urobiť nanovo. Kocúr – poslanci môžu prijať hocičo, priority a nič sa nedeje, bude záležať, kto sem príde. Ďalej sa niekto chválil, že obec bola v zisku, ale to boli neprefinancované akcie. Obec sa musí aj zadlžiť, aby dala ulice do poriadku. Ďalej informoval, že problém je aj Hviezdoslavova ulica, kde ešte aj on tlmočil pripomienky týchto občanov, tie v projekte nie sú zapracované. Projekt je sfušovaný, lebo musia ísť hlbšie, aby vyšli spády. Kucej Jozef – pripomenul, že už kladú obrubníky a asfaltujú to. Toto neskôr popraská a potom to budeme musieť preinvestovať my. Ing. Rubintová – sú prekročené položky Kucej Jozef–  sa zaujímal, ako je možné, že sa to uhrádzalo niečo, na čo už boli peniaze prečerpané, niekde je plnenie na 282 % a čo konca roka, ako to bude. A čerpanie celého rozpočtu je len niečo 30 %. Ing. Predajnianská informovala, že aj hlavný kontrolór zodpovedná za nezrovnalosti v rozpočte. Kocúr – bolo prijaté uznesenie. Ing. Rubintová sa zaujímala, v akom rozsahu sa bude schvaľovať rozpočet, či na položky alebo na podpoložky.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 13.12.2012 Kocúr     

 

Zapísal: Ing. Šupica  

                                                                                           Ing. Martina Predajnianská                                                                                       poverený zástupca starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 22. 11. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť