Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 28.1.2010

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa konala dňa 28.01.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: Ing. PredajnianskaNeospravedlnení: 0

Program:Starosta privítal prítomných na zasadnutí. Za overovateľa starosta určil Ing. Kolimárovú.

Bod 2Starosta oznámil prítomným, že Okresný súd Lučenec upozornil na okolnosť, že prísediacim občanom končí v najbližších mesiacoch volebné obdobie. Preto je nutné schváliť prísediacich na súde na nasledovné volebné obdobie. Jedná sa o Ing. Vieru Končošovú a Martu Halajovú. Starosta oboznámil Obecnú radu s touto potrebou. Je nutné, aby schválenie odobrilo Obecné zastupiteľstvo. Predstavil návrh zo súdu. Starosta sa stotožňuje s návrhom súdu. Obecná rada odporúča schváliť navrhnutých kandidátov.

Bod 3Starosta predstavil návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2010. Obecná rada navrhuje presunúť plánovaný termín z 27.05.2010 na termín 03.06.2010. z termínu 19. augusta na 09.09.2010.

Bod 4Starosta predniesol rade potrebu zmeny uznesenia z dôvodu úmrtia p. Benceho, od ktorého obec schválila kúpu pozemku na Suvorovovej ulici. Dedič, nie je ochotný predať parcelu za cenu 1,66,- EUR.. Obecná rada nesúhlasí s podmienkami dediča. Obecná rada navrhuje zrušiť uznesenie č. IV/2007 zo dňa 12. apríla 2007 , nakoľko nový majiteľ nesúhlasí so schválenými podmienkami.

Bod 5Starosta predstavil návrh na rozhodnutie o prebytočnom majetku obce (starý rozhlas) v celkovej zostatkovej hodnote 750,32 EUR.. Jedná sa o 159 ks stĺpov a 67 ks ampliónov. OR navrhuje schváliť, aby bol majetok zlikvidovaný záujemcom, ktorý to bude mať na zodpovednosti proces likvidácie.

Bod 6Starosta upozornil prítomných o skutočnosti, že p. Šulek je poslanec a nemôže byť v pracovnoprávnom vzťahu s obcou. Do súčasnosti dostával odmenu za vykonanú prácu. Starosta navrhuje odmenu formou mimoriadnej odmeny. Obecná raa navrhuje riešiť odmenu s p. Šulekom mandátnu resp. príkaznou zmluvou.

Bod 7Starosta predstavil návrh dodatku zmluvy č.1/2010 firmy MEPOS s.r.o. Tento dodatok je z decembra minulého roka. Ing. Kolimárová pripomenula, že mýto sa obce Vidiná netýka a cena nafty išla smerom nadol, z čoho vyplýva, že nevznikajú zvýšené náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu. Obecná rada navrhuje nemeniť cenu za zber a odvoz komunálneho odpadu z dôvodu vyššie uvedených skutočností. Dotáciu z Recyklačného fondu použije spoločnosť na zvoz, triedenie, lisovanie, expedíciu zložiek a zneškodňovanie zvyškového odpadu na skládku odpadov. Podľa zmluvy musí firma MEPOS zbierať všetky vrecia separovaného zberu.. Ing. Rubintová navrhla doplniť do zmluvy, aby záznam o prevádzke motor. vozidla bol súčasťou faktúry.

Bod 8Obecná rada navrhla Ing. Velikú a Ing. Kolimárovú ako členov komisie, ktorá sa má zaoberať plnením zmluvy s p. Ambrošovou. Súčasťou komisie bude Vladimír Ragač, starosta obce, Bc. Šupica- zapisovateľ. Kontrola bude prebiehať v dňoch pondelok alebo utorok.

Bod 9Starosta oznámil, že 05.02.2010 vo Furmane spoločné zastupiteľstvo s družobnou obcou vo Vidinej. Súčasťou rokovania bude aj organizácia letného tábora. Ing. Veliká predniesla, že do konca apríla je možné požiadať o dotáciu na letný tábor. Ing. Rubintová pripomenula, že je možnosť získania dotácie na rekonštrukciu budov vo vlastníctve obce.

Overovateľ zápisnice: Ing. Kolimárová .......................................... Zapísal: Bc. Ján Šupica ..........................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 28. 1. 2010

Zodpovedá: Správce Webu

Späť