Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 28.2.2008

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecnej rady vo Vidinej, ktorá sa konala dňa 28.2.2008Prítomní : podľa prezenčnej listiny Overovateľ: Ing. Martina Predajnianska Program : 1. / Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice 2. / Letný tábor – ponuky 3. / Kanalizácia – príprava projektu 4. / Mimoriadne odmeny – redakčná rada 5. / Rôzne 6. / ZáverBod – 1 – Rokovanie otvoril a privítal prítomných starosta obce. Oboznámil s programom. Nikto nemal pripomienky . Za overovateľa zápisnice bola určená p. Ing. Predajnianska Bod – 2 – Letný tábor - ponuky- starosta oboznámil o zisteniach ohľadne letného tábora detí - zo zistení prichádzajú do úvahy chata Hámor, Kokava Háj – Femily, Penzión Močiar, tábor – Ružiná , Látky – rekr. zariadenie- sumy sa pohybujú od 320.- Sk do 400.- Sk - OR navrhuje Kokava – Háj alebo Penzión Močiar - platenie – rodičia 2.700.- Sk/ dieťa a ostatné náklady obec Bod – 3 – Kanalizácia – príprava projektu- so zistenou situáciou oboznámil starosta - na rekonštrukciu chodníka a kanalizácie je potrebné na každé osobitný projekt- je potrebné začať výberové konanie a v zadaní je potrebné určiť podmienky - OR navrhuje OZ schváliť podklady pre projekt týkajúci sa prípravy rekonštrukcie existujúcej dažďovej kanalizácie a vybudovanie novej splaškovej kanalizácie , napojenie na existujúcu ČOV Lučenec a dobudovanie a opravy chodníkov Bod – 4 – Mimoriadne odmeny - redakčná rada - p. Ing. Veliká navrhuje sl. Kamenskej dať mimoriadnu odmenu okrem odmeny za 1 sedenie - starosta navrhuje dať odmeny podľa počtu zasadnutí tak ako ostatným komisiám- Ing. Predajnianska sa vyjadrila ku komisii kultúry a športu , že podľa nej pracuje veľmi málo nevyvíja skoro žiadnu činnosť, nepodieľa sa na kultúrnom živote v obce- p. Veliká sa vzdáva odmeny za redakčnú radu- OR navrhuje , aby sl. Kamenská obnos určený na odmeny rozdelila ona podľa vlastného uváženia ako predsedkyňa komisie - návrh na odmenu predsedu ( sl. Kamenskej ) bol 2000.- Sk a členom 2000.- Sk rozdeliť- p. Kolimárová navrhuje, aby pred každou redakčnou radou boli tf. vyrozumení všetci poslanci s dátumom konania, aby sa jej mohli zúčastniť - p. Rubintová navrhuje do budúcich novín dať opravný článok ohľadne odmien a upresniť kto a za čo tieto odmeny dostal ( ona to red. rade predložila s rozpisom ) - p. Ing. Predajnianska navrhuje, aby sa pri odmeňovaní komisie kultúry a športu zohľadnoval aj ich podiel na kultúrnom živote obci.- kontrolórka obce navrhuje komisiu kultúry a športu rozšíriť o členov organizácií ako MŠ, MS, knižnice, športovcov a vyradiť nepracujúcichBod – 5 – Rôzne- vo vyhlásení volieb na hl. kontrolóra obce je potrebné opraviť opis na výpis z registra trestov - o veterných parkoch informoval starosta - OR navrhuje zatiaľ zaujať vyčkávacie stanovisko - zmena znenia uznesenia č. 9/2008 z 31.1.2008 – navrhuje starosta zmeniť po rozhovore s p. Kružliakom , ktorí sa pozastavil na sume 1.- Sk - OR navrhuje vypustiť čiastku 1.- Sk a ponechať len vyvolať jednanie a suma bude predmetom rokovania- obecnému zastupiteľstvu predložiť návrh na schválenie predĺženia výstavby Šmeralovej ulice a následne žiadať o vyňatie z pôdneho fondu- p. Rubintová navrhuje do OZ pripraviť návrh na uznesenie na kúpu pozemku o p. Piecku na Šmeralovej ulici za 1.- Sk- starosta informoval OR ohľadne dreveného mostu cez potok – treba hľadať riešenia aby sa nezrušil, nejakým spôsobom ho treba opraviť- OR navrhuje jednať s cirkvou, aby most dala previesť na obec, nakoľko obec má záujem most ponechať a nie zrušiť- na OZ je potrebné dať zvoliť volebnú komisiu na voľby hlavného kontrolóra a navrhuje p. Legíňovú, p. Černoka a p. Šuleka - starosta informoval, že futbalisti ho oslovili za kanál poza záhrady pri futbalovom ihrisku, že tam vyteká z okolitých domov močovka , je tam zápach - OR navrhuje vyzvať vlastníkov na zákaz vypúšťania - starosta ďalej oboznámil o zisteniach cenových ponukách ohľadne sčítacieho zariadenia na vývoz odpadu a podľa neho najlepšiu ponuku dáva firma Codis v sume 46.000 Sk- 1.3.2008 sa bude konať OZ v Egyhazasdengeleg , starosta zistil tf účasť poslancov - starosta oboznámil s navrhnutým listom – výzva na spoluprácu s cirkvou s adresovaním Spoločnosť Božieho Slova v Nitre- ďalej oboznámil s listom prokuratúry ohľadne napadnutia VZN o odpadoch - Mepos Lučenec zaslal dodatok k zmluve na rok 2008 , kde sa zvyšujú poplatky za vývoz odpadu - OR navrhuje prezrieť podklady uznesenia , nakoľko bolo povedané, že sa poplatky zvyšovať nebudú a na tom základe boli poplatky rozpočítané na rok 2008 - p. Rubintová – ekonóm obce navrhla, aby boli v roku 2008 stanovené priority a ciele rozpočtu z dôvodu prechodu na programové rozpočtovanie od 1.1.2008- starosta oboznámil o zozname prebytočných kníh zo školskej knižnice a treba ešte doplniť zoznam z obecnej knižnice- OR navrhuje predajnú cenu týchto kníh 10.- Sk- p. Kolimárová podala informáciu ohľadne cyklistického chodníka a chodníka pre peších Lučenec – Vidiná / odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Lučenci / Bod – 6 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie OR poďakovaním za účasť ukončil. Overovateľ : Ing. Martina Predajnianska ......................................Zapísala : M. Pappová............................................ Vladimír ragač starosta obceVyvesené: 28. 2. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť