Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 25.6.2013

dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - neprítomný

Želmíra Báťková - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 25.06.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  Kocúr Overovateľ zápisnice: Ing. Milan Černok

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Príprava obecného zastupiteľstva 4. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky a správa audítora 6. Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2012 7. Zmluva o dielo 8. Vyjadrenie k zmene Plánu rozvoja verejných vodovodov 9. Rôzne 10. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal na zasadnutí  a predstavil program rokovania.

Uznesenie č. 37/2013 zo dňa 25.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecnej rady vo Vidinej   bez pripomienok          Hlasovanie: ZA Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa  zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol pani Báťkovú. Ako overovateľa zápisnice určil Ing. Černoka

Uznesenie č. 38/2013 zo dňa 25.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení pani Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice Ing. Černoka          Hlasovanie: ZA Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

3 Príprava obecného zastupiteľstva

Starosta informoval, že zastupiteľstvo bude vo štvrtok 27.06.2013, pozvánky už boli zaslané a predstavil program rokovania zastupiteľstva, pozvánka je súčasťou zápisnice. Ďalej informovala, že správa audítora je totožná s tou, ktorú čítali na minulej obecnej rade.

6 Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2012 Ing. Rubintová – vysvetlila, že obec hospodárila s prebytkom v 46 856,41 € a tento prebytok je upravený o hospodárenie finančných operácií, mal by byť rozdelený na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 622,65 € a na tvorbu mimorozpočtového fondu, ktorý využívame na kapitálové výdavky. Záverečný účet nie je predmetom skúmania audítora, všetko je súčasťou výsledkov hospodárenia len je to inak napísané. Výsledky hospodárenia, tak tu je podrobne rozpísaný rozpočet, jeho plnenia, jeho úpravy, plnenie na príjmovej časti a výdavkovej časti rozpočtu, toto je podľa programov, je tam aj súvaha, k 31.12. má obec úver len 120,00 €, v súčasnej dobe nemáme istinu, ktorú treba splácať. Podrobne sú vyčíslené výsledky hospodárenia a zdroje krytia. K 31.12.2012 máme na mimorozpočtovom fonde 91337,44 € a plus ak pripočítame túto tvorbu za rok 2012, tak spolu je to okolo 136 000,00 €, toto je určené len na kapitálové výdavky, Záverečný účet obsahuje  hodnotiacu správu, potom slovnú hodnotiacu správu, sú tam aj záväzky Audítor poukázal, že pre neho je to uzavreté, pre neho to nie sú chyby, je zrejmé, že sa chyby sa odstraňujú a to je dobrý krok.

Uznesenie č. 39/2013 zo dňa 25.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA schváliť obecnému zastupiteľstvu Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2012 Hlasovanie: ZA Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

4 a 5 Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 a stanovisko hlavnej kotrolórky

Starosta informoval, že na prechádzajúcej rade sme si to prešli všetko, riešili sa akcie a   hľadali sa cesty, ako to finančne kryť, hlavná kontrolórka tento materiál dostala a poslala aj stanovisko,  toto sú orientačné ceny, ďalej by mal mať  predbežný rozpočet na polovicu Športovej ulice, teraz máme rozbitú kosačky, museli sme kúpiť náhradné diely. Ďalej informoval, že budeme musieť zvažovať, čo nám povedia vodári ohľadne rekonštrukcie vodovodu na Športovej ulici, môže sa stať, že to budú robiť až na budúci rok. Následne predstavil stanovisko hlavnej kontrolórky a návrh na 4. zmenu rozpočtu, ďalej pripomenul, že je potrebné rozmýšľať nad aktualizáciou PHSR, musíme si naplánovať, čo chceme najbližšie roky robiť.

Uznesenie č. 40/2013 zo dňa 25.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA schváliť obecnému zastupiteľstvu návrh 4. zmeny rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 Hlasovanie: ZA Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

7 Návrh zmluvy o dielo

Starosta informoval, že bol vybraný dodávateľ, dodávateľ spustil stavbu a na dažďovú kanalizáciu pripravili návrh zmluvy, je potrebné ju podpísať, podstatné je v nej to, že  žiadajú, aby sme si my určili svojho vlasatého človeka, ktorý bude kontrolovať prevedené práce a na základe jeho potvrdenia s dohodou ich stavbyvedúceho budú fakturovať len to, čo urobilo, nič na viac, teraz  je potrebné nájsť tohto človeka, jeho meno je potrebné uviesť do zmluvy. Ďalej navrhol, či by to nemohol byť buď pán Rybár alebo pán Čerpák, toto je najdôležitejšia úloha nájsť tohto človeka, ktorý bude hájiť naše záujmy a bude na stavbe každý deň. Zaujímal sa o názor rady.

Uznesenie č. 41/2013 zo dňa 25.06.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA starostovi obce podpísať zmluvu o dielo na dažďovú kanalizáciu 250 metrov s dodávateľom stavby Accord, stavebná kancelária s.r.o., o podpísaní informovať na najbližšom zastupiteľstve.

Hlasovanie: ZA Ing. Černok, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

8 Vyjadrenie k zmene Plánu rozvoja verejných vodovodov

Starosta informoval, že samosprávny kraj nás požiadal, aby sme pripomienkovali jeho plán vodovodov a kanalizácií na nasledujúce obdobie. Keď to pozrel, v roku 2009 bola naplánovaná v rámci výstavby vodovodov v okrese Lučenec aj Vidiná a a to rekonštrukcia vodovodu vo Vidinej, v týchto nových plánoch to nevidel, chce tam zavolať, či tie veci ktoré boli v pláne a neboli realizované, či budú zohľadnené v nových plánoch.

9 Rôzne

Starosta predstavil ponuky nových stoličiek, ďalej informoval, že JUDr. Szilágyi požiadal o termín obhliadky a stavebná komisia určila termín,  dnes to stretnutie pán JUDr. Szilágyi preložil na dobu neurčitú. Starosta ďalej informoval, že tu bola firma Geoportal, predstavili mu ponuku spracovania podkladov pre obec. Systém je taký, že to byť na našej stránke, ak chce občan robiť rekonštrukciu, zistí, kde sú siete, stĺpy, kde je rozhlas na druhej strane v tom momente, ako si otvorí kataster, tam sú hneď vlastníci, cena je ale 1 000,00 €, už to má Mýtna, Halič, Lovinobaňa, toto je program, ktorý je potrebné každoročne aktualizovať, niektoré veci si robíme samy, potom je to 600,00 každoročne €. Ďalej informoval, že sme našil dodávateľa na farbu, je to firma Novochema z Levíc.

10 Záver

Starosta prítomným poďakoval za účasť.

 

Vo Vidinej, dňa Ing. Milan Černok   

  

Zapísal: Ing. Šupica  

                                                                                                       Jozef Kucej                                                                                               starosta obceVyvesené: 25. 6. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť