Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 22.1.2008

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa konala dňa : 22. 1. 2008 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Prítomní : podľa prezenčnej listinyOverovateľ: Ing. Martina Predajnianska Program : 1. / Otvorenie , určenie overovateľa zápisnice 2. / VZN obce o záväzných častiach územn. plánu obce Vidiná 3. / Poriadok pohrebiska – dodatok 4. / Kontrolór obce – voľby 5. / Športový klub – žiadosť o dotáciu 6. / Rôzne 7. / Záver Bod 1. Rokovanie obecnej rady otvoril a privítal prítomných starosta obce . Oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určená p. Ing. Martina Predajnianska .Bod 2 . VZN o záväzných častiach územného plánu obce Vidiná- starosta oboznámil o potrebe prijatia VZN obce k záväzným častiam územného plánu- VZN obce bolo dodané OR v materiáloch - pripomienku mala p. Veliká opraviť Obecné zastupiteľstvo na Obec Vidiná a za § 27 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. doplniť stavebný zákonBod 3. Poriadok pohrebiska - dodatok - oboznámil starosta s týmto dodatkom - tento dodatok bol doručený členom OR v materiáloch - pripomienka opraviť obecné zastupiteľstvo na obec - v § 4 ods. 2 preveriť písm. f ( celý paragraf pozrieť ) Bod 4. Kontrolór obce – voľby - starosta oboznámil OR, že 1.5.2008 končí kontrolórke obce funkčné obdobie a je potrebné navrhnúť dátum volieb na nového kontrolóra obce - dátum volieb bol navrhnutý na 10.4.2008 - 27.3.2008 posledný termín na podanie prihlášok- do konca februára potrebné zverejniť termín podania prihlášok a termín volieb v informačných tabuliachBod 5. Športový klub - žiadosť o dotáciu - starosta oboznámil s touto žiadosťou - OR s vyčíslenou sumou nesúhlasí – je nadsadená- prebehla rozprava a OR navrhuje dať financie aj na iný šport nielen pre futbal- potrebné je futbalistom vyúčtovať aj ostatné služby, ktoré sú im poskytované bezplatne ako kosenie, energie na vodu a kúrenie , priestory a pod. - OR navrhuje žiadať od ŠK zoznam vecí , ktoré urobili svojpomocne - prejednanie tejto žiadosti odložiť na budúce OZ Bod 6. Rôzne - žiadosť Matice Slovenskej o dotáciu - treba vyzvať na predloženie vyplneného predpísaného tlačiva - starosta tlmočil oboznámenie knihovníčky , že v miestnej knižnici sa nachádzajú niektoré tituly kníh vo viac kusoch, a preto navrhuje, ponúknuť ich za nejakú sumu občanom na odkúpenie - ďalej starosta informoval o letnom detskom tábore / k tomuto prebehla krátka rozprava / - starosta oboznámil o pozvaní na spoločné OZ do Egyhazasdengeleg, ktoré sa má uskutočniť 2.2.2008 , ale v tom čase sa má v našej obci uskutočniť fašiangový sprievod , - potrebné je čím skôr oboznámiť poslancov o tomto OZ , aby sa prihlásili , ktorí sa môžu zúčastniť- OR navrhuje starostovi , aby požiadal či nie je možné preloženie spoločného OZ na 7.2.2008- starosta oboznámil s predbežným plánom spoločných akcií s družobnou obcou na rok 2008- dňa 30.1.2008 o 14.00 hod sa bude konať na Obvodnom úrade v Lučenci prezentácia firmy Ventural ohľadne veterných mlynov – môžu sa zúčastniť aj poslanci - p. Rubintová oboznámila s dohodami o vykonaní práce a pracovnej činnosti - u . p. Ohrádku navrhnuté o 500.- Sk menej - p. Rubintová k MŠ mala pripomienku k rozhodnutiam o prijímaní detí do MŠ - p. riaditeľka MŠ , ktorá sa zúčastnila OR oboznámila o prípise o rozvrhnutí pracovného času a predložila aj plán dennej práce - prebehla rozprava , okrem iného aj o tom, že učiteľky nemajú vhodné podmienky na prípravu - OR navrhuje ísť situáciu do MŠ posúdiť osobne - ohľadne stravovania , že sa musia všetci stravovať a nie len vtedy , keď oni chcú – vysvetlila p. Veliká a vyjadrili sa k tomu aj ostatné poslankyne OR , prebehla rozprava s tým, že sa bude hľadať nejaké riešenie a taktiež dávajú za úlohu p. riaditeľke spolu s personálom hľadať úsporné opatrenia k nadneseným problémom- OR sa dohodla na stretnutí v MŠ na štvrtok 24.1.2008 o 16.00 hod. Bod 7. Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie OR poďakovaním za účasť ukončil. Overovateľ zápisnice :Ing. Martina Predajnianska .............................Zapísala : M. Pappová .................................... Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 22. 1. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť