Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 26.8.2008

zápisnica

Zápisnica z Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa konala dňa 26.8.2008Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení : Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Ivana RubintováProgram : 1. Otvorenie , 2. Určenie overovateľa zápisnice 3. Návrh na zmenu rozpočtu obce Vidiná 4. Rôzne 5. Záver1. Otvorenie Rokovanie obecnej rady otvoril starosta obce. Privítal prítomných a oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky 2. Určenie overovateľa zápisnice Za overovateľa zápisnice bola určená Ing. Predajnianska 3. Návrh na 3. zmenu rozpočtu obce Vidiná- členovia obecnej rady dostali tento návrh rozpočtu k preštudovaniu - Ing. Rubintová sa ospravedlnila , s týmto návrhom bližšie oboznámila Ing. Končošová- OR nemala pripomienky k tomuto návrhu a odporúča ho predložiť OZ na schválenie / Ing. Rubintová doloží komentár / - kontrolórka obce navrhuje, aby bolo do OZ predložené aj polročné čerpanie rozpočtu a ďalej ešte navrhuje pripraviť návrh rozpočtu na rok 2009 so zámermi na 3 roky 4. Rôzne1.1. p. Markovič podal žiadosť o prešetrenie ohľadne stavby susedov , ktorá sa rozpadá a ohrozuje ich nehnuteľnosť1.2. žiadosť o prenájom priestorov od Mateja Kuceka – oboznámil starosta , že požiadali o prenájom priestorov na cvičenie - činkáreň a zároveň o odpustenie nájmu , nakoľko sú všetci študenti / návrh cez letné obdobie stará MŠ /- OR nemá námietky1.3. firma AAA Auto požiadala o prenájom pozemku - OR súhlasí1.4. krčma u smädného škorca doručila žiadosť o predĺženie nájmu - OR súhlasí s predĺžením nájmu , ale je potrebné nájomnú zmluvu urobiť podľa platného cenníka a predložiť OZ na schválenie1.5. starosta oboznámil o ponukách na rekonštrukciu MK čaká sa ešte na tretiu ponuku, OR odporúča starostovi osloviť tretiu firmu o zaslanie ponuky s určením dátumu dokedy 1.6. starosta oboznámil s dodatkom z Meposu o zvýšení cien vývozu za TKO, - OR navrhuje tento dodatok dať prehodnotiť ekonomickej komisii a porovnať spomínaný čl. 5 so zmluvou , dať Meposu odpoveď, že dodatok bude prehodnotený a predložený OZ a potom obec dá oficiálne stanovisko 1.7. Ohľadne vypúšťania odpadov na Zvolenskej ul v miestach od p. Končošovej po rodinu Gondášovcov informovala p. Veliká , ktorú oslovili občania z tejto časti ako poslankyňu , boli rozoslané dotknutým rodinám listy na zákaz vypúšťania , nikto sa z nich neozval , túto situáciu je potrebné riešiť drenáž je upchatá - OR navrhuje zavolať vodárne , alebo Spol . a zistiť možnosti prepchatia tejto drenáže1.7. urobiť reláciu do MR a leták do novín ohľadne ponuky VEOLIA spol. na vyťahovanie žúmp.5. ZáverPo vyčerpaní programu starosta rokovanie obecnej rady poďakovaním za účasť ukončil. Overovateľ zápisnice : Ing. Martina Predajnianska .................................Zapísala : Mária Pappová ............................................... Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 26. 8. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť