Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 27.10.2015

zápisnica

1

Obecná rada vo Vidinej

 

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej

konanej dňa 27.10.2015

 

Prítomní:                  Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:      Pavol Bútor

Neospravedlnení: 0

Overovateľ zápisnice: Mgr. art. Miroslav Janšto

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

3. Rôzne

4. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania

 

Uznesenie č. 25/2015 zo dňa 27.10.2015

Obecná rada vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

- program rokovania Obecnej rady vo Vidinej

 

Hlasovanie:

ZA -                Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Ján Šupica

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta ako overovateľa určil pána Mgr. art. Miroslava Janšta. Do návrhovej komisie navrhol pani Ing. Martinu Predajnianskú.

 

Uznesenie č. 26/2015 zo dňa 27.10.2015

Obecná rada vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Predajnianská

 

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľa zápisnice: Mgr. art. Miroslav Janšto

 

Hlasovanie:

ZA -                Ing. Predajnianská, Mgr. Art. Janšto,

PROTI-           0

ZDRŽAL SA- 0

 

Ing. Ján Šupica

 

3 Rôzne

Starosta informoval členom obecnej rady o žalobe pána Kuceja na súd za nepreplatenú dovolenku. Členovia obecnej rady súhlasia s právnym zastupovaním Mgr. Sitarčíkom. O uvedenom je potrebné informovať poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Uznesenie č. 27/2015 zo dňa 27.10.2015

Obecná rada vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

Informácia o podaní obce na súd za nepreplatenú dovolenku od bývalého starostu obce p. Kuceja .

 

Ing. Ján Šupica

 

Starosta predstavil poslancom Záverečný účet Obce Vidiná a stanoviská nezávislého audítora. Toto bude jeden z hlavným bodov rokovania obecného zastupiteľstva. Ďalej informoval o podanej výpovedi pani Koristekovej, ktorej plynie výpovedná doba. Bude potrebné pripraviť z doručených žiadostí, ktorých je cca 10 pracovný pohovor. Ďalej informoval o opravách interiéru Domu smútku, tu bude ešte potrebné stretnutie poslancov v Dome smútku, aby sme sa dohodli, čo konkrétne budeme opravovať. Ďalej informoval, že je potrebné prekryť prístreškom vstup do Domu smútku, k tomu je potrebné povolenie a projekt. Ďalej informoval, že sa pripravuje projektová dokumentácia ohľadne odvodňovacieho rigolu katolíckeho cintorína. Tu sa trochu skomplikovalo schvaľovanie, nakoľko podľa Okresného úradu, odbor životného prostredia je to vodná stavba. Ďalej starosta informoval o pripravovaných akciách, ktoré sa budú konať v najbližšom období a to Úcta k starším a Mikuláš, následne požiadal členov rady a požiadavky do rozpočtu na rok 2016, nakoľko sa už musí začať pripravovať.

 

Uznesenie č. 28/2015 zo dňa 27.10.2015

Obecná rada vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

Prerokovanie predloženého  záverečného účtu obce a opatrenia z neho vyplývajúcich. Informácia o plánovanej oprave domu smútku vo Vidinej, vybudovanie prístrešku pred domom smútku  a postup pri projektovaní rigolu v cintoríne. Informáciu o podaní výpovede p. Koristekovej. Požiadavky poslancov do rozpočtu na rok 2016 Informáciu o plánovaných kultúrnych akciách: 30.10.2015 – Úcta k starším a 5.12.2015 Mikuláš.

Vo Vidinej, dňa Mgr. art. Miroslav Janšto.                                                     ........................................................

Zapísala: Ing. Martina Predajaniaská

  Ing. Šupica              starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 27. 10. 2015

Zodpovedá: Správce Webu

Späť