Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 25.8.2009

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej , ktorá sa konala25.08.2009

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Želmíra Kolimárová

Neospravedlnení: 0

Program:

  1. Otvorenie
  2. Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2009
  3. Úprava rozpočtu obce na rok 2009
  4. Predaj parcely
  5. Štatút obec
  6. Rôzne
  7. Záver

K bodu 1:

Rokovanie obecnej rady otvoril a prítomných privítal starosta. Oboznámil prítomných s programom . Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určená pani Ing. Predajnianska.

K bodu 2:

Starosta informoval prítomných o skutočnosti, že materiál im nebol z časových dôvodov poslaný pred zasadnutím. Materiál k plneniu rozpočtu dostali prítomní na začiatku zasadnutie Obecnej rady. Ing. Rubintová informovala, že hospodárska kríza sa prejavuje už aj u nás. Obec hospodári k 30.06.2009 so schodkom 177,18 €. Súčasťou zápisnice je aj monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.06.2009.

K bodu 3:

Ing. Rubintová informovala prítomných o tom, že v rozpočte Obce Vidiná možno očakávať výpadok podielových daní vo výške 71 485,75 Eur t.j. 2 153 579,70 Sk, čo predstavuje 5,14 % celkového rozpočtu. Po prehodnotení úspor sa vzhľadom na uvedené skutočnosti predkladá návrh opatrení:- viazanie prostriedkov v rozpočte na strane výdavkov bežného rozpočtu do 31.12.2009 s platnosťou od 1.09.2009 v objeme 33 283,98 Eur t.j. 1 002 713,18 Sk.- použitie mimorozpočtového fondu – prostriedkov z predchádzajúcich období vo výške 38 201,77 Eur. t.j. 1 150 866,52 Sk.

Ing. Rubintová predstavila návrh, aby sa bežné výdavky znížili o 10 %. Ing. Veliká ďalej navrhuje pripraviť konkrétne opatrenia týkajúce sa šetrenia na konkrétnych činnostiach.

K bodu 4:

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťami Juraja Kružliaka a Vojtecha Fridricha o odkúpenie parciel. Žiadosť Juraja Kružliaka sa týkala obecnej parcely, na ktorej mu z časti stojí rodinný dom. Prístup k tejto parcely nie je. OR odporučila schváliť p. Kružliakovu žiadosť o odkúpenie parcely OZ, pripraviť na najbližšie zasadnutie OZ podklady, geometrický plán. Žiadosť p. Fridricha sa týkala parcely, ktorú má v dlhodobom prenájme. P. Fridrich má záujem buď o jej odkúpenie alebo o dlhodobý nájom. OR neprijala žiadne stanovisko, navrhla pripraviť podklady, geometrický plán do najbližšieho zasadnutia OR. OR nevie zaujať odborné stanovisko k spomínaným žiadostiam a preto navrhuje obnovenie činnosti Komisie výstavby a životného prostredia. OR zdôraznila potrebu komisií, nakoľko má poradný charakter pre rozhodovanie.

K bodu 5:

Ing. Veliká oboznámila prítomných s novým návrhom štatútu Obce Vidiná. Starosta dal pripomienku, že v štatúte sa spomína rozpočet na 1 rok a obec ho tvorí na 3 roky. Táto pripomienka sa bude riešiť na najbližšom zasadnutí OZ. Ing. Veliká pripomenula, že do štatútu treba zapracovať ešte veľkosť katastra Obce Vidiná. Štatút je nutné vyvesiť do informačných tabúľ.

K bodu 6:

a) Predaj parcely pod bývalou mliekárňouStarosta informoval prítomných, že v k. ú. Lučenec sa nachádza parcela pod bývalou mliekárňou. Starosta sa chcel poradiť s členmi OR, či sa môže začať zaoberať s touto vecou, informovať konateľa spoločnosti. OR odporúča dlhodobejší prenájom.

b) Fotovoltaická elektráreňStarosta informoval prítomných o záujme talianskej spoločnosti stavať elektráreň v katastri obce Vidiná, ale na pozemkoch, ktoré vlastní cirkev. K začatiu stavebných prác je potrebné stanovisko obce a zmena územného plánu. Spoločnosť sa vyjadrila, že spomínanú zmenu územného plánu zafinancuje.

c) Športový deňStarosta informoval prítomných o stave príprav na športový deň. Vysvetlil, že 29.08.2009 sa bude konať iba futbalový turnaj a 5.10.2009 sa uskutoční kultúrno-spoločenské popoludnie aj za účasti družobnej obce z Maďarska v priestoroch MŠ vo Vidinej. Prípravný výbor sa stretne ešte 3.10.2009. OR zdôraznila, aby sa prípravných prác zúčastnili členovia Komisie kultúry a športu. OR navrhuje pripraviť aj reláciu v miestnom rozhlase, ktorá bude informovať občanov o pripravovanej akcii.

d) Multifunkčné ihriskoStarosta informoval prítomných o priebehu prípravných prác, všetko je na najlepšej ceste.

e) KanalizáciaStarosta oboznámil prítomných s prípravnými prácami. Vyskytli sa problémy s podpisovaním nájomných zmlúv, niektorí občania odmietajú podpisovať. Je to v štádiu riešenia.

f) Osvetlenie Lurdskej jaskyneStarosta informoval prítomných so žiadosťou Správy kostola o osvetlenie Lurdskej jaskyne. OR odporúča schváliť tento návrh, ale pri spresnení podmienok osvetlenia. Na najbližšom zasadnutí sa bude týmto bodom zaoberať Obecné zastupiteľstvo.

g) Žiadosť o vyasfaltovanie priestoru pred kostolomStarosta informoval prítomných so žiadosťou Správy kostola o vyasfaltovanie priestoru pred kostolom. OR navrhuje presunúť túto požiadavku do budúceho roka, keď sa budú prehodnocovať priority obce.

h) Dodatočné predložený projekt Kataríny AmbróšovejKatarína Ambróšová predložila projekt. OR navrhuje schváliť Obecnému zastupiteľstvu navrhovaný projekt.

Overovateľ zápisnice: Ing. Martina Predajnianska

Zapísal: Bc. Ján Šupica

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 25. 8. 2009

Zodpovedá: Správce Webu

Späť