Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 26.9.2013

pozvánka

Jozef Kucej starosta obce Vidiná          

Vo Vidinej, 23.09.2013

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2013(štvrtok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Vyhodnotenie osláv „Dňa obce“ 4. Príprava rokovania obecného zastupiteľstva 5. Vyhodnotenie PHSR obce Vidiná za roky 2007-2013 6. Organizačno – technické zabezpečenie volieb do VÚC 7. Rôzne 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

      v. r. Jozef Kucej


dochádzka

Ing. Milan Černok - prítomný

Štefan Kocúr - neprítomný

Želmíra Báťková - neprítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 26.09.2013

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Kocúr, Báťková Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: –

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice 3. Vyhodnotenie osláv „Dňa obce“ 4. Príprava rokovania obecného zastupiteľstva 5. Vyhodnotenie PHSR obce Vidiná za roky 2007-2013 6. Organizačno – technické zabezpečenie volieb do VÚC 7. Rôzne 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal a konštatoval, že obecná rada je neuznášaniaschopná.

 

Zapísal: Ing. Šupica        

  Jozef Kucej             starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 26. 9. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť