Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 24.5.2012

dochádzka

Štefan Kocúr - prítomný

Pavol Bútor - prítomný

Ing. Martina Predajnianská - prítomná


zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady, ktorá sa konala dňa 24.05.2012

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení: 0

Program: 1) Otvorenie 2) Určenie overovateľov zápisnice 3) Návrh zmluvy o dielo 4) Záver

1. Otvorenie Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania, ďalej konštatoval, že prítomní sú traja poslanci a obecná rada je uznášaniaschopná.

Uznesenie č. 16/2012 zo dňa 24.05.2012 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecnej rady vo Vidinej

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Ing. Predajnianská, Bútor PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

2. Určenie overovateľov zápisnice Starosta – určil ako overovateľa zápisnice p. Bútora.

Uznesenie č. 17/2012 zo dňa 22.03.2012

Obecná rada vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice: Pavla Bútora

3.  Návrh zmluvy o dielo Starosta predstavil návrh zmluvy o dielo. zmluva je súčasťou zápisnice. Zaujímal sa o pripomienky. Ďalej pripomenul, že už to bolo prejednávané na obecnom zastupiteľstve, boli na to schválené finančné prostriedky. Návrh bol prerokovaný aj Komisiou výstavby, kde sa komisia stretla s firmou Accord, na rokovaní bol za komisiu prítomný len Jozef Kucej, zatiaľ nemá písomné stanovisko komisie, ale s p. Kucejom sa ústne dohodli na tomto návrhu. Vysvetlil zmeny zmluvy, kde sa predmet zmluvy nemôže volať výstavba dažďovej kanalizácie, ale obnova dažďovej kanalizácie. K výstavbe by bolo treba stavebné povolenie z Obvodného úradu životného prostredia. Do zmluvy bolo doplnené v záverečných ustanoveniach, že zo zákona táto zmluva podlieha zverejneniu. Následne informoval, že bude zvolané aj mimoriadne zastupiteľstvo kvôli tomuto bodu a to v utorok 29.05.2012 o 17:00 hod.

Uznesenie č. 18/2012 zo dňa 22.03.2012

Obecná rada vo Vidinej I. DOPORUČUJE

schváliť predložený návrh zmluvy o dielo s firmou Accord s.r.o., ktorý je súčasťou zápisnice

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Ing. Predajnianská, Bútor, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

4.  Záver Starosta na záver prítomným poďakoval za účasť na rokovaní obecnej rady.

Zapísal: Ing. Ján Šupica        

                                                                                        Vladimír Ragač

                                                                                         starosta obce

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 24. 5. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť