Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 22.3.2007

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej , ktorá sa konaladňa 22. marca 2007Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Program : 1. / Otvorenie určenie overovateľa zápisnice 2. / Zhodnotenie úloh vyplývajúcich z minulého OZ 3. / Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 4. / Projekty , návrhy 5. / Práca komisií - priority 2007 6. / Pracovné náplne , zaradenie do platových tried – vynechaný bod 7. / Materská škola – oplotenie, preliezky 8. / Mepos dodatok k zmluve 9. / Diskusia 10 Záver K bodu – 1 – Rokovanie obecnej rady otvoril a privítal prítomných starosta obce . ––––––––––– Oboznámil s programom a s vypustením bodu pracovné náplne , zaradenie do platových tried . Nikto nemal pripomienky a program bol 3 hlasmi za schválený . Za overovateľku zápisnice bola určená p. Ing. Mária Veliká K bodu – 2 – Zhodnotenie úloh vyplývajúcich z minulého OZ - starosta oboznámil o prieskume odvozu komunálneho odpadu s firmou Brantner - p. Ing. Kolimárová sa opýtala či sa už realizuje zastupovanie počas obedňajšej prestávky - organizačný poriadok ešte nebol schválený bol preložený do budúceho OZ , nakoľko bolo navrhovaných veľa zmien K bodu – 3 – Vysporiadanie vlastníckych vzťahov – návrh - starosta vysvetlil podrobne ohľadne vysporiadania parciel na futbal. ihrisku – možnosť je výmenou parciel , oboznámil o ktoré parcely sa jedná - v rozprave OR navrhuje , či nie je možnosť preklasifikovania pozemkov - Ing. Kolimárová navrhuje zobrať pozemky patriace pozemkového fondu zobrať od neho do dlhodobého prenájmu – obecná rada s týmto návrhom súhlasí - ďalej starosta oboznámil o pozemkoch na Šmeralovej ulici , kde majitelia pozemkov v tejto časti žiadajú o vybudovanie komunikácie a inž. sietí - OR navrhuje prvorade zistiť vlastnícke vzťahy a zistiť vyjadrenia správcou sietí , za akých podmienok je možné vybudovanie inž. sietí a komunikácie - kúne zmluvy – žiadosti - oboznámila Ing. Rubintová , jedná sa o 4 žiadosti . Sú to časti záhrad medzi Zvolenskou a Hviezdoslavovou ulicou - taktiež oboznámila so zhotovením GP a výpočtom súm , ktoré by mali žiadatelia zaplatiť - OR s týmto súhlasí a Ing. Rubintová pripraví na OZ kúpne zmluvy na schválenie K bodu – 4 - Projekty – návrhy - starosta oboznámil o stretnutí so zástupcom firmy Premier - Colsunting a návrhu spolupráce pri realizácii určitých zadaní ( oboznámil o ktoré sa jedná ) - táto dohoda , ak by k nej došlo podmienkou je uzavretie na dobu neurčitú - OR s týmto nesúhlasí , aby bola uzavretá dohoda na dobu neurčitú - taktiež oboznámil o druhej ponuke projektanta Ing. Sivoka - Ing. Kolimárová navrhuje dať vypracovať ponuku obidvom so súhrnom viacerých kritérií - ďalej starosta oboznámil ohľadne rekonštrukcie centra obce – zistenia ohľadne možnosti realizácie , o jednaní s projektantom ing. Vassom - k tomuto prebehla rozprava a navrhnuté , čo je k tomuto projektu potrebné požadovať K bodu – 5 – Práca komisií - priority rok 2007 - siciálna komisia riešila žiadosti – starosta oboznámil so zisteniami a odporúčaniami sociálnej komisie- starosta oboznámil , že komisia výstavby a ŽP nepracuje a nepredložila ani priority na rok 2007 , ktoré bolo potrebné predložiť na OZ - treba vyzvať túto komisiu a prijať opatrenia - návrh kontrolórky obce - zabezpečiť niečo pri občianskych pohreboch nejaký spev , alebo recitáciu podfarbiť hudbou , - návrh nadniesť kultúrnej komisii , aby poroznýšľala nad nejakým riešením K bodu – 6 - tento bod vypustený z programu K bodu – 7 – MŠ - oplotenie – preliezky - starosta oboznámil o zaslaní žiadosti o financie na min. financií „ Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce „ o rozpočte 220.000.- Sk na oplotenie MŠ a preliezok K bodu - 8 – Mepos – dodatok k zmluve - starosta oboznámil o dodatku k zmluve z Meposu Lučenec – informoval v plnom znení - ďalej oboznámil o jednaní s firmou Brantner - predložil materiály - navrhnuté žiadať od firmy rozpis platieb ( konkrétny ) a návrh zmluvy K bodu – 9 – Diskusia - do najbližšieho OZ pripraviť Organizačný poriadok - požiadavka Ing. Kolimárovej zápisnice zverejňovať na internete - návrh odpadového hospodárstva spracovať ako dokument ( zadať p. Haškovi )- starosta ďalej informoval za obecné noviny a o stretnutí s p. Šnúrikom , ktorý by mal realizovať ich vydávanie - mali by vychádzať po každom OZ v nefarebnej tlači , - rozpočet za 1 výtlačok vychádza cena 8,99 Sk , celková suma za dodanie grafická úprava na 550 ks výtlačkou cca. 8000.- Sk - pred vydaním určiť osoby na kontrolu výtlačku - od p. Šnúrika žiadať predloženie návrhu zmluvy - tieto výdavky je potrebné zapracovať do rozpočtu , zatiaľ nie je v rozpočte zahrnuté - p. kontrolórka sa opýtala za PSaV - odpovedal p. starosta - v rozprave bolo navrhnuté OR vyzvať konateľa ( bývalý p. starosta Kucej ) s určením termínu - p. Kolimárová sa opýtala čo sa robí so zápisnicami komisií – odpovedal starosta - činnosť komisií kontrolavať a dávať odporúčania bude Ing. VelikáK bodu – 10 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť rokovanie obecnej rady ukončil . Overovateľ zápisnice : Ing. Mária Veliká .........................................Zapísala : M. Pappová ................................... Vladimír Ragač starosta obce

Vyvesené: 22. 3. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť