Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 23.1.2014

dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná

Štefan Kocúr - prítomný


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a z 1.  zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 23.01.2014

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Želmíra Báťková

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Prejednanie zápisnice z kontroly hlavnej kontrolórky 4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020 5. Výstavba Riečnej ulice a chodníka na Pivovarskej ulici 6. Dobudovanie urnového hája 7. Výstavba Športovej ulice a rekonštrukcia vodovodu 8. Rôzne 9. Návrh na uznesenie 10. Záver

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal, zatiaľ boli prítomní dvaja členovia obecnej rady a to pán Ing. Černok a pani Báťková. Ďalej predstavil program rokovania. Nikto nemal pripomienky k programu.

Uznesenie č. 1/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecnej rady vo Vidinej 

Hlasovanie: ZA -    Ing. Černok, Báťková PROTI-   0 ZDRŽAL SA-  0  

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Ing. Černoka a ako overovateľa zápisnice určil pani Báťkovú.

Uznesenie č. 2/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I. SCHVAĽUJE - návrhovú komisiu v zložení Ing. Milan Černok

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice Želmíru Báťkovú

Hlasovanie: ZA -    Ing. Černok, Báťková PROTI-   0 ZDRŽAL SA-  0

3 Prejednanie zápisnice z kontroly hlavnej kontrolórky

Starosta informoval, že všetky materiály budú predmetom rokovania obecného zastupiteľstva a budú tam schvaľované. Boli doručené 3 zápisy z kontrol. Prvá správa je ohľadne plnenia uznesení  Obecného zastupiteľstva vo Vidinej za obdobie od 01.06.2012 do 30.06.2013, v správe sú rozpísané všetky uznesenia od uvedených termínov, väčšina uznesení je splnených okrem posledných z roku 2013, k tomu podá vysvetlenie. Z roku 2012 nie je splnené uznesenie ohľadne prepracovania organizačného poriadku, nebolo splnené uznesenie 42/2013 - stavebné riešenie chodníkov v cintoríne. Ďalej vysvetlil, že Okresný súd v Lučenci nariadil znalecký posudok, do 27.1.2014 mal znalec urobiť obhliadku, zatiaľ neprišiel. Ďalšie uznesenie z mája 2013 a to č. 68 – kde stanovisko Ing. Predajniaskej nebolo písomne predložené. Predstavil návrh opatrení, ktoré navrhla hlavná kontrolórka. Ďalej vysvetlil, že nevie ako malo byť splnené uznesenie  71/2013  - kde mali byť podpísané nájomné zmluvy az účelom prenájmu priestorov, tak toto sme riešili ešte v októbri 2013, ďalej stavebné povolenie na Šmeralovu ulicu bolo vydané až v novembri 2013, to sa nedalo stihnúť, toto je postavené v alibistickej rovine, nakoľko aj  Ing. Kolimárová prisľúbila, že spraví výberové konanie na dodávateľa tejto stavby, doteraz to od nej nedostal. Ďalej predstavil záver z kontroly, ktorý bude predmetom rokovania zastupiteľstva. Ďalšia správa je o výsledku kontroly  kompletnosti zápisníc za obdobie od 06/2012 do 06/2013, v správe kontrolórky sú vypísané všetky zápisnice, ktoré sa konali od júna 2012 do júna 2013, v drvivej väčšine spĺňajú náležitosti, a výsledok je taký, že niektoré zápisnice neboli podpisované oboma overovateľmi, chýbal dátum podpísaná a číslovanie zápisníc, od teraz každé zastupiteľstvo bude už číslované. Ďalej predstavil navrhované opatrenia. Starosta ďalej pripomenul, že poslanci boli upozornení na to, aby na výzvu prišli zápisnicu podpísať, teraz je to už v poriadku. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že sú to len formálne nedostatky. Starosta predstavil záver z kontroly využitia fondu pracovného času, kde ani v MŠ nedošlo k nejakému porušeniu, evidencia je robená presne, predstavil výsledky kontroly. Starosta – informoval, že pracovný poriadok  bude prepracovaný pre potreby obce Ing. Kolimárová informovala, že vedená dochádzka je v poriadku, len náš pracovný poriadok hovorí niečo iné Ing. Černok – sa zaujímal prečo neboli niektoré splnené uznesenia a aké boli objektívne príčiny. Ing. Kolimárová vysvetlila, že objektívne príčiny sú napr., že pracovník nepredložil spisový materiál, ostatné sú splniteľné na najbližší termín Starosta informoval, že poslanci nevenujú pozornosť tomu, čo sa tam deje, na poslednom zasadnutí požiadal poslancov o predĺženie termínu, ale v návrhu na uznesenie to nie je uvedené, návrhová komisia to tam nezapracovala.

Uznesenie č. 3/2014 zo dňa 23.01.2014 I.  BERIE NA VEDOMIE a) správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly využitia fondu pracovného času za obdobie roka 2012 a odporúča obecnému zastupiteľstvu závery tejto kontroly schváliť b) správu o výsledku kompletnosti zápisníc obecného zastupiteľstva vo Vidinej za  obdobie od 6/2012 do 06/2013 a odporúča obecnému zastupiteľstvu závery tejto kontroly schváliť c) správu o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva vo Vidinej za obdobie od 01.01.2013 do 01.06.2013 a odporúča obecnému zastupiteľstvu výsledky tejto kontroly schváliť

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

       4 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020

Starosta – vysvetlil, že tento plán treba dať spracovať, bola tu naša občianka pani Gembická, ktorá je ochotná nám s tým pomôcť, ďalej predstavil to, čo osobne pozná a predstavil návrhy do PHSR. Tento návrh je súčasťou zápisnice. Starosta predstavil projekty na rekonštrukciu chodníkov na Pivovarskej a Riečnej. Naplánovaný rozpočet je na chodníky v šírke 2,5 m, poprosil projektantku o prerobenie projektu. Každý deň má stretnutie s firmou Accord, majú problémy časový sklz, čakajú ministerskú kontrolu, nie je im všetko jedno a dohodli sa tak, že im vypísal 16 našich bodov, ako náhle prebehne kontrola, tieto veci sú ochotní nám dať do poriadku, navrhli mu riešenie, že na Pivovarskej ulici v apríli vypília asfalt a tento chodník urobia celý, ale obec zakúpi obrubníky. Ing. Kolimárová– upozornila, že na toto by mala byť vyhlásená už výzva Na rokovanie obecnej rady sa dostavil pán Kocúr Kocúr doplnil, že ak tam nie je plánovaná výstavba na konci ulici 9. mája, tak nad tým ani neuvažujme, opravme veci tam, kde teraz žijú ľudia Starosta – informoval, že teraz sa objavila výzva na rekonštrukciu rozhlasu, teraz idú upravovať chodník a obec si zakúpi obrubníky, tak nám tento chodník urobia, teraz to je už celkom dobrá plocha, ďalej informoval, že dažďová kanalizácia od Ivana Kotmana po križovatku ulice Riečnej, tam je chodník prepadnutý, teraz sú tam položené plechy, kanalizačné rúry si kúpime my a chodník spravia oni. Dobudovanie Šmeralovej ulice, zatiaľ nemáme výberové konanie, sú na to pripravené aj zdroje, teraz sme dostali výzvu a treba tam niečo doplniť, zaslané to bolo firme, ktorá to pre nás robí, vybudovanie kamerového systému v obci, zatiaľ čakáme na vyjadrenie, či sme dostali dotáciu Ing. Kolimárová –  informovala, že tento projekt prešiel Ing. Kolimárová –vysvetlila, že posledné výzvy vyjdú v marci tohto roka Kocúr – rekonštrukcia parkoviska pred cintorínom je dobrá vec, ale aj pred mostom je potrebné to nejako spevniť. Starosta informoval, že dobudovanie chodníkov v cintoríne je plánované z rozpočtu obce. Zatiaľ dal urobiť štúdiu ako by mal chodník vyzerať, situácia je taká, že urobíme dlhú plochu a schodík a asi od polovice je to už strmé. Projektant si prešiel tieto cintoríne, na budúci týždeň budú projekty, toto si vieme spraviť aj svojpomocne. Ing. Kolimárová  – navrhla do pozvánky doplniť, aby každý poslanec priniesol návrh investícií na nové plánovacie obdobie. Starosta predstavil 2 návrhy občanov. Ing. Kolimárová– navrhla, že netreba čakať na zastupiteľstvo, treba pripraviť výzvu na dodávateľa PHSR a dať ju na stránku obce Ing. Kolimárová sa zaujímala, či nevieme podať žiadosť z Ministerstva financií. Starosta vysvetlil, že tu plánujeme požiadať na rekonštrukciu rozhlasu. Ing. Kolimárová vysvetlila, že havarijné stavy sú prednostne riešené a podľa jej názoru môžeme požiadať aj na viacej vecí.

Uznesenie č. 4/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA vypísať verejnú súťaž na vypracovanie PHSR obce na roky 2012-2020

II.  BERIE NA VEDOMIE návrhy starostu obce na akcie do PHSR a odporúča tieto zapracovať do PHSR obce na roky 2014-2020

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

 

5 Výstavba Riečnej ulice a chodníka na Pivovarskej ulici

Starosta informoval, že by bolo dobré, aby obecná rada prijala uznesenie, že to berie na vedomie a odporúča schváliť postup, aby obec zakúpila obrubníky a spomínaná firma nám to urobí ešte v priebehu tohto roku, toto isté sa týka aj dažďovej kanalizácie. Uznesenie č. 5/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE správu starostu obce o spôsobe realizácie rekonštrukcie chodníka na Pivovarskej ulici a odporúča obecnému zastupiteľstvu tento postup schváliť a rekonštrukciu chodníka zaradiť do PHSR na rok 2014-01-23

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

 

6 Dobudovanie urnového hája

Starosta – informoval, že bola tu pani Mokošová, projektantka a je potrebné zakúpiť dlažbu, chodníky sú vysypané šotolinou a v zelených pásoch treba riešiť kolumbárium. Predstavil poslancom reklamné prospekty . Kocúr – podľa jeho názoru, sa tam tie skladačky nehodia, nie je dôstojné. Starosta – navrhol osadiť urnové miesta do zeme

Uznesenie č. 6/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE správu starostu obce o výstavbe kolumbária a ukončenia výstavby urnového hája a odporúča obecnému zastupiteľstvu túto akciu zaplánovať na realizáciu v roku 2014

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

7 Výstavba Športovej ulice, rekonštrukcia vodovodu a výstavba Šmeralovej ulice

Starosta – informoval, že polovicu cesty zaasfaltuje Accord a zvyšok my, situácia je naštrbená, rozhodujúci bude výsledok, zatiaľ sa čaká, kedy sa bude rekonštruovať ulica, ďalej informoval, že sa spojil s pánom riaditeľom vodární, bol prekvapený, že vodovod nepôjdu opravovať, ale len zopár prípojok a riaditeľ mu oznámil, že v mesiaci apríl budú robiť, ale hlavné potrubie robiť nebudú. Zároveň sa urobí aj kanál a potom sa to zaasfaltuje. Podľa jeho názoru, keď otvoria to potrubie a zistia v akom je stave, tak ho opravia. Ďalej vysvetlil, že projektant pripravuje projekt, ktorý bude obsahovať rozpočet vrátane osadenia dažďových rúr a potom sa tam urobí celá cesta naraz.

Uznesenie č. 7/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE správu starostu obce o spôsobe realizácie rekonštrukcie vodovodu a rekonštrukcie Športovej ulice a odporúča obecnému zastupiteľstvu túto rekonštrukciu realizovať v roku 2014

II. SÚHLASÍ s vypísaním verejnej súťaže na výstavbu Šmeralovej ulice Termín: ihneď Zodpovedný: obec

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

 

8 Rôzne

Starosta predstavil ponuku ohľadne elektrickej energie za prijateľnejšie ceny, je potrebné im zaslať vyúčtovacie faktúry a oni nám nezáväzne vypracujú ponuku. Zatiaľ máme dobrú zimu, ak bude námraza, je tu 1 tona soli na posýpanie, ale ponúkajú nám ručný posýpací vozík, dá sa zakvačiť za traktor. Starosta ďalej informoval, že dlhé roky sa hádame s firmou AAA Auto, ani raz nereagovali a zmluvu nepodpísali, teraz sa tam vymenili, ozvala sa nová pracovníčka. Poslala návrh zmluvy, v uznesení bolo, že zaplatiť aj so spätnou platnosťou, celý tento návrh konzultovali s právnikom a ten povedal, že ak chceme peniaze, najskôr musíme mať zmluvný vzťah, najskôr je potrebné podpísať zmluvu-

Starosta informoval, že na Pivovarskej  ulici  robíme osvetlenie. Predstavil sťažnosť pána Fekiača a ďalej informoval, že mreže na uliciach dá do pôvodného stavu firma Accord. Je potrebné, aby obec zakúpila liatinové vpuste. Ďalej upozornil, že na toto je potrebné vyčleniť peniaze zmenou rozpočtu.

Starosta predstavil žiadosť pána Zubáča a vysvetlil situáciu, kde užíva obecný pozemok a zároveň aj cirkevný, cez tento pozemok sú aj inžinierske siete. Kocúr – informoval, že postavil tam garáž, nie je odtiaľ vidieť pri vychádzaní na Exnárovu ulicu Ing. Černok navrhol, že keď to užíva, tak v rámci prenájmu a predstavil uznesenie, kde obecná rada neodporúča schváliť tento odpredaj. Ing. Rubintová vysvetlila, že na tú stavbu nemá ani povolenie.

Uznesenie č. 8/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA NESCHVÁLIŤ zámer predaja pozemku pre Jaroslav Zubáča na parcele č. 380/57 zapísanej na LV č. 5991 vo vlastníctve obce Vidiná. K uvedenému zámeru je potrebné vypracovať geometrický plán, pretože časť parcely, ktorú chce menovaný odkúpiť, je vo vlastníctve cirkvi a parcelu č. 380/57 tvorí Hviezdoslavova ulica.

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Rubintová– predstavila žiadosť pani Padyšákovej, ďalej informovala, že na základe znaleckého posudku je stanovená cena. Kocúr – doplnil, že je to námestie, verejné priestranstvo, nemali na to súhlas a postavili si tam sedenie, teraz si hocikto postaví a potom bude žiadať o odkúpenie, obec to nepotrebuje predať, nám stačí nájom, máme z toho zisk.  

Uznesenie č. 9/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA NESCHVÁLIŤ zámer predať pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor – pozemok na Zvolenskej ulici, zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 98/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

  Ing. Rubintová predstavila žiadosť Miestneho odboru matice slovenskej o dotáciu vo o výške 1.000,00 €.

Uznesenie č. 10/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA SCHVÁLIŤ poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná, IČO: 00179027 477, DIČ: 2021530236, so sídlom Vidiná, Exnárova 41, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: kultúrne súťaže a podujatia, zájazd za kultúrnymi pamiatkami Slovenska, doplnenie technického vybavenia DFS Škorec vo výške 1.000,00 EUR, slovom Jedentisíc EUR.

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

 

Ďalej predstavila žiadosť ŠK Slovan Vidiná o dotáciu z rozpočtu obce. Ing. Kolimárová navrhla dotáciu schváliť len po predložení vyúčtovania.

Uznesenie č. 11/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA SCHVÁLIŤ poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre ŠK Slovan Vidiná, IČO: 35991437, DIČ: 0035991437, so sídlom Vidiná, Športová č. 1, PSČ 985 59 na organizovanie futbalových podujatí vo výške 6.000,00 EUR, slovom Šesťtisíc EUR po predložení požadovaných dokladov týkajúcich sa zúčtovania dotácie z roku 2013

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Rubintová informovala o žiadosti Mesta Lučenec o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia, boli vyzvaní na doplnenie žiadosti, v našom VZN schvaľujeme dotáciu pre naše zariadenie. Teraz by sme mali vychádzať z koeficientu a určiť výšku dotácie.

Starosta predstavil návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa. Tento návrh bude zverejnený na pripomienkovanie. Ďalej vysvetlil, že sa bude zvyšovať príspevok.

Uznesenie č. 12/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA schváliť návrh VZN Obce Vidiná o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

       

Starosta predstavil návrh dodatku k VZN č. 4/2013, nakoľko prokuratúra si žiada to tam doplniť.

Uznesenie č. 13/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA SCHVÁLIŤ ZMENU prijatého Všeobecne záväzné nariadenie č.  4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na   území   obce Vidiná nasledovne:

1. Čl. 1 Predmet úpravy – sa dopĺňa o písm. c) a znenie čl. je nasledovné : Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje : a) Spôsob náhradného zásobovania vodou. b) Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, c)   Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd. 2. Dopĺňa sa čl. .. – Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd v znení :           „Vzhľadom na skutočnosť, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami, alebo inými prepravnými prostriedkami oprávnených osôb.“ 3. Doterajšie číslovanie čl. .. a.. sa mení na čl. .. a čl. .. 4. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

Hlasovanie: ZA -   Ing. Černok, Báťková, Kocúr PROTI-  0 ZDRŽAL SA- 0

       

Starosta sa zaujímal, čo s tým zakúpením stroja na rozsýpanie soli na chodníky. Ďalej informoval o probléme informačného systému, nakoľko podľa dodatku máme zakúpenú len jednu licenciu, zatiaľ nechce predbiehať situáciu, bude o tom informovať aj na zastupiteľstve.

Uznesenie č. 14/2014 zo dňa 23.01.2014 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA SCHVÁLIŤ

prerokovať nákup posypového zariadenia na posyp komunikácií soľou

Vo Vidinej, dňa 03.02.2014 Želmíra Báťková    

Zapísal: Ing. Šupica     

       Jozef Kucej             starosta obce


predkladané správy

materiály k zasadaniu


Vyvesené: 23. 1. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť