Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 24.11.2011

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej, konaného dňa 24.11.2011

K bodu Určenie overovateľov zápisnice Uznesenie č.  55/2011 zo dňa  24.11.2011 Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice – Ing. Martina Predajnianská

Vo Vidinej dňa: 02.12.2011

         Vladimír Ragač            starosta obce

K bodu Návrh VZN č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Uznesenie č.  56/2011 zo dňa  24.11.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODOPORÚČA schváliť návrh VZN č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni - suma 8,00 € a stravná jednotka 1, 19 € a predložiť analýzu k materiálom.

Vo Vidinej dňa: 02.12.2011

         Vladimír Ragač            starosta obce

 

K bodu Predaj parcely Uznesenie č.  57/2011 zo dňa  24.11.2011 Obecná rada vo Vidinej

I. ODOPORÚČA

podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod nehnuteľností vedených Správou katastra Lučenec pre obec Vidiná, k. ú. Vidiná vedenej na LV č. 5991 ako CKN parc. č. 959/12 o výmere 144 m2, 959/6 o výmere 20 m2 a 959/13 v podiely 1/3 o výmere 129 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Iva Závrackého a Kvetoslavi Závrackej, bytom Rúbanisko III/27, Lučenec za cenu podľa znaleckého posudku – 750,00 Eur.  Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6.

Vo Vidinej dňa: 02.12.2011

         Vladimír Ragač            starosta obce

 

K bodu Zmena uznesenia Uznesenie č.  58/2011 zo dňa  24.11.2011 Obecná rada vo Vidinej

I. ODOPORÚČA zrušiť uznesenie č. IV/2007 zo dňa 12.04.2007 nasledovne: Uznesenie č.  IV/2007 zo dňa 12.04.2007

I. SCHVAĽUJE bod 5c) kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 3274 ako parc. „E“ KN č. 308/8 – orná pôda o výmere 505 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 11932856-127/2006 zo dňa 07.12.2006 novovytvorenú parcelu č. „C“ KN 228/5 – zastavaná plocha o výmere 122 m2 vedené v 5/8 t. j. 76 m2 a novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/8 – zastavaná plocha o výmere 383 m2 vedené v 5/8 t. j. 239 m2 za cenu 50.- Sk/m2 kupovanej plochy, celkom 15.750,- Sk za 315 m2 kupovanej plochy od Eleny Antalíkovej, trvale bytom Tomášovce, Družstevná 283. a odporúča schváliť kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 6228 ako parc. „C“ KN 228/5 – zastavaná plocha o výmere 122 m2 vedené v 5/8 t. j. 76 m2 a  parcelu č. „C“ KN č. 228/8 – zastavaná plocha o výmere 383 m2 vedené v 5/8 t. j. 239 m2 za cenu 1,66.- €/m2 kupovanej plochy, celkom ........................,- € za 315 m2 kupovanej plochy od Jarmily Móricovej rod. Antalíkovej, nar. 12.02.1955, r. č. 555212/6701, trvale bytom Lučenec, Nám. Artézskych prameňov 3314/21 Vo Vidinej dňa: 02.12.2011

         Vladimír Ragač            starosta obce

 

K bodu Prenájom priestorov Uznesenie č.  59/2011 zo dňa  24.11.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODOPORÚČA stanoviť sumu rozpočítaním celkovej spotreby plynovej energie úradu na konkrétnu plochu kancelárie, vykonať súpis spotrebičov a vodu určiť podľa smerných čísel na osoby  v kancelárii.

Vo Vidinej dňa: 02.12.2011

         Vladimír Ragač            starosta obce

 

K bodu Návrh rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 Uznesenie č.  60/2011 zo dňa  24.11.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODOPORÚČA schváliť v položke 08.2.0.5 Knižnice 1) všeobecný materiál na tvorivé dielne 300,00 Eur 2) knihy do miestnej knižnice 150,00 Eur

Vo Vidinej dňa: 02.12.2011

         Vladimír Ragač            starosta obce

 

Uznesenie č.  61/2011 zo dňa  24.11.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODOPORÚČA schváliť návrh rozpočtu tak, ako ho predložila Ekonomická komisia spolu s nevysvetlenými pripomienkami, ktoré budú predmetom rokovania zastupiteľstva.

Vo Vidinej dňa: 02.12.2011

         Vladimír Ragač          starosta obce

 

K bodu Rôzne Uznesenie č.  62/2011 zo dňa  24.11.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODOPORÚČA schváliť zámer odpredaj parciel č. 620/15 záhrada o výmere 82 m2, 936/2 zast. pl. o výmere 56 m2 z dôvodu osobitného zreteľa  pánovi Figovi, Továrenská 25, Lučenec 

Vo Vidinej dňa: 02.12.2011

         Vladimír Ragač            starosta obce

 

Uznesenie č.  63/2011 zo dňa  24.11.2011 Obecná rada vo Vidinej I. ODOPORÚČA odporúča  odpredať firme AAA Auto časť pozemku o výmere 47 m2 podľa znaleckého posudku.

Vo Vidinej dňa: 02.12.2011

         Vladimír Ragač            starosta obce


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 24.11.2011

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení: 0

Program: 1) Otvorenie 2) Určenie overovateľov zápisnice 3) VZN č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 4) Predaj parcely 5) Zmena uznesenia 6) Prenájom priestorov 7) Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 8) Rôzne 9) Záver

1. Otvorenie Starosta predstavil návrh programu.

 

2. Určenie overovateľov zápisnice Starosta určil ako overovateľa zápisnice Ing. Predajnianaskú.

 

3. Návrh VZN č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Starosta pripomenul, že o týmto  návrhom VZN sa už zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo. Ing. Predajnianská – vysvetlila, že jej návrh bol zvýšiť sumu z 5,00 € na 8,00 €, poslanci chceli analýzu, či je toto zvýšenie opodstatnené, pri raste nákladov na svojom návrhu trvá, zo zákona nemôžu byť dve sumy a preto navrhla sumu 8,00 €. Ďalej pripomenula, že týmto sa zaoberala aj rodičovská rada. Starosta predstavil nárast v príjmovej časti  po zvýšení sumy a zaujímal sa o platnosť tohto VZN. Ing. Kolimárová – navrhla zrušiť uznesenie, ktorým sa schválila stravná jednotka,  nakoľko je to už riešené v tomto VZN.

Hlasovanie ZA –   Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Bútor PROTI- 0 ZDRŽAL SA 0

 

4. Predaj parcely Starosta informoval, že na minulom zastupiteľstve bol schválený zámer predaja parcely manželom Závrackým. Bola zverejnená výzva a prišla jedna ponuka od žiadateľa. Starosta otvoril obálku a predstavil znalecký posudok, ktorý určil celkovú cenu 750,00 €.

Hlasovanie ZA –   Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Bútor PROTI- 0 ZDRŽAL SA 0

 

5. Zmena uznesenia Starosta vysvetlil, že sa jedná o parcely pod ulicou A. V. Suvorova, kde bolo ešte v roku 2007 prijaté uznesenie, týmto uznesením sa schválila kúpa parciel od p. Antalíkovej, výkup sa neuskutočnil, nakoľko to pani nechcela predať za ponúkanú cenu a pani nedávno umrela. Zdedila to po nej dcéra. Toto uznesenie je potrebné zrušiť a schváliť kúpu na nového dediča. Ing. Kolimárová  sa zaujímala,  prečo to vykupujeme. Starosta vysvetlil, že jedná o parcely pod miestnou komunikáciou a cena ostáva tá istá, len sa mení predávajúci.

Hlasovanie ZA –   Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Bútor PROTI- 0 ZDRŽAL SA 0

 

6. Prenájom priestorov Starosta – informoval, že sa začína realizovať výstavba kanalizácie a firma nás požiadala o kancelárske priestory. Obec má možnosť ponúknuť im priestory. Ing. Kolimárová – sa zaujímala kto to stavia. Starosta informoval, že  firma Accord z Banskej Bystrice a zaujímal o výšku nájomného, či to pôjde  priamym zadaním alebo súťažou . Ing. Kolimárová  sa zaujímala ako to bude s energiami a navrhla rozpočítať plochu úradu a potom im vyčísliť sumu. Ing. Predajnianská doplnila, že treba spraviť súpis spotrebičov a vodu podľa smerných čísel na osoby  v kancelárii.

Hlasovanie ZA –   Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Bútor PROTI- 0 ZDRŽAL SA 0

7. Návrh rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 Starosta informoval, že tento pracovný materiál bol zaslaný Ekonomickej komisii, ktorá zasadala a zaujímal sa o pripomienky. Ing. Kolimárová informovala, že chýbali podklady k adekvátnemu stanovisku a zatiaľ zápisnicu z rokovania komisie neodovzdá, nakoľko sa to môže dnes upraviť a potom pošle zápisnicu. Ing. Fábiánová vysvetlila, že bolo niečo aj  upravené  a bolo to zaslané pred dnešnou radou a pripomenula, že toto je ešte pracovný materiál, ktorý sa upraví a tak sa predloží zastupiteľstvu. Ing. Kolimárová predstavila návrhy Ekonomickej komisie, ktorá navrhla zrušiť ukazovateľ programu 1, podprogramu 1.8., ktorý hovorí o tom, či je rozpočet schválený do konca kalendárneho roka. Ďalej sa zaujímala o  aktuálnosť webovej stránke, či existuje nejaká zmluva ohľadne aktualizácie. Ing. Fábiánová vysvetlila, že je podpísaná zmluva  WEBY GROUP s.r.o., ktorá bola aj predložená a ďalej je uzavretá dohoda na aktualizáciu stránky a navrhla rozšíriť zámer o propagáciu, nakoľko v tejto položke nie je zahrnutý len internet, ale aj iná forma propagácie.

Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie pridať knihovníčke 100,00 € formou dohody, aby sa venovala kronike. Ďalej sa zaujímala o poistenie majetku obce a poistenie zodpovednosti za škodu. Ing. Fábiánová predložila poistnú zmluvu za obec a za škôlku a informovala, že sa tu poisťujú  deti, keď cestujú a vysvetlila, že poistenie zodpovednosti za škodu sa týka obce, ak by spôsobila škodu.

Ing. Kolimárová  sa zaujímala, či si bude chcieť niekto zobrať do prenájmu požiarnu zbrojnicu, v prípade záujmu riešiť aj prevod odberného miesta, nateraz navrhla zrušiť hodiny a nový záujemca sa prihlási na nové odberné miesto. Ing. Predajnianská navrhla zistiť záujem o prenájom a ak nebude, tak následne zrušiť odberné miesto. Starosta – informoval, že existuje tarifa, kde je malý poplatok za hodiny, ale pri odbere sa to zvyšuje.

Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie 06.2.0. rozvoj obcí zrušiť kolkové známky a zostanú len poplatky. Ďalej elektrická energia v bývalej MŠ, v krčme a potravinách, tu by sa nám to na poplatkoch vrátiť, kde sa to nachádza v príjmovej časti. Ing. Fábiánová vysvetlila, že keď sa poplatky platia v priebehu, tak sú výdavky ponížené a až pri vyrovnaní sa to vracia.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Ing. Kolimárová  – sa zaujímala, kde sa prejavia poplatky za prenájom kultúrneho domu a akých okien sa týka výmena. Ing. Fábiánová vysvetlila, že poplatky sa prejavia v ostatných tovaroch a službách v príjmovej položke. Starosta – vysvetlil, že výmena okien sa dotýka knižnice a čelnej strany kultúrneho domu.  Ing. Kolimárová  predstavila návrh komisie presunúť prostriedky do rezervného fondu a po vykonaní verejného obstarávania schváleným v zastupiteľstve presunúť na požadovaný účel.

Ing. Kolimárová sa zaujímala, kde sú v príjmovej časti zahrnuté náboženské a iné spoločenské služby. Ing. Fábiánová  – vysvetlila, že príjmy sú nízke, do októbra tohto roka sú 180,00 €, ale nie sú v tom hrobové miesta. Prenájom hrobových miest ide do nájomného.

Ing. Kolimárová sa zaujímala na položku 09.1.1.1 Predškolská výchova – materská škola, kde požadujú písomný návrh na zníženie nákladov počas zimného obdobia, vyhodnotiť spotrebu v Eurách  a kWh za roky 2009, 2010, 2011 Starosta – predstavil úsporného opatrenia týkajúce sa prevádzkového režimu a ďalej svoj návrh do rozpočtu ohľadne rekonštrukcie kotolne, zateplenie strechy a výmeny 2 ks okien a  pripomenul, že Ing. Predajnianská mala vypracovať vyčíslenie nákladov v kWh, nakoľko finančné vyjadrenie je skreslené z dôvodu zvyšovania cien. Ing. Predajnianská vysvetlila, že za tri roky bola spotreby primerane rovnaká. Ing. Kolimárová pripomenula, že už boli vymenené okná a kde sa prejavila úspora a navrhla presunúť z predškolskej výchovy do rezervného fondu 16 000,00 € a 1 000,00 nechať na projektovú dokumentáciu.

Ing. Kolimárová sa zaujímala o vyčíslenie splácania leasingu malotraktora, koľko nám ešte ostáva splatiť. Ing. Fábiánová  – predložila splátkový kalendár. Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie zrušiť odoberania odbornej literatúry dostupnej na internete, znížiť  výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.  z 500,00 Eur na 300,00 Eur a výdavky na úhradu tuzemských cestovných náhrad 300,00 Eur  na 200,00 €. Ďalej sa zaujímala prečo sú vytvorené dve položky. Ing. Fábiánová vysvetlila, že jedna položka je úrad a druhá je hlavný kontrolór.

Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie v cintorínskych službách, aby sa viedla samostatná evidencia počtu vývozov a hmotnosť a zaujímala sa aký je plánovaný počet vývozov v roku 2012 Ing. Fábiánová vysvetlila, že vývoz sa eviduje čítačkou a sú samostatne evidované vývozy z cintorína a je aj plánovaný vývoz a predstavila skutočnosť vývozov podľa čítačky.

Ing. Kolimárová  sa zaujímala, kde sú v príjmovej časti premietnuté refundované náklady na civilnú ochranu . Ing. Fábiánová vysvetlila, že sú refundované v plnej výške a sú v bežných transferoch. Ďalej predložila mandátne zmluvy na požiarneho a  bezpečnostného technika. Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že je to v poriadku.

Ing. Kolimárová sa zaujímala aká je skutočnosť za rok 2010 a 2011 za tuhý komunálny odpad. Ing. Fábiánová vysvetlila, že celkový náklad je fakturovaný spolu v jednej sume, nakoľko je to v tonáži odpadu, ktorý odvezie Mepos a je samostatná evidencia vývozov, z ktorej je potom zrejmé, z akej oblasti to je.

Ing. Kolimárová sa zaujímala aká je skutočnosť čerpania na cestnej doprave za rok 2010 a 2011. Starosta – predložil evidenciu spotreby traktora. Ing. Fábiánová vysvetlila náklady súvisiace so zimnou údržbou. Ing. Kolimárová sa zaujímala aká je skutočná spotreba ďalších strojov  Bielorus a zbýjačky. Starosta vysvetlil, že Bielorus nebol v prevádzke a zbýjačka bola požičaná. Ing. Kolimárová navrhla zrušiť túto položku. Ďalej predstavila návrh komisie presunúť do rezervného fondu čiastku určenú na opravu výtlkov a uvoľniť až po výberovom konaní.

Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo  znamená vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre výstavbu chodníka pre peších a cyklistov Vidiná-Lučenec. Ďalej informovala, že už je vydané stavebné povolenie, je aj vypracovaný projekt. Starosta – vysvetlil, že on to nemá odkiaľ vedieť, on má záujem urobiť chodník a cyklistickú trasu. Ing. Kolimárová informovala, že obci poskytne projektovú dokumentáciu, ktorú má  mesto Lučenec vypracovanú spolu so stavebným povolením, nakoľko už mesto podalo projekt. Ďalej  navrhla presunúť finančné prostriedky do rezervného fondu a projektová dokumentácia bude obci poskytnutá.

Ing. Kolimárová predstavila žiadosť komisie ohľadne platovej inventúry v materskej škole a zníženie zo sumy 2 500,00 Eur na 1 000,00 Eur na položke pomôcky na výtvarnú a pracovnú činnosť detí, hračky a učebné pomôcky Ing. Fábiánová informovala, že 2 200,00 Eur sú prostriedky poskytnuté štátom a ďalej informovala, že zaslala tabuľku vývoja výšky funkčných platov za rok 2010. Ing. Kolimárová  – informovala, že ona zaslala aj druhú tabuľku. Starosta informoval, že  v takom rozsahu, ako to je uvedené v tabuľke, nedovoľuje  zákon o ochrane osobných údajov zverejniť požadované údaje. Ing. Kolimárová ako predsedkyňa Ekonomickej komisie trvala na tom, aby to bolo predložené.

Ing. Kolimárová predstavila žiadosť komisie ohľadne platovej inventúry zamestnancov školskej jedálne, ďalej čo sa kupovalo v roku 2010 a 2011. Ing. Fábiánová vysvetlila, že potraviny sa vedú osobitne a vychádzala z predchádzajúceho roka podľa skutočnosti. Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie znížiť všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky z 300,00 Eur na 150,00 Eur.

Ing. Kolimárová predstavila žiadosť komisie ohľadne vysvetlenia, čo sa robilo  v rámci bežnej údržby kultúrneho domu. Starosta vysvetlil, čo už bolo realizované, je potrebné dokončiť sokel, prístup do kuchyne kultúrneho domu Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie znížiť reprezentačné - vrátane darov, cien zúčastnených z 1.000,00 Euro na 0,00 Eur, ďalej všeobecné služby spojené s organizovaním spoločných akcií so spriatelenou obcou, napr. preprava autobusom do obce Egyházasdengeleg z 500,00 Eur na 300,00 Eur.

Ing. Kolimárová sa zaujímala ako sa u nás vypožičiavajú knihy. Ing. Fábiánová vysvetlila, že raz do roka odovzdáva knihovníčka do pokladne príjmy. Sú tam pokuty a členské. Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie znížiť položku na kúpu nových kníh na 150,00 Eur.  Obecná rada navrhla ponechať tvorivé dielne vo výške 300,00 € a na kúpu nových kníh vyčleniť sumu 150,00 Eur. 

Hlasovanie ZA -   Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Bútor PROTI- 0 ZDRŽAL SA  0

Ing. Fábiánová predstavila návrh Kultúrnej komisie, v návrhu sa spomína položke 9.1. a tá sa týka Matice slovenskej, zatiaľ to do rozpočtu nezahrnula. Obecná rada navrhla prekonzultovať to s predsedom komisie na zastupiteľstve.

Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo sa rozumie pod osvetleným futbalového ihriska.

Bútor vysvetlil, že elektroninštalácia na ihrisku je v zlom stave a je záujem vybudovať osvetlenie futbalového ihriska. Ing. Kolimárová navrhla rozpísať potrebný materiál, aby bolo zrejmé, na čo sa použijú prostriedky. Ďalej predstavila návrh komisie presunúť multifunkčné ihrisko do rezervného fondu a uvoľniť po schválení v zastupiteľstve.

Ing. Kolimárová predstavila žiadosť komisie ohľadne  verejného  osvetlenia a spotreby elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia Ing. Fábianová vysvetlila, že energia sa platí zálohovo a vychádzalo sa zo skutočnosti.

Ing. Kolimárová predstavila žiadosť komisie ohľadne platieb so spoločným stavebným úradom Ing. Fábiánová vysvetlila, že sa  vychádzalo zo skutočnosti

Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa vlani robilo chemické striekanie zelene. Starosta vysvetlil, že sa po chodníkoch striekalo proti burine.

Ing. Kolimárová sa zaujímala o skutočnú spotrebu PHM pre kosačku, krovinorez a ďalších. Ďalej pripomenula, že túto evidenciu skontrolovala aj hlavná kontrolórka. Starosta predložil evidenciu spotreby PHM týchto strojov. Ing. Fábiánová vysvetlila, že suma ja plánovaná podľa skutočnosti.

Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie presunúť sumu na vypracovanie projektu na fondy EU ohľadne kanalizácie do rezervného fondu.

Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie v položke 06.2.0 Rozvoj obcí 600,00 Eur -  uloženie rúry na prekrytie odtokového kanála medzi ulicami A. V. Suvorova a Zelená ulica predložiť zmluvu do zastupiteľstva. Starosta vysvetlil, že materiál /rúry/ obec má a peniaze sú určené na požičanie strojov. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo sa rozumie pod obnovou bezpečnostného zábradlia. Starosta – vysvetlil, že sa jedná o zábradlie pred kultúrnym domom súbežne s cestou, materiál je, stačí požičať len na stroje, má záujem osadiť tam iný štýl zábradlia. Ing. Kolimárová navrhla odmerať to, urobiť predbežnú kalkuláciu a pred tým, ako sa to zrealizuje, prejednať to v zastupiteľstve

Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie uskutočniť nákup detského ihriska po schválení ceny a umiestnenia v zastupiteľstve. Ing. Kolimárová predstavila žiadosť komisie ohľadne platovej inventúry opatrovateliek, koľko ich má obec, koľkých klientov opatrujú. Starosta informoval, že opatrujeme 3 klientov a opatrovateľky sú 2 a jedna na polovičný úväzok.

Ing. Kolimárová predstavila žiadosť komisie ohľadne platovej inventúry pracovníkov obecného úradu a predložiť mesačné poplatky za telefóny. Starosta vysvetlil, že sú paušály a poplatok je mesačne rovnaký, faktúry za všetky telefóny sú zverejnené na stránke obce. 

Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie ohľadne zníženia sumy na náhradné diely do kancelárskych strojov, napr. do kopírovacieho stroja a pod. 500,00 Eur na 200,00 Eur, ďalej zníženie všeobecného materiálu - kancelárske potreby z 3 000,00 Eur na 1 500,00 Eur, zníženie sumy na čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby zo 700,00 Eur na 500,00 Eur a ďalej sa zaujímala, ďalej knihy, časopisy, noviny - odborná literatúra znížiť z 200,00 Eur na 50,00 Eur, PHM do služobného auta Fábia znížiť z 1 300,00 Euro na 1 000,00 Eur, oprava výpočtovej techniky zo 700,00 Eur na 300,00 Eur, ďalej požiadala o predloženie zmlúv s firmami Korwin a Human. Ing. Fábiánová predložila zmluvy a vysvetlila, že vychádzala zo skutočnosti čerpania roku 2010. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo sa rozumie pod poplatkami a odvodmi za popl. za uloženie odpadu. Ing. Fábiánová vysvetlila, že to je poplatok za odpad za uloženie odpadu. Ing. Kolimárová požiadala k nahliadnutiu zmluvy so správcom počítačovej siete. Ing. Fábiánová vysvetlila, že to je dohoda o pracovnej činnosti a tá sa v zmysle zákona nesprístupňuje. Ing. Kolimárová predstavila návrh komisie, aby sa majetkoprávne vysporiadanie realizovalo rovnako ako tento rok,  predkladať zmluvu do zastupiteľstva na schválenie.

Ing. Kolimárová sa zaujímala aké boli bankové poplatky v rokoch 2010 a 2011 Ing. Fábiánová vysvetlila, že skutočnosť ku konci októbra je 500,00 Eur.

Ing. Kolimárová  – informovala, že príjmová časť sa celá vysvetlila a  prepracuje zápisnicu na základe dnes vysvetlených vecí.

Hlasovanie za návrh rozpočtu s pripomienkami ZA -   Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Bútor PROTI- 0 ZDRŽAL SA  0

8. Rôzne a) Starosta predstavil žiadosť pána Figu ohľadne odkúpenia časti záhrady. Obecná rada odporučila schváliť zámer predaja formou osobitného zreteľa.

b) Starosta  predstavil e mail od AAA Auto, už bola zmluva vypracovaná a aj zaslaná. Obecná rada odporúča im to odpredať podľa znaleckého posudku.

Overovateľ zápisnice: Ing. Martina Predajnianská .............................................................

Zapísal: Ing. Ján Šupica

         Vladimír Ragač            starosta obce  Vyvesené: 24. 11. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť