Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 23.7.2013

dochádzka

Ing. Milan Černok - neprítomný

Štefan Kocúr - prítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 23.07.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Ing. Černok Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Báťková

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Príprava akcie „Rozlúčka s letom“ 4. Zápis z kontrol hlavného kontrolóra 5. Vyhodnotenie ponúk „Dažďová kanalizácia - dolná časť 74,5 m“ 6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom v obci Vidiná 7. Rôzne 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal a konštatoval, že ospravedlnený je Ing. Černok a obecná rada je uznášaniaschopná. Následne predstavil program rokovania a zaujímal sa o pripomienky. Kocúr sa zaujímal, či je správa hlavného kontrolóra zverejnená na internete, či sa máme teraz tomu venovať, lebo nevie v akom je rozsahu. Starosta – vysvetlil, že toho nie je veľa a predstaví ju teraz, nakoľko táto správa musí ísť aj na rokovanie zastupiteľstva. Uznesenie č. 42/2013 zo dňa 23.07.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecnej rady vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol pána Kocúra a ako overovateľa zápisnice určil pani Báťkovú.

Uznesenie č. 43/2013 zo dňa 23.07.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - návrhovú komisiu v zložení: Štefan Kocúr

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice Želmíru Báťkovú

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

  3 Príprava akcie „Rozlúčka s letom“

Starosta informoval, že táto akcia je  v pláne akcií, teraz je takmer koniec júla a je potrebné sa tým už zaoberať. Najideálnejší termín by bol prvý septembrový týždeň, nakoľko predtým idú ľudia na dovolenku a vracajú sa pred začiatkom školského roka. Báťková – informovala, že pán Bútor má na starosti turnaj Šaňa Horvátha, na Kultúrnej komisii sa rozprávali, že sa to spojí s Rozlúčkou s leta, aby sa nerobili podobné akcie. Na tejto akcii Rozlúčka s letom sa hrával malý futbal a turnaj Šaňa Horvátha bol na veľkom ihrisku. Starosta – vysvetlil, že ak budeme robiť Rozlúčku s letom, tak len v areály MŠ a ak chceme robiť turnaj, tak v tomto areály je problém s priestorom, tá plocha je v zlom stave. Turnaj zorganizovať na ihrisku, tak  ľudia by sa presúvali a to nie je dobré. Kocúr – pripomenul, že  Rozlúčka s letom vznikla na základe malých futbalových turnajov,  či futbal bude alebo nebude, robilo sa to v auguste, bola vo futbale prestávka, turnaj bol hlavne pre dedinčanov. Ďalej vysvetlil, že keď sa to nedá urobiť na jednom mieste, tak to nebude asi dobré. Starosta navrhol termín, a to prvý septembrový víkend 7.9 alebo 14.9. Báťková sa zaujímala, čo všetko bolo na tomto podujatí Starosta navrhol doobedu pripraviť hry pre deti, také detské dopoludnie, už tam boli aj ukážky od policajtov, skákací hrad a MŠ pripravili hry pre deti. Báťková informovala, že koncom septembra má byť akcia pre deti s Maďarska spolu s našou škôlkou, či to spojíme. Starosta vysvetlil, že táto akcia bude pre všetky deti z dediny, spomínaná akcia s Maďarmi bude iba s deťmi so škôlky. Báťková sa zaujímala, či to potom budú robiť duplicitne o pár týždňov znovu. Kocúr – vysvetlil, že to boli rôzne súťaže pre deti rôznych vekových kategórií a na Rozlúčku s letom nevie, či prídu aj deti z Maďarska, navrhol 14.09. spraviť to pre deti a bude to generálka na  to, keď prídu deti z Maďarska, urobí sa to potom zvlášť pre škôlku. Ing. Rubintová vysvetlila, že pre mladšie deti organizovali súťaže učiteľky z MŠ a pre staršie deti pripravila súťaže Kultúrna komisia. Báťková navrhla termín 14.09., kde učiteľky pripravia akcie pre deti vo veku MŠ a Kultúrna komisia pre staršie deti. Starosta navrhol organizačný výbor, bude sa to robiť pod hlavičkou komisiou kultúry, ona to bude riadiť, Maďari ponúkli, že prídu tancujúce päty a  musí vystúpiť aj niekto iní. Ďalej navrhol do komisie seba ako starostu a požiadal aj pána Kocúra, aby bol členom Kocúr – navrhol, že v prvom rade tam musia byť zamestnanci obecného úradu Starosta navrhol, aby bola členom aj riaditeľka MŠ a  pani Riazová a pani Miadoková. Starosta sa zaujímal, aké zabezpečíme suveníry. Kocúr pripomenul, že suveníry je potrebné aj pre hostí. Starosta informoval, že prídu z družobnej obce a ak si nájdeme sponzorov, tak oni. Kocúr sa zaujímal, koľko na to máme peňazí. Ing. Rubintová vysvetlila, že peniaze sa vždy dajú nájsť. Ing. Šupica navrhol, že pokiaľ nevieme, koľko na to máme peňazí, tak to dnes nevyriešime a organizačný výbor sa musí pár krát ešte zísť, tak sa to bude riešiť tam. Kocúr navrhol, že je to možné aj z druhej strany, navrhnúť, čo chceme a potom hľadať na to peniaze. Ing. Rubintová sa zaujímala o pripravovaný program, rozdeliť niečo pre deti, niečo pre mladých, pre folklór a pod. Báťková navrhla, aby vystúpila skupina, ktorá nacvičuje v kultúrnom dome.

Uznesenie č. 44/2013 zo dňa 23.07.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE a) termín Rozlúčky s letom na 14. septembra 2013 b)  Organizačný výbor:    Kultúrna komisia a športu      starosta      Ing. Kolimárová      Kocúr      zamestnanci OcÚ      p. Gajdošíková, p. Riazová, p. Miadoková      c) Suveníry – organizačný výbor

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

4 Zápis z kontrol hlavného kontrolóra

Starosta predstavil zápis z kontroly na  verejné obstarávanie, tovary a služby. Zápis je súčasťou zápisnice. Tieto nedostatky, sa snažíme naprávať, teraz pracujeme na návrhu vnútorného predpisu na verejné obstarávanie, niektoré údaje už máme, ale vzhľadom na to, že spracovateľ za ZMOS nám predložil návrhy, ktoré vychádzajú zo starého zákona, robíme na tom. Na najbližšom zasadnutí rady bude pripravený návrh tohto predpisu a na zastupiteľstvo to bude predložené. Starosta predstavil opatrenia ku kontrole ohľadne čerpania miezd, sú súčasťou zápisnice. Odporučil, aby správy zobrala rada na vedomie a potom ich predložia zastupiteľstvu na schválenie. Starosta – informoval, že riaditeľka MŠ sa bojí podpísať hmotnú zodpovednosť, dala si podmienky, informovala sa na rôznych školách, prišla s názorom, aby bola kolektívna zodpovednosť, do dnešného dňa zmluvu nepodpísala. Má pripravený pre riaditeľku list, musí to zobrať na vedomie, bez toho nemôže vykonávať funkciu. Ing. Kolimárová – informovala, že má na základe uznesenia urobiť kontrolu v MŠ, opatrenia budú prerokované s právnikom. Ďalej informovala, že riaditeľka je riadiaci pracovník, každý berie zodpovednosť za svoje položky, má v náplni aj inventarizáciu majetku a školskej jedálni. Kocúr – informoval, že čo teraz starosta čítal, všetko bolo porušenie predpisov, o čom sa tu budeme rozprávať, toto už smrdí korupciou.

Uznesenie č. 45/2013 zo dňa 23.07.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole finančných prostriedkov na položke 610 mzdové náklady za roky 2011 – 2014 a opatrenia k uvedenej kontrole b) Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, služieb a prác za rok 2011 II. ODPORÚČA správu a opatrenia zaradiť do programu rokovania obecného zastupiteľstva a tieto schváliť zastupiteľstvom

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta informoval, že firma, ktorá nám dodala rozhlas, vypracovala ponuku, tak jedno hniezdo stojí podľa nich 466,60 € s DPH. Následne náš rozhlas videli aj iné firmy a nám treba minimálne 18 hniezd opraviť. Teraz s tým musíme počítať v rozpočte. Zaujímal sa, či dodávateľ rozhlasu a vôbec rekonštrukcia bola niekde schvaľovaná. Kocúr informoval, že už v rámci záruky boli s nimi problémy a toto bolo riešené niekedy v rokoch 2007 a 2008.

 

5 Vyhodnotenie ponúk „Dažďová kanalizácia - dolná časť 74,5 m“

Starosta informoval, že sme oslovili firmy, zaslali sme im výzvy a teraz máme ponuky. Následne navrhol výberovú komisiu, ktorú tvoria členovia obecnej rady. Kocúr – zaujímal sa o výzvu a o podmienky súťaže. Starosta predstavil znenie výzvy. Kocúr zhodnotil prvú ponuku, Stavtechnology predložili všetky doklady a cena s DPH 9177,18 €. Ponuka č. 2 je od firmy Plyn - monta s.r.o.  a cena s DPH je 9 319,03 € a ponuka č. 3 je od  firmy Accord stavebná kancelária s.r.o. – cena s DPH je 8930,42€, podmienky splnili všetci a víťazom sa stala firma Accord. Ing. Kolimárová – pripomenula, že najneskôr do 30.7. 2013 musí byť podpísaná zmluva s víťazom.

Uznesenie č. 46/2013 zo dňa 23.07.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie ponúk „Dažďová kanalizácia – dolná časť 74,5 m a nasledovné poradie: 1.  ACCORD stavebná kancelária s.r.o. 2.  STAVTECHNOLOGY s.r.o. 3.  PLYN-MONTA s.r.o.

 

 

6 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým pobytom v obci Vidiná

Starosta informoval, že obec by mala mať vypracované VZN o financovaní originálnych kompetencií v oblasti školstva, aké peniaze budú použite na záujmové činnosti, na MŠ, na jedáleň, na centrá voľného času a pod. Ďalej informoval, že sa na nás obrátila firma z Detvy -  MAJA ako centrum voľného času zabezpečuje činnosti pre deti zo základných škôl a tam chodí 7 našich detí.  Táto firma sa obrátila na obec so žiadosťou už 6.11.2012 a do dnešného dňa sa týmto nikto nezaoberal, spis bol pridelení pani Gajdošovej a spis je vedený ako vybavený, v pôvodnej žiadosti zaslali všetky prílohy, teraz musíme zaplatiť za školský rok, do konca apríla sme boli povinní im to zaplatiť. Musíme pripraviť VZN do budúcna, teraz nevie, čo sa s tým dá spraviť, teraz poslali už aj novú zmluvu. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že je potrebné sa venovať novej zmluve, retroaktívne sa to podpísať nedá. Kocúr sa zaujímal, kde pôsobia a čím sa zaoberajú. Starosta predstavil deti a záujmové krúžky, ktoré navštevujú a pobočku majú asi aj v Lučenci. Kocúr –navrhol urýchlene vypracovať VZN, aby sme mohli tieto deti podporovať, to im patrí. Ing. Rubintová vysvetlila, že táto zmluva nebude v zmysle VZN, ale len naše zariadenia ako MŠ a školská jedáleň. Kocúr navrhol dať túto novú  zmluvu schváliť do zastupiteľstva. Ing. Rubintová vysvetlila, že bolo vypracované usmernenie zo ZMOS-u a tam sa uvádza, že jednotkový koeficient na rok 2013 je 57,00 €, konkrétne zákonom je dané, že pre deti v CVČ sa to prepočítava na koeficient 1,1, my máme 7 detí a spolu je to 438,90€. Kocúr sa zaujímal, čo v prípade, ak dieťa navštevuje viacej krúžkov. Ing. Rubintová vysvetlila, že tieto CVČ centrá sú povinné predložiť tieto žiadosti v novembri alebo decembri daného roku a potom je už na obci, ak dieťa navštevuje viacej krúžkov, na zastupiteľstve pri schvaľovaní konkrétnej zmluvy sa to rozdelí. Báťková upozornila, že je potrebné sledovať aj dochádzku jednotlivých detí v týchto krúžkoch Ing. Rubintová informovala, že bude potrebná evidencia, ktorá sa bude predkladať.

Uznesenie č. 47/2013 zo dňa 23.07.2013 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA schváliť zmluvu s neziskovou organizáciou MAJA

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

7 Rôzne

Starosta informoval, že nás oslovila okresná knižnica, naša knižnica musí mať štatút, na základe tohto štatútu prídu robiť vyraďovanie kníh, my nemáme ani VZN a ani štatút, starosta predstavil znenie štatútu a bude predložený zastupiteľstvu na schválenie. Ďalej informoval, že sme dostali oznámenie, kde 29.7.2013 sme predvolaní na okresný súd ohľadne sporu s Obcou Mýtna s.r.o. Ďalej sme dostali zo štátu na rekonštrukciu miestnych komunikácií 1 680,00 €, upozornil, že Riečna ulica je v zlom stave. Ďalej informoval, že je urobené výberové konanie v čiastke okolo 3 000 € na celý tento úsek, čakáme na ponuky z oslovených firiem. Ďalej informoval, že dnes volali Maďari a 10.8.2013 pripravujú zájazd do Budapešti, na ktorý nás pozvali.

Uznesenie č. 48/2013 zo dňa 23.07.2013 Obecná rada vo Vidinej I. ODPORÚČA schváliť návrh Vnútorného predpisu upravujúceho postup Obce Vidiná pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 11 ods. 4 prísm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a tento odporúča predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu

Hlasovanie: ZA Báťková, Kocúr PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Uznesenie č. 49/2013 zo dňa 23.07.2013 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) návrh štatútu Obecnej knižnice vo Vidinej a tento predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie b) predvolanie na súd s Obcou Mýtna c) Zájazd do Budapešti Jozef Kucej

8 Návrh na uznesenie Kocúr predstavil návrh prijatých uznesení.

9 Záver Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Vo Vidinej, dňa 01.08.2013 Želmíra Báťková     

Zapísal: Ing. Šupica                                                                                                          Jozef Kucej                                                                                               starosta obce  


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 23. 7. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť