Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zasadnutie zo dňa 28.2.2013

dochádzka

Bútor Pavol - prítomný

Kocúr Štefan - prítomný

Ing. Predajnianská Martina - prítomná


zápisnica

Obecná rada vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecnej rady vo Vidinej konanej dňa 28.02.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Overovateľ zápisnice: Štefan Kocúr

Program:

1. Otvorenie 2. Oznámenie Okresnej prokuratúry Lučenec  o vybavení podnetu. 3. Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo s firmou MEPOS s.r.o. Lučenec 4. Zmluva o spolupráci s cestovným informátorom 5. Informácia ohľadne auditu. 6. Záver

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – privítala členov obecnej rady a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky. Nikto nemal pripomienky. Informovala, že musí byť zvolané mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 6/2013 zo dňa 28.02.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecnej rady vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa  zápisnice

Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie Ing. Predajnianskú a Pavla Bútora a ako overovateľa určila Štefana Kocúra.

Uznesenie č. 7/2013 zo dňa 28.02.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - návrhovú komisiu v zložení: Bútor Pavol a Ing. Predajnianská

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľa zápisnice Kocúra Štefana. Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

3 Oznámenie Okresnej prokuratúry Lučenec o vybavení podnetu

Ing. Predajnianská informovala, že tieto oznámenia boli doručené na obecný úrad a bolo to adresované poslancom obecného zastupiteľstva a keďže je poslancom aj ona, tak to otvorila. O týchto oznámeniach bude informované aj obecné zastupiteľstvo. Tieto oznámenia boli odovzdané aj členom obecnej rady a informovala členov rady, že okresný prokurátor nenašiel na podnete nič, na základe čoho by mal on ďalej konať. Kocúr predstavil stanovisko prokurátora, kde neboli zistené skutočnosti odôvodňujúce podanie niektorého z prokurátorských opatrení.

4 Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo s firmou MEPOS s.r.o. Lučenec

Ing. Predajnianská – informovala, že sa zúčastnila jednaní s firmou Mepos s.r.o. Lučenec, kde článok, ktorý sa týkal bioodpadu bol vypustení, ale trvajú na tom, aby tam bol uvedený dátum od 01.01.2013. Ďalej informovala, že pôvodná zmluva bola uzatvorená v roku 2001 a tá nepodliehala zverejneniu, tým pádom sa ani dodatok nemusí zverejňovať, s tým problém nebude. Ďalej navrhla, aby zmluva platila od 01.02.2013 a nie ako navrhovali oni, od 01.01.2013. Za mesiac január nám už prišiel dobropis.

Uznesenie č. 8/2013 zo dňa 28.02.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA

- uzatvoriť dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo s firmou MEPOS s.r.o. Lučenec od 01.02.2013

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

5. Zmluva o spolupráci s cestovným informátorom

Ing. Predajnianská – informovala, že sa stretla s pánom Čurilom, s ktorým máme spoluprácu v cestovnom informátorovi, obec sa nachádza v ich publikácii, nachádzali sme sa tam ja za starostovania pána Kuceja a aj Ragača. Ďalej informovala, že v priebehu roka môžeme aktualizovať 50 fotiek na ich stránke, cena na rok je 270,00 €. Ak do toho chceme ísť, je potrebné s ním uzatvoriť zmluvu. Kocúr sa zaujímal, či tu máme nejaké také zariadenie pre turistov, ktoré by niečo priniesli našej obci. Ďalej sa zaujímal, či je možné na tej stránke zverejňovať aj vopred informácie o akciách, ktoré sa budú v obci robiť. Ing. Predajnianská navrhla, aby bol za to zodpovedný pracovník obce, ktorý bude s pánom Čurilom komunikovať a spolupracovať.

Uznesenie č. 9/2013 zo dňa 28.02.2013 Obecná rada vo Vidinej I.  ODPORÚČA

- uzatvoriť zmluvu s cestovným informátorom a určiť človeka v rámci OcÚ a dať to do pracovnej zmluvy.        

Hlasovanie: ZA Kocúr,  Bútor, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

6 Informácia ohľadom auditu.

Ing. Predajnianská – informovala, že na našu výzvu ohľadne vykonania auditu bola obci doručená len jedna ponuka.

7 Záver

 

Vo Vidinej, dňa 19.03.2013 Štefan Kocúr     

Zapísal: Ing. Šupica  

                                                                                            Ing. Martina Predajnianská                                                                                          poverený zástupca starosta obceVyvesené: 28. 2. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť