Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 22.3.2012

dochádzka

Pavol Bútor - ospravedlený

Štefan Kocúr - prítomný

Ing. Martina Predajnianská - prítomná


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 22.03.2012

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor Neospravedlnení: 0

 

Program: 1) Otvorenie 2) Určenie overovateľov zápisnice 3) Návrh VZN č. 1/2012 /Trhový poriadok/ 4) Návrh VZN č. 2/2012 /Povodňový plán záchranárskych prác/ 5) Návrh na II. zmenu rozpočtu obce Vidiná 6) Návrh zmluvy – Accord s.r.o. 7) Dodatok k zmluve s Meposom 8) Plast starostu 9) Rôzne 10) Záver

 

1. Otvorenie Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania, ďalej konštatoval, že prítomní sú dvaja poslanci.

Uznesenie č. 1/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecnej rady vo Vidinej 

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2. Určenie overovateľov zápisnice Starosta – určil ako overovateľa zápisnice p. Kocúra.

Uznesenie č. 2/2012 zo dňa 22.03.2012

Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice: Štefana Kocúra

3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 1/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná

Starosta predstavil návrh VZN a dôvodovú správu. Ďalej informoval, že VZN bolo zaslané na pripomienkovanie Poriadkovej komisii a zatiaľ neboli doručené žiadne pripomienky a ďalej vysvetlil dôvody prijatia tohto VZN. Kocúr –sa zaujímal, čo so sliepkami ako živými zvieratami, v návrhu sú v zákaze predaja a  navrhol to doplniť ako drobnochov. Ing. Kolimárová – sa zaujímala, v čl. 6 a čl. 7 by nebolo možné uviesť a aké predpisy sa jedná. Starosta – pojazdné predajne majú vlastné osobitné predpisy, ktoré musia spĺňať a musia ich vedieť. Obec kontroluje doklady, ktoré ako predávajúci musí predložiť.

Uznesenie č. 3/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE dôvodovú správu

II. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná s pripomienkou upraviť článok 3 – zákaz predaja niektorých výrobkov v bode : živé zvieratá s výnimkou trhovým konzumných rýb a zvierat určených pre drobnochov, zákaz predaja sa nevzťahuje na propagačné podujatia a zvody zvierat organizovaných zväzmi a združeniami chovateľov

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  2/2012 ktorým sa stanovuje Povodňový  plán  záchranných  prác  obce

Starosta – informoval, že povodňový plán má mať každá obec. Aj obec Vidiná má svoj povodňový plán, kde je uvedená záplavová oblasť. Tento plán je schválený Obvodným úradom v Lučenci. Vysvetlil dôvody prijatia VZN, kde podnikatelia musia mať prijaté povodňové plány, ak sa nachádzajú v záplavovej oblasti. Tieto jednotlivé plány sú súčasťou nášho povodňového plánu. Ing. Kolimárová sa zaujímala,  či bude toto VZN schvaľovať aj niekto mimo obce. Starosta – vysvetlil, že VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo a povodňový plán aj Obvodný úrad. Ďalej vysvetlil, že nás na to upozornila Civilná ochrana, ktorá aj  pomohla s prípravou tohto VZN.

Uznesenie č. 4/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) dôvodovú správu

II. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 ktorým sa schvaľuje Povodňový plán záchranných prác v obci Vidiná Hlasovanie: ZA Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

5.  Návrh na II. zmenu rozpočtu Obce Vidiná Starosta informoval, že návrh pripravila Ing. Fábiánová, materiál bol prerokovaný na Ekonomickej komisii, ale zatiaľ nedostal žiadne stanovisko. Predseda komisie poslal email, ale bez prílohy. Nakoľko aj členka rady a hlavná kontrolórka boli prítomné na Ekonomickej komisii, požiadal ich starosta o podanie stanoviska. Ing. Fábiánová informovala, že pripomienky zapracovala do návrhu. Ing. Predajnianská informovala, že nemá k tomu pripomienky.

Uznesenie č. 5/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Dôvodovú správu k Návrhu na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012

II. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ a)  2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012. Zmenou rozpočtu sa navyšuje rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti o 17.596,00  € na 808.052,00 €. b) Použitie rozpočtovaných výdavkov  na podprograme 7.1. na 04.5.1 na zakúpenie dopravných značiek vo výške 980,00 €.

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

6. Návrh zmluvy s firmou Accord s.r.o. Starosta vysvetlil dôvody prenájmu. Návrh zmluvy bol zaslaný konateľovi firmy, kde cena je stanovená podľa uznesenia obecného zastupiteľstva so spätným dátumom od 01.11.2011. Ing. Kolimárová pripomenula, že je potrebné ju zverejniť a doplniť to do záverečných ustanovení.

Uznesenie č. 6/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov  firmou Accord s.r.o. -  so zapracovaním do čl. IX Záverečné ustanovenia: Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.

7. Dodatok č. 1/2012 k zmluve MEPOS Starosta predstavil návrh dodatku. Kocúr- sa zaujímal, prečo navyšujú cenu o viac ako bolo zvýšenie inflácie. Starosta – cena by nemala byť navýšená o viac ako je inflácia, s tým súhlasil a zaujímal sa, či pripravíme vlastný návrh, ktorý im zašleme na schválenie. Ing. Kolimárová predstavila stanovisko Ekonomickej komisie a odporučila schváliť zvýšenie len o infláciu. Starosta – informoval, že obec pripraví upravený dodatok, ktorý im zašle a kde sa zvýšenie prejaví len o infláciu. Starosta – ďalej informoval, že v roku 2007 sme firme Mepos prenechali 50 % z pridelenej dotácie z recyklačného fondu, v roku 2009 sme im prenechali celú dotáciu vo výške 100 %, táto zmena platila len do roku 2009. Za ostatné roky sme nedostali finančné prostriedky z recyklačného fondu a navrhol zapracovať do dodatku aj tento problém. Ďalej informoval, že firma Mepos nám dotrieďuje separovaný odpad, za čo nám neúčtujú žiadne poplatky, nakoľko v obci prebieha množstvový zber a nie je možné to rozúčtovať na obyvateľov. Ing. Predajnianská – pripomenula, že bol aj problém s tým, čo môže ísť do separovaného zberu. Kocúr –navrhol, zistiť ako bolo naložené s recyklačným fondom za ostatné roky.

Uznesenie č. 7/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ Dodatok č. 1/2012 k zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzavretej dňa 14.12.2001 uzavretej medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a MEPOS s r.o. Lučenec, so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO 31595758, DIČ 2020465095, v nasledovnom znení: s pripomienkou u 110 L KUKA upraviť cenu v zmysle inflácie z 0,55 €/ks na 0,54 €/ks

Článok V. Cena sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude za ďalej uvedené časti diela poskytovať dohodnutú cenu, ktorú je zhotoviteľ oprávnený meniť len v dôsledku rastu miery inflácie podľa údajov zverejňovaných štatistickým úradom, alebo v prípade nárastu cien surovín, materiálov a iných vstupov. Cena za zneškodnenie odpadov je stanovená v zmysle Zmluvy o zneškodnení odpadov a dodatku č. 3 uzavretej s firmou Brantner Lučenec s.r.o., Lučenec.

Za vykonanie zberu a odvozu ZKO č. 20 03 01 umiestneného v nádobách:                        bez DPH   s DPH 110 l KUKA    * 0,55 €/ks   0,66 €/ks 120 l KUKA       0,57 €/ks   0,68 €/ks 240 l KUKA       0,70 €/ks   0,84 €/ks Vývoz VOK       36,17 €/ks 43,40 €/ks 1100 l BOBOR   4,99 €/ks   5,99 €/ks

Poplatok za uloženie odpadov sa bude uplatňovať podľa zákona č. 17/2004 Z.z. Táto zmena v zmysle tohto dodatku platí od 01.01.2012.

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Uznesenie č. 8/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. DOPORUČUJE v rámci tohto dodatku doriešiť nakladanie s Recyklačným fondom

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

* cena za 110 L kuka nie je upravená v zmysle pripomienky na 0,54 €/ks

8. Určenie platu starostu Starosta informoval, že na základe zistení štatistického úradu je potrebné určiť opäť plat starostu.

Uznesenie č. 9/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej URČUJE v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie mesačný plat starostu obce vo výške 1.557,00 Eur

 

9. Rôzne a) Cenové ponuky na dopravné značenie Starosta – informoval, že  v obci máme dopravné značky, ktoré nespĺňajú požiadavky, informoval o vykonanom prieskume trhu, kde boli oslovené 3 firmy a to, Manager – regionálna reklamná agentúra, Zara – chránená dielňa, Znak spol. s.r.o., boli zaslané 3 cenové ponuky. Najnižšiu cenu stanovila firma Znak spol.  s.r.o., 768,48 €, ZARA – chránená dielňa 983,04 € a Manager regionálna reklamná agentúra 1.257,36 €. Po porade s Ing. Lörenčíkom z Okresného riaditeľstva Policajného zboru si obvolal jednotlivé firmy. Firma Znak spol. s.r.o. má certifikát, len značky nie sú falcované. ZARA – chránená dielňa ako firma s druhou najnižšou cenovou ponukou má falcované dopravné značky s tým, že si účtujú aj 20 € dopravu.. Starosta sa zaujímal o názor členov obecnej rady, ktorú firmu obec vyberie. Ing. Kolimárová– informovala, že Ing. Lörenčík v meste Lučenec nechcel previať značky bez falcovania a navrhla firmu ZARA s tým, že skôr ako sa faktúra uhradí, zavolať Ing. Lörenčíka, aby si to prišiel pozrieť, či značky spĺňajú podmienky. Starosta – ďalej informoval, že dnes zistil, že na jednej ulici chýba značka STOP. Ing. Fábiánová – pripomenula, že je schválená suma na opravu ciest, v rozpočte na to peniaze sú. Kocúr – navrhol značku doobjednať a do zastupiteľstva pripraviť o to zvýšený rozpočet 

Uznesenie č. 10/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA SCHVÁLIŤ dodávateľa dopravných značiek a príslušenstva  -firmu  ZARA – chránená dielňa podľa priloženej cenovej ponuky, s pripomienkou, že faktúra bude uhradená až po schválení značiek dopravným inšpektorátom a odporúča cenovú ponuku rozšíriť o cenu značky STOP.

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

b) Predaj parcely – Ján FIGA Starosta informoval, že bol už schválený zámer odpredať parcely, jedná sa o parcely pozdĺž záhrady pána Figu. Ďalej predložil geometrický plán a znalecký posudok. Predstavil dôvodovú správu.

Uznesenie č. 11/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) dôvodovú správu

II. ODPORÚČA SCHVÁLIŤ a podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod novovytvorených parciel KN o celkovej výmere 138  m2 podľa geometrického plánu č. 44198116-48/11 z 30.08.2011, vyhotoveného Ing. Martin Falťan – GEOMET, Hradište 120, 985 25 p. Uhorské, v nasledovnom rozsahu: Parcela na LV č. 5991 od parc.č. 969, druh pozemku: zast. pl. odčleňovaná parc.č. 936/2 o výmere 56 m2, Parcela na LV č. 5991 par. č.  620/2, druh pozemku: záhrada o výmere 82  m2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to z dôvodu, že užívateľ parciel dobromyseľné užíva tieto parcely už od roku 1990 a parcely nemajú možnosť samostatného využitia, do vlastníctva Jána Figu rod. Figu, nar. 05.03.1952, trvale bytom Továrenská 25, 984 01 Lučenec, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 2,15 Eur za 1 m2, t.j. 296,70 Eur za 138 m2, slovom Dvestodeväťdesiatšesť Eur a Sedemdesiat Centov.

.

c) Oprava vstupných schodov do Kultúrneho domu Starosta informoval, že bezpečnostný technik Ing. Grendel zistil nedostatky na vstupných schodoch do kultúrneho domu, predstavil zápis z kontroly, V minulom roku boli opravené, ale zima to pokazila, zaujímal sa, či to budeme riešiť nejakou protišmykovou dlažbou, alebo  sa urobí projekt, ktorý určí cenu diela. Zaujímal sa o názor obecnej rady. Kocúr – pripomenul, že nejaké projekty už boli robené a  navrhol, že treba dať vypracovať projekt a teraz to opraviť spôsobom, ako predtým. V budúcnosti je potrebné schodisko prekryť a spraviť všetko nanovo. Keď sa bude rekonštruovať, tak počítať s bezbariérovým vstupom, zatiaľ sa tam môže namontovať zvonček.

Uznesenie č. 12/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE správu bezpečnostného technika ohľadne vstupných schodov do Kultúrneho domu vo Vidinej. II. DOPORUČUJE odstrániť závady BOZP vo vlastnej réžii.

 

d) Starosta sa zaujímal, v akom štádiu je Ing. Predajniaská s prípravou návrhu úspor v Materskej škole, Ing. Predajnianská informovala, že do zastupiteľstva to donesie.

e) Úprava VZN č. 8/2010 Starosta pripomenul, že kontrola tohto VZN bola uložená uznesením zastupiteľstva Ing. Predajnianská informovala, aby  to ostalo tak ako doteraz. Ing. Kolimárová vysvetlila, že pri množstvovom zbere to nie je možné vyčísliť. Ďalej informovala, že zákon hovorí, že obec má zabezpečiť možnosť dostať sa ku KUKA sudu. Ekonomická komisia neodporúča nič meniť na tomto VZN.

Uznesenie č. 13/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej

I. DOPORUČUEJE NESCHVÁLIŤ Zmenu VZN Obce Vidiná č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností účinného od 1.1.2011 nasledovne:

1. § 6 ods. 1 písm. a) nahradiť textom: poskytnutie zberných nádob a plastových vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu,

2. § 11 ods. 3 nahradiť textom: Obec zabezpečuje v rámci zavedeného systému zberu odpadov zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu  pre občanov s trvalým pobytom vo Vidinej. Zberná nádoba je daná do užívania na obdobie 6 rokov. V prípade, že dôjde k odcudzeniu je užívateľ povinný si ju zabezpečiť na vlastné náklady. Nárok na prvú zbernú nádobu majú občania, ktorí preukážu, že pôvodná zberná nádoba je už nepoužívateľná alebo mu bola odcudzená.

a doporučuje postupovať podľa odporúčania Ekonomickej komisie.

 

f) Dotácie z rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012. Starosta – informoval, že boli doručené 2 žiadosti a to Miestneho odboru Matice Slovenskej a ŠK Slovan Vidiná, tieto žiadosti boli prerokované na Ekonomickej komisii. Ing. Kolimárová informovala, že Ekonomická komisia odporučila schváliť dotácie. Ing. Predajnianská  zaujímala, či sú veci s vyúčtovaním v súlade so zákonom, Starosta – informoval, že hlavná kontrolórka sa  na to pozrieť.

Uznesenie č. 14/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ a) poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná, IČO: 00179027477, so sídlom Vidiná, Exnárova 41, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: Zájazd za kultúrnymi pamiatkami Slovenska, doplnenie technického vybavenia DFS Škorec a zabezpečenie osláv spojených s 20-tym výročím obnovenia miestneho odboru Matice Slovenskej a DFS Škorca vo výške 1.000,00 Eur, slovom Tisíc Eur.

b) poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Športový klub Slovan Vidiná, IČO: 0035991437, so sídlom Vidiná, Športová č. 1, PSČ 985 59 na zabezpečenie účasti 2 mužstiev v majstrovskej súťaži OBFZ Lučenec vo futbale a l mužstvo v súťaži V. liga vo výške 4.000,00 Eur, slovom Štyritisíc Eur.

 

g) Starosta predstavil žiadosť ohľadne výkupu pozemkov potrebné k výstavbe križovatky. Predložil kúpne zmluvy a geometrický plán.

Uznesenie č. 15/2012 zo dňa 22.03.2012 Obecná rada vo Vidinej I. DOPORUČUJE SCHVÁLIŤ podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod novovytvorených parciel KN o celkovej výmere 2031  m2 podľa geometrického plánu č. 2365/09 z 21.12.2009, vyhotoveného firmou ISPO spol. s r.o. Slovenská 86, Prešov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to za účelom realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „I/50 Lučenec – križovatka Vidiná“, na ktorú bolo Obcou Vidiná vydané Územné rozhodnutie číslo 2010/00442 zo dňa 30.8.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2009, v nasledovnom rozsahu: Parcela na LV č. 5991 od KN E parc.č. 498/4, druh pozemku: ostatné plochy odčleňovaný diel GP 6  výmera dielu : 133 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 188/7 s výmerou  133 m2 druh pozemku: zast.pl. výmera prevádzaného dielu  6 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 133 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN E parc.č. 498/2, druh pozemku: ostatné plochy odčleňovaný diel GP 20 výmera dielu : 164 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 202/8 s výmerou  164 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  20 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 164 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 13 výmera dielu : 1217 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/8 s výmerou  1217 m2 druh pozemku: zast. plochy výmera prevádzaného dielu  13 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 1217 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 14 výmera dielu : 89 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/13 s výmerou  89 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  14 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 89 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 15 výmera dielu : 380 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/9 s výmerou  380 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  15 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 380 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/6, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 16 výmera dielu : 37 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/6 s výmerou  37 m2 druh pozemku: zast. plochy výmera prevádzaného dielu  16 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 37 m2 Parcela na LV č. 5991 od KN parc.č. 946/6, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria odčleňovaný diel GP 17 výmera dielu : 11 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele 946/12 s výmerou  11 m2 druh pozemku: ost. plochy výmera prevádzaného dielu  17 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho 1/1 = 11 m2

do vlastníctva SR - Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, za dohodnutú kúpnu cenu 16 369,86 € slovom šestnásťtisíctristošesťdesiatdeväť a 86/100 Eur, t.j. za všeobecnú hodnotu pozemkových nehnuteľností, ktorá bola zistená Znaleckým posudkom č. 25/2011 zo dňa 10.5.2011 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Jozefom Eliasom

 

Starosta sa zaujímal o pripomienky poslancov. Ing. Predajnianská – pripomenula, že ulice sú znečistené, je prašnosť. Keď sa povolila skládka pri obchode, tak dať to do nájmu. Ďalej navrhla hľadať pre skládku na iné miesto. Starosta – je to aj jeho názor, umiestniť skládku na perifériu. Toto bude riešené na zajtrajšom stretnutí. Ing. Kolimárová– poprosila, že vo štvrtok o 13.00 hod. si chce pozrieť všetky uznesenia z roku 2012 a zaujímala,  čo s interpeláciou Bc. Kucekovej. Starosta – informoval, že v rámci interpelácie bude odpovedané a Zásady sa môžu prekontrolovať.

 

Zapísal: Ing. Ján Šupica         

Vladimír Ragač

starosta obce VidináVyvesené: 22. 3. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť