Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 2.4.2007

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa konala dňa : 2. apríľa 2007Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Program : 1. / Otvorenie , určenie overovateľa zápisnice 2. / Návrh zmeny rozpočtu na rok 2007 3. / Rôzne 4. / Diskusia 5. / Záver K bodu – 1 – Rokovanie obecnej rady otvoril a privítal prítomných starosta obce. Oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky . Program bol 3 hlasmi za schválený . Za overovateľa zápisnice bola určená Ing. Želmíra Kolimárová.K bodu – 2 – Návrh zmeny rozpočtu na rok 2007 .- návrh zmeny rozpočtu predložil starosta s Ing. Rubintovou - ekonómkou obce .- k príjmovej časti - nemal nikto pripomienky - k výdajovej časti - Ing. Rubintová pripraví úpravu vnútorného predpisu , kapitálové a bežné výdavky - starosta oboznámil OR ohľadne úverov, doplnila Ing. Rubintová a kontrolórka obce - Ing. Kolimárová navrhuje vyzvať písomne stavebnú úradovňu na predloženie vyúčtovania - rozprava prebehla ohľadne príspevku pre ŠK Slovan Vidiná – občianske združenie - vyzvať na predloženie príjmov za rok 2006 a návrh rozpočtu predpokladaný príjem na rok 2007 - prehodnotiť poplatky za predajné akcie , zvýšenie nájmu - na dom smútku bolo navrhnuté navýšenie - za cintorín ( novú časť ) navrhuje Ing. Predajnianska hľadať riešenie usporiadania hrobov , vybudovať chodníky a dodržiavanie veľkosti hrobov - OR navrhuje tento problém riešiť samostatným bodom - zástupkyňa starostu Ing. Veliká navrhuje kontrolórke obce urobiť kontrolu celého zariadenia MŠ- ekonómka obecného úradu vyzvať riaditeľku MŠ k predloženiu návrhu rozpočtu na rok 2007 podľa rozpočtovej klasifikácie - Termín do 12.4.2007 do OZ - návrh OR prevádzku MŠ prehodnotiť celú osobitným bodom - p. kontrolórka upozornila na vydávanie občasníka – nie je zahrnuté do rozpočtu - položka bude doplnená do rozpočtu K bodu – 3 – Rôzne - organizačný poriadok – úpravu predložil starosta - potrebné doplniť o prílohy č. 1 organizačná štruktúra · „ 2 pracovné náplne · „ 3 úradné hodiny - starosta oboznámil s ponukami PHSR a za najlepšiu hodnotí od firmy Premier Colsunting- Ing. Kolimárová navrhuje občanom rozoslať anketový lístok na vyjadrenie aké majú požiadavky a aj podľa toho stanoviť priority obce - starosta predložil aj návrhovú zmluvu od firmy Premier Colsunting , - Ing. Kolimárová navrhuje žiadať nový návrh zmluvy, kde treba mimo iné žiadať , aby CD bolo volne použiteľné .- výkup pozemkov futbalové ihrisko – informovala Ing. Rubintová- výkup pozemkov Suvorovova ulica cesta - starosta oboznámil so súhlasom p. Končoša o odpredaj s požadovanou sumou 200.- Sk /m2 - OR navrhuje zistiť o koľko m2 sa jedná , taktiež vyhľadať zmluvy za akú cenu boli vykupované pozemky od ostatných a uznesenie z OZ , kde bolo odsúhlasené vysporiadanie týchto zostávajúcich pozemkov pozemkov - žiadosť občianskeho združenia za dôstojný život o paušálne oslobodenie platenia TKO na deti v náhradnej rodinnej starostlivosti - obecná rada súhlasí s odpustením poplatku - zmluva s firmou Mepos Lučenec - oboznámil starosta o možnosti jej zrušenia K bodu – 4 - Diskusia - Ing. Kolimárová pripomenula za inventarizáciu majetku obce – Ing. Rubintová predložiť ekonomickej komisii - kontrolórka obce oboznámila radu , že v areáli MŠ sa zdržujú aj veľké deti a ničia majetok slúžiaci deťom MŠ , brána sa nezatvára - navrhnuté vyzvať pracovníčky MŠ na dodržiavanie poriadku v MŠ K bodu – 5 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť rokovanie obecnej rady ukončil Overovateľ zápisnice : Ing. Želmíra Kolimárová .....................................Zapísala : M. Pappová ........................................ Vladimír Ragač starosta obce

Vyvesené: 2. 4. 2007

Zodpovedá: Správce Webu

Späť