Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 26.4.2012

dochádzka

Pavol Bútor - ospravedlnený

Štefan Kocúr - neospravedlnený

Ing. Martina Predajnianská - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 26.04.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: Pavol Bútor Neospravedlnení:  Štefan Kocúr Návrhová komisia:  Overovatelia zápisnice:

Program: 1) Otvorenie 2) Určenie overovateľov zápisnice 3) Návrh zmluvy o dielo 4) Rôzne 5) Záver

 

1 Otvorenie Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že je prítomný  1 poslanec a obecná rada je neuznášaniaschopná.Vyvesené: 26. 4. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť