Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 24.3.2011

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej, konaného dňa 24.03.2011K bodu Prerokovanie správy a návrh pripomienok Ekonomickej komisie k rozpočtu Obce Vidiná pre rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013.

Uznesenie č. 7/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejDOPORUČUJE schváliť Kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000,- € na daný účel, s tým, že 5 000,- € viazať do času, kým sa nerozhodne inak.Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová PROTI- 0ZDRŽAL SA Bútor

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 8/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEschváliť v kapitole 04.5.1. Cestná doprava (oprava výtlkov miestnych komunikácií) sumu 4 000,- € s posúdením miestnych komunikácií príslušnou komisiou a predložiť zo strany starostu zoradené ulice podľa priorít. Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 9/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEschváliť v kapitole 09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a v základných školách odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sumu 400 €.Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 10/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEschváliť v kapitole 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov oprava obloženia sokla na kultúrnom dome 300,- €, spevnenie plochy za kultúrnym domom prístup do kuchyne 250,- € a 300,- € brúsenie parkiet v sále kultúrneho domu presunúť do údržby kultúrneho domu. Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 11/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEznížiť všeobecný materiál na organizovanie kultúrnych podujatí z 500,-€ na 100,- €Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 12/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEznížiť rozpočet reprezentačné – občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 2000,-€ na 1000,- €.Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 13/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEznížiť rozpočet na všeobecné služby spojené s prevádzkou kultúrneho domu z 2 000,-€ na 1 000,- €.Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 14/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. NEDOPORUČUJEznížiť rozpočet na reprezentačné – občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 1 500,- € na 1 000,- €Hlasovanie:ZA BútorPROTI- Ing. KolimárováZDRŽAL SA Ing. Predajnianská

II. DOPORUČUJEznížiť rozpočet na reprezentačné – občerstvenie vrátane darov, cien zúčastneným z 1 500,- € na 500,- €Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, Ing. KolimárováPROTI- BútorZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 15/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. NEDOPORUČUJEznížiť všeobecné služby spojené s organizovaním spoločenských akcií s obcou Egyházasdengeleg zo 740,- € na 250,- €.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová PROTI- 0ZDRŽAL SA Ing. Predajnianská, Bútor

II. DOPORUČUJEznížiť všeobecné služby spojené s organizovaním spoločenských akcií s obcou Egyházasdengeleg zo 740,- € na 500,- €.Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, Bútor PROTI- Ing. KolimárováZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 16/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEv kapitole 08.2.0.5 Knižnice schváliť rozpočet 600,- €, s tým, že sa tento rozpočet rozdelí:- 300,- € na nákup kníh- 300,- € všeobecný materiál Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 17/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEv kapitole 08.1.0. Rekreačné a športové služby, finančné prostriedky 200,- € schváliť s tým, že obec zakúpi všeobecný materiál pre bežnú údržbu.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 18/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEv kapitole 08.1.0. Rekreačné a športové služby, dotácie organizáciám na podporu kultúrnych podujatí 4 000,- € viazať finančné prostriedky do času vykonania kontroly čerpania finančných prostriedkov za roky 2008, 2009, 2010 hlavným kontrolórom obce v spolupráci s ekonomickou komisiou za účasti predsedu futbalového klubu ŠK SLOVAN Vidiná. Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 19/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEv kapitole 06.4.0. Verejné osvetlenie znížiť rozpočet na 700,- € s tým, že od 01.04.2011 bude prehodnotená zmluva s p. Šulekom – navrhnúť inú formu spolupráce.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 20/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEv kapitole 05.1.0. Nakladanie s odpadmi (benzín a olej do kosačky, krovinorezu, píly a malotraktoru na zabezpečenie zvozu bioodpadu) znížiť rozpočet zo 700,- € na 300,- €, po vyčerpaní a po odkontrolovaní výdavkov zo strany hlavného kontrolóra v spolupráci s ekonomickou komisiou, následne podľa požiadavky obecné zastupiteľstvo presunie finančné prostriedky v rámci úpravy rozpočtu na rok 2011Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 21/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEv kapitole 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami sumu 0,-€.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 22/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEstavebný dozor - čiastku 5 000,-€, ktoré navrhuje viazať do vykonania obstarávania služby stavebného dozora, do predloženia výsledkov obstarávania s návrhom zmluvy do obecného zastupiteľstva na schválenie.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 23/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEpre vytyčovacie práce rozpočet v sume 500,-€.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 24/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. NEDOPORUČUJEnávrh ekonomickej komisie v kapitole 06.2.0. Rozvoj obcí:1. materiál na obloženie studne v oddychovej zóne pri kultúrnom dome z 300,-€ navrhuje ekonomická komisia znížiť rozpočet na 100,-€2. záhradný domček pre deti v oddychovej zóne pri kultúrnom dome zo 690,-€ navrhuje ekonomická komisia z úsporných opatrení znížiť na 0,-€3. 4 ks lavičky v oddychovej zóne pri kultúrnom dome navrhuje ekonomická komisia znížiť z 350,-€ z dôvodu úsporných opatrení 0,-€

Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, PROTI- 0ZDRŽAL SA Ing. Predajnianská, Bútor

II. DOPORUČUJEvyčleniť sumu 500,-€, ktorá sa rozdelí 100,-€ materiál na obloženie studne a 400,-€ použiť na nákup záhradného domčeka, ktorý bude umiestnený pod bocianmi.

Hlasovanie:ZA Ing. Predajnianská, BútorPROTI- Ing. Kolimárová,ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 25/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEschváliť sumu 300,-€ na všeobecný materiál na oplotenie futbalového ihriska – vybudovanie zábran pred areálom futbalového ihriska Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 26/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEschváliť v kapitole 10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby –staroba odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – sociálny pracovník sumu vo výške 1 200,-€.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 27/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEosloviť dodávateľov internetu a predložiť návrhy ekonomickej komisii v termíne do 15.04.2011II. DOPORUČUJEv kapitole 01.1.1.6. Obce – poštové a telekomunikačné služby znížiť z 5 300,-€ na 3 000,-€ a čiastku 2 300,-€ viazať do času ukončenia previerky tejto položky zo strany ekonomickej komisieHlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obceUznesenie č. 28/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEschváliť všeobecný materiál, kancelárske potreby znížiť z 3 500,-€ na 2 000,-€Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 29/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEznížiť rozpočet z 3 600,- € na 200,-€ v položke knihy, časopisy, noviny – odborná literatúra.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 30/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEschváliť odmeny mimopracovného pomeru, majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností 2520, -€, Majetkoprávne vysporiadanie navrhuje ekonomická komisia riešiť len v prípade konkrétneho vysporiadania a to fixnou čiastkou za konkrétne vysporiadanie bez toho, aby administratívne práce vykonávali pracovníci obce. Čiastka v rozpočte 840,- € a čiastku 1680,-€ viazať a poskytnúť len po schválení novej zmluvy v obecnom zastupiteľstve podľa nových podmienok, nie paušálnou mesačnou odmenou.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, BútorPROTI- 0ZDRŽAL SA 0

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 31/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. NEDOPORUČUJEznížiť ostatné odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru z 2 616,-€ na 1 500,-€.Hlasovanie:ZA 0PROTI- Ing. KolimárováZDRŽAL SA Ing. Predajnianská, Bútor

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 32/2011 zo dňa 24.03.2011Obecná rada vo VidinejI. DOPORUČUJEznížiť ostatné odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru z 2 616,-€ na 1 000,-€ ako to navrhla ekonomická komisia.Hlasovanie:ZA Ing. Kolimárová, Ing. PredajnianskáPROTI- 0ZDRŽAL SA Bútor

Vo Vidinej dňa: 28 .03.2011

Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 24.03.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: 0Neospravedlnení: 0

Program:1) Otvorenie2) Určenie overovateľov zápisnice3) Prerokovanie správy a návrh pripomienok Ekonomickej komisie k rozpočtu Obce Vidiná pre rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013.4) Rôzne5) Záver

1. OtvorenieStarosta na začiatku prítomných privítal. Privítal aj členov Ekonomickej komisie, následne predstavil program zasadnutia.

2. Určenie overovateľov zápisniceZa overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Predajnianskú.

3. Prerokovanie správy a návrh pripomienok Ekonomickej komisie k rozpočtu Obce Vidiná pre rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013

Starosta pripomenul, že minulé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa predčasne ukončilo na návrh poslanca. Bolo odsúhlasené, že nasledujúce zastupiteľstvo sa bude konať 31.03.2011, ktorému bude predchádzať zasadnutie obecnej rady rozšírenej o ekonomickú komisiu. Na rokovaní obecného zastupiteľstva sa už odsúhlasili niektoré pripomienky zo zasadnutia ekonomickej komisie. Nasleduje pripomienka – kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne – 10 000,-€. Starosta ďalej spresnil, že na schválenie tohto rozpočtu si ekonomická komisia žiadala predložiť postup realizácie tejto stavby. Následne starosta predložil cenové ponuky na realizáciu tohto diela, od dodávateľa, ktorý mal najnižšiu ponuku návrh zmluvy o dielo, z jeho strany aj podpísanú, ďalej predložil projektovú dokumentáciu cintorína. Konkrétne sa jedná o úpravu terénu a svahovanie chodníka č. 4,5,6 a potom je tam výstavba chodníka č. 4,5, toto obsahuje tento návrh zmluvy o dielo. Ďalej starosta informoval, že zatiaľ nebolo nič uhradené, práce prebehli, je potrebné podľa zmluvy o dielo dopracovať svahovanie chodníkov. Ing. Kolimárová – sa zaujímala, na základe čoho boli predložené cenové ponuky.Starosta informoval, že na základe požiadaniaIng. Kolimárová sa zaujímala, čo zahŕňa cena, aké práce.Starosta vysvetlil, že v projekte je vysvetlená aj dĺžka a použitý materiál na konkrétne chodníky.Ing. Kolimárová – sa opýtala, či je to aj v zmluve.Starosta – v zmluve je určené podľa výkresu, o ktoré chodníky sa jedná.Ing. Kolimárová sa opýtala, či je to prílohou výkresuStarosta informoval, že zatiaľ nie, ale môže to byť prílohou výkresu, nakoľko je tam podrobne rozpísané aj dĺžka chodníkov, materiál a pod. Ing. Černok sa zaujímal, či existuje písomný doklad o oslovení týchto firiemStarosta informoval, že to riešil telefonickým rozhovoromĎalej pripomenul, že tá cena nie je prehnaná, je prijateľná na ten rozsah prác, čo sa vykoná na tomto diele. Následne vysvetlil, že v zmluve nie je uvedené, že sa použije napr. 150 ks obrubníkov, ale je uvedené, že sa vybuduje chodník č. 4 a to, čo má obsahovať je uvedené v projektovej dokumentácii.Ing. Kolimárová sa zaujímala o to, čo sú to kaskády.Starosta vysvetlil, že kaskády sa robia medzi každým chodníkom, každý chodník je na rovine a v projektovej dokumentácii názorne ukázal, o ktoré kaskády sa v tejto zmluve jedná.p. Kucek sa zaujímal, či tam aj zahrnutá aj dlažbaStarosta vysvetlil, že v zmluve je zahrnuté vypracovanie štrkového lôžka, ktoré je nižšie od obrubníka o 5 cm, keď zoženieme peniaze na dlažbu, tak sa do tohto iba položí, táto zmluva nerieši dlažbu. Na osadenie dlažby už bude všetko pripravené. Ing. Kolimárová vysvetlila, že pokiaľ je to takto v zmluve uvedené, teraz už neberie ohľad na ten výber, tak navrhuje, aby tieto dva výkresy boli neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, aby tá zmluva mala odvolávku, že neoddeliteľnou súčasťou sú tieto výkresy.Starosta súhlasil, len upozornil, že v projektovej dokumentácii je zahrnutá aj dlažba, s tou sa v tejto zmluve nepočíta, teraz bude pripravené iba podložie.Ing. Kolimárová sa zaujímala, či tie kaskády budú potom vysiate trávou.Starosta vysvetlil, že po konečných úpravách áno.Ing. Kolimárová ďalej žiadala, aby vykonané práce boli prebrané na základe preberacieho protokolu a ďalej navrhla, aby pri preberaní stavby bola prítomná príslušná komisia. Ing. Černok sa vyjadril, že nespochybňuje, že starosta nemá právo, aby oslovil firmy, chýba mu písomný dokument, podklad o tom, že boli písomne oslovení dodávatelia s jasnou špecifikáciou našich požiadaviek, ale treba to spasiť zo sveta.Ing. Kolimárová – pripomenula, že podľa jej názoru sa stavebné práce nedajú telefonicky riešiť.Starosta vysvetlil, že bola predložená projektová dokumentáciaIng. Černok doplnil, že ak bola predložená dokumentácia, tak je potrebné mať o tom záznam, kedy bola predložená, ako kto bol prítomný, kedy boli telefonicky oslovení a pod., z tohto to nie je zrejmé a je to dosť podstatné.p. Kucek sa vyjadril tiež k obstarávaniu, že ak realizátor odpovie na ponuku, malo by to byť zaevidované v pošte, podľa jeho názoru, tieto cenové ponuky sú nič. Starosta má nejaký limit a do toho môže rozhodovať, ak je to už nad tento limit, rozhoduje o tom zastupiteľstvo.Starosta vysvetlil, že táto zmluvu bude ešte pravdepodobne upravená, nakoľko je s dátumom 30.09.2010 a ešte bude potrebné zapracovať do zmluvy prílohy a to výkresy C13 a situácia a doplniť aj preberací protokol za účasti obce a stavebnej komisie.Ing. Kolimárová ďalej doplnila, že cena je pre nás konečná, aj napriek zmene DPH.Ing. Rubintová vysvetlila, že potrebuje faktúru z roku 2011.Starosta pripomenul, že v rozpočte je návrh 10 000,- €, môže sa kúpiť dlažba, alebo sa bude pokračovať so svahovaním a chodníkmi. Ing. Kolimárová navrhla, aby bolo 5 000,-€ viazaných do ich ďalšieho schváleného prerozdelenia. Starosta informoval, že teda ostáva návrh tých 10 000,- €Ing. Kolimárová žiadala dať do zápisu, že ak vzniknú nejaké práce naviac, tak dodatok k zmluve je možné podpísať len po predchádzajúcom schválení v zastupiteľstve.Starosta vysvetlil, že ešte je potrebné upraviť svahy, nakoľko v minulom roku prišla už zima a musí byť sucho. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či prišli cenové ponuku mailom.Starosta vysvetlil, že ich doniesli osobne. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či sú zaevidované, aj keď ich doniesli osobne. Ing. Kolimárová dodala, že to malo byť zaevidované v pošte. Ing. Končošová sa zaujímala, nakoľko schvaľujeme rozpočet na roky 2011, 2012, 2013, či má táto akcia pokračovanie aj v nasledujúcich rokoch. Ak má pokračovanie, tak doporučuje schváliť na to nejaké finančné prostriedky.Ing. Rubintová vysvetlila, že v tomto roku na kapitálové výdavky počítame s prostriedkami mimorozpočtového fondu a mimorozpočtový fond do rokov 2012 a 2013 nie je zahrnutý, čiže zatiaľ na to nie sú zdroje. Starosta vysvetlil, že by sa žiadalo s tým pokračovať. Ďalej pripomenul, že je potrebné v tomto roku vybudovať aj prístupový chodník smerom nahor v cintoríne.p. Kucek sa vyjadril, že na to už boli odsúhlasené peniaze.Starosta vysvetlil, že tieto peniaze boli využité na nákup vodomernej šachty, tieto výdavky boli predstavené na minulom zastupiteľstve Ing. Rubintovou.

Hlasovanie – Kapitálové výdavky 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – realizácia nových stavieb – výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne 10 000,-€ na daný účel, s tým, že 5 000,- € viazať do času, kým sa nerozhodne inak.

ZA - Ing. Predajnianská, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA Pavol BútorBolo prijaté uznesenie č. 7/2011

Starosta predstavil nasledujúcu pripomienku. Jedná sa o pripomienku kapitola 04.5.1. Cestná doprava – oprava výtlkov miestnych komunikácií) – zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie je súčasťou zápisnice. Ďalej pripomenul, že tu je navrhnutá suma 4 000,-€ a s pripomienkou ekonomickej komisie súhlasí. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či má obec predstavu, čo chce robiť, ktoré ulice. Starosta vysvetlil, že má v záujme odstrániť výtlky na miestnych komunikáciách, na základe odsúhlasených peňazí sa určia najkritickejšie miesta, ktoré ale nebudú plánované pri výstavbe kanalizácie, túto úlohu zadá príslušnej komisii, ktorá ulice prejde a podá návrh, následne sa súťažou vyberie dodávateľ. Ing. Kolimárová sa opýtala, či nie sú žiadne podnety na obci, či sa niekto nesťažoval. Najskôr by sa malo postupovať podľa podnetov, lebo ako komisia vedia dať návrh. Ing. Černok pripomenul, že nie komisia vypracuje návrh priorít, komisia sa len vyjadrí. Starosta sa vyjadril, že v tom nevidí problém, v postupe ako k tomu prídeme, jedná sa o návrh sumy. Ing. Predajnianská doplnila, že tá suma je možno aj málo a ak sa vykáže úspora v rozpočte, táto položka by sa mohla upraviť a navýšiť. Starosta informoval, že on nie je za to, aby sa nerobilo, práve naopak, len ak bude prebiehať výstavba kanalizácie, tak len tie najkritickejšie miesta by sa mali opraviť. Ing. Kolimárová vysvetlila, že oni si mysleli, že správca majetku má zmapované cesty, s aktivačnými sa pohybuje po uliciach. p. Kucek sa vyjadril, že keby to bolo už teraz, mohli sa vyjadriť a doporučiť navýšenie peňazí. Ing. Legíňová upozornila na poklopy, niekde sú hlboko, keď tam spadne auto, tak to nie je sranda. Starosta sa zaujímal, či ostávame na sume 4 000,- €.Ing. Kolimárová navrhla, že ak bude zoznam výtlkov, nie je problém sa stretnúť, medzi tým si urobia aj oni svoj návrh, potom sa to porovná a môžu začať robiť. Ak sa dohodneme, vyberie sa dodávateľ. Keď sa peniaze minú a budú, tak sa presunú a môže sa pokračovať. Starosta sa opýtal, či Ing. Kolimárová urobí verejnú súťaž.

Hlasovanie za návrh 4 000,- €.ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 8/2011

Starosta predstavil pripomienku odmeny pre pracovníkov mimopracovného pomeru v materskej škole. Následne vysvetlil, že sa tam narobia len nevyhnutné zastupovania počas maródky. Potom prebehlo hlasovanie za návrh z ekonomickej komsie.

Hlasovanie: ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2011

Starosta vysvetlil ďalšiu pripomienku brúsenie parkiet v kultúrnom dome, oprava cokla a spevnenie. Ďalej vysvetlil, že tieto práce boli plánované vykonať svojpomocne, jedná sa o opravu cokla na kultúrnom dome, to by robili naši pracovníci, len sa jedná o nákup materiálu. Ďalej aj spevnenie plochy za kultúrnym domom, tu sa nachádza aj kuchyňa, keď prší, tak je tam blato. Sem sa plánovalo doviesť jedno, dve autá primeraného štrku a naši pracovníci by to upravili. Tento rok bolo v pláne opraviť – brúsiť parkety v kultúrnom dome. Návrh bol od p. Kropáča, jednalo sa o prečistenie, vybrúsenie a nalakovanie. Nehovorilo sa o tom, že by to robila nejaká firma, chcel požičať stroj a tým to urobiť, na to bolo tých 300,- €. Ing. Rubintová vysvetlila, že stroj je možné požičať a zafinancovať aj s položky všeobecné služby, tu sa jedná len o lak. Ing. Černok informoval, že vybrúsenie a nalakovanie je nanič, ak sa parkety aj nevytmelia, lak popraská.Ing. Kolimárová navrhla, že keby sme skúsili niečo ušetriť a spravila sa poriadna podlaha. Dnes je možné kúpiť lacno plávajúcu podlahu. Starosta doplnil, že toto zariadenie, kde sa konajú rôzne akcie, zábavy a plávajúca podlaha je náchylnejšia ako parkety na rôzne vplyvy, ako napr. keď sa niečo rozleje. Ing. Černok vysvetlil, že keď sa tie parkety nalakujú, nezvýši sa ich hodnota ani efekt. Starosta navrhol ponechať v rozpočte 300,- € a v priebehu roka sa o tom rozhodne, zistíme, čo stojí požičanie stroja a lak.Ing. Kolimárová navrhla osloviť niekoho, kto sa v tom vyzná, či je potrebné aj tmelenie. Ing. Černok vysvetlil, že pripomienka bola o niečom inom. Pripomienka nebola o tom, ako to spraviť, ale za čo. Chceli podklady k tomu, ako to bude robené, rozpis, náklady na materiál a prácu. Starosta navrhol ponechať v tejto položke peniaze.Ing. Kolimárová zhrnula požiadavku, na cokel 300,- €, na vchod do kuchyne 250,- € a 300,- na parkety.Ing. Rubintová vysvetlila, že v tejto položke bol myslený len materiál, napr, na tie parkety, nie požičanie stroja, to je v inej položke. p. Kucek sa vyjadril, že za 300,- € s tými parketami neurobia nič. Ing. Predajnianská navrhla neviazať to na parkety, ale ponechať to na údržbu kultúrneho domu. Starosta dal za tento návrh hlasovať. Ing. Rubintová sa opýtala, či je potrebné dať do zastupiteľstva rozpis prác.Ing. Kolimárová vysvetlila, že následne, keď sa ten cokel a práce uskutočnia, tak o tom informovať zastupiteľstvoIng. Predajnianská informovala, že do zastupiteľstva má ísť oboznámenie o vykonaných prácach.

Hlasovanie: ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 10/2011

Starosta vysvetlil, čo sa rozumie pod všeobecným materiálom na organizovanie kultúrnych podujatí, jedná sa o výzdobu, kúpu jednorázových tanierov a príborov a pod. Ďalej navrhol, aby niečo v tejto položke ostalo, nakoľko v priebehu roka môže niečo vyskočiť. Ing. Končová doporučila, aby kultúrna komisia pripravila, ako vie využiť tieto prostriedky, na akú akciu a kedy. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či sú v tejto položke zahrnuté len technické veci. Starosta informoval, že len materiál. Ing. Legíňová navrhla, aby sa tieto veci financovali z reprezentačného.Ing. Rubintová pripomenula, že aj v tejto položke navrhla ekonomická komisia šetrenie a znížila ju o 1 000,- €.Ing. Černok sa zaujímal, koľko na to potrebuje obec, aby aspoň to niečo bolo a načo sa to použije, lebo to je široký pojem, balóny.Ing. Rubintová vysvetlila, že konkrétne pri rozlúčke s letom, pri otváraní detského ihriska bola kupovaná výzdoba, plastový príbor a pod., tiež je za to, aby tam bolo aspoň 100,- €.Ing. Černok sa vyjadril, že keď vieme zaviazať futbalistov, aby mali sponzorov a aby si zháňali peniaze, tak aj na tieto akcie je potrebné nájsť sponzora, to nestojí až toľko. Ing. Kolimárová navrhla teda aspoň 100,- €.

Hlasovanie: ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 11/2011

Starosta – predstavil návrh ekonomickej komisie, ktorá navrhla znížiť rozpočet reprezentačné – občerstvenie vrátane darov, cien zúčastnených z 2 000,- € na 1 000,- €. Ďalej vysvetlil, že je za šetrenie, ale navrhuje aspoň 1 500,- €.Ing. Kolimárová doplnila, že okrem tejto položky je ešte jedna osobitná a to sú peniaze určené na spoluprácu s Maďarmi.p. Kucek sa opýtal, k čomu je 1 500,- €.Starosta vysvetlil, že sa organizuje športový deň, kde sa kupujú tričká, ceny, propagačné predmety, pozornosti pre deti. p. Kucek sa vyjadril, že je za to, aby sme sa uskromnili, nemôžme sa rozhadzovať, keď na to nebudeme mať.

Hlasovanie: ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 12/2011

Starosta – predstavil návrh znížiť rozpočet na všeobecné služby spojené s prevádzkou kultúrneho domu z 2 000,- € na 1 000,- €.Ing. Rubintová vysvetlila, že v tejto položke je zahrnuté pranie obrusov, vystúpenie umeleckých súborov, počítalo sa aj so zapožičaním stroja na brúsenie strojov, ďalej revízie, ktoré sa musia vykonať. Ing. Černok sa zaujímal, koľko bolo vlani na tejto položke čerpanie.Ing. Rubintová informovala, že čerpanie bolo 2 242,70 €.Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo sa robilo. Ing. Predajnianská sa opýtala, či je v tom zahrnutá aj škôlka.Starosta vysvetlil, že nie, tu sú zahrnuté plynové, elektrické revízie, tlakové nádoby.Ing. Kolimárová navrhla, že pošle ceny, za ktoré robia v meste revízie a obec si to môže porovnať a v prípade nutného výdavku sa to môže navýšiť. p. Kucek sa opýtal, aké máme tlakové nádoby.Starosta informoval, že expanzné nádobyp. Kucek informoval, že to sa robí každých 10 rokov. Starosta ¬– to nie je všade rovnaké, má presný harmonogram týchto revízií a sú potrebné.

Hlasovanie: ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 13/2011

Starosta – predstavil návrh ekonomickej komisie, prehodnotiť organizovanie tábora s obcou Egyházasdengeleg podľa účastí detí z obce Vidiná. Ďalej vysvetlil, že tento rok idú naše deti do Maďarska.Ing. Kolimárová sa zaujímala, koľko bolo vlani našich detí.Starosta informoval, že 12 alebo 13, bol vysoký záujem a už aj nemohli ísť všetci.Ing. Kolimárová doplnila, že pokiaľ bude takýto záujem, tak je to v poriadku.Starosta – informoval, že keď ten tábor organizujeme my, tak je drahší. Rodičia si zaplatia za pobyt a stravu a ostatné veci hradí obec, je potrebné zaplatiť vedúcich, odvoz a dovoz.Ing. Kolimárová navrhla, že v čase, keď sa bude organizovať tábor, treba zistiť záujem.Ing. Legíňová doplnila, aby neboli mimo vidinské deti. Ing. Kolimárová vysvetlila, že pokiaľ bude väčšina detí našich, bude to v poriadku.Ing. Legíňová zdôraznila, že nech sú všetky deti z Vidinej, prečo by sme mali podporovať iné deti. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa deti mimo Vidinej podieľali aj na mzde vedúcich.Starosta doplnil, že to by bolo veľmi zložité, tak radšej nech sú to deti iba z Vidinej. Starosta predstavil pripomienku ekonomickej komisie, týka sa reprezentačného, občerstvenia, cien zúčastneným s obcou Egyházasdengeleg. Následne pripomenul, že oni nás vždy veľmi dobre pohostia, u nás je teraz rapídne zníženie. Tu je uzatvorená spolupráca, nadobudnuté kontakty a o tých ľudí je vhodné sa postarať. p. Kucek sa zaujímal, koľkí naši ľudia tam chodia, naposledy ich bolo koľko.Starosta – primerane ako oni ku nám, naposledy bolo spoločné zasadnutie, tak boli len poslanci. Pred Vianocami išiel autobus s dôchodcami.Ing. Černok sa vyjadril, že dôchodcovia nech si to riešia zo svojho rozpočtu. Netreba ich pozvať na 4 akcie za rok, ale iba na jednu veľkú. Ing. Kolimárová doplnila, že vybrať jednu akciu u nich, jednu u nás. Starosta vysvetlil, že oni organizujú aj jarné bzučanie a farby jesene pre deti. Ďalej sa starosta vyslovil, že podľa niektorých názorov tu podporujeme Maďarov, ale my podporujeme slovenský jazyk v Maďarsku.Ing. Kolimárová sa vyslovila, že mala svokru Maďarku, proti Maďarom nikdy neútočila.Ing. Černok doplnil, že nikdy to nemalo národnostný otáznik, len to malo možno z jeho strany žiadny efekt a stojí nás to veľa peňazí. Ak šetríme na všetkom, tak šetrime na všetkom a netvárme sa ako prepychovo bohatí, ale tvárme sa skromne. Starosta nadviazal a povedal, že Ing. Černok v tom nevidí efekt, lebo tam nikdy nebol. Keď sa tam robí Mikuláš a deti recitujú po slovensky, keď boli u nich Fašiangy, deti vystupovali v slovenskom jazyku, pred Vianocami krásne zaspievali, tak sa skoro slzy tlačili do očí. Ing. Končošová pripomenula, že už bolo spoločné zasadnutia s Maďarmi, kde boli aj naši poslanci a bol schválený spoločný program, akcie na tento rok by sa už nemali rušiť. Nedávno to bolo schválené a my to teraz ideme rušiť. Navrhuje to obmedziť pre budúce obdobie. Starosta informoval, že už aj tento rok to bolo obmedzené, niektoré veci sa už vypustili. Ing. Legíňová pripomenula, že keď prídu oni ku nám, už tu majú svojich, darmo, keď tu bola aj ako poslankyňa, o ňu nikto ani nezakopol, nikto sa s ňou nebavil a bola pri tom aj ona v Maďarsku.Ing. Predajnianská informovala, že aj poslanci by si mali ujasniť, čo chcú. Jej názor je tiež urobiť jednu veľkú akciu, na ktorú teraz stanovme výšku. U nich je Juniláles, u nás Rozlúčka s letom, tie deti čo tam cestujú, tam je potrebné zabezpečiť nejaký materiál a cestu. Zaujímala, čo stojí cesta do Maďarska. Ak cestujú dôchodcovia, majú tiež nejaký rozpočet a je možné to vykryť aj odtiaľ. Starosta dal hlasovať za návrh znížiť z 1 500,- € na 1 000,- €. Zaujímal sa o názor obecnej rady. p. Bútor sa pripojil k návrhu 1 000,- €, keďže na tento rok sú schválené už akcie a potom sa rozhodne, čo ďalej.

Hlasovanie za zníženie z 1 500,- € na 1 000,- €: ZA - Pavol Bútor PROTI Ing. KolimárováZDRŽAL SA Ing. Predajnianská

Hlasovanie za zníženie z 1 500,- € na 500,- €: ZA - Ing. Kolimárová, Ing. PredajnianskáPROTI Pavol BútorZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 14/2011

Starosta - predstavil ďalší návrh, ktorý súvisí s obcou Egyházasdengeleg, jedná sa o všeobecné služby spojené s organizáciou spoločných akcií. Za návrh, ktorý predložila ekonomická komisia nevyjde ani jeden autobus do Maďarska. Potom predstavil starosta svoj návrh, aby sa tam ponechala čiastku 500,- €.

Hlasovanie: znížiť všeobecné služby spojené s organizovaním spoločenských akcií s obcou Egyházasdengeleg zo 740,- € na 250,- €.ZA - Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA Ing. Predajnianská, Pavol Bútor

Hlasovanie: znížiť všeobecné služby spojené s organizovaním spoločenských akcií s obcou Egyházasdengeleg zo 740,- € na 500,- €.ZA - Ing. Predajnianská, Pavol BútorPROTI Ing. KolimárováZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 15/2011

Starosta predstavil ďalší návrh, týka sa knižnice, tu ekonomická komisia navrhuje znížiť rozpočet zo 600,-€ na 300,-€.Ing. Rubintová informovala, že po rozhovore s predsedom kultúrnej komisie, s p. Báťkovou, ktorá navrhla rozdeliť 600,- € . Na nákup kníh 300,-€ a na tvorivé dielne 300,- €, ktoré sa organizujú v knižnici. Ďalej informovala, že rozdelí položku na knihy a na všeobecný materiál.

Hlasovanie: ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 16/2011

Starosta – predstavil návrh ekonomickej komisie znížiť rekreačné a športové služby z 200,- € na 0,- €, aby sa tieto aktivity riešili sponzorky, osloviť miestnych podnikateľov. Následne starosta vysvetlil, že tu plánoval pomôcť športovcom pri oprave sietí za futbalovými bránkami, nákupom farby na vymaľovanie zábradlia. p. Bútor vysvetlil, že by si to spravili sami, len by sa kúpil materiál. Ing. Kolimárová pripomenula, že si to môžu kúpiť z dotácie, to budú účelne vynaložené finančné prostriedky. Starosta informoval, že ihrisko je vo vlastníctve obce. Ing. Kolimárová dodala, že o to dostanú potom nižšiu dotáciu. Zaujímala sa, či oslovili nejakých podnikateľov v obci. p. Bútor informoval, že áno. Ing. Predajniaská navrhla odsúhlasiť 200,- €, ale s viazanosťou na nákup materiálu, ktorý zakúpi obec.

Hlasovanie v kapitole 08.1.0. Rekreačné a športové služby, finančné prostriedky 200,- € schváliť s tým, že obec zakúpi všeobecný materiál pre bežnú údržbu.

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 17/2011

Starosta – predstavil návrh ekonomickej komisie, ktorá navrhla viazať 4 000,- € do času vykonania kontroly. Ing. Rubintová predložila dotácie za posledné tri roky. Dotácie boli poskytnuté ŠK Slovan Vidiná, Matica slovenská a Lige proti reumatizmu. Ďalej informovala, že od nej tento materiál pýta audítor, je to žiadosť, zmluva a vyúčtovanie, nepotrebuje fotokópie dokladov. Pokiaľ máme my nejaké pochybnosti, máme právo vyžiadať si doklady a urobiť kontrolu. Ing. Kolimárová informovala, že tie pochybnosti majú. Následne sa zaujímala, tu sú vyčíslené finančné prostriedky, ktoré dostali od obce, koľko okrem dotácie použili finančných prostriedkov, koľko mali športovci peňazí bez dotácie. p. Bútor vysvetlil, že aj on je fakticky sponzor, nakoľko chodí s futbalistami zadarmo na vlastnom aute. Ing. Kolimárová zdôraznila, že obec nesmie vykryť všetky náklady združenia, preto chce vedieť, aké mali športovci okrem dotácie oficiálne príjmy. Nemôžeme ju financovať, môžeme len dotáciou prispieť na financovanie. p. Bútor – sa vyjadril, že vyúčtovanie robil p. Kucej.p. Kucek vysvetlil, že z vlastnej skúsenosti môže povedať, že sa to nikdy nerobilo. Ing. Šupica informoval, že od 01.01.2011 má na starosti vedenie pokladne a už sa to robí a čo bolo pred rokom 2011 o tom nevie. V tomto roku ŠK Slovan našiel sponzora, ktorý poskytol 1 500,- € dotáciu, s tým, že sú pripravené reklamné panely.Ing. Černok sa zaujímal, koľko sa vyzbiera na dotáciách tento rok. Ing. Šupica informoval, že je pripravená myšlienka členského, v tomto roku sa združenie zaregistruje na 2 % z daní, teraz je 1 500,- € a odhadom ešte 800,- € je možné zohnať, toto je mimo dotácie. Ing. Kolimárová informovala, že v meste nie je možné z dotácie platiť rozhodcov, odmeny pre hráčov Ing. Rubintová informovala, že v našej zmluve je platenie rozhodcov. Ing. Šupica vysvetlil, že pri vyčíslení nákladov na benzín a rozhodcov na sezónu pre 3 mužstvá je potrebných 3 500,- €, bez toho, že sa niečo kúpi. Vyúčtovanie je bez amortizácie, v zmysle zákona, teda, kontrolný nákup, technický preukaz, kto, kde išiel.p. Bútor sa pripojil a vysvetlil, že 4 000,- € je na tieto výdavky, nákup lôpt a dresov v tomto roku sa zatiaľ platí z financií od sponzorov. Ing. Kolimárová pripomenula, že je potrebné to vydokladovať. Ing. Predajniaská informovala, že je potrebné to urobiť opačne, rozhodcu platiť zo sponzorských a nákupy dresov z dotácie z obce. Ing. Šupica informoval, že nákup dresov je jednorázová akcia, na rozhodcov toľko klub peňazí mať nebude. Ing. Kolimárová vysvetlila, že na akékoľvek odmeny pre rozhodcov, honoráre nie je možné poskytnúť z dotácie. U nich bola kontrola a všetky odmeny boli neoprávnený náklad. Mohli prispieť na elektrinu, na prevádzkové náklady. Tu ešte aj kosenie platí obec. Ing. Rubintová vysvetlila, že ak by prišla hĺbková kontrola, bol by problém, mala by ho obec, klub, ktorý by musel dotáciu vrátiť. Ing. Kolimárová a obec zaplatí aj pokutu. Je potrebné nájsť tomu nejakú formu, aby obec nebola škodná. Darmo obecné zastupiteľstvo schváli, zodpovedá štatutár – starosta. Starosta sa zaujímal, keby sme prenajali priestory. Ing. Kolimárová to by nám neuznali, keby sme si sami sebe prenajali a aj platili. Ing. Končošová navrhla posunúť to ďalej, navrhuje sa suma 4 000,- € a problémy nech sa riešia neskôr.Ing. Kolimárová navrhla, aby sa najskôr vyriešili problémy, už sa riešia 4 roky. Je potrebné nájsť spôsob vyfinancovania, aby obec neniesla zodpovednosť.Ing. Rubintová informovala, že ešte aj doklady nie sú správne robené. Ing. Černok sa zaujímal o to, koľko stoja delegáti a rozhodcovia.Ing. Šupica vysvetlil, že presnú sumu si nepamätá, ale výška závisí od cestovných nákladov, s tým, že od 01.01.2012 to bude za nás platiť SFZ, nám to paušálne vyčíslia. Má paušálnu náhradu za zápas, len navyšujú si cestovné. Starosta sa zaujímal, keby sa dotácia vyúčtovala mesačne alebo štvrťročne, polročne. Na výročnej schôdzi im dal podmienku, že to musí začať inak fungovať. Ing. Kolimárová si pozrela doklady a okrem občerstvenia a odmeny sú tam minimálne náklady. Toto už bolo riešené aj v minulosti, hľadali riešenie ako to dať do poriadku. p. Kucek sa vyjadril, že aj on robil s futbalom a s členským futbalisti nepochdia. Ing. Kolimárová navrhla dať priestor zastupiteľstvu, apelovala len na to, aby sa držal zákon. Zaujímala sa, akým príjem bol za minulý rok mimo dotácie. p. Bútor sa vyjadril, že nevie, on nerobil papiere, to robil Kucej, ale tento rok to bude, vlastne už je, sponzori budú. Ing. Kolimárová vysvetlila, že 51% musia vyfinancovať a ak obec vykazuje schodok, tak vôbec nemôže dať dotácie. p. Kucek informoval, že futbalisti potom musia vykryť viac ako 4 000,- €.p. Bútor povedal, že to nebude možné. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa zišli ešte raz.Starosta navrhol prizvať aj futbalistov.Ing. Kolimárová informovala, keďže sú schopní sa stretnúť, žiada predložiť za 3 roky dozadu účtovníctvo, zároveň chce, aby prišiel aj ten, kto je za to zodpovedný a nech donesie, čo má.Ing. Černok sa zaujímal, kto je ten človek.p. Bútor odpovedal, že Jozef Kucej. Ing. Kolimárová odporučila, aby peniaze išli, ale s tým, že sa ešte stretnú. Ďalej pripomenula, ako boli obvinení v minulých rokoch, že chcú položiť futbal, ale popri tom mali iné záujmy.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Bolo prijaté uznesenie č. 18/2011

Starosta – nasleduje pripomienka, verejné osvetlenie, práce a údržba verejného osvetlenia, komisia navrhuje osloviť dodávateľov služby. Následne sa starosta vyjadril, že nemá námietky, aby sa oslovili iné firmy, aby sa urobila súťaž na verejné osvetlenie, len teraz sa asi do tej sumy nespraceme, ktorá je počítaná na súčasného údržbára. Už je mesiac marec, on prácu vykonával a už teraz navrhovaná suma nestačí na pokrytie nákladov, je potrebných 600, 700,- €, zároveň nám opravuje zásuvky, elektrospotrebiče, zmluvne je u nás na príkaznej zmluve. Ing. Legíňová sa zaujímala, keby bol na dohodu.Ing. Rubintová vysvetlila, že teraz sa nemusia platiť odvody, toto je pre nás výhodnejšie. Mesačné výdavky sú 130,- €, tento rok bola už aj demontáž vianočného osvetlenia. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo skutočne za tieto 3 mesiace urobil.Starosta vysvetlil, že mesačne vykazuje vykonané práce, na tom základe sa mu to vypláca. Ing. Legíňová sa zaujímala, čo keď nevykoná práce v mesiaci. Starosta vysvetlil, že má pravidelné obhliadky, údržby a dostane aj keď v danom mesiaci nie sú poruchy. Ing. Kolimárová informovala, že formu, príkaznú zmluvy by neriešila, tá je v poriadku. Starosta – vysvetlil, že on je pre nás vždy k dispozícii, ak aj v noci vypadne osvetlenie, iba mu zavolá a on už koná. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sú aj mesiace, keď nevykonáva činnosť.Ing. Rubintová vysvetlila, že ona to nekontroluje. Starosta vysvetlil, že odovzdáva mesačne výkaz prác. Ing. Čenrok pripomenul, že keď bolo toto riešené, tak bolo povedané, že to sú úhrady za plošinu. Ing. Rubintová vysvetlila, že áno aj. Ing. Černok pripomenul, že o p. Šulekovi nepadlo ani slovo, preto navrhli firmy, ktoré robia s plošinami. Ing. Kolimárová sa opýtala, čo v prípade, keď je potrebná plošina.Starosta – ak je to možné opraviť z rebríka, tak vtedy nie, ale ak sa montuje napr. vianočná výzdoba, tak sa plošina objedná. Ing. Kolimárová ¬– navrhla znížiť ten paušál.p. Kucek sa vyjadril, že on nie proti tomu, aby nerobil, len nech je na dohodu a príde, keď to bude potrebné, lebo za tie peniaze by to opravoval aj on. Ing. Černok sa vyjadril, že je potrebné vyriešiť výšku úhrady v prípade, keď nie je porucha. Toto je potrebné zrušiť, čo má teraz a nájsť iný spôsob ohodnotenia, treba s ním jednať. Ing. Kolimárová informovala, že po zasadnutí rady je potrebné príkaznú zmluvu zrušiť. Ing. Černok navrhol počkať do zastupiteľstva. Ing. Rubintová pripomenula, že potrebuje peniaze za 4 mesiace a plus 79,00 € je plošina. Ing. Predajnianská navrhla sumu 700,-€, to je na vykrytie doterajších prác, ale do konca marca.Ing. Kolimárová dodala, že s tým, že od apríla bude riešený inak, požiadala starostu, aby s ním jednal, nechce aby bol škodný, je potrebné s ním dohodnúť inú formu vyplácania. Ing. Černok sa zaujímal, kto je správcom majetku na obci.Starosta odpovedal, že p. Kropáč. Starosta vysvetlil, že jemu nemôže dať opravovať tieto veci, nemá na to skúšky v zmysle vyhlášky. Ďalej pripomenul, že p. Šulek je aj znalý situácie vo Vidinej. p. Kucek pripomenul, že šetríme a prečo by mal dostávať za jeden mesiac 180 € a druhý nespraví nič a dostane 260,- €.Ing. Kolimárová navrhla, aby sa s ním jednalo o znížení paušálu. p. Kucek pripomenul, že je potrebné skontrolovať, či má platné skúšky.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Uznesenie č. 19/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – predstavil ďalšiu pripomienku, jedná sa o benzín do kosačky, zvoz bioodpadu, kde navrhujú zníženie zo 700,- € na 300,- €.Ing. Končošová – vysvetlila, že vykonala kontrolu a predstavila závery. Skutočnosť na tejto položke bola 873 €, z toho malotraktor 258,- €, krovinorez 69,-€, čerpadlo a bielorus 25,- €. Ďalej návrh rozpočtu 700,- € bolo premietnuté zníženie výdavkov o 20% oproti skutočnosti roku 2010, po vylúčení jednorázových vplyvov 89,-€, to boli povodne, zníženie predstavuje v roku 2011 návrh 10%, v tomto nie je ale premietnuté navýšenie benzínu, ktoré je približne 8 až 10%, tento návrh hodnotí ako solídny návrh. Ďalej kontrolovala prevádzku pracovných strojov, prvotnú evidenciu, na malotraktor sa vedie záznam o prevádzke stroja, z evidencie je zrejmé meno obsluhovateľa, s označením práce, strojohodiny. Pri ostatných strojoch toto nie je vedené, len v denníku zodpovedného pracovníka je vedené, čo ktorý stroj v daný deň robil, záver z kontroly bol, aby bola presná evidencia použitých strojov, následne aj výdavky na túto činnosť a za druhé doporučuje nájsť formu úhrady za kosenie futbalového ihriska. Náklady na kosenie ihriska je dosť ťažké teraz vyčísliť, ale asi to je okolo 200,- €. Toto je z výdavkov na kosačky, na kosenie ihriska je osobitná kosačka. Pri návrhu 700,- € bola rešpektovaná otázka úspornosti a hospodárnosti. p. Kucek sa zaujímal, či bola kontrolovaná aj skladová evidencia pohonných hmôt. Ing. Končošová informovala, že to nekontrolovala. Starosta informoval, že p. Kropáč už vedie evidenciu každého stroja a do každého stroja sa nakúpi palivo osobitne, každý bude mať svoju bandasku. p. Kucek sa opýtal, čo má rozumieť pod tým, že už je vedená evidencia. Starosta –doteraz sa viedlo kde, aký stroj robil. Ing. Černok – vieme, že bolo čerpanie, ale nevieme kde,Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa teraz kosí.Ing. Rubintová – nie, len sa chodí na malotraktore.Starosta – v zmysle protipovodňových opatrení sa čistia kanále a odvážajú sa usadeniny. p. Kucek – evidencia spotreby musí byť, lebo ja si kúpim 10 L a 5L zoberiem domov, nikto to nedokáže. Ing. Černok – nebuďme detailisti, mesačnú spotrebu stroja a zostatok PHM musíme vedieť. Ing. Kolimárová pripomenula, že to je návrh, kedykoľvek donesiete doklady, predloží sa, koľko bola spotreba doteraz, či bola účelná, či sa eviduje, nevidí problém, aby sa táto položka navýšila. Starosta informoval o požiadavke občanov ohľadne zvozu bioodpadu. Zaujímal sa u Ing. Rubintovej ako to vyzerá v meste s kompostoviskom.Ing. Kolimárová inforomavala, že chýba vyjadrenie.Ďalej k návrhu, keď sa vyčerpá 300,- €, predloží sa čerpanie ekonomickej komisii, stačí aj mailom, predstaví sa požiadavka. Ekonomická komisia spolu s hlavnou kontrolórkou to prejdú.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Uznesenie č. 20/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – predložil doklady z verejného obstarávania I. etapa kanalizácia, mandátnu zmluvu s SQM s.r.o.Ing. Kolimárová – nedostali sme toľko peňazí, koľko sme žiadali, súťaž mala byť urobená, tak, že ako sa budú znižovať oprávnené náklady, prečo sa táto suma neznižuje. Náklady boli znížené a na verejné obstarávanie sa neznížili. Navrhla túto čiastku viazať. Následne sa zaujímala, koľko im bolo zaplatené.Starosta informoval, že 7 000,-€. Po telefonickom dohovore išla na ministerstvo vyššia suma. Ing. Kolimárová na základe verejnej súťaže bola podpísaná zmluva na 7 000,- €, toto sme uhradili, je to vyplatené a budeme si to žiadať refundovať čiastočne, keď budeme realizovať dotáciu. Následne sa zaujímala, či máme zmluvu s ministerstvom.Starosta – s ministerstvom ešte nemáme zmluvu. Ing. Kolimárová – a schválenie dotácieStarosta – to tiež nemáme, niekde to tam vysí.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 21/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – už bola určená komisia na výber stavebného dozoru, už sú dohodnuté podmienky, čaká sa len na schválenie v rozpočte. Následne sa zaujímal u Ing. Kolimárovej či čiastka 5 000,- € bude dosť. Ing. Kolimárová vysvetlila, že vypočítala podľa výšky investície to vychádzalo na 6 000,-€, ale skúsime dať 5 000,- € a budeme tlačiť dodávateľa dole, uvidíme podľa cenových ponúk. Hlasovanie:

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 22/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – vytyčovacie práce, vysvetlil, že zmluva s dodávateľom bola pripravená v súťažných podkladoch.Ing. Kolimárová – v projektovej dokumentácii máme výškopisy a polohopisy.Starosta – pri začatí realizácie stavby je potrebné vytýčenie sietí.Ing. Kolimárová to nebude malá položka, vytýčiť celú trasu.Starosta – vytýčená bude len I. etapa. Ing. Kolimárová – navrhla, aby starosta požičal projektovú dokumentáciu.Ing. Legíňová – to bude zbytočnéIng. Kolimárová – aj toto je potrebné obstarať a zadať to vytýčenie niekomu.Starosta – to si vytýči každé odvetvie samé.Ing. Kolimárová – ale vytýčiť trasu kanalizácie.Starosta ¬– to nie je vytýčenie kanalizácie, ale len sietí, či sa križuje s kanalizáciou. To vytýčenie niečo stojí, požiadame plynárov, elektrikárov, sa vyjadria, že tu napr. nie je nič, ale ak už idú zameriavať, tak sa platia nejaké poplatky, za vyjadrenia sa neplatí. Ing. Černok sa vyjadril, že za to sa neplatí.Starosta vysvetlil, že za vyjadrenia sa neplatí, len za zameranie.Ing. Kolimárová informovala, že aj ochranári, ak chcete od nich stanovisko, najskôr si vyžiadajú poplatok 20,-€ a potom až pošlú stanovisko, preto súhlasí a zaujímala o sumu, ktorá bude na to potrebná.Starosta vysvetlil, že najdrahší sú vodári.Ekonomická komisia navrhla sumu 500,- €.

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 23/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – predstavil návrh ekonomickej komisii, ktorá navrhla znížiť rozpočet na materiál potrebný na obloženie studni v oddychovej zóne z 300,-€ na 100,-€, záhradný domček pre deti v oddychovej zóne pri kultúrnom dome navrhla znížiť rozpočet zo 690,-€ na 0,- €, 4 kusy lavičiek v oddychovej zóne navrhla znížiť rozpočet z 350,- € na 0,-€ a všeobecný materiál na oplotenie ihriska z 300,-€ navrhla realizovať až vtedy, keď bude ihrisko majetkoprávne vysporiadané. Starosta sa vyjadril k prvému návrhu a vysvetlil, že tu neboli zahrnuté práce, ale len nákup lepidla a obkladu. p. Kucek sa vyjadril, že 300,-€ je veľa, to sú iba nejaké 4 m2.Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa z tohto niečo už realizovalo.Starosta informoval, že nie. Ing. Kolimárová navrhla podržať peniaze, máme štúdiu a keď sa bude chcieť niečo robiť, tak až potom.Ing. Černok sa pripojil k Ing. Kolimárovej a doplnil, že máme štúdiu, za ktorú sme zaplatili už peniaze.Starosta sa opýtal Ing. Čenroka, že prečo si myslí, že sa tá štúdiu nerealizovala. Pripomenul, že to bolo zmietnuté zo stola, že to bol iba jeho výmysel a budú sa robiť iné veci. Ing. Černok informoval, že iniciatíva mohla prísť aj zo strany starostu, mohol priniesť projekty a mohlo sa začať konať. Ing. Kolimárová informovala, že sú nejaké úspory, skúsme riešiť projektovú dokumentáciu, aby sme sa vedeli uchádzať o štrukturálne fondy. Ing. Predajnianská pripomenula, že námestie sa odsunulo.Starosta pripomenul, že práve preto navrhol, aby sa aspoň niečo urobilo v centrálnej zóne, pre deti ten záhradný domček, skrášlenie studní a osadenie lavičiek.p. Kucek sa vyjadril, že sú to zbytočne vyhodené peniaze, mali by trvácnosť 4 alebo 5 týždňov. Starosta nesúhlasil, nakoľko už sú osadené lavičky pred kultúrnym domom asi rok a ešte sa im nič nestalo, ľudia si tam radi sadnú. Predstavil zámer prilákať ľudí do centrálnej zóny, a preto je za to, aby sa tieto veci realizovali. Ing. Kolimárová informovala, že obce budú môcť tento rok žiadať na komunikácie, na rekonštrukcie kultúrnych domov a verejných priestranstiev. Štúdiu na verejné priestranstvá máme, radšej nedrobne peniaze a skúsme dať urobiť realizačný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu a úpravu verejného priestranstva, vyberme projektanta a keď bude výzva, tak môžeme reagovať. Starosta sa vyjadril, že problém bude asi cena projektovej dokumentácie kultúrneho domu.Ing. Kolimárová informovala, že projekt spravia aj na starú budovu, ktorá nemá projektovú dokumentáciu. Pri každej dotácii musí byť vypracovaný realizačný projekt v rozsahu projektovej dokumentácii, schválené právoplatné stavebné povolenie. Ing. Černok pripomenul, že on nie je proti, ale čaká nás kanalizácia, ktorá zhltne peniaze. Ing. Rubintová navrhla, aby sa riešili chodníky v obci.Starosta pripomenul, že sa nemôžeme zadlžovať, sme už brzdený kanalizáciou. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa starosta nedotazoval, čo je so zmluvou.Starosta informoval, že tam bol osobne, mali to na stole a malo to ísť pred komisiu. Starosta zdôraznil, že skrášlenie centrálnej zóny nie je veľká investícia, nie je si istý, či sa bude dať studňa obložiť za 100,- €, ten záhradný domček je pre detí, aby sa mali možnosť niekde pohrať.Ing. Predajnianská sa vyjadrila, že nevidí to reálne umiestniť záhradný domček pred kultúrnym domom, v okolí sú 4 krčmy. Starosta informoval, že keď sa neumiestni ten domček pred kultúrnym domom, tak pri škôlke kde hniezdia bociany má obec svoju parcelu.Ing. Rubintová pripomenula, že v minulom roku sa otváralo aj detské ihrisko. Starosta vysvetlil, že v obci je veľa detí, napr. deti do 10 rokov je to 150 obyvateľov.Ing. Predajnianská informovala, že sú rôzne akcie na tieto domčeky, aj Merkury Market mal teraz.Starosta vysvetlil, že ten domček musí spĺňať bezpečnostné normy, je rozdiel kúpiť si domček domov ako na verejné priestranstvo. Následne dal starosta hlasovať za návrh ekonomickej komisii.

ZA - Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA Ing. Predajnianská, Pavol Bútor,Uznesenie č. 24/2011 zo dňa 24.03.2011

Tento návrh obecná rada neodporučila schváliť.Ing. Predajnianská navrhla rozdeliť sumu 500,- €: 100,- € na studne (tak ako to navrhla ekonomická komisia, znížiť z 300,-€ na 100,-€) a záhradný domček 400,- €, s tým, že bude umiestnený pod bocianmi, nie pred kultúrnym domom. Ing. Končošová navrhla, že keď už bude ten domček, zišla by sa aj lavička.Ing. Rubintová pripomenula, že v detskom ihrisku sú už nejaké lavičky. Starosta vysvetlil, že lavičky boli urobené z vyzískaného materiálu z rozhlasových stĺpov, akurát sa kúpila farby, skrutky a drevené latky, rovnako by boli urobené aj tieto lavičky. Ing. Predajnianská zopakovala svoj návrh, kde súhlasí s návrhom ekonomickej komisii, aby sa znížilo z 300,-€ na 100,-€ materiál na obloženie studni, 400,-€ navrhla na zakúpenie záhradného domčeka a 200,- na všeobecný materiál, spolu teda 700,- €.

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol BútorPROTI Ing. KolimárováZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 24/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – vysvetlil, že v tejto položke sa neplánovalo oplotenie ihriska, navrhovaná suma by bola určite nedostačujúca, tu bolo myslené, len osadenie rampy, ktorá by zabránila prístupu motorových vozidiel do futbalového areálu. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo tam chceme urobiť.Starosta informoval, že by sa jednalo o to, aby tam chlapci nechodili autami sa točiť a blázniť. p. Kucek sa vyjadril, že ihrisko je oplotené, tam je rampa. Starosta vysvetlil, že tam je zábrana, ale pred tou rampou sa chodia krútiť, robia si tam nácvik. Ing. Kolimárová navrhla pred tým nejakú zábranu, aby sa tam nedostali. Starosta vysvetlil, že tak si to predstavuje, aby to bolo iba pre peších, na bicykli, na toto sa žiadalo tých 350,-€.p. Kucek pripomenul, že ak sa stanie niečo počas zápasu, tak tam nebude môcť prísť záchranka.Starosta vysvetlil, že počas zápasov sa tá rampa bude otvárať.

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 25/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – predstavil návrh komisie, ktorá navrhla znížiť rozpočet z 1 500,- € na 500,- € z dôvodu zmeny rozsahu práce. Ďalej starosta vysvetlil, že tohto pracovníka musí mať obec zo zákona, obec musí mať zabezpečenú odbornú sociálnu pomoc – sociálneho pracovníka. Obec má zazmluvnenú pracovníčku, ktorá robí všetky sociálne posudky, rozhodnutia, vykonáva šetrenia v domácnostiachIng. Kolimárová sa zaujímala, aký pracovno – právny vzťah máme s týmto pracovníkom. Ing. Rubintová informovala, že dohodu o pracovnej činnosti.Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa menila táto dohoda. Starosta vysvetlil, že predtým chodila sem na úrad každý utorok, teraz sa zamestnala na plný úväzok a tieto veci nám robí externe, vykonáva tie isté činnosti, len tu nie je prítomná. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo v prípade, keď je potrebné, aby tu bola, ako sa sem dostane.Starosta vysvetlil, že príde, má auto, prípadne autobusom. Ing. Šupica doplnil, že komunikujú cez emaily, ak príde žiadosť, preposiela ich.Ing. Kolimárová informovala, že v minulosti tu trávila jeden deň v týždni, za to mala odmenu, teraz tu netrávi žiadny deň v týždni a odmena sa jej nezmenila. Starosta vysvetlil, že robí stále to isté, len tu nie je prítomná fyzicky. Ing. Legíňová zdôraznila, že zo zákona je obec povinná. Ing. Predajnianská vysvetlila, že to je v poriadku, len za akú výšku úhrady, nespochybňuje jej kvalifikáciu.Starosta doplnil, že komisia navrhuje 500,- €, ale to je málo, skúsi sa s ňou dohodnúť na menšej odmene, ale za navrhovanú sumu to robiť nebude.Ing. Rubintová pripomenula, že pracovníčka svoju prácu vykonáva aj v tomto roku, má platnú zmluvu, preto potrebuje už teraz 375,-€, mesačne je 125,- €.Starosta navrhol, aby ostalo na tejto položke 1 200, -€.Ing. Kolimárová navrhla, nakoľko už má platnú zmluvu, aby sa s ňou jednalo, aby sa to znížilo. Starosta dal následne hlasovať za návrh 1200,- €.

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 26/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – predstavil návrh ekonomickej komisie, ktorá navrhla viazať rozpočet na poštové a telekomunikačné služby čiastka 2 300,-€ do času ukončenia previerky tejto položky. Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej.Ing. Rubintová informovala, iba poštové služby činia 750,- €, miestu poštu roznáša p. Bariaková, tu je tiež úspora. Ing. Kolimárová sa zaujímala, koľko stoja telekomunikačné služby. Ing. Predajnianská vysvetlila, že do rozpočtu sa navrhla suma 3 000,-€, s tým, že ak sa preukáže výhodnosť paušálov, tak sa potom doplní rozpočet o čiasku 2 300,- €. Zatiaľ navrhuje ekonomická komisia na poštové a telekomunikačné služby 3 000,-€.Ing. Rubintová vysvetlila skutočné čerpanie v roku 2010 – hlasové služby – pevná linka so zaokrúhlením 1 156,- € , mobilné telefóny 1 443,- € všetko je navýšené o 1 % a zaokrúhlené. Internet 1 430,- €, koncesionárske poplatky 223,- €.Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sa tu nedá spraviť wifi. Ing. Rubintová vysvetlila, že kvôli bezpečnosti to nie je možné. Ing. Kolimárová sa zaujímala o viazanosť internetu. Ing. Rubintová vysvetlila, že zmluvu máme cez p. Čonku. V minulosti bola zmluva s T-com, neboli sme spokojní.Ing. Černok sa vyjadril, že jemu sa zdá tá sumu veľa. Ing. Rubintová vysvetlila, že je to 100,- €.Ing. Kolimárová informovala, že toľko neplatia ani oni v meste. Zmluvne nie sme viazaní, tak je aj možnosť vypovedať zmluvu, treba vstúpiť do jednania.Ing. Rubitnová vysvetlila, že v minulosti boli problémy s internetom, vypadával, bola zmluva so Slovak Telekomom.Ing. Černok informoval, že najrýchlejší internet je DSL. Ing. Rubintová vysvetlila, že v tej dobe, keď sa to riešilo, DSL nebolo. Tu je problém v tom, že tú rýchlosť, čo poskytnú domácnosti, nepostačuje pre úrad. Nie je možné dať na úrad, kde sú 4 počítače internet, aký má občan doma. Ing. Predajnianská vysvetlila, že doma má neobmedzený internet, avšak s obmedzenou rýchlosťou. p. Kucek sa zaujímal ako je p. Čonka napojený.Ing. Rubintová vysvetlila, že má v obci vysielače. Ing. Kolimárová navrhla, aby obec oficiálne oslovila všetkých dodávateľov internetových sietí, ďalej vyšpecifikovať čo chceme, aby obec mala skutočne to čo potrebuje. Navrhla termín 15.04.2011 bude to asi 6 listov. Ing. Černok informoval, že meste je firma, ktorá ponúka najsilnejší internet, mesačne je na jeden počítač 10,-€, ale pri vstupnej montáži je poplatok 100,-€.Ing. Kolimárová sa zaujímala o mobilné telefóny, koľko má obec mobilných telefónov. Starosta informoval, že jeden má on a druhý správca majetku. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sú viazané paušálmi a kedy končí viazanosť. Starosta – informoval, že áno a jeden bude končiť nejak o rok, druhý možno už teraz niekedy. Ing. Rubintová vysvetlila, že pripraví zmluvy podľa plánu kontroly ekonomickej komisii, ktorá by mala byť v prvom polroku 2011.Ing. Kolimárová navrhla, že pokiaľ bude viazanosť, aby sa vyberali nové paušály. U starostu nehovorí nič, tam je potrebný mobil, ale pri druhom pracovníkovi sa jej to nezdá. Starosta dal hlasovať za návrh ekonomickej komisii, schváliť 3 000,- € a viazať 2 300,-€

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 27/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta predstavil návrh ekonomickej komisii, všeobecný materiál, kancelárske potreby znížiť z 3 500,- € na 2 000,- €.

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 28/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – predstavil ďalší návrh ekonomickej komisii, jedná sa o knihy, časopisy a odbornú literatúru znížiť z 3 600 € na 200 €Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo sa také odoberá, čo nie je na internete dostupné. Ing. Rubintová navrhla, aby sa daná čiastka viazala, pripraví, ktoré publikácie obec odoberá a za akú sumu a navrhne, ktoré publikácie budú zrušené. Ing. Kolimárová vysvetlila, že nech Ing. Rubintová pripraví iba tie, ktoré potrebuje a čo nie sú na internete. Ing. Rubintová vysvetlila, že nie všetky odborné články a vzory sú na internete. Ing. Kolimárová navrhla, aby Ing. Rubintová predložila, čo je potrebné.

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 29/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – informoval o návrhu ekonomickej komisii, jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností a o vypovedanie doterajšieho zmluvného vzťahu. Ekonomická komisia navrhuje riešiť to fixnou čiastkou len za konkrétne vysporiadanie, bez toho, aby administratívne práce vykonávali zamestnanci obce. Čiastku 2 520 € navrhuje komisia viazať a poskytnúť len po schválení novej zmluvy v zastupiteľstve. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či má obec iný pracovnoprávny vzťah okrem príkaznej zmluvy so Šulekom, sociálnej pracovníčky a p. Bárdoszyho.Ing. Rubintová informovala, že momentálne máme platnú dohodu na odhŕňanie snehu do 31.03., správca počítačovej siete 82 € mesačne, právne služby – jednorázovo 25 € za tri mesiace, skladník materiálu CO, aktualizácia www. stránky 65,- € mesačne, knihovníčka 1,66€/hod., vo februári bola dohoda o vykonaní práce – príprava stravy na výročnú schôdzu klubu dôchodcov 40,- €, spracovanie dokumentácie civilnej ochrany 124 € jednorázovo a od 1. apríla sme uzavreli opäť poskytovanie právnej pomoci na štvrťrok, mesačne je to 9 €, v marci bola na zastupovanie počas PN v materskej škole pracovníčka. Ing .Černok sa zaujímal, či správca siete a človek zodpovedný za aktualizáciu www. stránky je jedna osoba. Ing. Rubintová vysvetlila, že správca siete vyslovene odmietol aktualizáciu www. stránky. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či sú všetky tieto zmluvy na dobu určitú. Ing. Rubinotová vysvetlila, že dohody o pracovnej činnosti, to sú opakované činnosti sa uzatvárajú na 1 rok na dobu určitú. Ďalej vysvetlila, že nie všetky dohody, ktoré teraz čítala sú v rámci tejto položky napr. knihovníčka je v knižnici, v rámci tejto položky administratíva a správa je správca počítačovej siete, majetkoprávne vysporiadanie, údržba www. stránky, právne poradenstvo a v rámci položky odmeny mimopracovného pomeru bolo tento rok iba spracovanie dokumentácie CO. Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že chceli riešiť iba Bárdoszyho a zaujímala sa, ako to chce starosta riešiť. Starosta informoval, že tento človek je veľmi znalá a nápomocná osoba, naďalej vysporiadanie majetku prebieha a teraz prebiehajú tie najťažšie situácie. Je veľmi jednoduché spraviť kúpnopredajnú zmluvu, keď je majetok vysporiadaný. Ing. Kolimárová informovala, že dostane zaplatené iba za to, čo vysporiada.Starosta pripomenul, že to bude asi problém, nakoľko nie sú rovnaké podmienky pri vysporiadaní, je rozdiel vysporiadať tú a tú parcelu. Ďalej pripomenul, že tento pán robí aj poradenstvo pre našich občanov, ktorí nemajú tieto veci v poriadku. Ing. Legíňová informovala, že to nech si rieši každý sám.Starosta sa vyjadril, že sa asi nedostala do takej situácie.Ing. Legíňová pripomenula, že toto už bolo pripomienkované pred štyrmi rokmi, sú mesiace, keď nič nevykázal, nič neurobil a mesačne sa mu platilo, a pritom mu Ing. Rubintová robila zmluvy, všetky veci na počítači. Ing. Černok navrhol, aby tento pán pred vysporiadaním parcely povedal, že za to chce toľko a toľko a bude mu to vyplatené až po vysporiadaní a v žiadnom prípade mu nerobiť servis na obecnom úrade, telefonuje, tlačí na obecnom úrade, pracovníci mu robia dohody a zmluvy, vozia ho na obecnom aute, potom tu o akom šetrením hovoríme.p. Kucek sa vyjadril, že za tie roky, ktoré to už tento pán vysporiadáva, už by to vysporiadal on sám.Ing. Černok pripomenul, že za 6 rokov čo trvá táto zmluva, by to realitka vysporiadala dávno a možno aj lacnejšie. Ing. Kolimárová informovala o návrhu komisie, v ktorom žiadala okamžité vypovedanie zmluvy. Následne sa zaujímala, či tento mesiac niečo vykonal. Ing. Rubintová vysvetlila, že áno.Ing. Kolimárová navrhla, aby sa tento mesiac vyplatil a od budúceho mesiaca sa zrušila zmluva. Keď bude predložený plán, v ktorom bude, že ďalšia parcela je táto, dohodnúť sa s p. Bárdoszym za koľko ju vysporiada, potom sa predloží zmluva do zastupiteľstva na schválenie. Starosta vysvetlil, že pracovnoprávne vzťahy nie sú v kompetencii zastupiteľstva, tieto vzťahy sú v kompetencii starostuIng. Kolimárová pripomenula, že to je iba návrh. Tieto kompetencie sú tak, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak. Starosta sa vyjadril, že rešpektuje návrh komisie a dal to na zváženie obecnej rade. Jeho názor je, aby sa táto zmluva nemenila.Ing. Rubintová pripomenula, že v rozpočte nemôže byť 0,- €, nakoľko je platná zmluva a p. Bárdoszy pracoval, potrebuje 840,- €. Starosta sa zaujímal, čo v prípade, ak sa s ním podpíše nová zmluva.Ing. Kolimárová vysvetlila, že v návrhu je viazanie týchto peňazí do schválenia novej zmluvy, nenavrhujú ich presunúť. Ing. Končošová sa zaujímala, kto bude hodnotiť hodnotu vysporiadania, ponechá sa to na starostu. Ing. Černok vysvetlil, že to bude musieť byť predložené zastupiteľstvu. Starosta zdôraznil, že rozhodovanie o dohode o vykonaní práce je v jeho kompetencie, pokiaľ sú na to peniaze. Ing. Černok pripomenul, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak.Starosta informoval, že zatiaľ nerozhodlo. Ing. Kolimárová pripomenula, že sa hlasuje iba o tejto zmluve, ako uvádza v návrhu komisia, len doplnenú o čiastku, ktorá musí byť vyplatená 840,-€.

ZA - Ing. Predajnianská, Pavol Bútor, Ing. KolimárováPROTI 0ZDRŽAL SA 0Uznesenie č. 30/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta – informoval o návrhu ekonomickej komisie, ktorá navrhla znížiť odmeny mimopracovného pomeru z 2616,-€ na 1 000,-€, ale s podmienkou odsúhlasenia zmluvy v zastupiteľstve. Ing. Rubintová pripomenula, že v rámci tejto položky je v tomto roku iba spracovanie dokumentácie CO 124,-€. Ďalej sa zaujímala, čo sa rozumie pod tým, vypovedať všetky pracovnoprávne vzťahy do 15.03.2011.Ing. Kolimárová – sa vyjadrila, že preto ich chceli vidieť, zatiaľ jedinú a to majetkoprávne vysporiadanieStarosta sa vyjadril, že je aj pri tejto položke za šetrenie, ale navrhuje aspoň 1 500,-€.Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo je v pláne robiť v tomto roku Starosta vysvetlil, že mal v pláne pokračovať v oprave studní pred furmanom. Ing. Kolimárová informovala, že zatiaľ sa táto oprava neschválila v rozpočte, takže v nadväznosti na to, je toto.Starosta dal hlasovať za návrh znížiť na 1 500,-€

ZA - 0PROTI Ing. KolimárováZDRŽAL SA Ing. Predajnianská, Pavol Bútor,Uznesenie č. 31/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta dal hlasovať za návrh znížiť na 1 000,-€.

ZA - Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská,PROTI 0ZDRŽAL SA Pavol Bútor,Uznesenie č. 32/2011 zo dňa 24.03.2011

Starosta predložil požadované doklady k výberu dodávateľa stavby pre I. etapu kanalizáciu, zmluvu o dielo s víťazom súťaže na dodávateľa stavby, starosta informoval, že informačné tabule sú zahrnuté v zmluve, zápisnicu z výberového konania, návrh zmluvy víťaza súťaže, zmluvu s dodávateľom služby – verejné obstarávanie, zápisnicu na z výberového konania na dodávateľa verejného obstarávania.Ing. Kolimárová navrhla, tak ako sa teraz pripravili doklady, že by sa pripravili doklady k výberovému konaniu na dodávateľa stavby, ku kúpe malotraktoraStarosta informoval, že je to pripravené už teraz a predložil doklady požadované komisiou. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či by mohli vidieť list, v ktorom obec vyzvala dodávateľa na podloženie ceny. Ing. Šupica priniesol túto výzvu, ktorou bol dodávateľ vyzvaný na vysvetlenie cenovej ponuky. Ing. Predajnianská sa zaujímala, ako to skončilo s Bielorusom. Starosta pripomenul, že kým fungoval ešte obecný podnik a keď sa rušil, tak p. Pivka mal záujem o odkúpenie za 50 000,-Sk. Na zastupiteľstve sa dohodlo, že mu ho treba ponúknuť na odpredaj podľa znaleckého posudku z roku 2004, ten bol na 54 000,- Sk. Po telefonickom rozhovore s ním p. Pivka oznámil, že dá za Bielorus 1 000,-€. Teraz vysvetlil starosta, že potrebuje vyjadrenie rady a podá inzerát na odpredaj. Ing. Černok informoval, že sú bezplatné webové stránky, kde je možné zverejniť inzerát. Ing. Rubintová informoval o výdavkoch spojených s týmto strojom za rok 2010, spolu to bolo 50,- € z toho 25,- € preplatil Obvodný úrad a 25,- € Krajský úrad životného prostredia, tento stroj bol využitý pri povodniach. Starosta informoval ohľadne organizačného poriadku, toto je v kompetencii starostu a Ing. Rubintová odovzdala správu o zmenách v roku 2010 Ing. Kolimárovej. Ing. Kolimárová sa vyjadrila k predloženým dokladom a skonštatovala, že je tam všetko, čo tam má byť.

Ing. Rubintová predložila faktúry a leasingovú zmluvu na malotraktor, ďalej bol k malotraktoru zakúpený prívesný vozík za 526,- € v roku 2009, predložená aj fakúra a v roku 2010 bola zakúpená radlica zadná na odhŕňanie snehu za 604,- €. Ing. Černok sa zaujímal, čo bude stáť traktor, keď ho splatíme.Ing. Rubintová informovala 8 500 €.Starosta doplnil, že tento je zakúpený z Levíc, firma Autogabriela.Ing. Kolimárová pripomenula, že zastupiteľstvo schvaľovalo kúpu malotraktora za nejakú sumu, vtedy tomu porozumela, že tá suma je určená na jeho kúpu. Starosta vysvetlil, že bolo schválených 80 000,- Sk, s výhľadom na splátky na ďalšie roky.Ing. Kolimárová informovala, že o splátkach reč nebola.Starosta vysvetlil, že za 80 000,- Sk multifunkčné zariadenie nekúpi nikde.p. Kuccek sa vyjadril, že takéto stroja stoja 1 500,- €, plus rotačná kosačka a rotavátorStarosta poprosil p. Kuceka, aby mu takú ponuku doniesol.Ďalej informoval, že pred kúpou si urobil prieskum predajcov, ktorí predávajú takéto ojazdené traktory. Ďalej to bola priorita na rok 2009.Ing. Kolimárová informovala, že poslanci boli zavedení, nakoľko na zakúpenie bolo schválených 80 000,- Sk.Starosta doplnil, že rozpočet sa zostavoval na 3 roky, bolo rozpočtované na tri roky, v rozpočte sa s tým počítalo v horizonte na viacej rokov.

Ing. Rubintová vysvetlila, že má pripravený zoznam ako výstup z pošty ohľadne uzatvorených zmlúv za rok 2010 do 10.03.2011 a ak chcú poslanci vidieť nejakú konkrétnu, pripraví ju na predloženie.Ing. Kolimárová žiadala predložiť všetky zmluvy a ak to nie je pripravené, chce, aby to bolo pripravené. Ing. Rubintová sa zaujímala, či tam je potrebné zahrnúť aj nájomné zmluvy, ktoré uzatvára p. Koristeková.Ing. Kolimárová vysvetlila, že tie nie, nie je potrebné ani pracovnoprávne zmluvy. Ing. Rubintová vysvetlila, že sa nevedie osobitná evidencia na objednávky, ak je objednávka, je priložená k faktúre a to by musela prejsť všetky účtovné doklady.Ďalej predstavila úsporné opatrenia na správe obce a to variantne úspora na mzdách pri 5 %, 10 % . Pri 5 % úspore je to 8 900,- € a pri 10% je výsledok 10 650,- €. Úsporu je možné vykonať iba pri pohyblivých zložkách mzdy. Ing. Kolimárová vysvetlila, že si nedovolí navrhnúť nejaké prepúšťanie, to neprichádza do úvahy, ale šetrenie na mzdách je na každom úrade a to ponechá na starostu.

Ing. Rubintová predložila originál doklady, spísanú tabuľku nákladov na okrasný kovový poklop, zároveň upozornila, že musela byť zachovaná ochrana osobných údajov.

Starosta na záver poďakoval prítomným za účasť, ďalej sa vyjadril, že pri tvorbe komisií nepočítal s tým, že sa komisia nestane kontrolnou skupinou, prácu komisie si predstavuje tak, aby bola nápomocná pri riešení problémov. Ing. Černok sa vyjadril, že keby boli o tom informovaný na zastupiteľstvách, tak to nežiadajú. Keby neboli veci v takom administratívnom stave ako sú, toľko času by to pracovníkom netrvalo.

Overovateľom zápisnice: Ing. Martina Predajnianská ...............................................

Zapísal:Ing. Ján Šupica

Vladimír Ragač starosta obce VidináVyvesené: 24. 3. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť